Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Гаризонталды шектеулердің анықталады.
Колденең есептеу жүргізілетін қимасына байланысты (2) гаризонталды шектеулер Е келесідей белгіленеді :

Е0- бағыттаушы қима үшін; Ев-ішкі қима үшін ;

Ен- сыртқы қима үшін.

Гаризонталды шектеулер тек оның өң мәнінде ғана есепке алынады. Теріс мәндері 0-ге тең деп қабылдануы қажет шанақ пен онда бекітілген бөлшектер үшін мынадай шектеулер анықталады

; (2.1)

; (2.2)

: (2.3)

; (2.4)

; (2.5)

(2.6)

. (2.7)

Келтірілген формулада:

S-табан ені, 1546 мм-ге тең Т,Тц, Тпр, I-I,I-BM габариттеріне кіргізуде, егер коэффициентері ескерілсе S шамасы қабылданады.

d-шекті желінген доңғалақ жолдарының сыртқы қырларының арасындағы минималды қашықтығы.

немесе (2.8)

-1-ші кестеге қараңыз. -1437 мм қабылдаймыз; =1358 мм;

, (2.9)

мұнда -өлшемдерін 1-ші кестеден қараңыз

-шанаққа шарнирлі бекітілген і-й бөлшегінің орта жағдайынан 1 мм, максималды ақаулар кездескенде шарнирдың жалғасу түйініндегі (і- бөлшекті габаритке кіргізудегі реттік нөмірі), саңылаулар нәтижесінде болатын мүмкін көлденең ығысу К1, К2, К3, К – 2.2 кестебойынша қабылданады.

 

2.2 кесте

Коэффициент мәндері

Габарит Габарит жүктері К,мм К1,мм К2, мм/м2 К3, мм
Т,Тцпр,I-Т,І-ВМ Барлық нүктелер     0,625 р2   2,5  
0-ВМ І-ІІ 75 Қалған нүктелер 25       0,5р2    
02-ВМ 03-ВМ 1-8 75 1-5 75        
Ескерту: Р- арбаша базасы, м; Р2 базалы 2-білікті 2 арбашадан құралған, Р1 базалы 4-білікті арбашаларда вагондарды жобалау кезінде Р2 шамасының орнына ( ) қосындысы қойылады l-жылжымалы құрамның базасы, м

пв, пн- бағыттаушыдан қарастырылып отырған ішкі және сыртқы қималарға дейінгі қашықтық, м; және шамалары оң мәндерде, ал –1,-2 теріс мәндерде және және -ге дейін есептелгенде Т,Тц, Тпр, I-I, I-BM, габариттері үшін -де есептелгенде есепке алынады . Аз шамалар, яғни –9,-9φ,-10,-10φ нөлге тең деп алынуы қажет. 

w-формулаға байланысты анықталады

, мм:(2.10)

мұнда w’және w” 1-ші кестеден қараңыз

Т, Тцпр, I-T,I-BM габариттері үшін α және β коэффициенті мына формуламен анықталуы керек:

: (2.11)

: (2.12)

0-ВМ, 02-ВМ, 03-ВМ габарит үшін

: (2.13)

; (2.14)

11-14 формулаларымен есептелініп шығарылған α және β коэффициенті оң мәндер кезінде ғана есепке алынады . Бұл шарт ұзын базалы жылжымалы құрамда сақталады (әдетте l базасында 17 м-ден артық қысқа базалы жылжымалы құрам үшін бүл коэффициенттер теріс мәнді және анықталмаса да болады)

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2018 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал