Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


C) сахароза
Төменде көрсетілген сомаклондық өзгерістердің қайсысы хромосома деңгейінде өтеді

C) Хромосоманың бір бөлігі екі рет қайталанғанда

Төменгі аталѓан гендердіњ µзара єрекеттесу типтерініњ ќайсысы аллелді гендерге жатады?

кодоминанттылыќ

Төменгі аталѓан гендердіњ µзара єрекеттесу типтерініњ ќайсысы аллелді емес гендерге жатады?

Д) эпистаз

Төмендегі әдістердің қайсысы өсімдіктердің вирус диагностикасын жүргізу үшін ең ұтымды

D) Иммуноферменттік талдау

Төменде кµрсетілген ќ±былыстардыњ ќайсысы жануарлардаѓы хромосомалыќ емес цитоплазмалыќ т±ќым ќуалаудыњ критериясы болып саналады?

Е) ана арќылы белгініњ берілуі

Төмендегі жауаптардыњ ќайсысы д±рыс емес?

В) ДНЌ молекуласындаѓы аденин гуанинмен ж±п т‰зеді

Төмендегі қандай н±сқада Ғ2 бойынша 3:1 ажырайды

C) АА х аа

Төмендегілердіњ ќайсысы матрицалыќ РНЌ-њ аныќтамасы болып табылады:

Д) матрицалыќ РНЌ синтезі ‰шін матрица керек

Төмендегі єдістердіњ ќайсысы адамдардаѓы т±ќым ќуалаушылыќ белгілерін аныќтауда ќолданылады?

В) генеалогиялыќ

Төмендегі шаѓылыстырулардыњ ќайсысысын инбридинг деп атауѓа болмайды?

А) µсімдіктердіњ µздігінен тозањдануы

Туберкулез қоздырғышына қандай м.о. жатады: Кох таяқшасы;

Тұқым қуаламайтын өзгерістер

Д) модификация

Тұқымқуалаушылық ақпарат сақталған молекула:

D) ДНҚ

Тұқымқуалаушылық типтері:

ядролық, цитоплазмалық

Тұқымқуалау ақпаратының бірлігі:

B) ген

Тұќымќуалаушылыќ туралы ілімді – “Генетика” деп ±сынѓан ѓалым:

С) Бэтсон

Тұқым қуалайтын ұрпақтарда аналық және аталық организмдердің бірігуі дегеніміз не?

E) ұрықтану

Тұќымќуалаушылыќтыњ бірлігі болып табылады?

С) ген

Тұќымќуалаушылыќтыњ хромосомалыќ теориясыныњ авторы:

Д) Т. Морган, Г. Меллер, К. Бриджес, А. Стертевант

Тұќым ќуалайтын ауруы бар еркек, дені сау єйелге ‰йленеді. Олардан 8 бала туылады, 4 ќыз жєне 4 ±л. Барлыќ ќыз балалар (±л балаларыныњ ешќайсысы емес) єкесініњ ауруымен ауырады. Б±л аурудыњ т±ќым ќуалау типі ќандай ?

Е) рецессивті, Х – хромосомамен тіркескен

Түсті ажырата алмайтын белгі жыныспен тіркеседі. К‰йеуініњ жєне єйелініњ екеуініњ де єкелері т‰сті ажырата алмайтындыѓына ќарамастан т‰сті ажырататыны ќалыпты. Б±л некеден бірінші баласыныњ ќалыпты ұл болуыныњ ыќтималдылыѓы ќандай?В) 1/2

Түсті ажырата алмайтын белгі жыныспен тіркеседі. К‰йеуініњ жєне єйелініњ екеуініњ де єкелері т‰сті ажырата алмайтындыѓына ќарамастан т‰сті ажырататыны ќалыпты. Б±л некеден бірінші баласыныњ ќалыпты ќыз болуыныњ ыќтималдылыѓы ќандай?

А) 1

Түсті ажырата алмайтын белгі жыныспен тіркеседі. К‰йеуініњ жєне єйелініњ екеуініњ де єкелері т‰сті ажырата алмайтындыѓына ќарамастан т‰сті ажырататыны ќалыпты. Б±л некеден бірінші баласыныњ т‰сті ажырата алмайтын ќыз болуыныњ ыќтималдылыѓы ќандай?

Е) 0

Түрдің генетикалық паспорты:


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал