Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тәрбие бағыттарының түрлері:Экономикалық тәрбие*Экологиялық тәрбие*Еңбек тәрбиеcі


Тә рбие беру жұ мысының тиімділігі мен сапасын арттырудың негізгі жолы Барлық тә рбиелік іс-шараларды кешенді жү ргізу; Тә рбие шараларын жү ргізу; Кешенді тә рбие жү ргізу

Тә рбие беру процесі-педагогикалық процестің ө те маң ызды жә не ө зіндік бағ дары бар бө ліктері: *Жұ мыс формалары*Ә дістер*Тә сілдер

Тә рбие беру процессі – педагогикалық процесстің ө те маң ызды жә не ө зіндік бағ дары бар бө ліктері: Қ оғ амдық пікірлер* Ө нерге ү йрету*Адамгершілік қ асиеттерін қ алыптастыру *

Тә рбие ә дестеріне жә не тә сілдеріне тә н: Диалектика, қ озғ алмалық, ө зара ауыстырмалық

Тә рбие ә дісі* Мақ сат қ ою*Қ ойылғ ан мақ сатқ а жету жолы *Ө зін-ө зі бағ ыттау *

Тә рбие ә дісі?: Ортақ ә дістің бө лігі, Жеке ә рекет

Тә рбие ә дісінің топтары: Тұ лғ аның ақ ыл ойын қ алыптастыру ә дістері* Іс-ә рекетке жә не мінез қ ұ лық қ а ынталандыру ә дістері* Іс-ә рекеттерді ұ йымдастыру жә не қ оғ амдық қ атынастарғ а қ алыптастыру ә дістері*

Тә рбие ә дістері: * Педагогикалық ық пал ә дістерінің жиынтығ ы; Тә лімділік ә рекеттестіктің жасалуына мү мкіндік беретін жалпы ә дістер жиынтығ ы;

Тә рбие ә дістері: Жеке басқ а ық пал ету қ ұ ралы.Тә рбиешілері мен тә рбиеленушілердің іс-ә рекетінің ө зара байланыс тә сілдері.Педагогикалық жұ мыстың тә сілдері мен жолдары арқ ылы тә рбие мақ сатына жету

Тә рбие ә дістерін психологиялық тұ рғ ыдан оны баланың жеке басына жанасудың, ық пал етудің қ ұ ралы ретінде қ арастырғ андар: А.С.Макаренко; Н.К.Крупская; В.А.Сухомлинский

Тә рбие ә дістерінің басқ а ә дістерінен мұ ның ерекшелігі, оқ ушылардың жай тың даушылар қ атарында емес, керісінше қ аралып отырғ ан мә селеге олардың белсене қ атысу жағ дайында ұ йымдастырлуы, оғ ан ұ жым болып пікір алмасуы, дербес ойлай білуге дағ дылануы кіреді: Д испут; Дебат; Пікірталас

Тә рбие ә дістерінің жіктемесі, оларда келесіні кө рсетуге мү мкіндік береді* жалпы мен ө згешені*манызды мен кездейсоқ ты*теорияны пен практиканы

Тә рбие ә дістерінің кө здейтін мақ саты Тұ лғ аның адамгершілік қ асиеттерін қ алыптасыру, соның негізінде олардың ә рекеттерін ұ йымдастыру; Тұ лғ аның адамгершілік қ асиеттерін қ алыптасыру; Тұ лғ аның ә рекеттерін ұ йымдастыру

Тә рбие ә дістерінің топтары: *Іс ә ркетке жә не мә нез қ ұ лық қ а ынталандыру ә дістері*Іс ә рекеттерді ұ йымдастыру жә не қ оғ амдық қ атынастарғ а қ алыптастыру ә дістері*Тұ лғ аның ақ ыл ойын қ алыптастыру ә дістері

Тә рбие ә дістерінің топтары: Тү рлі хабарлар арқ ылы оқ ушығ а ә сер ету*Балаларды ә р тү рлі қ ызық ты іс – ә рекетеке қ атыстыру*

Тә рбие жоспарын кұ ру мерзімі Жарты жылга*Тоқ санғ а*Бір жылғ а.

Тә рбие жоспарына қ ойылатын талаптар: * Оқ ушылардың белсенділігін арттыруда, ө здерін қ атыстыру.*Тә рбие жоспарының мақ саты, міндеттері айқ ын болуы.*Тә рбие бағ ыттарының барлығ ының қ амтылуы.*

Тә рбие жоспарына қ ойылатын талаптар: Жоспардың қ оғ ам талабына, мақ сатына сә йкестігі, ө мірмен байланыстылығ ы,

Тә рбие жоспарында қ арастырылатын мә селелер: Cынып ұ жымын ұ йымдастыру. Пә н мұ ғ алімдері жә не ә кімшіліктермен байланыс. Жеке оқ ушымен жұ мыс

Тә рбие жоспарында қ арастырылатын мә селелер: * Сынып ұ жымын ұ йымдастыру. * Жеке оқ ушымен жұ мыс. * Жағ дай.

Тә рбие жоспарының мазмұ нын сипаттайтын. Жан-жақ ты тә рбие.Тә рбие бағ ыттары. Тә рбиенің қ ұ рамдас бө ліктері.

Тә рбие жоспарының мазмұ нын сипаттайтын.* Дамыту. * Жан-жақ ты тә рбие. * Тә рбие бағ ыттары.

Тә рбие жоспарының педагогикалық талаптарғ а жауап беруі: Жоспардың белгілі мақ сатқ а бағ ытталуы. Cыныптағ ы тә рбие жұ мысының мазмұ ны, формалары жә не ә дістерінің ә ртү рлігі. Оқ ушыларды тә рбиелеудің сабақ тастығ ын, жү йелілігін қ амтамасыз ету.

Тә рбие жоспарының ү лгісі: * Сынып жайлы мә лімет.*Ө ткен оқ у жылына сай атқ арылғ ан тә рбие жұ мысының талдауы.*Жаң а оқ у жылына тә рбие жұ мысының мақ саты мен міндеттерін анық тау.*

Тә рбие жоспарының функциялары: * Бағ ыттау, анық тау.*Болжау.*Тү зету, ұ йымдастыру.*

Тә рбие жү йе кезең дерінің ө лшем шектері ретінде педагогикалық ә рекеттің бірізділігінің қ ұ рылымдық біріліктері: Кө зқ арастар мен тұ жырымдар қ алыптастыру*Бейнені шындық қ а айналдыру*Қ арым-қ атынас қ алыптастыру*

Тә рбие жү йе кезең дерінің ө лшем шектері ретінде педагогикалық ә рекеттің бірізділігінің қ ұ рылымдық бірліктері: Белсенді қ ызметті бастау*, B. Қ арым – қ атынас қ алыптастыру*

Тә рбие жү йе кезең дерінің ө лшем шектері ретінде педагогикалық ә рекеттің бірізділігінің қ ұ рылымдық бірліктері: *Кө зқ арастар мен тұ жырымдар қ алыптастыру*қ арым қ атынас қ алыптастыру*Жалпы нормалар мен талаптармен танысу

Тә рбие жү йе кезең дерінің ө лшем шектері ретінде педагогикалық ә рекеттің бірізділігінің қ ұ рылымдық біріліктері: Кө зқ арастар мен тұ жырымдар қ алыптастыру* Бейнені шындық қ а айналдыру* Қ арым-қ атынас қ алыптастыру*

Тә рбие жү йе кезең дерінің ө лшем шектері ретінде педагогикалық ә рекеттің бірізділігінің қ ұ рылымдық біріліктері: Кө зқ арастар мен тұ жырымдар қ алыптастыру*Бейнені шындық қ а айналдыру*Қ арым-қ атынас қ алыптастыру*

Тә рбие жү йе кезең дерінің ө лшем шектері ретінде педагогикалық ә рекеттің бірізділігінің қ ұ рылымдық бірліктері: Белсенді қ ызметті бастау*Қ арым – қ атынас қ алыптастыру*

Тә рбие жү йесі – бұ л Психологиялық –педагогикалық қ ұ рылым, Ө здігімен реттелетін, Басқ арылатын кү рделі ә деуметтік

Тә рбие жү йесі неше кезең нен тұ рады 2

Тә рбие жү йесінің адам санына қ арай тү рлері: Бұ қ аралық *

Тә рбие жү йесінің адам санына қ арай тү рлері: Топтық * Жеке* Аралас*.

Тә рбие жү йесінің адам санына қ арай тү рлері: Бұ қ аралық *

Тә рбие жү йесінің негізгі компонентері *ұ жымдық қ арым-қ атынас жә не жү йенің айналадағ ы ортағ а ашық болуы*тә рбиелік ұ жым тә рбие жү йесінің тү йіні ретінде*тә рбие мақ саттарының блогі

Тә рбие жү йесінің формасы ретінде педагогика практикасында бірнеше ұ ғ ым қ алыптасқ ан: * тә рбие жұ мысының формасы * тә рбие шаралары * тә рбие ісі

Тә рбие жұ мыстарының ә дістері мен тә сілдері бойынша тә рбиешінің іскерлігі; Оқ ыту ә дісін оқ ушылардың дең гейіне қ арай бейімдеу; Тә рбиешінің тә рбие жұ мысын ұ йымдастыруда қ олданатын нысаны

Тә рбие жұ мыстарының мазмұ нын педагог пен оқ ушы қ атынасы арқ ылы кө рсету - бұ л: Тә рбие жұ мысының нысаны (формасы).Тә рбие іс-шаралары.Іс.Кең есу.

Тә рбие жұ мысы – бұ л: Балалар мен ересек адамдардың біріккен тіршілік ә рекеттерін мақ сатты бағ ытта ұ йымдастыру.Балалардың ө зін-ө зі тану мен дамыту жұ мыстарын педагогикалық ұ жымның мақ сатты бағ ытта ұ йымдастыруы. Балалардың ө зін-ө зі тануы мен дамыту жұ мыстарын педагогтың мақ сатты бағ ытта ұ йымдастыруы.

Тә рбие жұ мысы нә тижелерінің ө ң делуі; Тә рбие жү йесінің шарық тау шегі; Тә рбие жұ мысының тә жірибелік ө ң делуі.

Тә рбие жұ мысы тұ жырымдамасының негізін қ алайтын принцип: * Жү йелілік*Бірізділік

Тә рбие жұ мысы тұ жырымдамасының негізін қ алайтын принцип: * Жү йелілік*Бірізділік*Заман талаптарын ескеру*

Тә рбие жұ мысы тұ жырымдамасының негізін қ алайтын принцип: * Жү йелілік жә не бірізділік*Бірізділік*

Тә рбие жұ мысы тұ жырымдамасының негізін қ алайтын принцип: * Жү йелілік жә не бірізділік*Кү рделілік

Тә рбие жұ мысы тұ жырымдамасының негізін қ алайтын принцип: Жастармен байланысты сұ рақ тарды шешуде жаң ашылдық, Қ оғ ам талаптарын есепке алу

Тә рбие жұ мысы тұ жырымдамасының негізін қ алайтын принцип: Жастармен байланысты сұ рақ тарды шешуде жаң ашылдық, Заман талаптарын ескеру, Ә лемдік тенденцияғ а сай болу

Тә рбие жұ мысы тұ жырымдамасының негізін қ алайтын принцип: Жү йелілік*Тә рбие жұ мысының алғ ашқ ы мә ні*

Тә рбие жұ мысы ұ йымдастырылу формасына қ арай жү йелеу: Кө пшілік жұ мыстар, Топтық, ү йірме жұ мыстары, Жеке жқ мыс

Тә рбие жұ мысын жоспарлаудың кезең дері: Арнайы білім мекемесіндегі тә рбие жұ мысын жү ргізу бойынша ұ жымдық жоспарды жобалау; Жоспарды ұ жымдық жоспардың нә тижесін ескере отырып жобалау; Педагог-дефектологтың жоспар жобасын қ ұ растыруы;

Тә рбие жұ мысын ұ йымдастыруда тә рбиеленушінің жеке ерекшеліктерін ескеретін қ ағ ида: Тә рбиедегі даралық қ ағ идасы; Тә рбиеде даралық жә не дифференциалдану қ ағ идасы; Тә рбиедегі дифференциалдану қ ағ идасы

Тә рбие жұ мысынң нә тижесі Тә рбиеленушінің кә сіби бағ дар дең гейі;:

Тә рбие жұ мысының бағ ыттарының бірі: Интернационалдық тә рбие, Патриоттық тә рбие

Тә рбие жұ мысының бағ ыттарының бірі: *Ақ ыл-ой*Экономикалық * Патриоттық тә рбие

Тә рбие жұ мысының бағ ыттарының бірі: *Дене тә рбиесі * Саяси тә рбие *Қ ұ қ ық тық тә рбие

Тә рбие жұ мысының бағ ыттарының бірі: * Экономикалық * Ақ ыл-ой тә рбиесі * Дене тә рбиесі * Патриоттық тә рбие

Тә рбие жұ мысының диагностикасын жасауына кіреді: Тә рбие қ алыптасу динамикасы*Тә рбие процессінің ө ту жағ дайлары*

Тә рбие жұ мысының ә дістері: ә ң гімелесу, ащық сұ хбаттасу, консультация; пікір алмасу, дербес тапсырманаң орындалуы;

Тә рбие жұ мысының жеке нысаны (формасы) - бұ л: Ә ң гімелесу, ашық сұ хбаттасу, консультация. Кіші ү йірмелер.

Тә рбие жұ мысының жоспарының қ ұ рылымы: *Ата-аналармен жұ мыс*Сынып ұ жымына сипаттама*Жеке оқ ушылармен жұ мыс

Тә рбие жұ мысының қ ұ рылымы: *Педагогикалық ү рдісті басқ ару жә не жү ргізу кезең і*Коммуникативті кезең яғ ни тә рбие ісіне қ атысы бар адамдардың бір-бірімен пікір алмасуы

Тә рбие жұ мысының мақ саты: Оқ ушының жеке дамуының тиімділігін қ амтамасыз ету.Тә рбиелеу ә дістері мен нысандарын міндеттерге сай жү ргізу.Тә рбие жұ мыстарының міндетерін орындау ү дерісі.

Тә рбие жұ мысының нә тижесі – бұ л: Тә рбиеленушінің тә рбие дең гейі, ә леуметтігі. Тә рбиеленушінің кә сіби бағ дар дең гейі.Тә рбиеленушінің бә секеге қ абілеттілік дең гейі.

Тә рбие жұ мысының тү зетушілік мақ саты: Мү мкіндігі шектеулі балалардың қ абілеттілігін арнайы педагогика жә не психология ә дістерімен дамыту.

Тә рбие жұ мысының ұ жымдық ә дістері: Жарыстар; Нақ ты мә селе кезінде жеке кө мек кө рсетіп, біріге отырып мә селе шешімін қ арастыру; Сайыстар;

Тә рбие жұ мысының формаларының оқ ушылардың жас жә не тә рбиелік дең гейіне сә йкестігі, жоспардың нақ тылығ ы, Жоспардың жан –жақ тылығ ы, тә рбиенің барлық салаларын қ амтамасыз етілуі

Тә рбие жұ мысының формасын таң дау, шараның тақ ырыбын анық тау: Пресс конференция. Демалыс кеші, кө ң ілділер мен тапқ ырлар клубы. Дө ң гелек стол, пікірталас кездесу.

Тә рбие жұ мысының формасын таң дау, шараның тақ ырыбын анық тау: * Сауалнама ө ткізу. * Ә ң гіме жү ргізу. * Сұ рақ -жауап алу.

Тә рбие заң дылық тарының негізгі қ озғ аушы кү ші: *Қ арама-қ айшылық тары*Тә рбие процесінің қ арама-қ айшылық тары*Екі жақ ты қ айшылық тар

Тә рбие заң дылық тарының негізгі қ озғ аушы кү ші: Педагогтің тә рбие міндеттеріне сә йкес тә рбие қ ұ ралдарын таң дау білуі * Педагогикалық процесстің мү мкіндіктері

Тә рбие ісі Тә рбиенің комплекстілігі * Тә рбиенің жү йелілігі * Тә рбиенің бірізділігі, ү здіксіздігі

Тә рбие ісін дұ рыс ұ йымдастыруғ а кедергі жасайтын себептер: *Тә рбие жұ мысының бір жақ тылығ ы*Мектептегі оқ у тә рбие жұ мысының нашар қ ұ рылуы*Тә рбиешінің оқ ушылармен қ атынасындағ ы мә дениетінің кемдігі

Тә рбие ісін ұ йымдастыруда жіберілетін қ ателіктер: Тә ртіпке шақ ыру барысында орынсыз тө мен немесе асыра бағ алау* Тә рбие жұ мысында науқ аншылық тың жең іп бірізділіктің болмауы*

Тә рбие ісінің қ ұ рылымы: * Мақ сат қ ою ұ йымдастыру.*Қ ол жеткізген нә тижелерді талдау.*Мақ сатты тікелей жү зеге асыру.*

Тә рбие ісінің қ ұ рылымы: * Тә рбие ісін ө ткізу, қ ол жеткізген нә тижелерді талдау. * Ұ йымдастыру, мақ сатты тікелей жү зеге асыру. * Мақ сат қ ою ұ йымдастыру. * Қ ол жеткізген нә тижелерді талдау.

Тә рбие ісінің мақ саты мен жоспарлаудың негізгі кө здері: * Тұ лғ ада қ алыптасуы қ ажет сапаларғ а анық тама

Тә рбие ісі-ұ ғ ымының анық тамасы: А рнайы ұ йымдастырылғ ан, белгілі бір тә рбиелік жү йе алдында жә не уақ ыттың дамудағ ы тә рбиешілер мен тә рбиеленушілердің біршама іс-ә ректі; Тә рбие мақ саттарын орындауғ а қ ажетті іс-ә рекеттер;

Тә рбие комплекстік процесс ретінде ө зіне қ осып алады: * Тә рбие жұ мыстарының мазмұ ны

Тә рбие комплекстік процесс ретінде ө зіне қ осып алады: Тә рбие жұ мыстарының формалары мен ә дістерінің бірлігін қ осып алады*Жастармен ә леуметтік жұ мысты ұ йымдастыру*Тә рбиелеп оқ ытуды*

Тә рбие қ ағ идаларының педагогикалық жү йедегі бө лінулері: Мазмұ нды; Ұ йымдастырушы.; Ә дістемелік

Тә рбие қ ұ ралдары: Болмыстың материалдық жә не идеалдық элементтері*Іс-ә рекеттің ә ртү рлі тү рлері*Материалдық жә не рухани мә дениеттің заттары*Музыкалық шығ армалар.

Тә рбие мазмұ ны тұ лғ а даму ерешеліктеріне байланысты кемелденеді: қ ұ ндылық нұ сқ ауларғ а.идеялық нұ сқ ауларғ а.қ оғ амның сана сезімне

Тә рбие мазмұ нын анық таудан*

Тә рбие мазмұ нындағ ы ө зін ө зі тану бағ ытын қ алыптастырады: * Адамның ө зіне ө зі ү йлесімді болуы арқ ылы оның кә сіптік, азаматтық жә не адамгершілік ө зіндік танымын* Адамды ө з бақ ытының жә не ө з ө мірінің субьектісі ретінде сипаттауын* Ө мірлік ө зін ө зі анық тау мә дениетін

Тә рбие мақ саты: педагогикалық процесс пен қ оғ амның қ ажеттілігіне қ арай ө згеріп отырады; қ оғ амның ә леуметтік сұ ранысына қ арай жә не оның табысты орындалуы ұ стаздың кә сіби дайындығ ына байланысты келеді; қ оғ амның мұ раттарына қ ол жеткізуіне бағ ытталғ ан

Тә рбие мақ сатын анық тайтын негізгі фактор: Мемлекеттік саясат*Тә рбие беру органдары*Мемлекет идеологиясы*

Тә рбие мақ сатын таң дағ анда, дамудың келесі объективті зандылық тарғ а сү йіну қ ажет: табиғ аттың, Қ оғ амның, Адамның

Тә рбие мақ сатының кө рінісі: Тә рбие нә тижесіне негіз болады, педагогтың кә сіби іс ә рекетінің бағ а-ө лшемі* Педагог санасының ү здіксіз айналымда жү ретін ой объектісі*Тә рбие процессінің мазмұ нын айқ ындайды*

Тә рбие мынадай процесс арқ ылы жү зеге асады: Жеке тұ лғ а-жеке тұ лғ а;

Тә рбие мынандай тә рбиелеу ү рдісі арқ ылы жү зеге асады: Жеке тұ лғ а – жеке тұ лғ а; Жеке тұ лғ а – топ; Жеке тұ лғ а - ұ жым.

Тә рбие принциптері: Hегізгі талаптар.Eрежелер жү йесі.Басшылық қ а алынатын мә селе

Тә рбие процесі кө п факторлы. Оғ ан қ атысады: *Мемлекет*Қ оғ амдық орындар*Спорттық орындар

Тә рбие процесі мазмұ нының қ асиеттері *ә леуметтік қ асиеттері*тұ лғ аның рухани, адамгершілік қ асиеттері*Эстетикалық қ асиеттері

Тә рбие процесі нә тижелерінің бірмә нді жә не анық болмау себептері: *Олардың ә леуметтік жағ дайларғ а, тә рбиеге деген қ атынасы

Тә рбие процесі талаптарымен қ ұ рылғ ан жү йелер: *Тә рбие процесінде қ олданылатын ә дістер мен формалар*Тә рбие процесінің ө ту жағ дайлары, тә рбиеші мен тә рбиеленушінің қ арым-қ атынасы

Тә рбие процесі: Кө пфакторлы, комплекстік, ү зіліссіз процесс*Ата – ананың мінез – қ ұ лқ ындағ ы ауытқ ушылық ты тә рбиелейтін процесс*

Тә рбие процесінде арнайы қ олданылады: Тә рбие қ ұ ралдары* Тә рбие ә дістері* Тә рбие принциптері*

Тә рбие процесінде қ амтылғ ан адам санына қ арай тә рбие формалары қ алай: * Жеке

Тә рбие процесінде қ амтылғ ан адам санына қ арай тә рбие формалары * жеке топтық *шағ ын топтық *ұ жымдық жә не бұ қ аралық топтық

Тә рбие процесінде тә рбиенің сапасына ық пал жасайтын пә рменділіктер: *Қ алыптасқ ан тә рбиелік қ атынастарғ а, ә рекеттерді ұ йымдастыру мен оғ ан қ ойылғ ан мақ саттардың бір біріне ү йлесуіне*тә рбиемен ұ штастыра дамытудағ ы жә не оқ ыту процесінің пә рменділігіне, тә рбиелік ық палдың сапасына, тә рбиеленушілердегі сө здік жә не сезімдік процестердің даму дең гейі мен педагогикалық ә сер ету ү йлесімділігіне

Тә рбие процесіндегі қ ұ рылымының кезең дері: *Тә рбиенің негізгі міндеттері мен мақ асаттарын қ амтитын процесті жоспарлау*Материалды, қ оғ амдық, рухани іс-ә рекеттерді ұ йымдастыру

Тә рбие процесіндегі ұ жымдық бағ ыттың келесі мү мкіндіктері: *Ескі догмаларды жаттай беруден гө рі, ә лемді танып, ө згертуге бағ ыттауғ а *Тұ лғ аны тоқ ыраудан қ ұ тқ арып, оның жан жақ ты дамуына мү мкіндік беруге

Тә рбие процесіндегі ұ хымдық бағ ыттың келесі мү мкіндіктері Ү йлесімді есепке ала отырып, тұ лғ аны біртұ тас қ алыптастыруғ а* Балалық шақ тың сә улелі ө туіне кө мек беруге* Тә рбие процесін ұ йымдастырудағ ы кә сіби қ ызметінің жемісіне *

Тә рбие процесінің диалектикасы бейнеленеді: *Тә рбие процесінің диалектикасы ішкі қ арсылық тарымен*Тә рбие процесінің диалектикасы сыртқ ы қ арсылық тарымен

Тә рбие процесінің ерекшеліктері ү зіліссіз, ұ зақ, Кө пфакторлы, ө згермелі, Мақ сат кө зделген, кешенді, нұ сқ аулы

Тә рбие процесінің ерекшеліктері(Кө пфакторлы, ө згермелі, Мақ сат, мазмұ нның болуы, Ү зіліссіз, ұ зақ)

Тә рбие процесінің ерекшеліктері: кө пфакторлы, ө згермелі * мақ сат, мазмұ нның болуы * ү зіліссіз, ұ зак

Тә рбие процесінің ерекшеліктері: кө пфакторлы, ө згермелі.мақ сат, мазмұ нның болуыү зіліссіз, ұ зак

Тә рбие процесінің ерекшеліктері: ү зіліссіз, ұ зак; кө пфакторлы, ө згермелі; мақ сат, мазмү нның болуы

Тә рбие процесінің қ оғ амдық бағ ытталуы мү мкіндіктері жол ашады: *Ескі догмаларды жаттай беруден гө рі ә лемді танып, ө згертуге бағ ыттайды*Тұ лғ аны тоқ ыраудан қ ұ тқ арып, оның жан жақ ты дамуына қ уат береді*Қ оғ амдық ө мірге белсене араласуғ а кө мектеседі

Тә рбие процесінің қ оғ амдық бағ ытталуы мү мкіндіктері жол ашады: Ескі догмаларды жаттай беруден гө ри ә лемді танып, ө згертуге бағ ыттайды*, Тұ лғ аны тоқ ыраудан қ ұ тқ арып, оның жан жақ ты дамуына қ уат береді*, Қ оғ амдық ө мірге белсене араласұ ғ а кө мектеседі*

Тә рбие процесінің негізгі сатылары: *Қ ойылатын талаптар мен ережелерді тә рбиеленушілердің тү сінуі

Тә рбие процесінің негізі* Жоспарланғ ан нә тижеге жету тә сілдері, сол тә сілдердің модельденуі * Адамдар іс-ә рекет жә не қ ылығ ын басқ ару * Педагогтардың тә рбиелік іс-ә рекеті

Тә рбие процесінің нә тижелілігінің басты белгісі: Тә рбие мақ сатының талаптарына сай келетіндігі; Жеке тұ лғ аның тү рлі қ асиеттерінің қ алыптасу дең гейінің теориялық Ә зірленгендігі; Тә рбиеленушілердің ө з жас ерекшеліктеріне қ арай мінез – қ ұ лық нормаларын жә не ережелерін білу

Тә рбие процесінің пә рменділігін қ амтамасыз ететін бірліктер арасындағ ы байланысар мен тә уелсіздіктер: *Тә рбиенің негізгі міндеттері мен мақ саттарын қ амтитын процесті жоспарлау

Тә рбие процессінде арнайы қ олданылады: Тә рбие ә дістері* Тә рбие принциптері* Тә рбие тә сілдері*

Тә рбие процессінде қ амтылғ ан адам санына қ арай тә рбие формалары қ алай: Кө пшілік*Шағ ын топтық * Жеке*

Тә рбие процессінде тә рбиенің сапасына ық пал жасайтын пә рменділіктер *Қ алыптасқ ан тә рбиелік қ атынастарғ а, ә рекеттерді ұ йымдастыру мен оғ ан қ ойылғ ан мақ саттардың бір біріне ү йлесуіне*Тә рбиемен ұ штастыра дамытудағ ы жә не оқ ыту процесстерінің пә рменділігіне, тә рбиелік ық палдың сапасына, тә рбиеленушілердегі сө здік жә не сезімдік процесстердің даму дең гейі мен педагогикалық ә сер ету ү йлесімділігіне*Объективті жә не субъективті факторлар ә рекетінің байланысына, педагогикалық ө зара ә рекеттегі тә рбие процессіне қ атысушылардың белсенділігіне

Тә рбие процессіндегі ұ жымдық бағ ыттың келесі мү мкіндіктері: Азаматтық қ ұ ндылық тар, ә леуметтік бағ дарлы мотивациялауғ а* Тә рбие ү рдісін ұ йымдастырудығ ы кә сіби қ ызметінің жемесіне*Ү йлесімді есепке ала отырып, тұ лғ аны біртұ тас қ алыптастыруғ а* Ә міршілдік пен жатсынудан гуманистік жә не бірлескен іс-ә рекетке жол кө рсетуге*

Тә рбие процессінің қ оғ амдық бағ ытталуы мү мкіндіктері жол ашады: Қ оғ амдық бірлестіктермен ә ріптестік орнатуғ а* Қ оғ амдық ө мірге белсене аралуғ а кө мектеседі*

Тә рбие процессінің қ оғ амдық бағ ытталуы мү мкіндіктері жол ашады: Қ оғ амдық бірлестіктермен ә ріптестік орнатуғ а*Қ оғ амдық ө мірге белсене аралуғ а кө мектеседі*Ұ жымдық іс-ә рекеттерге қ атынасып, ұ жымда ө з орнын табуғ аЖеке тұ лғ аның ә леуметтенуіне жағ дай жасалынады*Жеке тұ лғ аның ә леуметтенуіне жағ дай жасалынады*

Тә рбие процессінің пә рменділігін қ амтамасыз ететін бірліктерарасындағ ы байланыстар мен тә уелділіктер: Тә рбиенінің негізгі міндеттері мен мақ саттарын қ амтитын процессті жоспарлау* шығ ару, жібереілген қ ателіктер мен жеткен жетістіктерді талдау* Мә дени тынығ у шараларын ұ йымдастырумен*

Тә рбие процестерінің бағ ыттары: *Тұ лғ аны сапалы тә рбиелеу мақ сатында ә леуметтік қ ұ нды, ә рі жан жақ ты іс ә рекетті ұ йымдастыру*Азаматтық қ ұ ндылық тар, ә леуметтік бағ дарлы мотивация, ақ ыл ой, эмоцияналдық жә не еріктік ү йлесім ауқ ымы негізінде

Тә рбие сағ аттары ө зінің ү лгісі бойынша қ айсысын қ амтиды? Тә рбие сағ атының тақ ырыбы; Тә рбие сағ атының мақ саты; Тә рбие сағ атының ә дістері мен формалары

Тә рбие сағ атын ө ткізу оқ ушыларғ а жү ктелгенде ескерген жө н *Окушыларда талқ ыланып отырғ ан сұ ракка катысты белгілі дең гейде білім кө лемі мен мағ лұ маттардың болуы*Окушьшардың кө пшілік бө лігінде ұ жымдық шығ армашылык жұ мыстарына қ атысты біліктілік жә не дағ дылардың болуы; Сынып белсенділері тә рбие сағ атын дайындау жә не ө ткізу барысында ұ йымдастыру жә не ү йлестіру орталығ ының болуы

Тә рбие сағ атын ұ йымдастыру жолдары: * пікірталас, ә ң гіме, саяси хабарлама газетпен жұ мыс жасай білу, саяси ү йірмелер мен клубтар, оқ ырмандар конференциясы*тақ ырыптық конференция, қ ызық ты кездесулер, баспасө з *конференциясы жә не конкурстар

Тә рбие сағ атын ұ йымдастыру жолдары: пікірталас, ә ң гіме, саяси хабарлама

Тә рбие тә сілдері жіктелуі: *Ө зіндік тә рбие*Ү йлесімділікке келтіру

Тә рбие тә сілдері ө з ерекшеліктері бойынша былай жә ктеледә: *Жаттық тыру*Мадақ тау

Тә рбие тә сілдері ө з ерекшеліктері бойынша былай жіктеледі*Мадақ тау*Сендір*Қ ызық тыру

Тә рбие тә сілдері* Тә рбиелеу саласына, еркіне ә сер ету шаралары * Тә рбиелеу сезіміне ә сер ету шаралары * Тә рбиелеу іс-ә рекетә не ә сер ету шаралары

Тә рбие тә сілдерінің ерекшеліктері бойынша жіктелуі: *Оқ ушыларды мінез қ ұ лық қ а ынталандыру*Іс ә рекетті ұ йымдастыру

Тә рбие тә сілдерінің ерекшеліктері бойынша жіктеу: Тә рбиелік ық палдарының бірлігі*Тә рбиенің гуманизациясы

Тә рбие тә сілі* Жеке дара ә рекет(ә сер ету)*Нақ ты іс*Жалпы ә дістің бө лігі

Тә рбие тү рлеріне мыналар жатады: *Адамгершілік тә рбие*Қ ұ қ ық тық тә рбие *Азаматтық тә рбие

Тә рбие тұ лғ алық тұ рғ ыдан қ арау принципінің міндеттері: *Тұ лғ аның бағ ыттылық мотивтерін, қ ызығ ушылық тарын, ө мірлік жоспарларынбілу

Тә рбие ү дерісін жү зеге асыру ә рекеттерінің жү йесі ретіндегі педагогикалық іс-ә рекеттің соң ғ ы кезең дері: Нә тижелерді тексеру*

Тә рбие ү дерісіндегі сынып жетекшінің ең бастапқ ы жұ мыстарының бірі*сыныптағ ы ә рбір жеке тұ лғ аның талап - тілектерін танып білу*ә р жеке тұ лғ аның бір нә рсеге деген дағ дысын біліп, она терең ірек дамыту*сыныптағ ы ә рбір жеке тұ лғ аның жеке дара ерекшеліктерін танып білу

Тә рбие ү дерісіндегі сынып жетекшінің ең бастапқ ы жұ мыстарының бірі: сыныптағ ы ә рбір жеке тұ лғ аның талап-тілектерін танып білу*сыныптағ ы ә рбір жеке тұ лғ аның жеке дара ерекшеліктерін танып білу*ә р жеке тұ лғ аның бір нә рсеге деген дағ дысын біліп, она терең ірек дамыту

Тә рбие ү дерісінің сипаты айқ ындалады: Қ оғ амның мә дениетімен; Мақ сат, себептермен жә не нұ сқ аулармен.; Тә рбиенің субъектісімен, микроортамен;

Тә рбие ү рдісінің сапа кө рсеткіштері – бұ л: Оқ ушылардың білімге, ең беке, қ оғ амғ а, табиғ ат жә не ө зіне деген жеке-мағ аналық кө зқ арасы.Оқ ушылардың оқ у жұ мыстарын игерудегі ө зіндік тә сілдері.Оқ у материалдарын талдаудағ ы білім беру ү рдісінде игерген ә дістері.

Тә рбие ү рдісінің тиімділік кө рсеткіштері – бұ л: Игерген білімін жә не дағ дыларын қ олдана білуі.Жеке қ атынастар.Эмоция-жігерін басқ ара білуі.

Тә рбие шарасын ө ткізу кезең дері: * Шараның басталуы. * Шараны ашу. * Жоспарына сай мазмұ нының баяндалуы.

Тә рбие шарасын ө ткізу кезең дері: Шараның басталуы. Ә деби- музыкалық, поэзиялық, драмалық безендіру. Кү йтабақ немесе ү нтаспа ойнату.

Тә рбие шарасын ұ йымдастыру кезең і: Ұ йымдастырушының сө зі. Шараны ашу. Мақ сатын, барысын баяндау.

Тә рбие(жеке тұ лғ аның білім алуы жә не дамуы ә рекеттің ә р тү рлерінде қ алыптасады, Нә тиже баламалы ол оқ ушының ішкі хал-кү йіне байланысты, Табысқ а жету ү лкен ең бекті, кү шті, даярлық ты қ ажет етеді)

Тә рбие: Коғ амның пайда болуына тә н қ асиет.Біз кімдерді тә рбиелейміз, солардың жү регіне ық пал етеміз.Кең мағ ынасында алғ анда, қ андайда да болса, бір жан иесіне тиісті азық беріп, сол жан иесінің дұ рыс ө суіне кө мек кө рсету деген сө з.

Тә рбие: нә тиже баламалы ол оқ ушының ішкі хал-кү йіне байланысты, табысқ а жету ү лкен ең бекті, кү шті, даярлық ты қ ажет етеді, жеке тұ лғ аның білім алуы жә не дамуы ә рекеттің ә р тү рлерінде қ алыптасады

Тә рбиеkі адам: Ө з халқ ының салт дә стү рін ұ станушы; Қ оршағ ан ортаның қ ұ қ ығ ы мен бостандығ ын сыйлаушы;

Тә рбиедегі сыртқ ы жә нге ішкі негізгі факторлардың қ атарына жататындар: *Ұ жымның ө мір сү ру жағ дайлары мен дамуы, оқ ушының ұ жымдық қ атынас жү йесіндегі жағ дайы, тә рбиеленушінің жеке жә не тұ лғ алық ерекшеліктері*Оқ ушының ө мір сү ру қ алпы, ә р тү рлі аймақ тардың ө мір сү ру жағ дайлары мен дә стү рлері

Тә рбиеленуші балағ а адамгершілікпен жә не кө ң іл бө лу қ ағ идасының ұ станымы: Тә рбиеде адаммен тіл табу ұ станымы; Тә рбиеде адамды сыйлау ұ станымы; Тә рбиеде қ айырымдылық жасау ұ станымы;

Тә рбиеленуші ұ жымда жұ мысқ а қ абілетті органдарды қ ұ руды қ амтамасыз ететін ә діс: * Жарыс*Практикалық ә діс*Сайыс*

Тә рбиеленуші ұ жымда жұ мысқ а қ абілетті органдарды қ ұ руды қ амтамасыз ететін ә діс: Ө зін-ө зі басқ ару, Ө зін-ө зі ұ йымдастыру

Тә рбиеленушілер ү шін жеке тә сілдерді жү ргізу мақ саты: Оқ ушы тә ртібінің бұ зылуын немесе ауытқ уын туғ ызатын себепті анық тауғ а мү мкіндік береді.; Оқ ушының бағ ынбауын туғ ызатын себепті айқ ындауғ а мү мкіндік береді.; Педагогикалық ә серлердің белгілі бір шараларын ө ң деуге мү мкіндік береді.

Тә рбиеленушілерді ойынғ а, қ ол ең бегіне, кө ркемдік жә не ә деби ә рекеттерге ү йретуші ә дістерге жатады: Ө мірде сұ ранысқ а ие ә рекеттерге ү йрету ә дістері.Тә жірибелік-ә рекет ә дісі.

Тә рбиеленушілердің жү ріс – тұ рысы мен ә ректтерді ұ йымдастыруына ә сер ететін ә рі ынталандырушы ә дістер: Ә лденеге сеніммен қ арауды қ алыптастыратын ә дістер; Дамыту ә дістері; Ө з кө зқ арасын қ орғ ау ә дістері;

Тә рбиеленушілердің іс ә рекетінің бағ алануының кө рсеткіші: * Мадақ тау*Мақ ұ лдау*Ынталандыру.

Тә рбиеленушілердің тү йсігіне ә сер ете отырып, оның жеке кө зқ арастарының қ алыптастуына мү мкіндік беретін ә дісітерге жатады: Кө зін жеткізу (сендіру) ә дістері; Ө з кө зқ арасын қ орғ ау ә дістері; Ә лденеге сеніммен қ арауды қ алыптастыратын ә дістер;

Тә рбиеленушінің жан-жақ ты дамуын, тә рбие міндеттерін шешудің формалары мен тә сілдерін таң даудағ ы тә рбиелеу ортасына жағ дай тудыратын бағ ыт: * Мұ ғ алімдер ұ жымы.*Ұ жымда жағ ымды кө ң іл-кү й.

Тә рбиеленушінің жан-жақ ты дамуын, тә рбие міндеттерін шешудің формалары мен тә сілдерін таң даудағ ы тә рбиелеу ортасына жағ дай тудырады: Ата-аналар комитеті*Оқ ушылардың ә леуметтік ә рекетті*

Тә рбиеленушінің жан-жақ ты дамуын, тә рбие міндеттерін шешудің формалары мен тә сілдерін таң даудағ ы тә рбиелеу ортасына жағ дай тудырады: Оқ ушылардың ә леуметтік ә рекетті* Оқ ушылар ұ жымы* Ұ жымда жағ ымды кө ң іл-кү й*

Тә рбиеленушінің жан-жақ ты дамуын, тә рбие міндеттерін шешудің формалары мен тә сілдерін таң даудағ ы тә рбиелеу ортасына жағ дай тудырады: Ата-аналар комитеті*Оқ ушылардың ә леуметтік ә рекетті*

Тә рбиеленушінің кә сіп тү рін ө з бетінше таң дауы – бұ л: Таң дағ ан кә сібін ү йренуге талпынысы*Таң дағ ан кә сібін ү йренуді мақ сат етуі; Таң дағ ан кә сібін ү йренуге тартылуы.

Тә рбиеленушінің ө з ә рекетін бағ алауғ а ү йрететін ә дістер: Ө з кө зқ арасын қ орғ ау ә дістері; Ә лденеге сеніммен қ арауды қ алыптастыратын ә дістер; Кө зін жеткізу(сендіру) ә дістері;

Тә рбиелеу жә не оқ ыту ү рдістерінің ұ қ састығ ы: Тә рбиелеу ү рдісі жә не оқ ыту элементтерінің қ ұ рылымы.Оқ ыту ү рдісінде оқ ытушы оқ ушығ а тә рбиелеу ә сері.Бақ ылау жә не тү сіндіру ә дісін қ олданады.

Тә рбиелеу жү йесінің теориялық концепциясы мына компоненттермен жү зеге асады: Басқ ару; Мазмұ н, ұ йымдастыруҚ арым-қ атынас.;

Тә рбиелеу жұ мысында қ олданылатын қ ұ рылғ ылар: Сынып сағ аты; Пікірталас;

Тә рбиелеу жұ мысында қ олданылатын қ ұ рылғ ылар: Техниканы мең герту; Дене жаттығ у; Сабақ;

Тә рбиелеу жұ мысында қ олданылатын қ ұ рылғ ыларғ а жататындар: Ә рекеттің материалдық жә не идеальдық элементтері; Ә рекеттердің тү рлі кө ріністері; Материалдық жә не рухани мә дениеттің пә ндері;

Тә рбиелеу ү рдісі мынандай ә леуметтік институттарда ұ йымдастырылады жә не жү ргізіледі: Отбасында; Тә рбиелеу мекемесінде; Кә сіби-білім беру мекемесінде;

Тә рбиелеу ү рдісі: Кө пфакторлы жә не ұ зақ.; Ү здіксіз.; Кешенді.

Тә рбиелеу ү рдісінің қ ұ рылымы (компоненттері): Мақ сатты, мазмұ нды компонент; Аналитикалық -нә тижелі; Шұ ғ ыл – ә рекеттік;

Тә рбиелеу ү рдісінің мақ саты: Оқ ушыларды ө зін-ө зі тә рбиелеуге бағ ыттау; Оқ ушыларды ө зін-ө зі тануғ а бағ ыттау; Оқ ушыларды ө зін мү мкіндіктерін бағ алау.;

Тә рбиелеу ү рдісінің шартты қ ұ рылымы: Тә рбиенің мақ саты, мазмұ ны.Тә рбиенің нысаны мен ә дістері; Тә рбиелеу ү рдісінің тиімділігін арттыруғ а мү мкіндік беретін жағ дайлар мен нә тижелер.

Тә рбиелеу шараларындағ ы негізгі аспектілер: Тә рбиеленушінің, тә рбиешінің жә не педагогтың ә рекеттерін сараптау.Тә рбиеленуші мен тә рбиешінің арасындағ ы ө зара жү ргізілетін тә рбие ә рекетіндегі ә діс пен нысандар тиімділігі.Педагогтың кә сіби шеберлігі.

Тә рбиелеудің кезең дері: Болмысқ а деген кө зқ арасты қ алыптастыру.Кө зқ арас пен сенімді қ алыптастыру.Жеке тұ лғ а болмыстарын қ алыптастыру.

Тә рбиелі адам – бұ л: Қ оршағ ан ортаның қ ұ қ ығ ы мен бостандығ ын сыйлаушы; Жақ сы дағ дылары бар адам; Ө з халқ ының салт-дә стү рін ұ станушы;

Тә рбиелік – бұ л: Адамның адамдарғ а, қ оғ амғ а, сабақ қ а қ алыптасқ ан қ арым-қ атынас кө рсеткіші.Тү рлі жағ дайларда қ олданылатын белгілі бір ә рекет ү лгілері.Зияткерліктің даму дең гейлері.Ә леуметтіліктің даму дең гейлері.

Тә рбиелік – бұ л: Адамның адамдарғ а, қ оғ амғ а, сабақ қ а қ алыптасқ ан қ арым-қ атынас кө рсеткіші; Істі орындаудағ ы дә лділік, реттілікті пен жинақ ылық ты қ алаушылық; Зияткерліктің, ә леуметтіліктің даму дең гейлері.

Тә рбиелік ә рекеттердің нә тижелі болуын қ амтамасыз етуші* Сынып жетекшісі*Куратор*

Тә рбиелік іс-ә рекетті ә дісіне қ арай жү йелеу: Тә жірибелік, Сө здік.Кө рнекілік

Тә рбиелік шараның қ ортынды бө лімі: Шараны қ орытындылау. Оқ ушылардың алғ ан ә серлерін талқ ылау. Шешім қ абылдау, марапаттау. Тә рбиелік шараның негізгі бө лімдері: Шараның міндеттері. Жоспарына сай мазмұ нының баяндалуыОқ ушылардың шығ армашылық ә рекеттері.

Тә рбиелік шараның негізгі бө лімдері: *Шараның басталуы.*Жоспарына сай мазмұ нының баяндалуы.*Оқ ушылардың шығ армашылық ә рекеттері.*

Тә рбиеліліктің критерийлері: Жеке тұ лғ аның тү рлі қ асиеттерінің қ алыптасу дең гейінің теориялық ә зірленгендігі, Тә рбиешінің кө зінен жасырын қ ұ былыспен байланысты, Тә рбие мақ сатының талаптарына сай келетіндігі

Тә рбиенің қ оғ амдағ ы жалпы қ ызметі: Адам баласында адамгершілік сапа жү йесін қ алыптастыру, Баланы ә р тү рлі ә леуметтік қ атынастарғ а қ атыстыру, Ұ рпақ тан-ұ рпақ қ а ә леуметтік тә жірибе мен мінез-қ ұ лық нормаларына қ атысты білім, білік, дағ дыларды беру.

Тә рбиенің қ оғ амдық бағ ыттылығ ы: Мемлекеттік қ ұ рылысты, биік органдарын жә не т.б нығ айтуғ а қ олдау кө рсету ү шін бағ ытталғ ан тә рбие; Тә рбиелеушілер мен тә рбиеленушілердің қ оғ амдық бағ ытта ынталандырылғ ан ө зара ә рекетке қ ол жеткізу; Қ абылданғ ан жә не қ олданып жү рген конститутциялық заң дар негізінде

Тә рбиенің басты факторлары: Тә рбиеленушілердің жеке ерекшеліктері, Тұ қ ым қ уалаушылық, Орта

Тә рбиенің ең маң ызды субъективті факторы-тә рбиеші тұ лғ асы былай ерекшеленеді: *Тә рбие процесін ұ йымдастырумен

Тә рбиенің ең маң ызды субъктивті факторы-тә рбиеші тұ лғ асы былай ерекшеленеді: Жұ мыстарының формалары мен ә дістерін қ осып алуымен* Жастармен жұ мысты ұ йымдастырумен* Жұ мыстарының мазмұ нынымен*

Тә рбиенің жалпы мақ саты: *Жан-жақ ты, ү йлесімді дамығ ан тұ лғ аны қ алыптастыру*Жеке тұ лғ аны қ алыптастыру*Азаматты тә рбиелеу

Тә рбиенің жалпы мақ саты: Отбасын тә рбиелеу* Жеке тұ лғ аны қ алыптастыру*

Тә рбиенің заң дылық тары: * Баланың ү немі жетілуі даму жағ дайында болуы. * Тә рбие мен дамудын бірлігі жә не ө зара байланыстылығ ы. * Баланың жеке тұ лғ асының даму тұ лғ асының даму басқ ару міндеттері анық тайды.

Тә рбиенің заң дылық тары: * Тә рбиенің мақ саттылығ ы.*Жеке тұ лғ аны ұ жымда жә не ұ жым арқ ылы тә рбиелеу.*Тә рбие мен дамудың бірлігі жә не ө зара байланыстығ ы.

Тә рбиенің заң дылық тары: Баланың ү немі жетілуі, даму жағ дайында болуы.Тә рбие мен дамудың бірлігі жә не ө зара байланыстығ ы. Барша тарих кезең дерінде тә рбие объективтік –қ оғ амдық қ ажеттіліктен туындайды жә не ол қ оғ амғ а қ ызмет етеді

Тә рбиенің қ оғ амдағ ы атқ аратын қ ызметіне орай ө зіндік ерекшеліктері: Тә рбие- ұ зақ ә рі кү рделі процесс, Тә рбие- біртұ тас процесс, Тә рбие- кө пжақ ты процесс

Тә рбиенің қ оғ амдағ ы атқ аратын қ ызметіне орай ө зіндік ерекшеліктері: Қ оғ амдық қ ұ былыс.Мақ сатты процесс.Ұ зақ ә рі кү рделі процесс.

Тә рбиенің қ оғ амдағ ы жалпы қ ызметі* Ұ рпақ тан-ұ рпақ қ а ә леуметтік тә жірибе мен мінез-қ ұ лық нормаларына қ атысты білім. білік, дағ дыларды беру.*Тә рбиелеу.*Баланы ә р тү рлі ә леуметтік қ атынастарғ а қ атыстыру.*

Тә рбиенің қ оғ амдағ ы жалпы қ ызметі: Ұ рпақ тан –ұ рпақ қ а ә леуметтік тә жірибе мен мінез-қ ұ лық нормаларына қ атысты білім, білік, дағ дыларды беру.*Мектептен тыс тә рбие мекемелерімен ө зара бірлескен іс-қ имыл жасау.*Қ оршағ ан ортасын танып білу.*

Тә рбиенің қ оғ амдағ ы жалпы қ ызметі: Ұ рпақ тан –ұ рпақ қ а ә леуметтік тә жірибе мен мінез-қ ұ лық нормаларына қ атысты білім, білік, дағ дыларды беру. Aдам баласында адамгершілік сапа жү йесін қ алыптастыру. Баланы ә р-тү рлі ә леуметтік қ атынастарғ а қ атыстыру

Тә рбиенің қ оғ амдык бағ ыттылығ ы: мемлекеттік қ ұ рылысты, билік органдарын жә не т.б нығ айтуғ а қ олдау кө рсету ушін бағ ытталғ ан тә рбие*қ абылданғ ан жә не қ олданылып жү рген конституциялык заң дар негізінде тә рбиелеу*тә рбиелеушілер мен тә рбиеленушілердін коғ амдык бағ ытта ынталандырылғ ан ө зара ә рекетке кол жеткізу

Тә рбиенің қ оғ амдық бағ ыттылығ ы: Қ абылданғ ан жә не қ олданылып жү рген конституциялық заң дар негізінде, Тә рбиелеушілер мен тә рбиеленушілердің қ оғ амдық бағ ытта ынталандырылғ ан ө зара ә рекетке қ ол жеткізу, Мемлекеттік қ ұ рылысты, билік органдарын жә не т.б нығ айтуғ а қ олдау кө рсету ү шін бағ ытталғ ан тә рбие

Тә рбиенің қ оғ амдық мә ні: Жеке тұ лғ аның санасына, мінез-қ ұ лқ ының дұ рыс қ алыптасуына ә сер ететін қ ұ рал.Рухани жағ ынан ү немі жетілу жә не баюда кө п салалы процесс. Халық тар бойы білімге негізделген этникалық ізгіліктермен ө нерлерді дамыту.

Тә рбиенің қ оғ амдық сипаты принципіне, талаптарғ а жатады: Тә рбие процесінде мемлекеттік қ ажеттіліктер, Тә рбие процесінде қ оғ амдық қ ажеттіліктер, Тә рбие процесінде тұ лғ алық қ ажеттіліктердің қ олайлы сә йкестігі

Тә рбиенің мақ саты мен нысандары; Тә рбие ә дістері; Тә рбиелеудің қ ұ ралдары.

Тә рбиенің мә ні: Жеке тұ лғ аның санасына, мінез-қ ұ лқ ының дұ рыс қ алыптасуына ә сер ететін қ ұ рал.Рухани жағ ынан ү немі жетілу жә не баюда кө псалалы процесс.Халық тар бойына білімге негізделген этикалық ізгіліктер мен ө нерлерді дарыту

Тә рбиенің ортақ мақ саты: Жан-жақ ты - тұ лғ а дамыту тә рбиесі

Тә рбиенің салалары Ақ ыл-ой тә рбиесі; Адамгершілік тә рбиесі; Дене тә рбиесі

Тә рбиенің ү ш топ ә дістерін бө луге болады: тұ лғ аның саң а сезімін қ алыптастыру ә дістер, іс-ә рекетті ұ йымдастыру мен қ оғ амдық тә ртіптін тә жірибесін қ алыптастыру ә дістер, ә рекет пен тә ртіпті ынталандыру ә дістер

Тә рбиенің ортақ мақ саты: *Азаматтық тә рбиесі*Жан-жақ ты - тұ лғ а дамыту тә рбиесі * Отанасының тә рбиесі

Тә рбиеші оқ ушылардың жағ ымды сапаларын кең ейте отырып, кө ң ілдендіреді: Ө зінділігін; Автономдылығ ын; Тә уелсізділік.

Тә рбиешілер мен тә рбиеленушілердің ө зара бірлескен ә рекеттерінде қ олданылатын амал-тә сілдердің жиынтығ ы Тә рбие ә дістері; Тә рбие тә сілдері; Тә рбие принциптері

Тә рбиешінің тә рбие жұ мыстары бойынша ұ станатын қ ағ идалары, нысандары мен ә дістері. Тә рбие жұ мыстарының ә дістер мен тә сілдері бойынша тә рбиешінің іскерлігі; Ә рбір тә рбиеленушіні қ абілетіне қ арай тә рбиелеу.

Тә рбиешінің тә рбие жұ мысында тә рбиеленушіге сеніммен жә не ү мітпен жә рдемдесу қ ажеттілігін ұ станатын қ ағ ида: Толассыз қ ағ идасы; Толассыз жә не оптимизм қ ағ идасы; Оптимизм қ ағ идасы;

Тә рбиешінің ұ жымды қ алыптастыру ә дістемесінің негіздері: Оқ ушыларғ а дұ рыс талап қ оя білу* Оқ ушылар белсенділігін тә рбиелеу* Оқ у, ең бек, қ оғ амжық саяси іс-ә рекет балашағ ын ұ йымдастыру*

Тә ртіп мә дениеті – бұ л: Адам бойындағ ы адамгершілік қ асиеттердің болуы. Адамның кү нделікті ө міріндегі ә рекеттер жиынтығ ы Адамның мә дениеті: этикет, адамдарды дұ рыс сыйлау, қ оғ амдық орындарда ө зін-ө зі ұ стауы.

Тә ртіп: Адамгершілік, салт-дә стү р, ә дет-ғ ұ рып негізінде қ алыптасқ ан ө мір мен ә рекет бейнесі; Жеке бастың кү нделікті тіршілігін жү зеге асыратын нысан; Субъектімен белгілі бір қ ызметті жү зеге асыруды мақ сат ететін ө зара ә рекеттескен жү йе;

Тә трбие ісін ұ йымдастыруда жіберілетін қ ателіктер *Тә ртіпке шаұ ыру барысында орынсыз тө мен немесе асыра бағ алау*тә рбие жұ мысында науқ аншылық тың жең іл бірізділіктің болмауы*Тә рбие ісінде ә ркеттердің келісімді жү йелі болмауы

Тіршілікті қ амсыздандырудың негіздері – бұ л: Тү рлі таныс жағ дайлардағ ы ә рекетін бағ дарлау дағ дыларын дамыту. Тү рлі таныс емес жағ дайлардағ ы ә рекетін бағ дарлау дағ дыларын дамыту.Тү рлі жағ дайлардағ ы ә рекетін бағ дарлау дағ дыларын қ алыптастыру.

Тіршілікті қ амсыздандырудың негіздері – бұ л: Тү рлі таныс жағ дайлардағ ы ә рекетін бағ дарлау дағ дыларын дамыту; Тү рлі жағ дайлардағ ы ә рекетін бағ дарлау дағ дыларын қ алыптастыру; Тү рлі таныс емес жағ дайлардағ ы ә рекетін бағ дарлау дағ дыларын дамыту.Кү шті оқ ушыларғ а уақ ытты бө лу; ә лсіздерге кө ң іл бө лу жә не бақ ылау; Ә лсіз оқ ушылардың оқ у ү лгерімінің жақ саруы.; Ү лгерімі жақ сы оқ ушылардың мотивация дең гейлерінің артуы

Тоқ санына бір рет сынып жетекшісі жұ мысындағ ы циклограммағ а сә йкес: Тоқ санда жү ргізілген жұ мыстарғ а талдау жасау* Ата-аналармен тоқ сан қ орытындысы жиналысын ө ткізу* Тоқ сан қ орытындысы бойынша сынып журналын толтыру*

толеранты болу*

Топ кураторы болып тағ айындалу ү шін қ ажетті оқ ытушының жоғ ары оқ у орнында жұ мыс жасау стажы: * 5 жыл * 3 жыл * 6 жыл * 7 жыл

Топ кураторы болып тағ айындалу ү шін қ ажетті оқ ытушының жоғ ары оқ у орнында жұ мыс жасау стажы: 2 жыл

Топ кураторы шеберлігінің негізі болып табылмайтын жағ дай: * Қ ызметтің мазмұ ны проблеманы ұ сынады*Жетекшінің


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.