Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Облік фінансових результатів і використання прибутку
Важливим якісним показником ефективності діяльності підприємства є прибуток. Від розміру одержаного прибутку залежить формування власних оборотних коштів, виконання зобов'язання перед бюджетом, фінансування капітальних вкладень, платоспроможність підприємства.

Основну масу прибутку підприємства одержують від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). В міру реалізації продукції в оборот підприємства входить і сума прибутку. З одержаного прибутку підприємства сплачують до бюджету податок на прибуток та поповнюють власний капітал, створюють резервні фонди, виплачують дохід (дивіденди) учасникам та здійснюють інші заходи, передбачені законодавством і установчими документами.

Одержаний прибуток, який накопичується на рахунку "Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)", підприємства відображають зростаючим підсумком з початку року — до його розподілу і списанням після закінчення року.

З метою одержання інформації про суму одержаного і використаного протягом звітного періоду прибутку Планом рахунків до зазначеного рахунка передбачено ведення субрахунків:

"Прибуток нерозподілений", "Непокриті збитки", "Прибуток, використаний у звітному періоді".

Використання прибутку протягом звітного періоду відображають по дебету субрахунку "Прибуток, використаний у звітному періоді" в кореспонденції з кредитом рахунків: "Статутний капітал", "Резервний капітал" — на суму прибутку, спрямованого до статутного та резервного капіталу підприємства; "Розрахунки з учасниками" — на суму доходів (дивідендів), нарахованих учасникам за рахунок прибутку.При складанні річного звіту сума використаного підприємством протягом звітного року прибутку списується на зменшення одержаного (невикористаного) прибутку записом:

Д-т субрах. "Прибуток нерозподілений"

К-т субрах. "Прибуток, використаний у звітному періоді".

Після цього запису субрахунок "Прибуток, використаний у звітному періоді" закривається (залишку на 1 січня наступного за звітним року немає), а на субрахунку "Прибуток нерозподілений" кредитове сальдо відображають залишок невикористаного на звітну дату прибутку.

Якщо в результаті господарської діяльності за звітний період підприємство мало непокритий збиток, то його сума списується за рахунок нерозподіленого прибутку або резервного капіталу.

 

Запитання для самоконтролю:

1. Порядок відображення в обліку процесу постачання.

2. Дайте характеристику системи рахунків, які використовуються для відображення процесу виробництва.

3. Як обліковують і списують витрати, пов’язані з обслуговуванням виробництва й управління?4. З яких затрат складається виробнича собівартість продукції?

5. Як визначають фактичну виробничу собівартість випущеної із виробництва готової продукції?

6. Охарактеризуйте систему рахунків, які використовуються для відображення процесу реалізації.

7. Порядок відображення в обліку процесу реалізації та визначення фінансового результату від реалізації продукції (робіт, послуг).

8. На яких рахунках та в якому порядку ведеться облік фінансових результатів підприємства та використання прибутку протягом року?

9. Порядок списання сум непокритих збитків наприкінці звітного періоду.

Література: [1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,22,23,28,29,30,31,32, 33,34,35,36,37]

 

ТЕМА 7. КЛАСИФІКАЦІЯ І ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО

ОБЛІКУ

 

План:

1. Основи класифікації рахунків та її значення

2. Класифікація рахунків за економічним змістом

3. Класифікація рахунків за призначенням і структурою

4. План рахунків бухгалтерського обліку, принципи його будови і значення


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал