Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Розподіл прибутку підприємства
 

Чистий прибуток підприємства використовується у двох на­прямах:

1. Фонд нагромадження (реінвестований прибуток) - створен­ня резервного фонду, фонду розвитку виробництва, інвестиційної потреби. Іншими словами, фінансування витрат, пов'язаних із розвитком підприємства (витрати на науково-дослідні роботи, розробку й освоєння нових видів продукції і технологій, модернізацію обладнання, реконструкцію і модернізацію діючого виробництва).

2. Фонд споживання - виплати власникам, акціонерам, матері­альні заохочення персоналу за результатами роботи, вирішення со­ціальних проблем. Тобто, фінансування витрат, пов'язаних із будівництвом об'єктів невиробничого призначення, проведенням оздоровчих та інших заходів, ут­риманням об'єктів соціальної інфраструктури (витрати на експлуатацію соціально-побутових об'єктів, що є на балансі підприємства):

— витрати на матеріальне заохочення працівників підприємства (виплата одноразових премій за виконання важливих виробничих зав­дань, преміювання за створення, освоєння і впровадження нової техніки тощо);

— формування фінансових резервів у розмірах, рекомендованих чинним законодавством (фінансовий резерв підприємства, відрахування до централізованого фінансового резерву, що формується в міністерствах);

— фінансування благодійних заходів;

— кошти на утримання вищестоящих органів;

— фінансування приросту власних обігових коштів;

— формування резерву для виплати дивідендів (в акціонерних то­вариствах).

Нерозподілений прибуток, не використаний на збільшення капіта­лу, визнається фінансовим резервом і може використовуватись в майбут­ньому для покриття збитків, фінансування інвестиційних проектів та ін.

Варто зазначити, що окремі напрямки використання чистого при­бутку підприємства мають вплив на встановлення розміру податку на прибуток, який належить сплатити до бюджету: Змінити за новим Податковим Кодексом

1. Якщо підприємство спрямовує частину чистого прибутку на благодійні заходи, то сума благодійних внесків у розмірі 4,0 відсотка прибутку, отриманого у попередньому звітному періоді, звільняється від оподаткування податком на прибуток.

2. Звільняється від оподаткування прибуток, спрямований на фінансування витрат некапітального характеру, пов'язаних з утриман­ням об'єктів соціальної інфраструктури.

3. Сума податку на прибуток зменшується на суму податку, спла­ченого підприємством до бюджету при виплаті дивідендів акціонерам.

58.Статистична звітність – форма статистичного спостереження державою, при якій уповноваженим органам надходить від підприємств (організацій, установ) необхідна їм інформація у вигляді законно встановлених звітних документів (статистичних звітів) за підписами осіб, відповідальних за подання і достовірність даних.Основні річні звітності на сг підприємстві:

1 "Баланс"

№ 2 "Звіт про фінансові результати"

№ 3 "Звіт про рух грошових коштів",

№ 4 "Звіт про власний капітал",

№ 5 "Примітки до річної фінансової звітності".

№ 1-ПВ (заборгованість) "Звіт про стан заборгованості з виплати заробітної плати"

№ 3-ПВ "Звіт про використання робочого часу (термінова, квартальна), (зведена), (термінова, квартальна)"

форму № 50-с-г. "Основні показники роботи сільгосппідприємств за 20 рік",

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал