Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Система управління якістю продукції в умовах підприємства


(на прикладі ПАТ «Житомирський КХП»)

може мати наступний вигляд (рис. 1).

Сторінка 3 – …. Основні положення результатів дослідження, представлені у вигляді таблиць, діаграм, схем та рисунків.

Таблиці та рисунки ілюстративного матеріалу нумеруються наскрізно, без прив’язки до розділів та параграфів дипломної роботи.

Ілюстративний матеріал до дипломної роботи готується у 5 примірниках та підшивається у пластикові папки.


Список рекомендованої літератури:

1. Андрушків Б. М. Корпоративне управління: Навчальний посібник / Б. М. Андрушків, С. П. Черничинець. – К.: Кондор, 2011. – 528 с.

2. Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування: [Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц.] / С. Ф. Покропивний, С. М. Соболь, Г. О. Швиданенко, Л. М. Шапринська. – К.: КНЕУ, 2001. – 160 с.

3. Близьнюк С. В. Маркетинг в Україні: проблеми становлення та розвитку – 2-ге вид., випр. і доп. / Близьнюк С. В. – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка»», 2009. – 400 с.

4. Бородкіна Н. О. Маркетинг: Навч посібник / Бородкіна Н. О. – К.: Кондор, 2007. – 362 с.

5. Бородкіна Н. О. Маркетинг: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Н. О. Бородкіна, О. М. Бачинська. – Житомир: ЖДТУ. – 2005. -188 с.

6. Вакалюк В. А. Опорний конспект лекцій з курсу «Інноваційний менеджмент»: Навч. посібник / Вакалюк В. А. – Житомир: ЖДТУ, 2007. – 202 с.

7. Вакалюк В. А. Опорний конспект лекцій з курсу «Управління проектами»: Навч. посібник / Вакалюк В. А. – Житомир: ЖДТУ, 2007. – 132 с.

8. Василенко В. О. Антикризове управління підприємством: Навч. посібник / Василенко В. О. – Київ: ЦУЛ, 2003. – 504 с.

9. Василенко В. О. Виробничий (операційний) менеджмент: Навчальний посібник / В. О. Василенко, Т. І. Ткаченко. – Київ: ЦУЛ, 2003. – 532 с.

10. Василенко В. О. Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник / В. О. Василенко, В. Г. Шматько В. Г. – Київ: ЦУЛ, Фенікс, 2003. – 440 с.

11. Веретенников В. І. Управління проектами: Навчальний посібник / Веретенников В. І., Тарасенко Л. М., Гевлич Г. І. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 280 с.

12. Виноградський М. Д. Управління персоналом. 2-ге видання: Навч. посіб. / Виноградський М. Д., Виноградська А. М., Шканова О. М. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 502 с.

13. Гевко І. Б. Операційний менеджмент: Навчальний посібник / Гевко І. Б. – К.: Кондор, 2007. – 228 с.

14. Гордієнко П. Л. Стратегічний аналіз: Навчальний посібник. 2-ге вид., перероб. і доп. / Гордієнко П. Л., Дідковська Л. Г., Яшкіна Н. В., - К.: Алерта, 2008. – 478 с.

15. Давидович І. Є. Контролінг: Навчальний посібник / Давидович І. Є. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 552 с.16. Дідковська Л. Г. Менеджмент: Навчальний посібник / Л. Г. Дідковська, П. Л. Гордієнко. – К.: Алерта, КНТ, 2007. – 516 с.

17. Діденко В. М. Менеджмент: Підручник / Діденко В. М. – К.: Кондор, 2008. – 584 с.

18. Должанський І. З. Бізнес-план: технологія розробки. Навчальний посібник / І. З. Должанський, Т. О. Загорна. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 364 с.

19. Дорошук Г. А. Антикризове управління підприємством: Навч. посібник / Г. А. Дорошук, Н. М. Дащенко. – Львів: «Новий Світ-2000», 2008. – 332 с.

20. Економічний аналіз і діагностика сучасного стану підприємства / видання 2-ге перероблене та доповнене. Навч. посібник / [Костенко Т. Д., Підгора Є. О., Рижиков В. С. та ін.]. – К.: Центр учбової літератури, 20007. – 400 с.

21. Євтушевський В. А. Корпоративне управління: Підручник / Євтушевський В. А. – К.: Знання, 2006. – 406 с.

22. Єгупов Ю. А. Організація виробництва на промисловому підприємстві. Навчальний посібник / Єгупов Ю. А. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 488 с.

23. Іванова В. В. Планування діяльності підприємства: Навч. посібник / Іванова В. В. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 472 с.

24. Іванюта С. М. Антикризове управління: Навчальний посібник / Іванюта С. М. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 288 с.

25. Івахненко В. М. Курс економічного аналізу: Навч. посіб. – 5-те вид., випр. і доп. / Івахненко В. М. – К.: Знання, 2006. – 261 с.

26. Ігнатьєва І. А. Стратегічний менеджмент: Підручник / Ігнатьєва І. А. – К.: Каравела, 2008. – 480 с.27. Калайтан Т. В. Контролінг. Навчальний посібник / Калайтан Т. В. – Львів: «Новий Світ-2000». – 2008. – 252 с.

28. Кіндрацька Г. І. Економічний аналіз: теорія і практика: Підручник / Кіндрацька Г. І., Білик М. С., Загородній А. Т. – Львів: «Магнолія Плюс», 2006. – 428 с.

29. Кіндрацька Г. І. Стратегічний менеджмент: Навч. посіб. / Кіндрацька Г. І. – К.: Знання, 2006. – 366 с.

30. Ковальчук С. В. Маркетинг: [Навчальний посібник] / С. В. Ковальчук, В. Л. Карпенко, Л. М. Коваль, Р. В. Бойко, Л. А. Бичікова та ін.; за ред. канд. екон. наук Ковальчук С. В. – Львів: «Новий Світ-2000», 2011. – 679 с.

31. Корж М. В. Маркетинг: Навч. пос. / Корж М. В. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 344 с.

32. Корпоративна культура: Навчальний посібник / [Захарчин Г. М., Любомудрова Н. П., Винничук Р. О., Смолінська Н. В.]. – Львів: «Новий Світ-2000», 2011. – 342 с.

33. Корпоративна культура: Навчальний посібник / [під заг. ред. Г. Л. Хаєта]. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 403 с.

34. Корпоративне управління: Підручник / [Мостенська Т. Л., Новак В. О., Луцький М. Г., Симоненко Ю. Г.]. – К.: Каравела, 2008. – 384 с.

35. Коюда В. О. Основи інвестиційного менеджмент: Навчальний посібник / Коюда В. О., Лепейко Т. І., Коюда О. П. – К.: Кондор, 2008. – 340 с.

36. Крамаренко Г. О. Фінансовий менеджмент. 2-ге вид.: Підручник / Г. О. Крамаренко, О. Є. Чорна. – Київ: Центр учбової літератури, 2009. – 520 с.

37. Кривов’язюк І. В. Антикризове управління підприємством: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Кривов’язюк І. В. – К.: Кондор, 2008. – 366 с.

38. Крушельницька О. В. Управління персоналом: Навчальний посібник / О. В. Крушельницька, Д. П. Мельничук. – Житомир: ЖІТІ, 2002. – 345 с.

39. Кукоба В. П. Управління антикризовою діяльністю підприємства: Навч. посіб / Кукоба В. П. – К.: КНЕУ, 2008. – 400 с.

40. Липчук В. В. Маркетинг: основи теорії та практики. Навчальний посібник / Липчук В. В., Дудяк А. П., Бугіль С. Я. – Львів: «Новий Світ-2000», 2003. – 288 с.

41. Македон В. В. Бізнес-планування: Навч. пос. / Македон В. В. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 236 с.

42. Мартиненко М. М. Стратегічний менеджмент: Підручник / М. М. Мартиненко, І. А. Ігнатьєва. – К.: Каравела, 2006. – 320 с.

43. Мельничук Д. П. Управління персоналом: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Мельничук Д. П. – Житомир: ЖДТУ, 2006. – 327 с.

44. Менеджмент організацій: Підручник / За заг. ред. Л. І. Федулової. – К.: Либідь, 2003. – 448 с.

45. Менеджмент суб’єктів господарювання: проблеми та перспективи розвитку : колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. Тарасюк Г.М. – Житомир : ЖДТУ, 2012. – 392 с.

46. Микитюк П. П. Інноваційний менеджмент. Навчальний посібник / Микитюк П. П. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 400 с.

47. Михайлова Л. І. Інноваційний менеджмент: Навч. посібник / Л. І. Михайлова, С. Г. Турчіна. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 248 с.

48. Михайлова Л. І. Управління персоналом. Навчальний посібник / Михайлова Л. І. – К.: Центр учбової літератури, 2077. – 248 с.

49. Мороз В. С. Організація виробництва. Навчальний посібник / В. С. Мороз, А. С. Тельнов. – Львів: «Новий Світ-2000», 2007. – 256 с.

50. Небава М. І. Теорія корпоративного управління: вузлові питання. Навчальний посібник / Небова М. І. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 295 с.

51. Орбан-Лембрик Л. Е.Психологія управління: Посібник / Орбан-Лембрик Л. Е. – К.: Академвидав, 2003. – 568 с.

52. Організація виробництва: Навч. посіб. / В. О. Онищенко, О. В. Редкін, А. С. Старовірець, В. Я. Чевганова. – К.: Лібра, 2003. – 336 с.

53. Організація виробництва: Підручник / за заг. ред. П. В. Круша, В. І. Подвігіної, В.О. Гулевич. – К.: Каравела, 2010. – 536 с.

54. Осовська Г. В. Стратегічний менеджмент: Навч. посібник / Осовська Г. В., Фіщук О. Л., Жалінська І. В. – К.: Кондор, 2003. – 196 с.

55. Пазинич В. І. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб / В. І. Пазинич, А. В. Шулешко. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 408 с.

56. Петрович Й. М. Організація виробництва: Підручник / Й. М. Петрович, Г. М. Захарчин. – Львів: «Магнолія плюс», 2005. – 400 с.

57. Правик Ю. М. Інвестиційний менеджмент: Навч. посіб. / Правик Ю. М. – К.: Знання, 2007. – 431 с.

58. Прокопенко І. Ф. Методика і методологія економічного аналізу: Навч. пос. / І. Ф. Прокопенко В. І. Ганін. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 430 с.

59. Психологія управління з основами соціоінтеграції (у парадигмі праксеології та синергетики): Монографія. – Житомир:ЖДТУ, 2008. – 700 с.

60. Редченко К. І. Стратегічний аналіз у бізнесі: Навчальний посібник. Видання 2-ге, доповнене / Редченко К. І. – Львів: «Новий-Світ-2000», 2003. – 272 с.

61. Рудинская Е. В. Корпоративный менеджмент: Учебное пособие / Е. В. Рудинская, С. А. Яромич. – К.: КНТ, Эльга-Н, 2008. – 416 с.

62. Рульєв В. А. Менеджмент. Навч. посіб. / В. А. Рульєв, С. О. Гуткевич. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 312 с.

63. Савельєва В. С. Управління персоналом: Навчальний посібник / В. С. Савельєва, О. Л. Єськов. – К.: ВД «Професіонал», 2005. – 336 с.

64. Ситник Л. С. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник / Ситник Л. С. – К.: Центр навчальної літератури. 2006. – 352 с.

65. Сич Є. М. Стратегічний аналіз: Навч.-метод. посібн. / Сич Є. М., Пилипенко О. В., Стасишин М. С. – К.: Каравела, 2010. – 304 с.

66. Скібіцька Л. І. Менеджмент. Навчальний посібник / Л. І. Скібіцька, О. М. Скібіцький. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 416 с.

67. Скібіцький О. М. Інноваційний та інвестиційний менеджмент: Навч. посіб [для студ. вищ. навч. закл.] / О. М. Скібіцький. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 408 с.

68. Скібвцький О. М. Стратегічний менеджмент: Навчальний посібник / Скібіцький О. М. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 312 с.

69. Стадник В. В. Менеджмент: Підручник. Вид 2-ге, вип., доп. / В. В. Стадник, М. А. Йохна. – К.: Академвидав, 2007. – 472 с.

70. Стадник В. В. Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник / В. В. Стадник, М. А. Йохна. – К.: Академвидав, 2006. – 464 с.

71. Стратегічне управління: Підручник / О. М. Тищенко, Т. М. Хміль, С. К. Василик, Т. М. Чечетова-Терашвілі, О. В. Ревенко. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2009. – 280 с.

72. Сумець О. М. Операційний менеджмент: теоретичний аспект і практичні завдання: Підручник. 3-тє вид. перероб. та доповн. / Сумець О. М. – К.: ВД «Професіонал», 2006. – 480 с.

73. Тарасюк Г. М. Бізнес-план: Розробка, обґрунтування та аналіз: Навч. посібник / Тарасюк Г. М. – К.: Каравела, 2008. – 280 с.

74. Тарасюк Г. М. Планування діяльності підприємства: Навч. посібн. 4-те вид / Г. М. Тарасюк, Л. І. Шваб. – К.: Каравела, 2011. – 352 с.

75. Терехова Л. А. Опорний конспект лекцій з курсу «Антикризове управління»: Навч. посібник / Л. А. Терехова, І. В. Жалінська. – Житомир: ЖДТУ, 2007. – 140 с.

76. Туленков М. В. Сучасні теорії менеджменту: Навч. посіб. / Туленков М. В. – К.: Каравела, 2007. – 304 с.

77. Федоренко В. Г. Інвестиційний менеджмент: Навч. посіб. 3-тє від., допов. / Федоренко В. Г. – К.: МАУП, 2006. – 312 с.

78. Фінансовий контролінг: методи та інформаційні технології / С. В. Івахненков, О. В. Мелих. – К.: Знання, 2009. – 319 с.

79. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник: Курс лекцій / За ред. проф. Г. Г. Кірейцева. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 432 с.

80. Швайка Л. А. Планування діяльності підприємства: Навчальний посібник / Швайка Л. А. – Львів: «Новий Світ-2000», 2004. – 268 с.

81. Шегда А. В. Менеджмент: Підручник / Шегда А. В. – К.: Знання, 2004. – 687 с.

 


[1] Шегда А.В. Менеджмент: Підручник. – К.: Знання, 2004. – 687 с. – с. 537-541.mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.037 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал