Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Фінансовий аналіз
Основними завданнями аналізу фінансових результатів:

- систематичний контроль за формуванням фінансових результатів підприємства;

- аналіз динаміки та структури доходів та витрат підприємства;

- оцінка рівня та динаміки показників прибутку;

- оцінка рівня та динаміки показників рентабельності;

- оцінка впливу факторів на прибуток та рентабельність;

- виявлення резервів зростання прибутку і рентабельності, розробка заходів щодо їх використання.

Основними показниками фінансового аналізу за цим напрямком є:

- прибуток від операційної, фінансової та інвестиційної діяльності;

- чистий прибуток;

- рентабельність продукції;

- рентабельність виробництва.

Фінансовий стан підприємства – це сукупність показників, які відображають наявність, розміщення та ефективність використання фінансових ресурсів підприємства, його наявні та потенційні можливості.

Основні завдання аналізу фінансового стану:

- аналіз складу майна та джерел їх формування;

- визначення платоспроможності підприємства та ліквідності балансу;

- визначення фінансової стійкості;

- оцінка ділової активності;

- оцінка ефективності використання капіталу;

- оцінка оборотності капіталу;

- діагностика ризику банкрутства підприємства;

- виявлення недоліків у фінансовій діяльності, пошук резервів ефективного використання фінансових ресурсів.

Напрями дослідження фінансових показників наведено в таблиці 9.4.

Таблиця 9.4 – Напрями фінансового аналізу та основні показники його результатів

Напрями аналізу Основні розділи аналізу Основні показники
1.Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства   Аналіз динаміки і структури доходів і витрат підприємства Валовий дохід  
Аналіз формування фінансового результату (прибутку або збитку) Чистий прибуток
Аналіз фінансових результатів від операційної діяльності (реалізації продукції) Прибуток (збиток) від реалізації  
Аналіз фінансових результатів від іншої операційної діяльності Прибуток (збиток) від іншої операційної діяльності
Аналіз фінансових результатів від фінансової та інвестиційної діяльності Прибуток (збиток) від фінансової та інвестиційної діяльності
  Аналіз фінансових результатів від іншої діяльності Прибуток (збиток) від іншої діяльності
  Аналіз рентабельності продукції Рентабельність продукції
  Аналіз рентабельності діяльності Рентабельність виробництва Рентабельність реалізації
2.Аналіз фінансового стану Загальний аналіз фінансового стану підприємства (аналіз структури активу та пасиву, дебіторської та кредиторської заборгованості) Темп зміни вартості активів, капіталу та зобов’язань Вартість майна Вартість власних оборотних коштів Коефіцієнт співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованості
  Аналіз фінансової стійкості підприємства Коефіцієнт автономії (фінансової незалежності) Коефіцієнт фінансової залежності Коефіцієнт маневреності власного капіталу Коефіцієнт забезпеченості оборотних коштів власними оборотними коштами Коефіцієнт співвідношення зобов’язань і власного капіталу (коефіцієнт фінансування, коефіцієнт фінансового ризику) Коефіцієнт співвідношення реальних активів і вартості майна Коефіцієнт співвідношення необоротних і власних коштів
  Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства Коефіцієнти абсолютної, поточної та загальної ліквідності (коефіцієнт покриття)
  Аналіз ділової активності підприємства Коефіцієнти оборотності власного капіталу, активів, оборотних коштів, дебіторської заборгованості, кредиторської заборгованості Тривалість операційного циклу
  Аналіз кредитоспроможності Вартість чистих активів Власність чистих ліквідних активів Коефіцієнт маневреності капіталу Коефіцієнти ліквідності
  Аналіз ймовірності банкрутства підприємства Оцінка за моделлю Альтмана

Основні методи аналізу фінансового стану:-горизонтальний аналіз – у процесі аналізу розраховують абсолютні та відносні зміни величин статей балансу та інших форм звітності;

-вертикальний аналіз – полягає у розрахунку частки окремих статей у валюті балансу, тобто здійснюється вивчення структури балансу на початок року та на звітну дату;-коефіцієнтний аналіз – застосовується для розрахунку рівня і динаміки відносних показників фінансового стану;

-факторний аналіз – за його допомогою виявляються причини зміни абсолютних та відносних фінансових показників і розраховується вплив факторів на зміну фінансового показника.

Джерелами проведення фінансового аналізу є фінансова звітність підприємства:

- форма №1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»;

- форма №2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний капітал)»;

- форма №3 «Звіт про рух грошових засобів»;

- форма №4 «Звіт про власний капітал»;

- форма №5 «Примітки до річної фінансової звітності».

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал