Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Е-СЕН МЕН Е- СЕТ


Дауыстап

оқ у дағ дыларын

Тексеру

 

 

1-сынып І жарты жылдық


Оқ у дағ дыларын тексеру

 

 

А-та, ол қ о-ра.

Ас-қ ар, ат қ а-ра.

Ат-қ а қ о-ра сал.

А-сан, сан са-на.

(12 сө з)

 

 

Те-ре-зе аш.

Мен мақ -та те-рем.

Ол е-мен е-мес, тал.

Қ а-мар, шаш та-за-ла.

(12 сө з)

 

 

А-та, а-на ма-та са-ры. Мы-на ма-та қ а-ра. Ақ ма-та-ны, қ а-ра ма-та-ны ал. Са-ры ма-та-ны ал-ма.

(15 сө з)

 

 

 

БАСЫ НЕГЕ Ү ЛКЕН?

Ма-ма-сы Тал-ғ ат-тан:

- А-рыс-тан-ның ба-сы не-лік-тен ү л-кен? – деп сұ -ра-ды.

- Тор-дан шы-ғ ып кет-пе-уі ү -шін, - де-ді Тал-ғ ат мү -дір-мес-тен.

(15 сө з)

 

ШОРТАН

Ер-кін мен Се-рік кө л-ден кел-ді. Кө л-де ба-лық мол. О-лар ба-лық ау-ла-ды. Се-рік қ ар-мақ сал-ды. Қ ар-мақ -қ а шор-тан і-лін-ді. Шор-тан ту-ла-ды,

(19 сө з)

 

 

 

Қ а-ра лақ. А-ла а-ла-ша.

А-ла ат. А-ла-са қ о-ра.

Қ ос қ а-нат. Қ а-ра нар.

Қ а-ра тал. Қ ол ша-на.

Са-қ а ат. Қ а-ра шаш.

(20 сө з)

 

Қ ЫС

Қ ыс бас-тал-ды. Ө -зен қ ат-ты. О-раз ақ -қ а-ла соқ -ты. Зә -кен мен Аб-зал О-раз-ғ а кө -мек бер-ді. Ақ -қ а-ла тез біт-ті. Ба-ла-лар сыр-ғ а-нақ те-бе-тін бол-ды.

(20 сө з)

 

 

 

Е-СЕН МЕН Е- СЕТ

Е-сен он-да. Е-сет он е-кі-де. Ол е-ке-уі де ке-ме іс-те-ді. Ке-ме-ле-рін су-ғ а сал-ды. Ке-ме-ле-рі су-да қ ал-қ ы-ды. О-ғ ан е-ке-уі де қ у-ан-ды.

(20 сө з)

 

 

ЖИДЕК

Балалар мектеп бағ ынан жидек жинады. Биыл жидек мол шығ ыпты. Шие мен қ арақ ат тұ нып тұ р. Балалар жидекті кө п жинады.

(18 сө з)

ЖҰ МБАҚ ТАР

Тұ мсығ ына бұ йда тауып байласаң,

Қ ақ пайлап жай айдасаң.

Сү ң гіп батып, сү ң гіп батып бұ л мық ты,

Бү тіндейді жыртық ты.

(15 сө з)

* * *

Жұ ғ ысқ анын жұ қ артады,

Ө зі бірге жұ қ арады.

Оғ ан тисе тура келіп,

Ө ткірлер де мұ қ алады.

(12 сө з)

* * *

Қ исық ұ рып тү зетем,

Шегені ұ рып біз етем.

(7 сө з)

* * *

Жо-на-мын, қ а-шай-мын,

А-ғ аш-тан, те-мір-ден

Ке-рек зат жа-сай-мын.

(7 сө з)

* * *

Жалпақ желке, сопақ бетті

Орманымды отап кетті.

(7 сө з)

* * *

Табанында аузы,

Желкесіде аузы.

Жоқ ешкімге жазығ ы,

Жып-жылмағ ай ә р ізі.

(11 сө з)

Жалғ ыз жең і тү рулі,

Жұ дырығ ы тү юлі.

Ұ рып қ ана тү зейді

Қ исайғ анда, қ ың ырды.

(10 сө з)

* * *

Жұ мыссыз жоқ бір кү нім,

Бұ раң бел сү йрік...

(7 сө з)

* * *

Екі езуі қ ұ лағ ына жетеді,

Тамақ жесе ың ың -ызың етеді.

(8 сө з)

* * *

Жаң а туғ ан айды алып,

Саптадық та қ айрадық.

Енді егінді орамыз,

Пісіп тұ рғ ан сарғ айып.

(13 сө з)

* * *

Кү ні бойы тіл қ атпай,

Қ ол шалғ ыны ө кшелеп,

Шапқ ан шө пті қ ұ рғ атпай,

Жинайды бұ л дестелеп.

(13 сө з)

* * *

 

Ө зі жеке қ алғ анда,

Ас татуғ а ерінер.

Адам қ олғ а алғ анда,

Кө к темірді кемірер.

(12 сө з)

* * *

Бетін жө нге қ айырып,

Отырмаса оң қ олың.

Дө ң бекті қ ақ айырып,

Тастайтұ ғ ын тоң мойын.

(11 сө з)

 

Мү йізіне бір қ ұ шақ

Пішенді іліп алады.

Шаруа бақ қ ан ұ л қ ұ сап

Ақ ырғ а шө п салады.

(13 сө з)

* * *

Сирағ ында сол қ олым,

Белдігінде оң қ олым.

Шабындық қ а салдым да,

Қ ұ лаштай кеп сермедім.

(12 сө з)

* * *

Ұ стап алып сабынан,

Басып қ алып иығ ынан,

Кетпей адам жанынан,

Жер қ азғ ызып жү р бұ ғ ан.

(13 сө з)

* * *

Жарқ ылдап маң дайы,

Жер қ азғ ан болдырмай.

Бір қ ауып алғ аны

Ошақ тың орнындай.

(10 сө з)

БАЛҒ А

Мен қ ұ рыш балғ амын,

Бабаң нан қ алғ амын.

Тү зілмес қ исық ты,

Тү зетіп алғ амын!

 

Жұ мыстан талмадым,

Еш ақ ы алмадым.

Ең бексіз еметін,

Масыл боп қ алмадым.

 

Жұ мыскер балғ амын,

Ұ стай біл, алғ аның!

Р.Тышқ анбаев (24 сө з)

1-сынып ІІ жарты жылдық


ИНЕ

Кіп-кішкентай инемін,

Қ амқ орымен тү йменің.

Тү йме тү ссе, қ адаймын,

Жыртық кө рсем, жамаймын.

Кез кеп қ алса ісмерге,

Ісім кө п-ақ істерге.

Ұ стай білсең -шебермін,

Жетіп жатыр ө нерім.

Р.Тышқ анбаев

(25 сө з)

Қ ОЛ АРА

Оң ай деме араны,

Шебер тілін алады.

Жұ мсамаса жұ мысқ а,

Тот басып қ алады.

 

Ұ стай білсең араны,

Айтқ ан тілді алады.

Ағ аш шеберлігіне

Ү йретеді баланы.

Р.Тышқ анбаев

(21 сө з)

 

КӨ МЕК

Ү зіліс болды. Кітапханашы кітапханасына жаң а кітаптар ә келді.

- Балалар, кітап тасуғ а кө мектесің дер, - деді кітапханашы. Біз кітап тасуғ а кө мектестік. Кітапхана ү лкен, кең, жарық. Кітапханада кітап кө п. Қ оң ырау соғ ылды. Біз сыныпқ а кірдік.

- Рахмет, балалар, - деді Гү лнә р Омарқ ызы.

(34 сө з)

 

 

Қ ЫСҚ А ДАЙЫНДЫҚ

Орман аң дары да қ ысқ а дайындалады. Ақ тиін ағ аш қ уысына саң ырауқ ұ лақ тасиды. Тү рлі жемістерді жинап, кептіреді де, қ ыста жейтін азығ ын дайындайды. Кірпі сұ р тышқ ан да солай.

(25 сө з)

 

 

СУЫР

Суыр – сү йкімді аң. Оның басы жалпақ тау, тұ мсығ ы доғ ал болады. Суырдың тү сі сарғ ыш немесе сарғ ыштау сұ р болып келеді.

Суыр ә р алуан балауса шө птермен қ оректенеді. Оларды терісі мен майы ү шін аулайды. Суырдың майы ем ретінде қ олданылады.

«Ол кім? Бұ л не?» кітабынан

(34 сө з)

 

 

 

БАЛТА

Мақ тасаң, мақ тайық балтаны,

Жұ мысқ а жоқ оның жалтаң ы.

Кө мекке шақ ырып араны,

Не бір дә у дө ң бекті жарады.

Ешкіммен керісіп жатпайды,

 

Істеген жұ мысын сатпайды.

Сенек боп ә рқ ашан тұ рады,

Жұ мысқ а дап-дайын тұ рады.

Нанбасаң, балтаны алайық,

Жарысып, ағ ашты жарайық

Р.Тышқ анбаев

(36 сө з)

 

 

ТАСБАҚ А МЕН БҮ РКІТ

Тасбақ а бү ркітке ө зінің ұ шқ ысы келетінін айтты. Бү ркіт оғ ан ұ ша алмайтындығ ын тү сіндіріп, ол жайлы ойламауғ а кең ес берсе де, тасбақ а одан ә рі жалынып, аспанғ а алып ұ шуын ө тінеді. Бү ркіт оны тырнағ ына іліп, жоғ ары ұ шып барып, босатып жібереді. Тасбақ а тастардың ү стіне тү сіп, быт-шыт болады.

Л. Толстой

(41 сө з)

 

ИНЕЛІК ПЕН Қ Ұ МЫРСҚ АЛАР

Кү зде қ ұ мырсқ алардың жинағ ан бидайлары су болып қ алады. Олар оны кептіреді. Аш инелік қ ұ мырсқ алардан тамақ сұ райды Қ ұ мырсқ алар одан: «Жазда неге азық жинамадың?»-деп сұ райды.

Сонда инелік былай депті: «Қ ол тимеді, ә н шыцрқ аумен болдым». Қ ұ мырсқ алар таң қ алып: «Жазда ә н шырқ асаң, қ ыста би биле», -деп жауап береді.

(44 сө з)

 


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.