Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Ішкі оқу әрекеттеріне жатады:*Ойлау*Қиялдау 2 страница


Балалар мен жеткіншектерді тә рбиелеуді қ ажет ететін ұ йымдардың бағ ыты: * Бағ ыттаушылық қ ызмет*Дамытушылық қ ызмет*Шығ армашылық қ ызмет

Балалар ұ жымымен жұ мыстар жү ргізудегі кә сіби маң ызды қ асиет-сапаларына кө ң іл бө лген ғ алымдар *Н.Д. Хмель*М.В. Сластенин*В.Д. Овсянников

Балалар ұ жымымен жұ мыстар жү ргізудегі мұ ғ алімнің кә сіби маң ызды қ асиет сапаларына кө ң іл бө лген ғ алымдар: * В.А.Сластенин*Н.Д.Хмель*К.Успанов

Балалар ұ жымын зерттеу ә дістері: * Ө неге ө рнек

Балалар ұ жымын зерттеуге арналғ ан пікірталас ә дісінің ерекшеліктері: * Балаларғ а ойды жинақ тауғ а, логикалы дә лелдерге сү йенуге кө мектеседі.*Оқ ушыларды қ ызық тыратын ә ртү рлі тақ ырыптарғ а арналғ ан сө з сайысы

Балалар ұ жымында тұ лғ а мен ұ жымның арасында келесі қ арым-қ атынас моделдері қ алыптасады: * тұ лғ а ұ жымғ а бағ ынады*тұ лғ а мен ұ жым оптималды қ арым-қ атынаста болады*тұ лғ а ұ жымды ө зіне бағ ындырады

Балалар ұ жымының педагогикалық теориясын дамытуғ а ү лестерін қ осқ ан педагог-ғ алымдар*Т.Е.Конникова*П.Н.Лепешинский

Балаларды оқ у жә не тә рбиелік жетістіктеріне ынталандыру ә дісі: *Мақ ұ лдау*Қ олдау*Мадақ тау.

Балалардың ә леуметтік ортада ө з орнын белгілеуі – бұ л: * Ә леуметтік қ атынастар жү йесінде балалардың ө з рө лдерін жә не ұ станымдарын таң дауы*Пайда болғ ан ық ылас пен қ ажеттілік негізіне байланысты баланың ә леуметтік қ атынастар жү йесіне енуі*Балалалрдың ә леуметтік қ атынастар жү йесіне енуі.

Балалардың мектептен тыс тә рбие мекемелері тізіміне кіреді: Мектептен тыс мекемелер орталығ ы* Балалар мен оқ ушылар сарайы* Балалардың шығ армашылық ү йі*

Баланы ә леуметтік ортағ а бейімдеу .Ә леуметтік міндеттерді орындау дағ дыларын қ алыптастыру. Ә леуметтік міндеттерді игерту.

Баланы сыныпта шығ ару ә дісі: Жазалау; Ескерту; Ауырталық сезімін тудырады.

Баланың ө мірлік жолын айқ ындайды: * Отбасы жағ дайы Ата-аналарының кә сіптері*Ата-аналарының материалдық жағ дайы

Баланың бағ асын кө термелеу арқ ылы тұ лғ аны жағ ымды ә рекетке ынталандыру: Мадақ тау.Іс-ә рекетке араластыру.Батылдық танытуғ а шақ ыру.Сендіру, кө зін жеткізу

Баланың белгілі қ асиеттерінің кө рінуіне себепші ә сер ететін тә рбие ә дістерінің бірі-талап.Оның формалары: * Ойын, ишара, жеке талаптары*Кең ес, ө тініш, сенім, қ олдау*Позитивті жә не негативті талаптар

Баланың бойында қ айырымдылық критерийлерін қ алыптастыру, баланы адамгершілікке бейімдеу жағ дайына қ ою сынып жетекшісінің қ андай міндеті* Адамгершілік*Тә рбиелеу

Баланың ә леуметтік қ атынасына ық пал ететін ә р тү рлі субъектілерге кө мек, бақ ылау жасау: *Отбасына ә леуметтік қ олдау.*Мұ ғ алімдер ұ жымының ө зара педагогикалық ә рекетіне қ олдау.*Мектептен тыс тә рбие мекемелерімен ө зара бірлескен іс-қ имыл жасау.

Баланың қ андай кә сiби дағ дыларды орындай білетінін кешенді диагностикалау; Кә сіби іскерлікті жү зеге асыру ү шін ә мбебаптық дағ дыларды дамыту.; Кә сіп туралы дағ дыларды қ алыптастыру.

Баланың қ оғ амдық ең бекке белсенділігі: Ө зінің бос уақ ытын жеке басының мү ддесіне ғ ана пайдаланады, бірақ ә леуметтік маң ызды істерге де белсенді тү рде ат салысады; Ө зінің уақ ытымен есептеспей барлық ә леуметтік ең бекке белсенді тү рде араласады; Қ оғ амдық ө мірде белсенділік кө рсетпейді, дегенменде тапсырманы орындайды

Баланың ө мірлік жолын айқ ындайды* Ата-аналарының кә сіптері*Ата-аналарының материалдық жағ дайы*Отбасы жағ дайы.

Баланың тә рбиелік дең гейінің кө рсеткішіне ық пал етуші: Тә рбиенің мақ саты мен нысандары.; Тә рбие ә дістері.; Тә рбиелеудің қ ұ ралдары.;

Барлық топтағ ы оқ ушылар сұ рақ тарды талдауғ а белсене қ атысады: Олардың ө міріне қ ажеттіліктеріне қ арай; Қ ұ рдастарымен жә не ересектермен ө зара қ арым – қ атынасқ а тү скенде; Отбасылық ө зара қ арым – қ атынасы жайлы;

Басқ а адамғ а деген қ атынас Гуманизм

Басқ ару - идеялары, бағ ытталғ андығ ы жә не тә лімдік ү дерістің мінезін айқ ындаушы негізгі қ ондырғ ы* Тә рбие ә дістері*Тә рбие ұ станымдары*Тә рбие қ ағ идалары*

Басқ ару стильдері: Ө ктем, бетімен жіберушілік, демократиялық.Бетімен жіберушілік, ө ктем, демократиялық.Демократиялық, ө ктем, бетімен жіберушілік.

Бастауыш сынып мұ ғ алімі, сынып жетекші жоспарының қ ұ рылымы: Cыныптаң қ ысқ аша сипаттамасы, шә кірттер жайында жалпы мә ліметтер. Cынып ұ жымының қ ызметінің негізгі бағ ыттары мен тү рлері.Тә рбие міндеттері.

Бастауыш сынып мұ ғ алімі, сынып жетекші жоспарының қ ұ рылымы: * Сыныптаң қ ысқ аша сипаттамасы, шә кірттер жайында жалпы мә ліметтер.*Кіріспе.*Негізгі бө лім.*

Бастауыш сынып мұ ғ алімі, сынып жетекші жоспарының қ ұ рылымы: Сыныптаң қ ысқ аша сипаттамасы, шә кірттер жайында жалпы мә ліметтер.*Сынып ұ жымының қ ызметінің негізгі бағ ыттары мен тү рлері.*Тә рбие міндеттері.*

Бастауыш сыныптарда пайдаланатын этика тақ ырыбындағ ы ә ң гіме орындайтын қ ызметтер: Адамдардың тә рбиесін баланың тұ лғ алық тә жірибесін байытуғ а бағ ыттау* Табиғ атты қ орғ ау ниеттерін тә рбие жү зінде іске асыру*

Бастауыш сыныптарда пайдаланылатын этика тақ ырыбындағ ы ә ң гіме орындайтын қ ызметтер: * баланың білім дең гейін кө теру*Адамдардың тә жірибесін баланың тұ лғ алық тә жіримбесін байытуғ а бағ ыттау*Тә рбиеленушілерді моральды жә йттерді бағ алауғ а кө мектеседі

Бастауыш сыныптарда пайдаланылатын этика тақ ырыбындағ ы ә ң гіме орындайтын қ ызметтер: Адамдардың тә жірибесін баланың тұ лғ алық тә жірибесін байытуғ а бағ ыттау*Тә рбиеленушілерді моралды жә йттерді бағ алауғ а кө мектеседі* Гуманизм, сыйластық, қ ылық мә дениеті дағ дыларын дамытпау*

Басшылық тың стильдері Бұ қ арашыл Авторитарлық Демократиялық

Баяндау ә дісіндегі ә нгіме тү рлері: Ә ң гімелей отырып баяндау.Баяндап айту.Ә ң гімелей отырып бекіту.

Белгілі бір қ асиеттерді қ алыптастыру мақ сатымен тә рбиеленущінің сезіміне, санасына, мінез-қ ұ лқ ына фқ пал ету амалдары: Тә рбие тә сілі*Қ озғ ау мен тү йсікТә рбие ә дісі*Ә леуметтік тә рбие ық палы*

Белгілі бір қ асиеттерді қ алыптастыру мақ сатындағ ы тә рбиеленушінің сезіміне, санасына, мінез – қ ұ лқ ына ық пал ету амалдары: * Ә леуметтендіру заң дылық тары*, Тә рбиелік формуласы*

Белгілі бір қ асиеттерді қ алыптпстыру мақ сатымен тә рбиеленушінің сезіміне, санасына, мінез қ ұ лқ ына ық пал ету амалдары: * Тә рбие қ ұ ралы*Тә рбие формасы*Тә рбие ә дісі

Белгілі бір межеге қ ол жеткізуге бағ ытталғ ан ә рекеттің ой-санадағ ы кө рінісі Мақ сат; Бір межеге жетуге бағ ытталғ ан ә рекет; Ә рекеттің ой-санадағ ы кө рінісі

Бә рінен ә демілікті кө ру»ұ ғ ымы; * Ө мір мен ө нердің барлық қ ұ былыстарын қ абылдай, бағ алай, тү сіне білуі*Табиғ ат пен қ оршағ ан орта қ ұ былыстарын «ә демілік заң ы бойынша» қ абылдай білу

Біздің балаларымыз бен немерелеріміз ө з заманының жауапты да жігерлі, білім ө ресі биік, денсаулығ ы мық ты ө кілдері болмақ. Олар бабаларының игі дә стү рлерін сақ тай, отырып, қ азіргі заманғ ы нарық тық экономика жағ дайында жұ мыс істеуге даяр болады деген сө здің тұ п нұ скасы: Елбасының 2012 жылғ ы жолдауында* «Қ азакстан -2030»* Н.Ә. Назарбаев жолдауынан*

Білім беру жү йесіндегі ұ йымдастырушы орталығ ы: * Қ оғ амдық мекемелер *Отбасы*Мектеп

Білім беру мекемелеріндегі тә рбие жұ мыстары жү йесінің тиімділігі бағ аланады: Мазмұ нымен.Ә дістемесімен.Технологиясымен.

Бір- бірімен қ арым қ атынастар; Оқ у-кә сіби ә рекеттері*Кө ң іл-кү йіне байланысты қ ұ рбы-қ ұ рдастарымен қ арым-қ атынастары.

Бір тұ тас педагогикалық процестің компоненттері Мазмұ н, формалар, оқ ушы ә рекеті; Нә тиже, ә діс-тә сілдер; Мақ сат, мұ ғ алім ә рекеті

Бір тұ тас педагогиқ алық процесс белгілері* Мақ саттылық, Тұ тастық, Екі жақ тылық

Бірліктер арасындағ ы байланыстар мен тә уелділіктерге негізделетін тә рбие процессіндегі қ ұ рылымының кезең дері: Қ орытындылау, қ ателіктер мен жетістіктерге талдау жасау*Экономикалық жағ даймен байланысты мә селелерді ұ йымдастыру*

Бірліктер арасындағ ы байланыстар мен тә уелділіктерге негізделетін тә рбие процесіндегі қ ұ рылымның кезең дері: *қ орытындылау, қ ателіктер мен жетістіктерге талдау жасау*Материалды, қ оғ амдық, рухани іс-ә ркеттерді ұ йымдастыру *Тә рбиенің негізгі міндеттері мен мақ саттарын қ амтитын процесті жоспарлау

Біртұ тас педагогикалық процесс белгілері* Мақ саттылық * Тұ тастық * Екіжақ тылық

Біртұ тас педагогикалық процестің компоненттері* Мазмұ н, формалар, оқ ушы ә рекеті * Нә тиже, ә діс-тә сілдер* Мақ сат, мұ ғ алім ә рекеті

Болашақ оқ ушылар ұ йымының сатылы бө лімдері: * Ұ лан*Мұ рагер

Болашақ оқ ушылар ұ йымының шығ армашылық бағ ыттарына жатады * «Домбыра дастан» шығ армашылық бағ ыты * «Достық» шығ армашылық бағ ыты * «Атамекен» ұ лттық ғ ылыми бағ дарламасы * «Асылмұ ра» шығ армашылық бағ ыты

Болмастағ ы жә не ө мірдегі сұ лулық пен ә демілікті дұ рыс қ абылдау қ абілетін қ алыптастырады: * Ә семдікке баулу*Талғ ам

Болмастағ ы жә не ө мірдегі сұ лулық пен ә демілікті дұ рыс қ абылдау қ абілетін қ алыптастырады: Ә семдікке баулу*Талғ ам *

Болмыстағ ы жә не ө мірдегі сұ лулық пен ә демілікті дұ рыс қ абылдау қ абілетін қ алыптастырады: *Эстетикалық тә рбиесі*Ә семдікке баулу

Бұ л ғ ылыми тү сінік, ол белгілі бір ірекеттің тү пкі нә тижесін сезіну* Мақ сат; Тү пкі нә тижеге жету; Бұ л ғ ылыми тү сінік

Бұ л ә діс мазмұ ны жағ ынан танымдық, саяси, этикалық, эстетикалық тақ ырыптарды қ амтиды * Ә ң гіме; Ә ң гімелесу; Пікірлесу

Бұ л кезең де ұ жымдағ ы – ү лкендер мен балалардың бір мақ сатта одақ тасып, бірігіп ә рекет жасаулары мен қ арым-қ атынастардың тығ ыз бекулері пайда болады: Тә рбие жү йесінің соң ғ ы кезең і.Тә рбие жү йесінің қ орытындылау кезең і.Тә рбие жү йесінің аяқ талу кезең і.

Бұ л теориялық жә не практикалық ә рекеттерді ұ йымдастыру тә сілдері жә не принциптердің жү йесі немесе жиынтығ ы Методология; Ә діснама; Принциптер жү йесі

ВВВ

В.К.Омарова бойынша педагогикалық диагностика: Максаттар арасындағ ы қ арама-қ айшылық ты жә не «педагог-оқ ушы» жү йесі мү мкундіктерін айқ ындау; Педагогикалық процесс жағ дайы себеп-салдарын анық тау; Сипаттама ү шін аса қ ажет білім мен іс-ә рекеттің жиынтығ ы

В.А.Сластение бө лген болашақ педагог тұ лғ асын кғ сіби қ ұ руда, жас маман касиеттерінің критерийі: *Тұ лғ алық қ асиеттері*Ө ндірістегі жұ мыс тә жірибесі*Кә сіби іскерлігі

В.А.Сластение бө лген болашақ педагог тұ лғ асын кғ сіби қ ұ руда, жас маман касиеттерінің критерийі: * Теориялық білімінің жоғ ары дең гейі*Кә сіби іскерлік пен дағ ды*Жалпы ғ ылыми даярлығ ы*

В.А.Сластение бө лген болашақ педагог тұ лғ асын кә сіби қ ұ руда, жас маман касиеттерінің критерийі: Жалпы ғ ылыми даярлығ ы

В.П.Тугаринов бойынша жеке адамның сапалық кө рсеткіштері: Тә рбие гуманизациясы*Тә рбиелік ық палдар бірлігі* Еркіндік, жеке басының қ адірі*Гуманизм*

В.П.Тугаринов бойынша жеке адамның сапалық кө рсеткіштері: Саналылық, жауапкершілік* Даралық, қ оғ амдық белсенділік пен саяси-идеялық бағ ыт*

В.П.Тугаринов бойынша жеке адамның сапалық кө рсеткіштері: Тә рбие гуманизациясы*Тә рбиелік ық палдар бірлігі*Еркіндік, жеке басының қ адірі*

В.Ф.Шаталов қ олданғ ан ә дімстері: *Ө зара бақ ылау қ ағ аздарын толтыру тағ ы басқ алары *Тү сіндіру, тірек конспектілер, символдар, дыбыстандыру, оқ улық пен жұ мыстау*Тіректі сигналдарды жазбаша қ айта жаң ғ ырту

ГГГ

Г.И.Шукинаның «Педагогика» оқ улығ ында кө рсетілген тә рбие ә дісі: * Жеке адамның санасын қ алыптастыру; Сананы қ алыптастыру; Жеке адамды қ алыптастыру

Газетпен жұ мыс жасай білу, саяси ү йірмелер мен клубтар, оқ ырмандар конференциясы; тақ ырыптық конференция, қ ызық ты кездесулер, баспасө з конференциясы жә не конкурстар

ДДД

Д.Дьюидің жаң а мектеп идеясының негіздері: * Оқ ушылардың қ ажетті білімді ойын процесінде алуы*Оқ ушылардың жеке тә рбиесі, ө з бетінше қ ызығ ушылығ ы негізінде жұ мыс жасауы

Даму оқ ыту мен тә рбиенің кө мегі арқ ылы тарихи қ алыптасқ ан іс-ә рекет формаларын мең геру арқ ылы жү реді жә не бұ л жағ дайда олар(оқ ыту мен тә рбие) тек жеткен дең гейге ғ ана сү йенбейлі, сонымен қ атар оның алдында да жү реді деп тү сіндірушілер (П.П Блонский Л.С.Выготский К.Д Ушинский)

Дамуында ауытқ уы бар баланың тапсырманы дербес орындау ү шін аса қ ажет: Ғ имарат ішін бағ дарлауы; Жұ мысты жоспарлауы; Ө зін-ө зі бақ ылау.

Демократитің б.з.б270 ой пікірі бойынша дү ние танымның қ айнар кө зі: Тү йск* Ақ ыл-ой*Сезім*

Демократиялық тә рбие жү йесі баланы басқ а адамдар қ олында қ ұ рал болмай,........ ү йретеді: * ө з қ аблеттерін сезінуге*ө з дамуын дербес аң ық тауғ а*ө з кү штерін сезінуге

Демокриттің (б.з.б 270) ой-пікірі бойынша дү ние танымның қ айнар кө зі: *Ақ ыл-ой

Дене тә рбиесі адамның денесін ү йлесімді.............бірге дамытады* Сезімдермен*Интеллетпен*Еркіндікпен

Дене тә рбиесі мына қ асиеттерді шындайды* Тө зімділік * Табандылық * Батылдық

Дене тә рбиесінің жү йесі: шынық тыру ү зілісі* Сабақ тың ә рбір 35-45 минуттан кейін ұ йымдастырылады*Оқ ушылардың жас ерекшеліктері ескеріледі*Қ имыл қ озғ алыс ойындары болады, бірақ қ ызбалық қ а апармауы тиіс

Дене тә рбиесінің жү йесі: шынық тыру ү зілісі: Сабақ тың ә рбір 35-45 минуттан кейін ұ йымдастырылады * Оқ ушылардың жас ерекшеліктері ескеріледі*Қ имыл қ озғ алыс ойындары болады, бірақ қ ызбалық қ а апармауы тиіс

Дене тә рбиесінің жү йесі: * гимнастикаСабақ алдында 10-15 минут мө лшерінде * Эмоционалдық кө ң іл-кү йлерін арттырады * Кезекші мұ ғ алім, белсенді оқ ушылар ұ йымдастырады

Дене тә рбиесінің мазмұ ны оқ ушыларды келесі ә рекет тү рлеріне кірістіреді* Дене шынық тыруғ а*Спортқ а*Ә скери –қ олданбалы ә рекет

Дене тә рбиесінің негізгі теориялық жә не ә дістемелік бө лімі *Денені шынық тыру мен сауық тыру * Спорттық, қ озғ алыс-қ имылдарын қ алыптастыру * Жоғ ары қ имыл қ абілетін арттыру

Денені физикалық жаттық тыру жә не ағ заны шынық тырудың дағ дыларын қ алыптастыру дегеніміз: Денсаулық ты сақ тау.Салауатты ө мір салтын ұ стану.Денсаулық ты қ орғ аудағ ы алдын алу шараларын ұ стану дағ дыларын қ алыптастыру.

Денсаулық ты сақ тау жә не физикалық даму - бұ л: Ө з денсаулығ ы ү шін жауапкершілік ұ ғ ымдарын қ алыптастыру. Жеке басқ а байланысты санитарлық -гигиеналық талаптарды ұ стануды қ алыптастыру. Адамадарғ а алғ ашқ ы медициналық кө мек кө рсету тә ртіптерімен танысу.

Денсаулық ты сақ тау жә не физикалық даму: Ө з денсаулығ ы ү шін жауапкершілік ұ ғ ымдарын қ алыптастыру; Адамның мә дениеті; этикет, адамдарды дұ рыс сыйлау, қ оғ амдық орындарда ө зін-ө зі ұ стауы; Жеке басқ а байланысты санитарлық -гигиеналық талаптарды ұ стануды қ алыптастыру;

Дә рігерлердің оқ ушылар денсаулығ ын жақ сарту барысында берген кең есі: Ө зінді ойлауғ а тырыс*Дұ рыс ұ йық тауғ а ү йрен*Жақ сы демалыс*

Дә рігерлердің оқ ушылар денсаулығ ын жақ сатту барысында берген кең есі: Жақ сы демалыс. Жақ сы мү сін. Aқ ыл-ес.

Дә стү р бойынша тә рбиенің негізгі институты: *Отбасы*Мектеп; Баспасө з ақ парат қ ұ ралдары;

Дә стү рлі емес ә дістемелерде сынып жетекшісінің негізгі қ ызметтері: Баланың денсаулығ ын сақ тау.Баланың қ абілетін дамытуғ а қ амқ орлық.Баланың адамгершілігін тә рбиелеу.

Дә стү рлі педагогикада тұ лғ аның базалық мә дениетін қ алыптастыруда тә рбиелік істердің мынадай бағ ыттары ұ сынылады: Азаматтық тә рбие*Адамгершілік тә рбие*

Дә стү рлі педагогикада тұ лғ аның базалық мә дениетін қ алыптастыруда тә рбиелік істердің мынадай бағ ыттары ұ сынылады: * Ең бек тә рбиесі*Азаматтық тә рбие*Қ оғ амдық тә рбие

Дә стү рлі педагогикада тұ лғ аның базалық мә дениетін қ алыптастыруда тә рбиелік істердің мынадай бағ ыттары ұ сынылады: Азаматтық тә рбие*Экологиялық тә рбиеАдамгершілік тә рбие*

Диалог; Баланың жеке дамуын қ олдауғ а тә сілден; Оқ ушылардың ө з бетінше шешім қ абылдау мү мкіндігіне ие болу ү шін еркіндік беру ә дісінен.

Диалогтан; Оқ ушылардың ө з бетінше шешім қ абылдау мү мкіндігіне ие болу ү шін еркіндік беру ә дісінен; Баланың жеке дамуын қ олдауғ а тә сілден

Дидактикада оқ ыту технологиялары тө мендегідей сипаттарымен жіктеледі: Тә жірибе мең герудің ғ ылыми мінездемесі* Қ олдану дең гейі*

Дидактикалық қ абілетке жатпайтын, қ абілет тү рі: * Экспрессивті-сө йлеу қ абілеті * Тү сіндіре білу қ абілеті * Академиялық қ абілеті

Дидактикалық қ абілетке жатпайтын, қ абілет тү рі: Тү сіндіре білу қ абілеті*Педагогикалық такт*Ө зі таң дағ ан кә сіпке қ ызығ ушылығ ы*

Диспут: * Ой бө лісу

Диспут: Пікір талас* Ой бө лісу* Ойды ортағ а салу*

Дү ниетаным- бұ л кө зқ арас жү йесі: * Объективті ө мірге жә не адамның онда орнына

Дү ниетаным- бұ л кө зқ арас жү йесі: адамның оның қ оршайтын шындығ ына қ атынас, ө зі-ө зіне қ атынас, Объективті ө мірге жә не адамның онда орнына

Дү ниетаным жү йесінде ғ ылыми білімдер адамды келесі мақ саттарғ а бағ ыттайды: айналадағ ы ә леуметтік жә не табиғ и ақ иқ атты қ абылдау.шындық қ а оның қ арым-қ атынасын ұ тымды ету.соқ ыр нанымдардан жә не жаң ылысудан қ ұ тқ ару

Дү ниетаным қ ұ рылымның ортасы ретінде кө зқ арастар мен сенімдер болады, қ айсылары....байланысты* Теоретикалық ойлаудың дамығ ан қ абілетімен, Жоғ ары интеллектуалды сезімдер кө рінумен, Саналық мақ сатты жігермен

Дү ниетаным: Адамдардың ө мірлік ұ станымы жә не іс-ә рекеті, Адам санасының арнайы формасы, Қ оғ амдық ө мірге, табиғ атқ а, ө зіне кө зқ арасы жә не сенімі

Дү ниетаным-бұ л кө зқ арас жү йесі* Объективті ө мірге жә не адамның онда орнына, Ө з-ө зіне қ атынас, адамның оның қ оршайтын шындығ ына қ атынас

Дү ниетанымда келесі ролдер манызды* Эмоционалды*ә леуметтік-психологиялық *Психологиялық

Дү ниетанымда кө зқ арастар жү йесі, адамдардың негізгі ө мірлік ұ станымдарымен жә не олардың........ аң ық талады* сенімдермен жә не мұ раттармен*қ ұ ндылық бағ дармен*таным мен ә рекеттің ұ станымдарымен

Дү ниетанымда философия келесі қ ызметтерді орындайды: сана-сезімдік тиімді – тү сінікті айтылу, дү ниетаным мақ саттарын дә лелдеу

Дү ниетанымдың негізгі қ ызметтері: ақ паратты – бейнелеу, ұ йымдастырушылық -реттеушілік бағ алық

Дү ниетанымның кү рамды бө ліктері* Жеке тұ лғ аның қ ұ ндылық бағ ыттары*Дү ниетанымның философиялық негіздері*Жеке тү лғ аның дү ниетанымы қ алыптасуының жолдары мен тә сілдері

Дү ниетанымның қ алыптасып дамуына ә сер ететін факторлар* Адамның материалдық жағ дайы, сыныптан жә не мектептен тыс тә рбие жұ мыстары * Ә леуметтік орта, тә рбие, ақ парат қ ұ ралдары * Қ оғ амдық пайдалы ең бекке қ атысуы

Дү ниетанымның қ ұ рамды бө ліктері: Жеке тұ лғ аның қ ұ ндылық бағ ыттары*Жеке тұ лғ аның дү ниетанымы қ алыптасуының жолдары мен тә сілдері*Дү ниетанымның философиялық негіздері.

Дұ рыс дамытуғ а себепші болатын адамғ а педагогикалық ә серлер бекітуге позитивті немесе келең сіз сапалардың жең уі: * Тә рбие*Қ айта тә рбиелеу*Тү зете отырып тә рбиелеу*Ө зіндік тә рбие*

Дұ рыс сө йлесуде сү йенетін негізгі қ ағ ида: Кооперация қ ағ идасы; Сыпайылық қ ағ идасы; Сө йлеу тә сілдерін біріктіру қ ағ идасы;

ЕЕЕ

Егер бала ө тірік айтатын болса келесі ережелер қ олдану керек: * Баламен ашық сө йлесіп, ө тірік айтудың себептерін анық тау.Ө тірік айтуғ а итермелейтін себептері анық тау.Егер бала ө тірік айтуын шын мә нінде тү йсіне алмаса, онда оны жазаламау керек.

Егер балада қ орқ ыныш сезімдері пайда болса келесі нұ сқ аулар қ олданылады: Бала жаратылысында қ андай болса солай етіп қ абылдау.Қ орқ ыныш сезімінен арылтуғ а мү мкіндік беретін шараларды қ олдану.Баламен жең іл қ орқ ыныш сезімдерін тудыратын ойындарды ойнау.


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.