Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Мемлекеттік тілде іс қағаздарды жүргізу


 

" Жоспар" сө зінің аудармасы... А) План

«Государственный язык» сө з тіркесінің аудармасын табың ыз... А) Мемлекеттік тіл

«Информация» сө зінің баламасын тап... А) Ақ парат

«Рә сімдеу» сө зінің орысша баламасын табың ыз... А) Оформить

«Адам» деген сө з ресми қ ұ жаттарда қ алай айтылады?... А) Азамат

«Акт» сө зінің қ азақ ша баламасын кө рсетің із... А) Кесім

«Биылғ ы жыл» тіркесінің синонимін кө рсетің із... А) Ағ ымдағ ы жыл

«Бұ йрық» қ андай қ ұ жаттардың қ атарына кіреді?... А) Басқ ару, ө кім шығ ару қ ызметіне қ атысты қ ұ жаттарғ а

«Выписка из протокола» сө з тіркесінің аудармасы... А) Хаттамадан кө шірме

«Гарантийное письмо» сө зінің аудармасын табың ыз... А) Кепілхат

«Докладная записка» сө зінің аудармасын тап... А) Баяндаухат

«Должность» сө зінің аудармасын ата... А) Лауазым
Жалқ ы есімдер қ андай ә ріппен жазылады?... А) Бас ә ріппен

«Жетік білу» тіркесінің орысша баламасын кө рсетің із... А) Знать в совершенстве

«Заң жобасы» сө з тіркесінің аудармасын анық таң ыз... А) Проект закона

«Кассация» сө зінің қ азақ ша баламасын табың ыз... А) Шағ ым

«Кең есші» сө зінің аудармасы... А) Советник

«Қ аулы» сө зінің орысша баламасын тап... А) Постановление

«Қ ұ жат» деген термин қ андай тілден алынғ ан?... А) Латын

«Личность» сө зінің баламасын тап... А) Жеке тұ лғ а

«Мү мкіндік» сө зінің аудармасы... А) возможность

«Нығ айту» сө зінің аудармасы... А) укрепить

«Общие положения» сө з тіркесінің аудармасын табың ыз... А) Жалпы ережелер

«Основание» сө зінің аудармасы... А) Негіздеме

«Ө кілетті етемін» деген тіркестің орысша баламасын табың ыз... А) Уполномачиваю

«Ө ндіріс» сө зінің аудармасын кө рсетің із... А) производство

«Положение» сө зінің баламасын табың ыз... А) Ереже

«Растау» сө зінің орысша баламасын табың ыз... А) Подтверждать

«Резолюция» сө зінің аудармасын тап... А) Бұ рыштама

«Спрос, прибыль» сө здерінің аудармасын кө рсетің із... А) сұ раныс, пайда

«Стиль» сө зінің білдіретін мағ ынасы... А) жазу қ ұ ралы

«Телеграмма» сө зінің қ азақ ша аудармасы... А) Жеделхат

«Тө ралқ а» сө зінің орысша баламасын табың ыз... А) Президиум

«Устав» сө зінің аудармасын табың ыз... А) Жарғ ы

«Ұ жым, мекеме, кә сіпорын» сө здерінің орысша баламасын тап... А) Коллектив, организация, производство

«Іс қ ағ аздарын мемлекеттік тілде жү ргізу» пә нінің міндеті... А) Мемлекеттік тілдің маң ыздылығ ын арттыру

Адам ө міріндегі маң ызды қ ұ жат қ айсы?... А) Жеке куә лік

Адресацияғ а қ ай сө з жазылады?... А) А.Р. Айдаровқ а

Адресацияғ а қ ай сө з жазылады?... А) Мекен-жайы

Азаматтығ ын растайтын қ ұ жат тү рі... А) Жеке куә лік

Акт қ андай жағ дайда жазылады?... А) Бірнеше жауапты қ ызметкердің бір оқ иғ аны растауы

Акт қ ұ жатына қ ажетті сө здер... А) Негіздеме, мү ше, комиссия, жою

Актіге кімдер қ ол қ ояды?... А) Комиссия тө рағ асы мен мү шелері

Анық тама қ андай жағ дайда беріледі?... А) Ә ртү рлі фактілерді растауғ а

Анық тама қ андай форматта дайындалады?... А) А5

Анық тама қ ұ жаты қ андай мақ сатта беріледі?... А) Талап еткен жерге тапсыру ү шін

Анық тама студентке не ү шін қ ажет?... А) Студент екендігін растау ү шін

Анық тама-ақ параттық қ ұ жат тү рлері... А) қ ызметтік хат

Анық тама-ақ параттық қ ұ жаттарды атаң ыз... А) Қ олхат, кепілхат, сенімхат

Анық тамалық - ақ параттық қ ұ жаттарғ а қ андай қ ұ жаттар жатады?... А) Қ олхат, кепілхат

Араб цифры мен анық талушы сө здің арасына қ ойылатын дефис нені танытады?... А) Реттік сан есімді

Ар-ожданды қ орғ ау туралы арыз қ айда жазылады?... А) Сот орнына

Арыз жазғ анда соң ына не қ ойылады?... А) Қ олы

Арыз жазудағ ы жағ даятты табың ыз... А) Жарық себепсіз берілмегенде

Арыз қ ай кезде жазылады?... А) Жеке адамның қ ұ қ ы бұ зылғ анда

Аттестациялық мінездеме не ү шін жазылады?... А) Атқ арып отырғ ан жұ мысына рұ қ сат беру не жоғ арылату ү шін

Аты-жө ні, тек ресми атқ аратын қ ызметі жазылатын қ ұ жатты қ алай атайды?... А) Визит карточкасы

Ә кімшілік терминдер қ ай стильде кө бірек?... А) ресми іс қ ағ аздар

Ә кімшілікті ұ йымдастыру қ ұ жаттарына нелер жатады?... А) Жоспар, ереже, акт

Барыс септік жалғ ауын кө рсетің із... А) -ғ а, -ге

Басқ ару, ө кім шығ ару қ ызметіне қ атысты қ андай қ ұ жаттар жатады?... А) Бұ йрық, Жарғ ы

Баяндаухат қ андай жағ дайларда жазылады?... А) Бір мә селені жан-жақ ты айтып, ұ сыныс жасау кезінде

Баяндаухат қ андай жағ дайда жазылады?... А) Жұ мыс орнында ұ сыныс, тілек білдіру кезінде

Баяндаухат қ андай қ ұ жат?... А) Мекеменің ең бек ережесі бұ зылғ ан жағ дайда жазылатын іс қ ағ азының тү рі

Бұ йрық қ андай бө ліктерден тұ рады?... А) Констатациялық, ө кімдік

Бұ йрық қ андай жағ дайда жазылады?.. А) Мекеме алдында тұ рғ ан негізгі міндеттерді шешу мақ сатында

Бұ йрық қ ұ жатында қ олданылатын сө здер... А) Бұ йрамын, қ абылдансын, туралы

Бұ йрық райдың ІІІ жағ ы жалғ анғ ан етістіктерді табың ыз... А) Міндеттелсін, жү ктелсін, қ абылдансын

Бұ йрық та қ олданылатын тіркестер... А) жұ мысқ а қ абылдансын

Бұ йрық ты сө йлемді табың ыз... А) Тапсырманы бұ лжытпай орында

Бұ йрық ты сө йлемді тап... А) Бү гін келсін

Бұ йрық тың ө кімдік бө лігі қ ай сө зден басталады?... А) Бұ йырамын

Бірнеше жауапты қ ызметкердің белгілі бір оқ иғ аны растап қ ол қ ойғ ан ресми қ ұ жаты... А) акт

Газет-журналы тілі қ ай стильге жатады?... А) публицистикалық

Географиялық атаулар қ алай жазылады?... А) Бас ә ріппен

Дауысты дыбыстардың қ атарын кө рсетің із... А) а, о, ә, і

Дефис қ андай сө здердің арасына жазылады?... А) Қ ос сө здің

Дұ рысын белгілең із... А) Филология ғ ылымының кандидаты

Екі жақ тың заң мен рә сімделген нақ ты міндеттерді ерікті тү рде алу туралы жазбаша келісімі... А) ең бек келісімшарты

Елбасының жыл сайын халық қ а арнағ ан дә стү рлі сө зі... А) Жолдау

Ең бек жалақ ысы кө лемін растайтын анық тамағ а кім қ ол қ ояды?... А) бас есепші

Ең бек қ атынастарын реттейтін қ ұ жаттар... А) Ө тініш, арыз, ө мірбаян, мінездеме

Ереже қ андай жағ дайларда қ ұ растырылады?... А) Қ ұ рылымдық бө лімшелер ү шін

Есім сө зден етістік жасайтын жұ рнақ қ айсы?... А) -лан, -лен

Есімдікті табың ыз... А) сол, ө зі, бү кіл

Етістіктің қ анша шағ ы бар... А) 3

Жаң а заманғ ы іс қ ағ аздарын қ абылдау-хабарлау аппараты... А) факс

Жарғ ының орысша аудармасын тап... А) Устав

Жарық себепсіз берілмегенде қ андай қ ұ жат жазылады?... А) Арыз

Жеделхат қ андай жағ дайда жазылады?... А) Тү рлі жағ дайларғ а байланысты жедел хабар беру, қ ұ ттық тау мақ сатында

Жеделхат мә тіні қ андай болады?... А) Мә тіні еркін жазылады, кө лемі қ ысқ а болады

Жеделхаттың орысша баламасын кө рсетің із... А) Телеграмма

Жеке іс парағ ы қ андай қ ұ жаттармен сә йкес келуі тиіс?... А) Ең бек кітапшасы, ө мірбаян

Жеке іс парағ ы қ андай жағ дайда жазылады?... А) Жұ мысқ а қ абылдану ү шін, аспирантурағ а тү су ү шін

Жеке іс парағ ында кө рсетілетін деректеме... А) Жеке адам туралы мә лімет

Жеке іс парағ ында қ олданылатын сө здер қ атары... А) Аты-жө ні, тегі, білімі, жынысы, ең бек ө тілі

Жұ мысқ а тұ ру кезінде қ андай қ ұ жат толтырылады?... А) Жеке іс парағ ы

Жұ мыстан кешігіп, ең бек тә ртібін бұ зғ ан жағ дайда жазылатын қ ұ жат... А) Тү сінікхат

Жіктеу есімдіктерін кө рсетің із... А) Мен, ол, біз, сен

Жіктеу есімдіктерін кө рсетің із... А) біз, сендер, сіздер

Заң ды қ абылдайтын ө кілетті орган... А) Қ азақ стан Республикасының Парламенті

Келісімшарт қ андай жағ дайда жазылады?... А) Заң ды тұ лғ алардың азаматтық қ ұ қ ық тарын белгілеу ү шін

Келісімшарт қ андай жағ дайларда жазылады?... А) Жер учаскілерін сату-алу кезінде

Кепілдеме хат қ андай жағ дайда жазылады?... А) Мү лік, зат алғ андығ ын уақ ытша куә ландыру ү шін

Кө п кө лемдегі бұ йрық тар қ андай бө ліктерден тұ рады?... А) Констатациялық, ө кімдік

Кө пшілікті жалпық алалық сенбілікке шақ ыруды мақ сат еткен қ ұ жат тү рі... А) ү ндеу

қ ағ аздар стилінің тілдік қ ұ ралдары... А) Ресми сө здер мен тіркестер, терминдер, хабарлы сө йлемдер

Қ азақ тілінде буынның неше тү рі бар?... А) 3

Қ азақ стан Республикасының Парламенті қ абылдайтын қ ұ жат тү рі.... А) Заң

Қ олхат қ андай жағ дайда беріледі?.. А) Қ ұ нды заттарды уақ ытша алғ ан жағ дайда

Қ олхат қ андай жағ дайларда жазылады?... А) Қ ұ нды заттарды уақ ытша алғ ан кезде

Қ ос сө здердің арасында қ андай тыныс белгісі қ ойылады?... А) Дефис

Қ ұ жат деген не?... А) Мекеменің қ ызметі

Қ ұ жат жазғ анда мерзімі қ ай жерге жазылады?... А) Соң ына

Қ ұ жаттар аталуы жағ ынан неше тү рге бө лінеді?... А) Анкета, нұ сқ аулар, ведомостар

Қ ұ жаттар мазмұ нына қ арай қ андай болып бө лінеді?... А) Дербес жә не типтік

Қ ұ жаттардың қ ызметіне қ арай тү рлері... А) Ішкі жә не сыртқ ы

Қ ұ рылымдық бө лімшелердің Жарғ ы негізінде кү нделікті жұ мыстарын жү зеге асыруғ а қ атысты қ ұ жаты... А) Ереже

Қ ызметкердің біліктілігі, кә сіби қ ызметі сипатталатын мекеме басшысы беретін қ ұ жат тү рі... А) мінездеме

Қ ызметтік хат тү рлерін атаң ыз... А) Сұ ранысхат, баяндаухат, ұ сынысхат

Қ ызметтік хатқ а жататын қ ұ жат тү рі... А) ұ сынысхат

Қ ызметтік хаттардың тү рін атаң ыз... А) Сұ раныс хат

Қ ызметтік хаттың стилі қ андай болуы керек?... А) Ресми ә рі тү сінікті болуы керек

Мазмұ ны бір фактіні, оқ иғ аны дә лелдейтін растайтын, сипаттайтын іс қ ағ азының тү рі... А)Анық тама

Мә жілісте талқ ыланғ ан мә селелер туралы шешім... А) Қ аулы

Мекеме мә жілісін растайтын қ ұ жат тү рі... А) Хаттама

Мекемеден керекті ақ паратты немесе белгілі қ ұ жатты жіберуді талап ететін іс қ ағ азы... А) сұ раныс хат

Мекен-жайды растайтын қ ұ жат тү рі... А) Анық тама

Мемлекеттік тіл қ ай тіл?... А) Қ азақ тілі

Мү лікті пайдалану ү шін берілетін сенімхаттардың жарамдылығ ы қ анша?... А) 3 жыл

Мү лікті пайдалану ү шін берілетін сенімхаттардың жарамдылығ ы неше уақ ыт?... А) 3 жыл

Мінездеме дегеніміз не?... А) Жеке адамғ а мекеменің, кә сіпорынның ә кімшілігі беретін ресми қ ұ жат

Мінездеме қ андай жағ дайларда жазылады?... А) Қ ызметкердің лауазымын кө теру ү шін

Мінездеме не ү шін керек?... А) Оқ уғ а тү су ү шін

Мінездеме не ү шін қ ажет?... А) Оқ уғ а тү су ү шін, лауазымын кө теру ү шін

Мінездеме неше дана болып жазылады?... А) 2

Мінездеме тү рін атаң ыз... А) Қ ызметтік мінездеме

Мінездемелердегі деректемелер қ андай бө лімге бө лінеді?... А) Кіріспе бө лім, негізгі бө лім, қ орытынды бө лім

Мінездемені кім жазады?... А) Мекеме, ө ндіріс басшысы

Мінездеменің кө лемі қ анша беттен аспауы керек?... А) 1

Негізгі жә не шұ ғ ыл міндеттерді шешу мақ сатында мекеме басшылығ ы беретін қ ұ қ ық тық акт... А) Бұ йрық

Ө мірбаян жазылу тү ріне қ арай неше тү рге бө лінеді?... А) Ресми ө мірбаян, мемуарлар, саяси шығ армалар

Ө мірбаянның неше тү рі бар?... А) 3

Ө тініш жазғ ан кезде қ андай сө з қ олданылады?... А) Жұ мысқ а қ абылдауың ызды сұ раймын

Ө тініш кімге жазылады, қ андай жағ дайда?... А) Мекеме басшысына

Ө тініш қ андай жағ дайда жазылады?... А) Жұ мысқ а орналасу ү шін

Ө тініш қ андай жағ дайда жазылады?... А) Жұ мыстан сұ рану ү шін

Ө тініш қ андай қ ұ жат?... А) Кезекті ең бек демалысын алар кезде т.б жағ дайда басшының атына жазылатын қ ұ жат

Ө тініш қ андай қ ұ жат?... А) Ресми қ ұ жат

Ө тініш қ анша беттен аспауы керек?... А) 1

Ө тініштің мазмұ ны қ андай болады?... А) Қ ысқ а

Ө тініштің мазмұ ны қ андай болады?... А) Нақ ты, тү сінікті

Постановление сө зінің аудармасы... А) Қ аулы

Резюме бұ л қ андай қ ұ жат?... А) Белгілі бір тұ лғ аның ө мірбаяны, шеберлігі, біліктілігі, икемділігі жайлы нақ ты,
қ ысқ а мә лімет беретін іс қ ағ азының тү рі

Резюме қ ай тілден енген сө з?... А) Француз

Ресми стильдің қ олданылу аясы... А) Іс қ ағ аздарда, нұ сқ ау хаттар, кең се қ ұ жаттарында

Ресми іс қ ағ аздар стилі қ алай жазылу керек?... А) Белгілі бір қ алыптасқ ан ү лгіде

Ресми іс қ ағ аздар стилінің ерекшелігі... А) Онда факті дә л кө рсетіліп, жү йелі жазылады

Ресми іс қ ағ аздары... А) Ө тініш, хабарландыру, қ олхат, сенімхат

Ресми іс қ ағ аздарының ресми деп аталатын себебі неде?... А) Қ алыптасқ ан ү лгі бойынша жазылатындығ ы

Саяси шығ армашылық ө мірбаянды кімдер жазады?... А) Жазушылар

Сенімхат қ ай кезде жазылады?... А) Ө з ө кілеттілігін біреуге ө ткізер кезде

Сенімхат қ андай жағ дайларда жазылады?... А) Сатып алу, сыйғ а беру, ауыстыру кезінде

Сенімхат қ ұ жатына қ ажетті сө здер... А) Куә ландыру, сенім білдіру, растау

Стильдің неше тү рі бар?... А) 5

Студент екенің ізді қ андай қ ұ жат дә лелдейді?... А) Анық тама

Студент стипендиясын досы алу ү шін берілген қ ұ жат тү рі... А) Сенімхат

Студенттерді елімізді кө галдандыруғ а жұ мылдыратын іс қ ағ азы... А) ү ндеу

Сұ раныс хаттар қ андай жағ дайда жазылады?... А) Мекемеден керекті ақ паратты немесе белгілі бір қ ұ жатты жіберуін сұ рау кезінде

Сын есімдерді кө рсетің із... А) білікті, білімді

Телеграф арқ ылы берілетін жедел сипаттағ ы қ ұ жат қ алай аталады?... А) Жеделхат

Телефон я радио арқ ылы жеткізілетін жедел сипаттағ ы қ ұ жат қ алай аталады?... А) Телефонограмма

Тө лемақ ы алу ү шін берілетін сенімхаттардың жарамдылығ ы қ анша уақ ыт?... А) 3 ай

Туынды зат есімді кө рсетің із... А) Кү нделік

Тұ лғ аның ө з ө кілеттілігі мен қ ұ қ ығ ын екінші тұ лғ ағ а берілгенін растайтын қ ұ жат тү рі... А) сенімхат

Тү йіндемеге қ ажетті мә ліметтерді кө рсетің із... А) Біліктігі, білімі, сү йікті ісі, қ осымша мә лімет

Тү рлі мекеме ұ йым, оқ у орындарында бір адамды ө мірбаяндық, біліктілік, кә сіби тұ рғ ыда жазбаша сипаттау мақ сатында жазылатын іс қ ағ азының тү рі... А) Мінездеме

Тү сінікхат қ андай жағ дайда жазылады?... А) Ең бек шартын бұ зғ анда

Тү сінікхат қ андай жағ дайда жазылады?... А) Жеке азамат ең бек тә ртібін бұ зғ ан жағ дайда

Тү сінікхат сө зінің аудармасын кө рсет... А) Объяснительная записка

Ү ндеу дегеніміз не?... А) Халық ты белгілі бір іске жұ мылдыру, шақ ыру мақ сатында жазылатын қ ұ жат

Ү ндеу сө зінің орысша баламасын кө рсет... А) Обращение, призыв

Формуляр деген не?... А) Реквизиттер жиынтығ ы

Хабарландыру қ андай жағ дайда жазылады?... А) Алда болатын іс-шараларды хабарлау кезінде

Хабарландыру қ андай жағ дайда жазылады?... А) Жалпы жұ ртшылық қ а хабарлау ү шін

Хабарландыру қ ұ жатына қ ажетті сө з тіркестері... А) Мә жіліс ө теді, жұ мысқ а шақ ыру, студенттер назарына

Хабарландыру не ү шін керек?... А) Хабарлау ү шін

Халық ты белгілі бір іске шақ ыратын қ ұ жат тү рін атаң ыз... А) Ү ндеу

Хаттама қ ай уақ ытта жазылады?.. А) Жиналыс, мә жіліс болғ анда

Хаттама қ ұ жатына қ ажетті сө здер... А) Тың далды, сө йлегендер

Хаттама қ ұ жатында қ олданылатын сө здер қ атары... А) Қ атысқ андар, қ атыспағ андар, кү н тә ртібінде

Хаттаманың қ ұ рамдас бө лігі... А) Шешім

Шығ ыс септігінің дұ рыс жалғ анғ ан вариантын табың ыз?... А) Студент-тен, мекеме-ден, қ ұ жат-тан

Іс қ ағ аздары формасына қ арай қ алай бө лінеді?... А) типтік, трафаретті жә не еркін мә тінді

Іс қ ағ аздарының бұ рышына жазатын мекеме басшысының қ ысқ аша нұ сқ ауы... А) резолюция

Іс қ ағ азы қ андай ғ ылыммен байланысты?... А) Тарих

Іс қ ағ азы қ андай саламен байланысты?... А) Архив ісі

Іс қ ағ азын қ алай толтыру керек?... А) Сауатты

Іскерлік қ арым-қ атынасты дамыту ү шін қ олданылатын қ ұ жат... А) Визит карточкасы

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Теория Макклелланда и Герцберга | ВВЕДЕНИЕ. §1.1 Анатомия позвоночника и спинного мозга
© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.