Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Форма ВУ-31 (ВУ-31М) – Книга номерного обліку наявності та ремонту несправних вагонів вантажного парку
5.18.1 Книга форми ВУ-31 призначена для обліку наявності, ремонту, часу простою, відчеплень несправних вагонів вантажного парку і є основним документом для складання статистичної звітності стосовно цих вагонів.

5.18.2 Книга ведеться за видами ремонту у ВЧД, ПТО, ППВ, МПОВ та інших ВРП, що виконують ремонт вагонів.

5.18.3 ВЧД (ремонтні пункти), що розташовані на станціях з примиканням до них ремонтних заводів, ведуть окремі книги на вагони, які передаються для ремонту на завод.

5.18.4 Усі несправні вагони, що забраковані до закінчення звітної доби, які фактично знаходяться в межах обслуговування ВЧД (на території станції, в депо, ремонтних пунктах і заводах), повинні бути оформлені повідомленнями форми ВУ-23М і записані в книгу форми ВУ-31.

5.18.5 Відомості про пересилання несправних вагонів, які знаходяться на кінець звітної доби на станціях у поїздах або в процесі накопичення і формування, вносяться вагонним депо в книгу за даними станції на основі форм ВУ-26М та ДУ-1 загальною кількістю з розподілом за кожним родом вагонів.

Вагони, що знаходяться на звітну годину в поїздах на перегонах, на проміжних станціях, приймаються до обліку за даними станції.

5.18.6 Час простою не враховується на несправні вагони:

- що знаходяться на балансі підприємства, яке входить до сфери управління Укрзалізниці;

- вагони-механізми.

5.18.7 Основними первинними документами для ведення книги форми ВУ-31 є:

- наряд на подачу (прибирання) вагонів у вагонне депо (ПТО) або спеціальні колії, виділені для ремонту вагонів, форми ДУ-24;

- повідомлення на ремонт вагона форми ВУ-23М;

- телеграма (телефонограма) чергового проміжної станції про відчеплення від поїзда несправного вагона;

- супровідний листок форми ВУ-26М;

- приймально-здавальна відомість на передачу вагонів для ремонту на завод форми ВУ-71М;

- дефектна відомість на ремонт вантажного вагона форми ВУ-22;

- повідомлення про приймання вагонів з ремонту форми ВУ-36М на відремонтовані, а також на розбраковані вагони з прикладанням акта про розбраковку;

- акт про придатність цистерн для ремонту форми ВУ-19;

- акт-рекламація форми ВУ-41 на вагони, що не витримали гарантійного терміну після ремонту;

- розпорядження начальника НЧ або його заступника про зняття з обліку несправного вагона, виключеного з інвентарю згідно акту форми ВУ-10М;

- натурний лист поїзда форми ДУ-1 на вагони, що пересилаються в ремонт з транзитними поїздами із станцій;

- акт ВЧД і станції на вагони, що відправляються без виконання ремонту.

При заповненні книги необхідно також керуватися «Інструкцією для обліку наявності та ремонту несправних вагонів» № ЦЧУ-0004.5.18.8 Дані про вагони, які забраковані наприкінці звітної доби за формою ВУ-23М, передаються оператору з обліку та ремонту вагонів за телефоном, або сітьовою мережею для формування книги ВУ-31М, із наступною звіркою з первинним документом - повідомленням форми ВУ-23М.

5.18.9 У книзі форми ВУ-31 фіксується така інформація:

«Номер поїзда» (гр. 2) - вказується номер поїзда, від якого відчеплено вагон.

Якщо несправний вагон виявлено не в поїзді, то вказується номер або найменування колії, на якій знаходиться цей вагон а у графах 2 та 3 проставляються прочерки.

«Вид поїзда» (гр. 3) - вказується вид поїзда: транзитний (ТР), свого формування (СФ) або розформування (РФ). Для поїздів, які прибули на станцію призначення - умовне позначення не проставляється.

«Номер колії, де забракували вагон» (гр. 4) – з форми ВУ-23М записується номер колії, на якій знаходиться несправний вагон.

«Номер вагона» (гр. 5) - вказується номер вагона, що зараховується у наявність несправних за формою ВУ-23М.

Поряд з номером несправного вагона проставляється умовне позначення «СК» - для сірчанокислотних цистерн і «М» - для меланжевих. На рефрижераторні секції, хопер-дозаторні і думпкарні вертушки перед номерами вагонів проставляється номер секції або вертушки.

Якщо вагон після ремонту перенумерований, то в цьому рядку чисельником зазначається його новий номер.

«Навантажений або порожній» (гр. 6) - заповнюється із повідомлення ВУ-23М.

«Вид, місце (вказується скорочене найменування підприємства) та дата останнього планового ремонту або побудови» (гр. 7) - вказується вид, місце та дата останнього планового ремонту чи побудови вагона з форми ВУ-23М.«Причина переводу в несправні: ТОв-1, ТОв-2, ДР, КР, КРП. Неробочий парк: виключення, зарахування в запас, продаж, перенумеровування, оформлення технічного паспорта» (гр. 8) - вказується із форми ВУ-23М.

«Найменування несправності (код несправності з розшифровкою)» (гр. 9) - графа має різні значення показників у залежності від виду ремонту вагона.

Для технічного обслуговування з відчепленням - вказується найменування несправностей, за якими бракується вагон у технічне обслуговування з відчепленням. За цим показником можуть бути перераховані декілька найменувань несправностей.

При планових видах ремонту - вказується причина відчеплення вагона.

У зв’язку із проведенням на ряді вагонів планових видів ремонту за пробігом вводяться показники:

- у чисельнику - причина відчеплення вагона в плановий ремонт (для деповського), з форми ВУ-23М;

- у знаменнику - міжремонтний пробіг (у км), вказується з форми ВУ-23М.

Бракування у деповський ремонт здійснюється за строком або за пробігом.

При ремонті за пробігом - вказується пробіг від останнього планового ремонту, що розраховується ПЕОМ при введенні форми ВУ-23М.

При бракуванні вагона в ремонт за рекламацією - в графі вказується причина відчеплення вагона в ремонт (найменування несправностей), а також дата телеграми виклику представника ремонтного підприємства, що здійснювало ремонт, і дата складання акта-рекламації форми ВУ-41.

«Час зарахування в наявність несправних» (гр. 10) - для вагонів, відчеплених від поїздів, проставляється час прибуття поїзда на станцію, незалежно від часу закінчення його огляду, у всіх останніх випадках - час виявлення несправного вагона. При відчепленні вагона на проміжній станції в цій графі проставляється час прибуття поїзда на проміжну станцію, незалежно від того, де буде виконуватися ремонт відчепленого вагона.

«Час подачі на ремонтні колії» (гр. 11) - заповнюється відповідно до форми ДУ-24. Для вагонів, що відправляються у плановий ремонт на заводи або інші ремонтні депо, - вказується дата і час відправлення вагона в ремонт із форми ВУ-26М.

«Час початку ремонту» (гр. 12) - заповнюється із форми ВУ-36М. На цистерни, що очікують відправлення для нейтралізації, в графах 11 і 12 робиться помітка «В очікуванні очистки і нейтралізації».

«Час зняття з наявності несправних» (гр. 13) - заповнюється для вагонів:

- відремонтованих і розбракованих із форми ВУ-36М (за часом вручення станції);

- що пересилаються в ремонт на заводи, в інші депо, а також на промивку, пропарку і нейтралізацію за межі обслуговування вагонного депо – відповідно із форм ВУ-26М і ДУ-1;

- відправлених із станцій без виконання ремонту – із акта вагонного депо і станції;

- виключених із інвентарю – із розпорядження начальника НЧ або його заступника про виключення вагона.

«Час простою в несправному стані» (гр. 14-17) – визначається в годинах та хвилинах:

- на станційних коліях - це різниці значень гр.11. та гр.10;

- на ремонтних коліях - це різниці значень гр.13. та гр.11;

- у т.ч. в ремонті - це різниці значень гр.13. та гр.12;

- загальний простій - це різниці значень гр.13. та гр.10.

Момент зарахування вагона в облік несправних записується з форми ВУ-23М).

«Час простою на ремонтних коліях» (гр..15) визначається з моменту подачі вагона на ремонтні колії ремонтного підприємства (ф.ДУ-24) до зняття з обліку несправних (ф.ВУ-36М, телеграма, телефонограма про закінчення ремонту).

«Час простою в ремонті» (гр.16) визначається з моменту початку ремонту (ф.ВУ-36М-початок ремонту, телеграма, телефонограма про надходження вагона в ремонт) до зняття його з обліку несправних (ф.ВУ-36М-завершення ремонту, телеграма, телефонограма про закінчення ремонту).

Причому час знаходження вагонів у ремонті, для вагонів, які ремонтуються групами на самохідно-ремонтних машинах в пунктах підготовки вагонів під перевезення, - від початку ремонту першого вагона до зняття з обліку несправних вагонів усієї групи;

для хопер-дозаторних і думпкарних вертушок, рефрижераторних секцій деповського ремонту – від початку ремонту першого вагона до зняття з обліку несправних усіх вагонів вертушки, секції.

Час простою безпосередньо в ремонті враховується без включення вихідних та святкових днів. При роботі за змінним графіком вихідні дні з часу простою не виключаються.

«Загальний час простою» - відображає загальний час вилучення вагонів з експлуатації з моменту зарахування вагона в облік несправних (ф.ВУ-23М) до завершення ремонту (ф.ВУ-36М, телеграма, телефонограма про закінчення ремонту) і заповнюється як для відремонтованих, так і знятих з обліку несправних без виконання ремонту.

Час простою вагонів рефрижераторних секцій, хопер-дозаторних і думпкарних вертушок в несправному стані у всіх видах ремонту враховується в годинах з наступним переведенням в добу згідно діючої звітності.

Загальний простій несправних без виконання ремонту вагонів, що зняті з обліку, стосовно кожної групи враховується в годинах.

Час простою в несправному стані в планових видах ремонту та при технічному обслуговуванні з відчепленням, враховується з включенням вихідних і святкових днів.

Стосовно хопер-дозаторних і думпкарних вертушок, рефрижераторних секціях, відремонтованих деповським ремонтом, час простою записуються одним рядком в цілому стосовно вертушки, секції.

Для сірчанокислотних і меланжевих цистерн, які відправлені на пункти нейтралізації, що знаходяться за межами обслуговування ВЧД, в графах 14-17 відмічається «відправлені для нейтралізації». Для цистерн, нейтралізація яким проведена в пунктах, що розміщені в межах обслуговування ВЧД, робиться помітка «нейтралізована, підготовлена для ремонту».

Якщо цистерна після нейтралізації повертається в це саме депо для ремонту, тоді вона знову записується в книгу форми ВУ-31 для обліку на загальних підставах. При цьому час зарахування в наявність несправних відповідно переноситься в гр. 10, після чого первісний запис закреслюється.

Указані цистерни враховуються в наявності та в простої ВЧД з моменту зарахування в наявність несправних до випуску із ремонту.

Аналогічний порядок обліку поширюється і на інші вагони, що направляється на пункти промивки, пропарки, а також під перенавантаження на інші станції, які знаходяться в межах обслуговування вагонного депо.

При пересилці вагонів в ремонт на заводи, інші ВЧД і ТЧ в цих графах робиться відповідна відмітка з зазначенням найменування даних підприємств.

«Дата та номер документу, на підставі якого вагон знятий з обліку несправних (виключений із інвентаря, відправлений на завод або в ін. ВЧД для ремонту, тощо)» (гр. 18) - крім даних, передбачених формою, проводиться відмітка:

- для вагонів, які відремонтовані при технічному обслуговуванні з відчепленням на самохідно-ремонтних машинах, «СМ»;

- для сірчанокислотних і меланжевих цистерн - найменування заводу, депо та залізниці, куди вони відправлені для ремонту.

Несправні вагони, що прибули на промивку, пропарку, нейтралізацію на пункти, які знаходяться в межах обслуговування ВЧД, а також під перенавантаження з інших станцій, зараховуються в наявність несправних станцією за супровідним листком форми ВУ-26М, а знімаються з обліку за натурним листком поїзду форми ДУ-1.

Несправні вагони, що прибули в ремонт у ТЧ, які знаходяться на станції, де немає працівників вагонного господарства, зараховуються в наявність несправних за супроводжувальним листком форми ВУ-26М.

5.18.10 На кінець звітної доби в книгах підраховується залишок несправних вагонів, кількість відчеплень і вагонів, що випущені з ремонту.

Ці дані ремонтними пунктами та пунктами технічної передачі вагонів на під’їзні колії промислових підприємств щоденно повідомляються у вагонні депо для запису їх у розроблювальну відомість до звіту форми ВО-1. Крім того, у ВЧД повідомляється дата і час вручення повідомлення форми ВУ-36М станції на відремонтовані вагони для зняття їх з обліку несправних.

У залишок несправних у ВЧД включаються також відремонтовані хопер-дозатори, думпкари, рефрижераторні вагони, що очікують закінчення ремонту усієї вертушки, рефрижераторної секції.

5.18.11 Час зарахування вагонів в наявність несправних, зняття з обліку несправних, а також наявність несправних вагонів на звітну годину доби у ВЧД, ПТО, ремонтних пунктах і станціях повинно бути однаковим. Якщо повідомлення форми ВУ-23М видано на несправні вагони, що прибули або виявлені перед закінченням звітної доби і не може бути вручено станції до звітної години, тоді дані про такі несправні вагони повинні повідомлятися по телефону.

5.18.12 Наявність несправних вагонів необхідно звіряти з первинними документами і з даними натурних номерних переписів вагонів, які проводяться разом станцією та ВЧД, ПТО, ремонтними пунктами.

Результати перепису оформляються актом із зазначенням номерів несправних вагонів, на які не складені повідомлення форми ВУ-23М, а також вагонів, не знайдених на станції. Акти підписуються начальниками ВЧД і станції.

Наявність несправних вагонів, що значаться в депо на звітну годину доби за заводом, необхідно також звіряти з даними ремонтного заводу.

Факти угону зі станції несправних вагонів повинні ретельно розслідуватися.

5.18.13 Вагони, які прибули в депо після планового виду ремонту і забраковані у повторний ремонт згідно з актами-рекламаціями форми ВУ-41, заносяться у книгу форми ВУ-31 з обліку технічного обслуговування з відчепленням, а після підписання акта представником заводу (депо) вони враховуються у відповідному виді планового ремонту. Про дату підписання акта рекламації сповіщається завод (депо) для включення вагонів у звіт.

Про випуск вагона із повторного ремонту завод (депо) сповіщає телеграмою ВЧД згідно із встановленим порядком. Ці вагони в число відремонтованих не включаються, а з обліку несправних знімаються встановленим порядком.

5.18.14 При ручному веденні всі показники, передбачені затвердженою звітністю, підраховуються у книзі форми ВУ-31 вагонного депо. Після закінчення звітного місяця на кожному ремонтному пункті у книзі форми
ВУ-31 підраховується кількість відремонтованих вагонів з розподілом за родом, часом простою, кількістю і часом простою несправних вагонів, які зняті з обліку без виконання ремонту. Дані передаються у ВЧД для включення в звіт форми ВО-1 в цілому по депо за встановленими показниками.

5.18.15 При ручному веденні книги форми ВУ-31, записи даних в книгу проводяться 1-го числа кожного місяця з нової сторінки. Спочатку переписуються номери вагонів, врахованих у наявності несправних на звітну годину останнього дня попереднього місяця, потім – у порядку надходження.

5.18.16 Книги форми ВУ-31 для кожного виду ремонту з великим обігом вагонів рекомендується вести окремо.

5.18.17 При автоматизованому веденні форми ВУ-31М формування показників виконується на підставі введення первинних документів, зазначених у п. 5.18.7. Перехід на автоматизоване ведення ф. ВУ-31М можливий тільки після відповідних організаційно-технічних заходів, монтажу необхідного комплексу технічних засобів, організації каналів зв’язку, встановлення і налагодження програмного забезпечення. Готовність структурного підрозділу до такого переходу повинно підтверджуватись актом прийняття-задачі в експлуатацію.

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.013 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал