Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Управлінський аналіз
Мета управлінського аналізу – отримання інформації та контроль основних господарських процесів (постачання, виробництва та збуту продукції), результатів діяльності підприємства, додержання встановлених норм, стандартів та планів щодо основних його показників, діагностика ефективності використання активів.

В таблиці 9.2 відповідно до напрямів управлінського аналізу наведено завдання, які цей напрям виконує та основні джерела отримання інформації.

Таблиця 9.2 - Основні завдання та джерела інформації управлінського аналізу

Напрями аналізу Основні завдання аналізу Джерела інформації
1.Аналіз виробництва та реалізації продукції -перевірка напруженості та обґрунтованості управлінських завдань щодо виробництва та реалізації продукції -обліково-звітна інформація (оперативний звіт про виробництво та реалізацію продукції, оборотно-сальдова відомість, головна книга)
  -оцінка виконання планів, структури, асортименту, ритмічності та рівномірності виробництва -управлінська інформація (управлінські завдання (плани), контракти, стандарти якості)
  -оцінка структури, форм та напрямів реалізації продукції -статистична звітність (форми №1-П, №1П-НПП, №1-підприємництво)
  -визначення основних факторів, що впливають на погіршення показників -фінансова звітність (форма №2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»)
  -виявлення внутрішньогосподарських резервів зростання обсягів виробництва і реалізації -матеріали внутрішнього контролю (матеріали інвентаризації готової продукції)
  -оцінка ефективності використання відходів та випуску супутньої продукції  
2.Аналіз використання трудових ресурсів та витрат на оплату праці   -оцінка рівня кадрової забезпеченості підприємства; -фінансова звітність (форма №1 та №2)
-оцінка якості кадрового складу; -кадрово-юридична інформація (колективний договір, штатний розпис
-оцінка трудомісткості продукції; -статистична звітність (форми №1-ПВ, 3-ПВ, 6-ПВ)
  -оцінка рівня продуктивності праці та факторів її зростання та виявлення резервів росту продуктивності праці; -обліково-звітна інформація (оборотно-сальдова відомість, головна книга, табелі обліку робочого часу, акти виконаних робіт, відомості нарахування та виплати заробітної плати тощо)
  -виявлення фактів непродуктивного використання робочого часу; -матеріали внутрішнього контролю (фотографії робочого дня, матеріали хронометражу)
  -оцінка плинності кадрів та виявлення її причини;
  -оцінка рівня заробітної плати;
  -оцінка структури виплат працівникам, включаючи соціальні виплати (аналіз наявності соцпакету);
  -оцінка стану розрахунків з робітниками по оплаті праці
3.Аналіз довгострокових активів   -оцінка рівня забезпеченості підприємства виробничими потужностями; -матеріали внутрішнього контролю (матеріали інвентаризації)  
-оцінка технічного стану основних засобів; -статистична звітність (форми №11-ОЗ, 1-підприємництво, 1П-НПП)
  -аналіз достовірності оцінки необоротних активів; -технічна інформація (кошториси, ати виконаних робіт)
  -виявлення фактів неефективного використання виробничих потужностей (продаж обладнання, передача об’єктів в оренду, списання об’єктів у зв’язку із моральним зносом тощо); - обліково-звітна інформація (оборотно-сальдова відомість, головна книга, відомості щодо руху необоротних активів)
  -оцінка політики відновлення та модернізації основних фондів; -фінансова звітність (форма №1, 2, 3, 4, 5)
  -оцінка ефективності наявних незавершених капітальних та фінансових інвестицій  
  -виявлення резервів зростання ефективності використання основних засобів;  
4.Аналіз матеріальних ресурсів -оцінка ефективності процесу постачання матеріалів -статистична звітність (№1-підприємництво)
-вивчення структури складських запасів, оцінка руху та структури споживання; -обліково-аналітична інформація (оборотно-сальдова відомість, головна книга, дані складського обліку, звіти матеріально-відповідальних осіб)
  -виявлення факторів, які зумовили відхилення фактичних показників споживання матеріальних ресурсів від нормативних -матеріали внутрішнього контролю (внутрішні нормативи та плани, матеріали інвентаризації) -фінансова звітність (форма №1, 2, 5)
  -оцінка рівня ефективності використання матеріальних ресурсів та виявлення резервів його зростання  
5. Аналіз витрат на виробництво та собівартості продукції   -визначення структурних елементів, які мають найбільший вплив на рівень витрат; -обліково-аналітична інформація (оборотно-сальдова відомість, головна книга, дані облікових регістрів щодо елементів витрат)
-виявлення елементів, зростання яких не пов’язано із змінами обсягу виробництва продукції та обсягом реалізації; -статистична звітність (форма №1-підприємництво)
  -виявлення причин перевищення фактичних витрат над нормативними; -управлінська інформація (норми, розцінки, технологічні стандарти, дані лабораторного аналізу)
  -оцінка ефективності рівня витрат; -фінансова звітність (форма №2)
  -виявлення резервів зниження рівня витрат; -матеріали внутрішнього контролю (планові та фактичні калькуляції продукції)
  -дослідження собівартості одиниці продукції за основними асортиментними групами  

 

Кожний напрям управлінського аналізу має складну структуру та передбачає проведення аналізу за декількома напрямами (таблиця 3).

Результатом поведеного дослідження є розрахунок абсолютних та відносних показників (таблиця 9.3).

Таблиця 9.3 – Напрями управлінського аналізу та основні показники його результатів

Напрями аналізу Основні розділи аналізу Основні показники
1.Аналіз виробництва та реалізації продукції Аналіз динаміки виробництва продукції в натуральному і вартісному вираженні Обсяг виробництва продукції Коефіцієнт додержання планової структури Середній відсоток виконання плану Середня ціна продукції
Аналіз асортименту продукції та структури випуску Коефіцієнт зміни питомої ваги продукції у випуску та реалізації продукції Коефіцієнт додержання планової структури
Аналіз якості продукції Коефіцієнт сортності Коефіцієнт рекламацій
Аналіз ритмічності виробництва Коефіцієнт ритмічності Коефіцієнт варіації Коефіцієнт аритмічності
Аналіз реалізації продукції Виручка від реалізації продукції Чистий дохід Темпи зростання обсягу реалізації Питома вага експорту продукції
2.Аналіз використання трудових ресурсів та витрат на оплату праці Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами Абсолютна та відносна економія (надлишок) працівників  
Аналіз рівня кваліфікації Середній тарифний розряд
Аналіз руху працівників Коефіцієнти обороти з прийняття, звільнення, загальний коефіцієнт з обороту, Коефіцієнт плинності, коефіцієнт заміщення
Аналіз використання робочого часу Коефіцієнт використання фонду часу (календарного, табельного, максимально можливого) Середня кількість днів, відпрацьована 1 робітником Середня тривалість робочого дня
  Аналіз продуктивності праці Продуктивність праці в натуральних, трудових та грошовому вимірниках Трудомісткість
  Аналіз використання фонду оплати праці Фонд заробітної плата Середня заробітна плата Індекс реальної заробітної плати
  Аналіз співвідношення темпів зростання продуктивності праці і середньої заробітної плати Темп зростання продуктивності праці Темп зростання середньої заробітної плати  
3.Аналіз довгострокових активів   Аналіз забезпеченості підприємства довгостроковими активами Темп зростання вартості необоротних активів
  Аналіз наявності, складу, структури та руху основних засобів Коефіцієнт надходження Коефіцієнт вибуття Коефіцієнт оновлення Коефіцієнт приросту
  Аналіз технічного стану основних засобів Коефіцієнт зносу Коефіцієнт придатності
  Аналіз озброєності праці Фондоозброєність Технічна озброєність
  Аналіз ефективності використання основних засобів Фондовіддача Фондомісткість
  Аналіз використання обладнання та виробничої потужності Коефіцієнт інтенсивного та екстенсивного використання Інтегральний коефіцієнт використання
4.Аналіз матеріальних ресурсів Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами Забезпеченість матеріальними ресурсами в днях Вихід готової продукції з одиниці сировини Матеріаловіддача Матеріаломісткість  
Аналіз структури залишків матеріальних ресурсів
Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів
5. Аналіз витрат на виробництво та собівартості продукції Аналіз динаміки, складу та структури операційних витрат Питома вага окремих елементів операційних витрат Витрати на одну гривню Темп зміни витрат (за видами)
Аналіз витрат на 1 грн. продукції
Аналіз собівартості окремих видів продукції
Аналіз матеріальних витрат в собівартості одиниці продукції

.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал