Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


За спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит


 

Об’єкт системи (Si) Параметри системи
тема об’єкт предмет новизна
Механізм управ­лін­ня фінан­со­вою без­пе­кою підпри­ємства сукупність існуючих проблем, що вини­кають в процесі фун­кціонування меха­нізму управління фінансовою без­пекою підприємств легкої промис­ло­вості на сучасному етапі розвитку економіки форми і методи удоско­налення механізму уп­равління фінансовою безпекою на рівні пер­вин­ної ланки націо­наль­ної економіки обґрунтовано комплексну структуру механізму управління фінансовою безпекою підприємства як сукупність фінансових інтересів підприємств­ва; функцій, принципів і методів управління; розроблено методику комплексної оцінки рівня фінансової безпеки підприємства, яка базу­ється на оцінці кожної з функціональних скла­дових фінансової безпеки і надає можливість застосовувати інтегральний показник; удосконалено методику оцінки впливу чинників на фінансову безпеку підприємства, яка баз­ується на складанні матриці сильних і слабких позицій її фінансового стану
Фінансова без­пека роз­витку сільсь­ко­госпо­дарських фор­мувань сукупність процесів фінансового роз­витку сільсько­гос­по­дарських формувань механізм фінансової безпеки розвитку сільськогосподарських формувань сформульовано визначення поняття фінансової безпеки розвитку сільськогосподарських фор­му­вань як сукупності фінансових інструментів запобігання негативного впливу факторів розвитку сільськогосподарських формувань для забезпечення випуску високоякісної та конку­рентоспроможної сільськогосподарської про­дукції з метою забезпечення продовольчої безпеки населення України; запропоновано механізм оцінки фінансової без­пеки сільськогосподарських формувань на регіо­нальному рівні на базі інтегрального показ­ника діяльності сільськогосподарських форму­вань

Продовження табл. 9

 

Механізм забезпечення фінансової безпеки страхових організацій діяльність страхових організацій у кон­тексті забезпечення їх фінансової безпеки закономірності функці­о­нування й структура механізму забезпечення фінансової безпеки стра­ховиків у сучасних еко­но­мічних умовах визначено й обґрунтовано структуру механізму забезпечення фінансової безпеки страхових організацій, до складу якого віднесено: об’єкт та суб’єкт управління; сукупність фінансових інтересів страховика; функції, принципи та методи управління; інструментарій управління; критерії та індикатори оцінки рівня ФБСО; техніку і технологію управління; розроблено методику оцінки і забезпечення належного рівня фінансової безпеки страхових організацій, яку побудовано на якісних (показ­ники оцінки конкурентної позиції страхової компанії) і кількісних (показники фінансової стій­кості, платоспроможності та ефективності ді­яль­ності) параметрах безпечного стану страховиків, що надає можливість застосову­вати інтегральний показник оцінки рівня ФБСО; удосконалено: інформаційно-аналітичне забезпечення ФБСО як складову механізму забезпечення фінансо­вої безпеки страхових компаній на основі за­про­вадження інформаційної системи забезпе­чення ФБСО
Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення)   система грошового обігу України, її бюджетна система, інвестиційні про­це­си, сфера управ­ління внутрішнім та зовнішнім боргом, вітчизняні валютний і фондовий ринки теоретичні та практичні проблеми формування системи фінансової безпеки в Україні розкрито сутність та дано визначення: рівня забезпеченості суб'єктів усіх рівнів управління фінансовими ресурсами; стану складових фі­нан­со­вого ринку; якості фінансових інстру­мен­тів і послуг; стану фінансових потоків в еко­номі­ці; інфляційної безпеки; валютної безпеки дер­жа­ви, суб'єктів господарювання, комерцій­них бан­ків і громадян; боргової безпеки; інвес­ти­ційної безпеки держави;

Закінчення табл. 9 

        визначено і обгрунтовано принципи організації системи фінансової безпеки (ФБ); вперше наведена класифікація видів (ФБ);; уточнено вимоги до стратегії забезпечення (ФБ); уточнено класифікацію загроз (ФБ); уточнено перелік індикаторів (ФБ); визначено і обгрунтовано чинники безпеки грошового обігу, валютної, бюджетної, боргової та інвестиційної безпеки
Зовнішня забор­го­ваність дер­жави та її вплив на фінан­со­ву безпеку Ук­раїни визнана Урядом України зовнішня дер­жавна за­бор­го­ваність за інозем­ними позиками, повернення яких ним гарантується фінансово-економічні ас­пекти діалектики зовніш­ньої заборгованості, її вплив на стан фінанси­вої безпеки держави та менед­жмент зовнішнього боргу досліджено різні підходи до визначення поняття “фінансова безпека держави”; визначено та узагальнено три характерні скла­до­ві фінансової безпеки держави: фінансову незалежність (financial independence); стій­кість і ста­більність фінансової системи; здатність фі­нансо­вої системи забезпечувати ефективність функціонування національної економіки та еко­но­мічне зростання; на основі регресійного моделювання аргумен­товано гіпотезу про існування кореляційного взаємозв’язку та виявлено ступінь залежності між дефіцитом дер­жав­но­го бюджету й зовніш­нім державним боргом
Особливості фо­р­му­­вання фон­дового ринку України у кон­­­­­тексті фінансової безпеки держави система відносин з приводу форму­ван­ня та функціо­ну­ван­ня фондового ринку в Україні, проблеми та перспективи його розвитку в контексті забезпечення фінан­сової безпеки держави фондовий ринок як важ­ливий сегмент економіки України визначено систему загроз фінансовій безпеці України у сфері фондового ринку на усіх рівнях їх виникнення; запропоновано систему індикаторів фінансової безпеки держави у сфері фондового ринку  

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.029 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал