Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Етапи процесу реструктуризації
1. Усвідомлення необхідності змін.

2. Формування команди.

3. Діагностика стану підприємства, виявлення існуючих проблем.

4. Визначення цілей.

5. Розробка бізнес-плану реструктуризації.

6. Реалізація бізнес-плану реструктуризації.

7. Моніторинг реалізації бізнес-плану.

8. Коригуючи дії.

Доцільно навести поняття санації і розглянути її механізм та мету проведення. При вивченні цього питання слід розглянути та обговорити програму санаційних заходів фінансово-економічного характеру. При цьому необхідно схарактеризувати особливості державної підтримки проведення санації потенційно конкурентоспроможних підприємств.

Слово "санація" походить від латинського "напаге", що означає оздоровлення або одужання.

Санація — система заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнання боржника банкрутом та його ліквідації, спрямована на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом кредитування, реструктуризації підприємства, боргів і капіталу та (або) зміну організаційно-правової і виробничої структури боржника.

Санацію підприємство проводить у трьох основних випадках: до порушення кредиторами справи про банкрутство, якщо підприємство звертається до зовнішньої допомоги у спробі вийти з кризового стану; якщо підприємство, звернувшись до господарського суду із заявою про банкрутство, одночасно пропонує умови своєї санації (характерно для державних підприємств); якщо рішення про проведення санації виносить господарський суд на основі одержаних пропозицій задовольнити вимоги кредиторів до боржника і виконати його зобов'язання перед бюджетом. Залежно від масштабів кризового стану підприємства й умов надання йому зовнішньої допомоги виділяють два види санації:

а) без зміни статусу юридичної особи;

б) зі зміною статусу юридичної особи підприємства.

Протягом трьох місяців із дня винесення ухвали про санацію боржника керуючий санацією зобов'язаний подати комітету кредиторів для схвалення план санації боржника, який повинен містити заходи щодо відновлення платоспроможності боржника, умови участі інвесторів, за їх наявності, у повному або частковому задоволенні вимог кредиторів.

Заходами щодо відновлення платоспроможності боржника, які містять план санації, можуть бути:

- реструктуризація підприємства;

- перепрофілювання виробництва;

- закриття нерентабельних виробництв;

- відстрочка та (або) розстрочка платежів, списання частини боргів, про що укладається мирова угода;

- ліквідація дебіторської заборгованості;- реструктуризація активів боржника;

- продаж частини майна боржника;

- інші способи відновлення платоспроможності боржника.

Розглядаючи наступне питання семінару, студентам необхідно звернути увагу на понятті злиття підприємств та основних його форм.

Ліквідація - припинення діяльності суб'єкта підприємницької діяльності, визнаного господарським судом банкрутом, з метою здійснення заходів щодо задоволення визнаних судом вимог кредиторів шляхом продажу його майна.

Ліквідатор — фізична особа, яка відповідно до рішення господарського суду організовує здійснення ліквідаційної процедури боржника, визнаного банкрутом, та забезпечує задоволення визнаних судом вимог кредиторів.

При визнанні боржника банкрутом господарський суд відкриває ліквідаційну процедуру, строк якої не може перевищувати дванадцяти місяців.

Усі види майнових активів (майно та майнові права) банкрута, які належать йому на правах власності або повного господарського відання на дату відкриття ліквідаційної процедури та виявлені в ході ліквідаційної процедури, входять до складу ліквідаційної маси, за винятком об'єктів державного житлового фонду, в тому числі гуртожитків, дитячих дошкільних закладів та об'єктів комунальної інфраструктури, які в разі банкрутства підприємства передаються в порядку, встановленому законодавством, до комунальної власності відповідних територіальних громад без додаткових умов і фінансуються в установленому порядку.

Після проведення інвентаризації та оцінки майна банкрута ліквідатор розпочинає продаж майна банкрута на відкритих торгах.

Кошти, одержані від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів. У разі недостатності коштів, одержаних від продажу майна банкрута, для повного задоволення всіх вимог однієї черги вимоги задовольняються пропорційно сумі вимог, що належить кожному кредиторові однієї черги.На завершення слід звернути увагу на ефективність санації та її результативність.

 

Питання для самоконтролю студентів

 

1. Обгрунтуйте систему виживання підприємства у ринкових умовах господарювання.

2. Виявіть та обгрунтуйте основні економічні параметри системи виживання.

3. Охарактеризуйте головні організаційні заходи і необхідні фінансові кошти задля виживання підприємства, його виходу з кризової економічної ситуації.

4. Чому, з Вашої точки зору, у системі виживання і виходу з економічної кризи головною є реструктуризація підприємства?

5. Охарактеризуйте форми реструктуризації підприємства.

6. Обгрунтуйте важливість таких форм реструктуризації суб’єктів господарювання:

- конверсія;

- розукрупнення;

- диверсифікація.

7. Як відбувається розробка і здійснення програми (бізнес-плану) реструктуризації?

8. Наведіть приклади вітчизняного та зарубіжного досвіду реструктуризації підприємств.

9. Обгрунтуйте сучасне тлумачення механізму санації та цілей її проведення.

10. Розкрийте програму санаційних заходів фінансово-економічного характеру.

11. Розкажіть про особливості державної підтримки проведення санації потенційно конкурентоспроможних підприємств.

12. Покажіть ефективність санації господарюючих суб’єктів в Україні на практиці.

13. Проаналізуйте причини і симптоми прояву банкрутства фірми.

14. Обгрунтуйте визначення зон ризику та покажіть реакцію підприємства на настання кризового фінансово-економічного стану.

15. Наведіть приклад процесу ліквідації (припинення діяльності) збанкрутілого суб’єкта господарювання.

Тести

 

1. Основна вимога до підприємств, що підлягають реструктуризації, ‑ це .. :

а) підприємство повинно мати сктладну організаційну структуру;

б) продукція підприємства має відповідати поточному платоспроможному попиту;

в) кризовий стан підприємства.

2. Реструктуризація включає в себе ... :

а) пошук можливості отримання інших джерел доходів;

б) зміну бази оподаткування на підприємстві;

в) реформу кадрової політики;

г) переоформлення юридичних установчих документів.

3. Комплекс заходів, спрямованих на відновленння стійкої технічної, економічної та фінансової життєздатності підприємства, називається ... :

а) стратегією реструктуризації підприємства;

б) програмою реструктуризації підприємства;

в) процедурою реструктуризації підприємства;

г) метою реструктуризації підприємства.

4. Реструктуризація підприємства має бути спрямована насамперед на ... :

а) відновлення конкурентоспроможності підприємства;

б) підвищення конкурентоспроможності підприємства;

в) вихід підприємства на нові ринки збуту продукції;

г) підвищення конкурентоспроможності підприємства.


5. Стратегічна реструктуризація підприємства забезпечує . :

а) оперативне зниження дебіторської заборгованості;

б) відновлення конкурентоспроможності продукції;

в) суттєве покращення результатів діяльності підприємства;

г) довготермінову конкурентоспроможність підприємства.

6. Реструктуризація підприємства, пов’язана із підготовкою та перепідготовкою персоналу з орієнтацією на конкурентоспроможне функціонування підприємства, зміну його організаційної структури, називається ... :

а) технічною реструктуризацією;

б) економічною реструктуризацією;

в) фінансовою реструктуризацією;

г) управлінською реструктуризацією.

7. Який вид реструктуризації підприємства характеризується процесами комерціалізації або корпоратизації підприємства?

а) органіаційно-правова реструктуризація;

б) управлінська реструктуризація;

в) економічна реструктуризація;

г) фінансова реструктуризація.

 

8. Наступним заходом після занесення підприємства до Реєстру неплатоспроможних підприємств та організацій є ... :

а) ліквідація підприємства;

б) обгрунтування концепції реструктуризації підприємства;

в) поглиблений аналіз техніко-економічного та фінансового стану підприємства;

г) введення розпорядження майном.

9. Проведення реструктуризації підприємства можливе шляхом ... :

а) об’єднання підприємств із створенням нової юридичної особи;

б) створення холдингової компанії на базі дочірніх підприємств;

в) перепрофілювання підприємства;

г) виділення окремих структурних підрозділів із створенням нових юридичних осіб;

д) усі відповіді правильні.

 

10. Підрозділ підприємства, для якого освоєння нових ринків є важким, але він має високий ступінь специфічних виробничих знань і технологій і без нього неможлива кооперація і збут на підприємстві, належить до ... :

а) об’єктів, що легко реогранізуються;

б) об’єктів, що потенційно піддаються реорганізації;

в) об’єктів, що важко піддаються реорганізації;

г) об’єктів, що підлягають ліквідації.

11. Підприємство, яке потенційно піддається реорганізації, характеризується:

а) швидким входженням у нові ринки;

б) високою спроможністю освоєння нових ринків;

в) доволі важким освоєнням нових ринків;

г) низькою спроможністю освоєння нових ринків збуту продукції.

12. Підрозділи підприємства з високою конкурентоспроможністю, але низьким рівнем відповідності загальній стратегічній меті ... :

а) ліквідуються;

б) зберігаються й розвиваються;

в) продаються (можливий варіант створення спільного підприємства));

г) зберігаються, із спробою підняти рівень їх конкурентоспроможності.

13. Процес фінансового оздоровлення починається із ... :

а) виявлення та аналізу причин фінансової кризи;

б) визначення цілей санації;

в) розробки програми санації;

г) реалізації плану санації;

д) усі відповіді правильні.

14. При проведенні процесу санації першочергово необхідно сформувати ... :

а) систему санаційних заходів;

б) цілі та стратегією санації;

в) проект санації;

г) бізнес-план санації.

15. Система санаційних заходів розробляється на основі ... :

а) стратегії санації;

б) програми санації;

в) бізнес-плану санації;

г) реалізації плану санації.

 

16. Система взаємопов’язаних заходів, спрямованих на вихід підприємства з кризи, називається ... :

а) проектом реструктуризації підприємства;

б) стратегією санації;

в) бізнес-планом санації;

г) програмою санації.

17. Нерівномірний розвиток економіки, коливання обсягів виробництва та збуту, значні спади виробництва - це:

а) структурна криза;

б) кризова ситуація;

в) криза виробництва;

г) вірної відповіді немає.

 

18. Поділ, об’єднання, перехід в іншу форму власності підприємства - це:

а) перетворення;

б) диверсифікація;

в) комбінування;

г) всі відповіді вірні.

 

19. Оздоровлення фінансового стану підприємства, заснованого на проведенні ресурсозберігаючих заходів та зниженні усіх витрат - це:

а) захисна тактика;

б) наступальна тактика;

в) вірної відповіді немає;

г) всі відповіді вірні.

 

20. Заходи щодо оздоровлення підприємства не включають:

а) збільшення номенклатури продукції та послуг;

б) перепідготовку персоналу, психологічну переорієнтацію;

в) зміну керівництва;

г) вірної відповіді немає.

21. Складова частина управління кризовим станом та банкрутством підприємства, яка передбачає цільовий вибір найбільш ефективних засобів стратегії і тактики, необхідних для конкретного випадку та конкретного підприємства, називається:

а) санацією;

б) фінансовим оздоровленням підприємства;

в) стимулюванням підприємства;

г) всі відповіді вірні.

 

22. Кредитори від дня опублікування оголошення про порушення справи про банкрутство подають до арбітражного суду письмову заяву з майновими вимогами до боржника протягом:

а) декади;

б) місяця;

в) кварталу;

г) року.

 

23. До зовнішніх факторів, які мають сильний вплив на діяльність фірми, не відносяться:

а) розгляд і структура потреб населення;

б) ресурси та їх використання;

в) конкуренція;

г) політична стабільність та направленість внутрішньої політики.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.022 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал