Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Організаційно-управлінська характеристика підприємства.


ДОДАТКИ


Додаток А

Зразок титульної сторінки дипломної роботи

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

 

 

Кафедра менеджменту організацій і адміністрування

 

Іванов Іван Іванович

 

Дипломна робота

Удосконалення системи інноваційного менеджменту

(на прикладі підприємства…)

(представлена на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», кваліфікації «бакалавр з менеджменту»

галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»

напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»

 

Допущено до захисту Керівник

протокол №_____ к.е.н., доц. Осовський О.А.

від _________________ ___________________

зав. кафедри менеджменту

організацій і адміністрування

д.е.н., проф. Тарасюк Г.М.

____________________

 

Житомир – 20_


Додаток Б

Методичні вказівки до виконання розділу ІІ

Дипломної роботи

 

До пункту 2.1.Загальна характеристика підприємства

Примітка: підприємство та організація, фірма, компанія буде розглядатися в одному розумінні.

У параграфі має бути надана повна характеристика та оцінка діяльності підприємства, на матеріалах якого виконується робота. Студент має описати організаційну, управлінську, економічну та фінансову складові об’єкта дослідження.

Організаційно-управлінська характеристика підприємства.

При написанні цього параграфу необхідно представити інформацію про місцезнаходження підприємства, історію його створення, організаційні особливості підприємства (форма власності, відомча підпорядкованість, спеціалізація).

У параграфі слід навести зображення та опис організаційної структури підприємства. В ході аналізу існуючої організаційної структури управління слід охарактеризувати:

- склад і співвідношення лінійного, функціонального та цільового управління;

- кількість та склад управлінських підрозділів на різних ієрархічних рівнях, тип існуючої структури управління, число рівнів управління (лінійного та функціонального);

- чисельність та співвідношенням різних категорій керівників, спеціалістів та технічних виконавців в цілому по системі управління та за окремими підрозділами;

- обсяг оброблюваної інформації в цілому по системі управління та окремих підрозділах;

- вартість та співвідношенням зайнятих в підрозділах різних видів оргтехніки, територіальним розміщенням підрозділів апарату управління;

- ступінь регламентації оргструктури, рівнень управління порівняно з нормою управління, рівнем якості існуючої оргструктури управління;- кількість та співвідношення числа рішень різних видів, підготовлених та прийнятих в різних підрозділах і на різних рівнях апарату управління;

- кількість ліній співпідпорядкованості, кількість зв'язків між підрозділами, відповідністю важливості поставлених завдань відповідному рівню лінійного керівництва;

- витрати на управління за окремими функціональними підрозділами і рівнями управління;

- склад обслуговуючих ланок управління та їх співвідношенням з лінійними, функціональними та цільовими підсистемами управління.

Крім того, в процесі аналізу організаційної системи управління доцільно визначити її переваги та недоліки.

В ході написання цього параграфу студент повинен також проаналізувати інформаційне забезпечення процесу управління. Такий аналіз дозволяє виявити ефективність системи інформаційного обміну і підтримки управлінських процесів, виявити слабкі місця в інформаційному забезпеченні. Подається характеристика наявних комп¢ютерних інформаційних систем, яка забезпечує підтримку прийняття управлінських рішень на основі автоматизації процесів, процедур та інших способів здійснення діяльності підприємства.

Після аналізу організаційної системи управління необхідно розрахувати та проаналізувати показники, які характеризують ефективність управління підприємством.mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.019 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал