Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Загальні положення. Головна мета роботи - переконати читача:


Головна мета роботи - переконати читача:

у актуальності дослідження, що проводиться, і справедливості даної постановки питання (проблеми дослідження);

у правильності вибраного підходу до вирішення проблеми (в порівнянні з іншими спробами її рішення);

у адекватності вживаних методів і способів перевірки вису­нутих гіпотез;

у достовірності та "чистоті" отриманих первинних даних;

у логічній і математичній істинності та коректності інтер­претації отриманих результатів, закономірностей і виводів;

показати перспективи і наслідки виконаної роботи з погляду можливого перегляду або перевірки раніше відомих даних і теорій на основі знов отриманих результатів. При оформленні роботи необхідно:

1. Використовувати хорошу літературну мову (рекомендується
ретельно прочитувати текст на предмет виправлення граматичних,
орфографічних, стилістичних і інших помилок).

2. Текст повинен бути легко читаним, надрукованим через 1,5
інтервали шрифтом 14 пунктів для основного тексту. Загальний
об'єм роботи, як правило, не повинен перевищувати 50—75 стор.,
відповідно (без урахування додатку).

3. Слід використовувати лаконічний неупереджений стиль ви­
кладу. Необхідно стежити за точністю формулювань і коректністю
термінів і понять.

4. Спеціально структурувати роботу і представляти результати в
зручній формі.

5. Використовувати строгий і одноманітний спосіб посилань на
цитовані літературні джерела:

а) через вказівку в дужках прізвища автора і року роботи (у разі
двох співавторів — указуються обидва автори, у разі більшого числа
співавторів - прізвище першого автора і позначення "і ін.");

б) через вказівки в дужках номера джерела в списку літератури.

6. Можливі два способи цитування:

а) пряме цитування, в цьому випадку в лапках дослівно повто­
рюється текст із відповідного джерела;

б) непряме цитування, коли одна або декілька думок, можливо з
різних місць цитованого джерела висловлюються автором своїми
словами, але більш менш близько до оригінального тексту.

7. Відповідно до етики наукового викладу, необхідно строго сте­
жити за правильністю цитування і відповідності посилань на джерела,
по можливості розділяти згадувані в роботі результати (ідеї, гіпотези і
т. п.) різних авторів і, відповідно, окремо посилатися на них.

8. Необхідно коректно вживати поняття "Експериментальне до­
слідження" - не всяке емпіричне дослідження є експериментальним.
У зв'язку з цим необхідно пам'ятати, що емпіричне дослідження, на
відміну від експериментального, не повинне містити у своїх висновках
твердження про причинно-наслідкові залежності між змінними. Ви­
сновки повинні містити твердження лише про взаємозв'язок змінних
і ступеня її значущості.Виходячи з вищевикладеного, можна рекомендувати наступну типову структуру наукової студентської роботи по психології і суміж­них областей знання.

Типова структура наукової студентської роботи:

1.Титульний лист. На титульному листі зверху указується органі­
зація, де виконана робота, всередині листа - прізвище, ім'я і по батькові
автора, далі назва роботи з вказівкою, що це дипломна або курсова
робота такого-то курсу, потім указується науковий керівник (посада,
звання, П. І. Б.), внизу сторінки - місце і рік проведення роботи.

2. Зміст.

3. Вступ (1—2 стор.), де повинні бути коротко сформульовані:
проблема, якій присвячена робота, часткові проблеми, предмет і за­
вдання дослідження, основні підходи й ідеї, що пропонуються авто­
ром для вирішення поставленого завдання. Знайомлячись зі вступом,
читач повинен отримати інформацію, в якому ступені відповідає йо­
го науковим інтересам дана робота, чи є сенс читати її повністю.

4. Стан проблеми дослідження або літературний огляд (загаль­
ний об'єм не більше 1/3 всього об'єму роботи, тобто 10-25 стор.). У
завдання даного розділу входить ознайомлення читача з наявним по­
ложенням справ у відповідній предмету дослідження області, як це
представляється з позиції автора. Окрім короткої історії питання, тут

необхідно освітити найбільш відомі точки зору і підходи до постано­вки і вирішення проблеми, що цікавить автора, а також сучасне (за останніх 5 років) полягання досліджень у цій області. У даному роз­ділі автор повинен продемонструвати своє розуміння історичної ло­гіки розвитку проблеми і підвести читача до розуміння актуальності, значущості та необхідності саме такої постановки проблеми досліджен­ня, як це робитиме далі автор. Завершувати літературний огляд реко­мендується чітко сформульованим резюме, що містять короткі висновки.5. Постановка проблеми дослідження та опис програми (1-3 стор.),
де необхідно чітко сформулювати проблему дослідження і витікаючі
з неї наукові завдання. Стисло описуються основні ідеї і підходи до
вирішення даної проблеми, формулюються предмет, об'єкт, завдан­
ня, вибірка, обґрунтовується план і методичні особливості основного
експерименту, його процедура, можливі результати (гіпотези), фор­
мулюється основна теза, що підлягає перевірці і що виноситься на
захист. Ця частина роботи повинна логічно виходити з матеріалів,
представлених у попередньому розділі (бути як би його висновком) і
пояснювати структуру подальшого викладу матеріалу.

6. Методика (1-5 стор.). У цьому розділі повинні бути стисло,
але вичерпно описані:

а. Респонденти (при проведенні соціальних і психологічних до­сліджень) - по можливості повніша характеристика випробовуваних (стать, вік, освіта, соціальне положення та інші, важливі з погляду даного дослідження параметри).

Ь. Устаткування - перелік і істотні технічні показники викорис­таних приладів і експериментальних установок, їх назва згідно техні­чному паспорту.

с. Матеріали - їх істотні технічні характеристики.

й. Використовувані методики - посилання на використовувані методики і їх короткий опис, достатній для розуміння читачем суті використовуваних методик.

є. Завдання випробовуваного й умови проведення експерименту -описуються завдання випробовуваних (інструкції випробовуваному) у відповідних серіях експерименту, послідовність їх проведення, що пред'являється і що реєструється.

і. Методи обробки й аналізу даних - стисло описуються викорис­товувані методики математичної обробки й аналізу даних (по можли-

вості приводяться точні формули) з посиланнями на відповідні літе­ратурні джерела (довідники, таблиці, підручники і ін.), а також на використовувані комп'ютерні програми.

7. Результати (загальний об'єм не більше 1/3 всього об'єму ро­
боти, тобто оптимальна 10-25 стор.). У даному розділі детально опи­
суються й аналізуються всі отримані дані та виявлені закономірності.
Виклад матеріалу структурується виходячи з логіки вирішення про­
блеми відповідно до експериментального плану. Дані (доцільно уза­
гальнювати їх у вигляді схем, графіків і таблиць), що наводяться, по­
винні доводити або спростовувати висунуті раніше гіпотези. На
схемах і графіках (або в підписах до них) необхідно детально роз'яс­
нювати всі умовні знаки і позначення, що відкладене по осях і т. п.

8. Обговорення результатів (загальний об'єм не більше 1/3
всього об'єму роботи, тобто також 10-25 стор.). Розділ містить кри­
тичний аналіз отриманих результатів у зіставленні з іншими (на ос­
нові аналізу літератури) точками зору і раніше відомими фактами.

9. Висновки (об'єм 0,5-1 стор.). Як висновки стисло (бажано в одній
пропозиції) характеризуються найголовніші результати та виявлені
закономірності; висновки повинні відповідати поставленим завданням
і цілям роботи, головній тезі, що виноситься на захист. У необхідних
випадках даний розділ може доповнюватися розділом "Висновок"
(об'єм не більше 1 стор.), у якому стисло підводяться підсумки і на­
мічаються перспективи подальшої роботи.

10. Список літератури (об'єм залежить від кількості цитованих
джерел). Доцільно використовувати той же розмір шрифту та міжряд­
кових інтервалів, як і в основному тексті; кожне джерело описується
в окремому абзаці.

11. Додаток (необов'язковий розділ, об'єм якого не входить у
розрахунок загального об'єму роботи). Якщо даний розділ є, то він
повинен бути добре структурований і оформлений. На початку дода­
тку необхідно давати загальний список всіх застосувань (малюнків,
таблиць, протоколів і інших матеріалів). Кожне застосування пови­
нне супроводжуватися не тільки номером і назвою, але і необхідни­
ми коментарями (підписами), абревіатури, що розшифровують. Чи­
тач повинен мати всю необхідну інформацію, щоб розібратися в
матеріалах додатку без звернення до основного тексту роботи.

Головні критерії оцінки наукової роботи студентів:

1) Реальна наукова новизна роботи — враховуються зміст (суть)
запропонованого автором підходу, отриманих результатів і обґрун­
тованість зроблених висновків, внесок автора у вивчення даної про­
блеми дослідження.

2) Оформлення роботи — враховується, в якому ступені автор зу­
мів представити (виразити, донести) своє розуміння проблеми дослі­
дження, отримані дані, узгодженість власних і літературних даних
(наприклад, якщо робота містить більше трьох невиправлених дру­
карських помилок, то це знижує оцінку роботи).

3) Трудомісткість - оцінка реального об'єму виконаної роботи
(трудомісткість організації, методичного забезпечення і проведення
дослідження).

4) Гармонійність (загальна культура роботи) - підсумкова оцінка
того, в якому ступені узгоджуються вміст і спосіб уявлення (оформ­
лення) в роботі, узгодження задуму та реалізації, загальне враження
читача про виконану автором роботу, показані ним уміння, знання і
витрачені зусилля. У результаті оцінюється наукова позиція самого
автора, як вона виявляється в тексті: присутність у його роботі рівно­
ваги (гармонії) між зацікавленістю в доказі висунутих гіпотез і не­
упередженістю в оцінці й інтерпретаціях отриманих результатів.mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.01 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал