Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Змістовий модуль 2. Зміст психологічного розвитку у різних наукових школах
Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1.Основні завдання та міждисциплінарні зв’язки вікової психології

Тема 1. Предмет та методи вікової психології

Вікова психологія як галузь психологічної науки. Предмет вікової психології. Основні проблеми вікової психології як науки. Структура вікової психології. Зв’язок вікової психології з віковою фізіологією, психогенетикою, педагогікою, філософією, загальною психологією, психологією особистості, соціальною психологією. Теоретичні та практичні завдання сучасної вікової психології, її значення.

Методи вікової психології. Спостереження та його види. Застосування експерименту у віковій психології. Бесіда. Аналіз продуктів діяльності, соціометричні дослідження, тести. Крос-культурний метод. Автобіографічний метод та ін.

Термінологічний тезаурус:автобіографічний метод, анкетування, бесіда, вікова психологія, крос-культурний метод, лонгітюдний метод, метод вивчення продуктів діяльності дітей, метод поперечних зрізів, психологія розвитку.

Література

Базова:1, 2, 3, 4, 5. Допоміжна:1, 2, 3, 13, 22, 27, 29, 30, 35, 36, 40, 46, 52, 54, 56.

Тема 2 Проблема розвитку у віковій психології

Категорія розвитку у віковій психології. Чинники психічного розвитку. Загальні закономірності психічного розвитку дітей. Основні теорії психічного розвитку дитини. Культурно–історична теорія Л.С.Виготського про рушійні сили психічного розвитку дитини. Взаємозв’язок навчання та розвитку. Поняття про зону актуального та найближчого психічного розвитку. Інтеріоризація та екстеріоризація у процесі психічного розвитку.

Вікова періодизація психічного розвитку. Вік як психологічна категорія. Поняття „соціальна ситуації розвитку”, „провідна діяльність”, „новоутворення” та „сенситивні періоди”. Критичні періоди у розвитку. Підходи до періодизації вікового розвитку З.Фрейда, Е.Еріксона, Ж.Піаже, Ш.Бюлер та ін. Вікова періодизація Д.Б.Ельконіна. Вікова періодизація В.Ф.Моргуна, Н.Ю.Ткачової.

Термінологічний тезаурус:вік, вікова психологія, вікова періодизація, вищі психічні функції, дитинство, довільність, зона актуального розвитку, зона найближчого розвитку, інтеріоризація, криза, новоутворення віку, опосередкованість, провідна діяльність, психічний розвиток, рушійні сили психічного розвитку, сенситивні періоди, соціальна ситуація розвитку.

Література

Базова:1, 2, 3, 4, 5. Допоміжна:1, 2, 3, 13, 22, 27, 29, 30, 35, 36, 40, 46, 52, 54, 56.

Змістовий модуль 2. Зміст психологічного розвитку у різних наукових школах

Знання, уміння, навички: уміння правильно і науково обґрунтовано пояснювати психологічні факти, певні прояви особистості людини та її поведінки на різних етапах вікового розвитку; уміння аналізувати сутність вікових змін у психічних явищах в залежності від факторів, що на них впливають; уміння розробляти процедуру і техніку психолого-педагогічного спілкування з метою створення умов для повноцінного гармонійного розвитку особистості дитини; уміння аналізувати типи сучасних сімей, специфіку сімейних стосунків, особливості сімейного виховання.Тема 3. Ранні теоретичні погляди у психології розвитку

Біогенетичний принцип у віковій психології. Нормативний підхід до дослідження дитячого розвитку. (Ст.Холл, А.Гезелл, С.Термен, К.Бюлер). Переборення біогенетичних підходів до дослідження психіки дитини. Роль соціального середовища в розвитку дитини в теоретичних поглядах А.Валлона, Дж.Брунера. Теорії соціального научіння (Дж.Уотсон, Б.Скіннер). Теорія конвергенції двох факторів (В.Штерн).

Становлення та розвиток вітчизняної вікової психології.

Тема 4. Сучасні теоретичні концепції вікової психології. Персонологічні теорії розвитку. Теорія психосексуального розвитку (З.Фрейд). Психосоціальна концепція розвитку (Е.Еріксон). Генетична психологія Ж.Піаже. Гуманістичні концепції розвитку людини (А.Маслоу).

Культурно-історична теорія Л.С.Виготського, теорія діяльності О.Н.Леонтьєва, теорія формування розумових дій П.Я.Гальперіна, теорія навчальної діяльності В.В.Давидова – Д.Б.Ельконіна.

Термінологічний тезаурус:біогенетичні концепції, персоногенетичні концепції, соціогенетичні концепції.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал