Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


АЛТЫН САҚА


8-9 сынып оқ ушыларына арналғ ан ойын

 

 

Шарты: Балаларғ а алдын-ала «Абай жолы» романын зер салып оқ ып, романдағ ы ә ке мен бала туралы жазылғ ан жерлерін есте сақ тап қ алу керек екендігі жө нінде тапсырмалар беріледі.

 

Ойынның барысы: Тө рт тү сті жол беріледі (сары, жасыл, кө к, қ ызыл), осы жолдардың тү стеріне сай тө рт конверт беріледі. Келіп отырғ ан оқ ушыларғ а конверттегі сұ рақ тар қ ойылады, жауап берген оқ ушы, конверттің тү сіне сай жолғ а тұ рады. Сұ рақ тарғ а жауап беріп тө рт бала жарысуғ а шығ ады. Жарысуғ а шық қ ан балалардың жауап бергені ғ ана алдығ а бір қ адам аттайды. Ал жауап бере алмай қ алғ ан балалардың тұ рғ ан жолының тү стеріне сай асық тар лақ тырылады, асығ ы бү к болғ ан бала ойыннан шығ ады.

 

Жү ргізуші: Сә леметсіздер ме қ ұ рметті оқ ырмандар! Ал енді «Алтын сақ а» ойынымызды бастайық. Бү гінгі тақ ырыбымыз Мұ хтар Ә уезов атамыздың «Абай жолы» романы. Қ ояйын деп отырғ ан сұ рақ тарым романдағ ы ә ке мен баланың бір-бірімен қ арым-қ атынасы туралы. Мен ү зінді оқ имын, сендер сол ү зіндіні жалғ астырың дар.

Енді біз біріншіден кім сайысқ а тү сетінін белгіліп алайық. Бірінші турымыздың аты «Кім жү йрік?» деп аталады: Бұ л ойындағ ы сұ рақ тарымыз бастамамыз болғ андық тан Абайдың оқ удан ауылына қ айтып келгендегі, сә лемдесуден алынады.

 

Сары конверттегі сұ рақ: Бала кө п ішінен, ең алдымен ө зінің шешесін кө ріп, соғ ан қ арай жү ре беріп еді, шешесі анадай жерде тұ рып:

- Ә й, шырағ ым балам, ә уелі ар жағ ың да ә кең тұ р... Сә лем бер! – деді. (Анасы не себептен баласын біріншіден ә кесіне жіберді? Бұ л жағ дайда Абай не істейді?)

Абай жалт қ арады да, ә кесін кө рді. Анадай жерде, қ онақ ү йдің сыртында екі-ү ш ү лкен кісі бар - ә кесі Қ ұ нанбай тұ р екен. Ың ғ айсыздық пен қ ысылып қ алғ ан бала, шешесінің сондайлық салқ ын сабырының мә нін ұ қ ты да, ә кесіне тез бұ рылды.

 

Жасыл конверттегі сұ рақ: Қ ұ нанбай тез бұ рылып сә лемдерін алды да, қ ысқ а ғ ана амандық сұ рады. Тұ рғ ан орнынан қ озғ алғ ан жоқ. Баласын қ асына да шақ ырмады. Азғ антай уақ ыт Абайғ а қ арап алып:

- Балам, бойың ө сіп, ер жетіп қ алыпсың -ау! Молда болдың ба? Бойың дай боп білімің де ө сті ме? – деді. Кекету ме, кү дік пе? Немесе шынымен жай білгісі келгені ме? (Абай не деп жауап қ айтарды?)

Ұ ялғ анды, жауап айтпағ анды кешірмейтін ә ке мінезі Абайғ а мә лім. Ол сабырлы, момын пішінмен:

- Шү кірлік, ә ке, - біраз тұ рады да, - ат барғ ан соң, дә ріс тә мам болмаса да, қ азіреттің рұ қ сатын алып қ айттым, - деді.

 

Кө к конверттегі сұ рақ: Кезек ө з шешесіне келгенде, ол сү йген жоқ. (Ұ лжан не істеді? Сө йлемді ә рі қ арай жалғ астыр).

Қ атты бір қ ысып, бауырына басып тұ рды да, маң дайынан иіскеді. Абайдың ә кесіндегі тартымды салқ ындық шешесіне де кө птен бері мінез болғ ан. Бала осыдан арғ ыны кү тпеуші еді. Бірақ бауырына басқ анның ө зінде де Абайдың жү регінде аса бір ө згеше жақ ындық білінді. Ана қ ұ шағ ы!

 

Қ ызыл конверттегі сұ рақ: Ә жең е бар, ә неки! – деп, ү лкен ү йдің алдына қ арай бұ рып жіберді. Кә рі ә жесі Зере бә йбіше таяғ ына сү йеніп, ұ рысып тұ р екен.

- Жаман неме, мағ ан бұ рын келмей, ә кең е кеттің -ау! Жаман неме! – дей беріп, қ асына, қ ұ шағ ына немересі барғ анда, «Жаман неменің» артынан лезде! - Қ арашағ ым, қ оң ыр қ озым... Абай...жаным... - деп кемсең деп, жылап, қ ұ шағ ына басты.

Екінші тур: «Алғ ыр бала» - деп аталады. Тө рт бала ұ тып шық қ аннан кейін, жауап берген конверттің ішіндегі сұ рақ тарына тү сіне сай жолдың тұ сына барып тұ рады. Осы тө рт баланың арасында сайыс жү реді. Ә р балағ а 12 асық пен қ оржындар беріледі. Сұ рақ қ ойылады бірінші сұ рақ берген бала бір адым аттап арбасын алдығ а сү йреп шығ ады, ал жауап бере алмай қ алғ ан балалардың тұ рғ ан жолының тү сіне сай асық тар алынып тасталып, қ айсының асығ ы бү к болып қ ұ ласа сол ойыннан шығ ып кетеді, асық тары басқ а ойыншыларғ а бө лініп беріледі, қ алғ ан балалар бір қ адам аттап алдығ а шығ ады.

 

1. Сұ рақ: Абай бұ рынғ ы жас бала кү нінде мұ ндайды аң ғ арып сезінген де, танығ ан да емес. Енді байқ ады. Кө здің жасында адамды барлық ө не бойымен ө зіне қ арай қ ұ лата тартқ ан бір ө згеше ыстық кү ш бар екен. Ү лкен қ ұ з биіктің басына шық қ анда, бір сә т ылдыйғ а қ арай қ ұ лап кеткің келетін сияқ ты, ө зіне тартқ ыш, ұ ғ ымсыз кү ш. Бала жү регінде бұ л шақ та кө п сезімінің алай-тү лей қ ұ йыны соқ қ андай. (Ол қ андай сезім? Не себептен осы сезім пайда болды?)

Мұ ндай қ орлық пен ө лгендерге барынша жан ашығ ан мейірбандық та бар. Ө лтіргендерге ыза мен қ арғ ыс та бар. Сонымен бірге, ә сіресе, бір-бірімен шарпысқ ан сезім «ә ке» деп жамандық қ а қ имау бар да жә не сол «ә кеден» шошынып, ү рку бар.

 

2. Сұ рақ: Ізғ ұ ттығ а қ арап «қ амың а кіріс» дегендей белгі етті. Ол орнынан тұ ра бергенде Тә кежан, Ғ абитхан, Оспан сияқ ты жастың бә рі ілесе тұ рады. Абай да ә ке қ асынан тұ руғ а ың ғ айланып еді. Қ ұ нанбай мұ ны тізесінен алақ анымен ақ ырын басты да:

- Жә, тапқ аның мен танығ аның ды сен мә лім етші балам: - деді. (Абайдың жауабы қ андай?).

 

Жігіт кө ң ілінде ә кесінің жаң ағ ы ү лкен сө зіне, ө мірде кө птен бері

терең ашылып айтқ ан сырына лайық мұ ндағ ы ө рен-жаран

кө ң ілінен біраз сө з айтсам деген ойы бар еді.

- Ә ке, бауырында ө сіп, бірге жасасып келгенмен жақ ынғ а жақ ынның, қ асиет сипаты бірден танылмайды. Бірте-бірте ашылады ғ ой. Бү рісіп тұ рғ ан бү рден бір сә т жалт етіп жайнағ ан гү л туады, бір шақ майыса толық сып миуа піседі. Жаң ағ ы айтқ ан ө сиет сө зің із сол ө сер дү ниеге берген батаң ыз ғ ой. Алғ ыс айтып, қ абыл тұ ттық. Аталық ең бегің ізді ақ тап ө су біздің де мұ ратымыз болар, - дейді. Ә кесінің ө зі ғ ана тү сінетіндей айтып, келте қ айырады. Осылай айтқ анын Қ ұ нанбай да мақ ұ л кө рген еді.

 

(Жауап берген бала алдығ а бір қ адам аттап, қ алғ ан екі баланың асығ ы тасталып, бү к болғ аны ойыннан шығ ады. Шық қ ан баланың асығ ы сегізден екі балағ а бө ліп беріледі).

 

3. Сұ рақ: Ә кесінің ойы мен не айтатынын бұ л кү нде Абай оң ай танитын болғ ан. Жақ ыптың айтуынша, ә ке бастайтын іс бар. Екі арасын айыру керек. Балағ а ә кенің ісі де абырай ә перді. Ә кеден қ иғ аш кетіп, ө здігімен кісілік іздеу балағ а бедел бермейді екен. (Абайдың жауабы қ андай?)

 

Абай мұ ны місе қ ылғ ан жоқ. Баласының кісілігін ойлап, абыройлы болуын тілейтін ә ке мінезі де болды. «Ө з ық тиярын, ө з ә мірін баласының мойнына, ү немі кесен қ ып тағ ып отырмайтыны да болады» деді.

(Сұ рақ қ а жауап берген бала, жең ілген қ ұ рбысының асық тарына ие болып, финалғ а шығ ады. Барлығ ы 40 асық болды, бұ л асық тар ұ пайғ а тең еледі).

 

Ү шінші тур: «Тапқ ыр бала» деп аталады. Егер осы турдағ ы сұ рақ қ а жауап берсең, алғ ан ұ пайың екі есе кө бейеді, ұ тылып қ алсаң, ұ пайың екі есе қ ысқ арады.

 

Сұ рақ: Ә кесіне кү нбе кү н оқ ып дерегін бү гін ғ ана емес, бұ дан бұ рын да айтқ анды. Жолдағ ы елдердің ө згеше тірліктерін, географиялық жағ дайларын, кә сіп, шаруа салттарын кө п-кө п ә ң гімелеген болатын. Қ ұ нанбай оның бә рін тың дай отырып, Абайғ а іштей ырза боп еді.

Талай уақ ыттар ұ ғ ыспай, кө ң іл қ арабайлығ ымен тоң -торыстау жү рсе де, осы шақ та бір ү лкен жұ баныш тапқ андай боп бара жатыр. Мұ ны Ұ лжанғ а айтқ ан бір сө зінде... (Ол қ андай сө з?)

 

- Артымда кім қ алды дер болсам, тиянақ -сү йенішім жоқ емес. Жолы менің жолымнан басқ а болса да, сенің балаң тірегім! Алдынан жарылғ асын. Енді ө зі дегенін етіп-ақ кө рсін. Тарпаң ақ ыл айтып, шаужайламаң дар! – деген болатын. Осымен ә ке-бала екеуі ендігі тіршілік ұ зақ қ а ма, мә ң гіге ме, айыратын кезең ге жеткенде арыздасып айырылысты.

Ал, балалар 3 турдан тұ ратын «Алтын сақ а» ойыны аяқ талды.

Ал енді бә ріміз, «Абай жолы» романына байланысты, қ орытынды сергіту сұ рақ тарына жауап берейік:

1. А. Қ ұ нанбаев қ ай жылы, қ ай жерде дү ниеге келген?

(1845 ж. Семей облысы, Абай

ауданы, Шың ғ ыстау бө ктерінде)

2. Абайды «Қ азақ тың бас ақ ыны» деген кім?

(А. Байтұ рсынов)

3. Абайды екі шешесінің ортасында жү ргендіктен кім деп атағ ан?

(Телғ ара)

4. Абайдың ә жесінің есімі?

(Зере)

5.Қ ұ нанбайдың балаларын ата?

(Қ ұ дайберді, Тә ң ірберді, Абай,

Ысқ ақ, Оспан, Халиолла, Ысмағ ұ л)

6.М. Ә уезов қ ай жылдары ө мір сү рді?

(1897 – 1961ж.)

7. М.Ә уезовтың қ андай пьесасы алғ аш Ә йгерімнің отауында қ ойылды?

(«Ең лік – Кебек».)

8. Мағ ауия Абайұ лының шығ армасын ата?

(«Медғ ат – Қ асым» поэмасы.)

9. Қ азақ халқ ын дү ниежү зіне танытқ ан шығ арма қ андай?

(М. Ә уезовтың «Абай жолы»

роман эпопеясы.

Ал, егер мына сө зжұ мбақ ты дұ рыс шешсең іздер, қ азақ тың ұ лы ақ ынының атын оқ исыздар.

1. Қ азақ халқ ының ең жақ сы қ асиеттерінің бірі

2. Ерте гү лдейтін гү л

3. Ел ордасы

4. Алғ аш мектеп ашқ ан адам

 

            А      
            Б      
          А      
            Й      

 

Жауаптары:

1. Қ онақ жай.

2. Бақ бақ.

3. Астана.

4. Ыбырай.

 

Осы «Алтын сақ а» ойынынан басқ а,

 

«Ө ЛДІ ДЕУГЕ СЫЯ МА ОЙЛАҢ ДАРШЫ;

Ө ЛМЕЙТҰ Ғ ЫН АРТЫНДА СӨ З Қ АЛДЫРҒ АН - деген атпен 8-9 сыныптарғ а оқ ырмандар конференциясын ө ткізуге болады.

 

Конференцияның тақ ырыптар жобасы:

1. Абай – қ азақ ә дебиетінің классигі.

2. Абайдың нақ ыл сө здерінің мә ні мен мағ ынасы.

3. Абайдың музыкалық мұ расы.

4. Абай жә не шығ ыс, орыс ә дебиеті.

5. Абай – дана, Абай – дара қ азақ та.

 

 

Ә ДЕБИЕТТЕР:

Абай. Қ ара сө здер. Поэмалар. - Алматы: Ел, 1992. – 272б.

Адалдық /Қ ұ раст. Н. Тө реқ ұ лов, Ө.Есназаров.- Алматы: Жазушы, 1964. – 68б.

Бұ л жинақ қ а адалдық туралы шығ армалар енгізіліп отыр. Олардың ішінде атақ ты жазушыларымыз М.Ә уезовтың, С.Мұ қ ановтың, Ғ.Мү сіреповтың, Ғ.Мұ стафиннің шығ армалары да бар.

Балаларды туғ ан жерді, туғ ан елді, Отанды сү юге баулу, адалдық қ а ү йрету – міне, кітаптың негізгі мақ саты осы.

Аймауытов Ж. Ақ білек: Роман. - Алматы: «Раритет», 2003.

240б.

Айтматов Ш. Боранды бекет: Роман.- Алматы: Жалын, 1986.- 304 б.

Ақ ыш Н. Алтынбек Қ оразбаев: Деректі повесть. – Алматы: Балауса, 2003. – 140б.

Бұ л деректі повесте қ азақ халқ ының талантты ұ лы, белгілі ә нші-сазгер Алтынбек Қ оразбаевтың балалық шағ ы мен шығ армашылық ө мірінің кейбір кезең дері баяндалады. Кейіпкер ө мірінің жалпы жұ ртшылық біле бермейтін қ ызық ты да қ ұ пия қ алтарыстарын қ амтығ ан Асылов Ұ., Нұ сқ абайұ лы Ж. Ә деп: инабаттылық дә рістер і. – Алматы: Рауан, 1998. – 31б.

Асылбеков А. Бала тә рбесіндегі семьяның рө лі. – Алматы: Мектеп, 1966. – 18б.

Ахметова З. Шуақ ты кү ндер: Естелік, эссе. – Алматы: Жалын, 1987. – 264б.

Кітап Ұ лы Отан соғ ысының сұ рапыл жылдарында қ ан майданда ә йгілі командирлердің бірі болғ ан, гвардия полковнигі Бауыржан Момышұ лының ө міріне арналғ ан. Ақ ылы мен адамгершілігі мол, халық тың ер жү рек асыл перзентінің бейнесі келіні жазғ ан бұ л шығ армада жан-жақ ты ашылды. Семьялық архивтен алынғ ан суреттер де кітаптың мазмұ нын толық тыра тү седі.

Ә уезов М. Абай жолы: Роман-эпопея.- Алматы: Жеті жарғ ы, 1997.-

1 кітап.- 320б.

2- кітап. - 352б.

3 –кітап.- 320б.

4- кітап.- 336б.

Ә шімұ лы А.... Жан бө лек. - Алматы: Санат, 2001.- 208 б.

Бегалин С. Бала Шоқ ан. – Алматы: Қ МКӘ Б., 1964.- 116 б.

Берік болсын босағ а: Деректі ә ң гімелер, очерктер, мақ алалар / Қ ұ раст. Ж.Солтиева. – Алматы: Жалын, 1988. – 246 б.

Қ абанбаев М. Арыстан, мен, виоланчель жә не қ асапхана: Повесть, ә ң гімелер. – Алматы: «Жалын», 1977. – 200б.

Жазушы жинағ ындағ ы «Арыстан, мен, виоланчель жә не қ асапхана» атты повесі ө з уақ ытында жасө спірімдер мен балаларғ а арналғ ан шығ армалардың республикалық конкурсында ү шінші бә йге алғ ан туынды.

Повесть кейіпкері сезімтал да ұ шқ ыр қ иялды бала. Негізгі сюжет осы Асан мен кө рші ү йдегі баланың арасындағ ы қ арым-қ атынасқ а қ ұ рылады. Сонымен қ оса шығ армада ата-аналардың жас ұ рпақ қ а тә рбие берудегі жаупкершілігі жайлы да сө з қ озғ алады. Повесть тілі жең іл, юморғ а бай.

Қ азақ ертегілері (Қ иял-ғ ажайып жә не тұ рмыс-салт ертегілері).- Алматы: «Балауса», 2001.- 262 б.

Қ ұ лжанов Б.Ж. Семьялық қ арым-қ атынастардың мә дениеті. - Алматы: Білім, 1986. – 38б.

Қ оянбаев Ж. Балаларды семьяда тә рбиелеу. – Алматы: Білім, 1997. – 44б.

Момышұ лы Б. Ұ шқ ан ұ я: Шығ армалар. – Алматы: Жазушы, 1975. – 384б.

Жинақ тың жас буын мен жалпы қ ауымғ а берер ө негесі мол.

Момышұ лы Б. Ұ яда не кө рсең..: Ә ң гімелер.- Алматы: Жалын, 1988. – 44б.

Мұ қ анов С. Сұ лушаш: Роман мен повесть. - Алматы: Атамұ ра, 2002.- 288б

Мұ ратбеков С. Жабайы алма: Повесть.- Алматы: Атамұ ра, 2002.- 400б.

Қ азақ прозасы хас шеберлерінің бірі Сайын Мұ ратбековтың «Жабайы алма» атты шығ армасы – кезінде қ олдан-қ олғ а тимей оқ ылатын дү ние еді… Міне, арағ а жылдар салып сол шығ армасы бү гінгі жас буын жә не баяғ ы сақ а буын оқ ырмандарымен қ айта жү здесіп отыр. Сонау сұ рапыл соғ ыс жылдарындағ ы қ абырғ асы қ айысқ ан балалық шақ пен бү гінгі балалар мен ү лкендердің тұ рмыс-тіршілігіндегі ұ қ сас жайттарды кө зі қ арақ ты, зерделі оқ ырман тап басып тани қ ояры ақ иқ ат. Бұ л шығ арма бү гінгі кезең шындығ ымен астарласып жатқ анымен де қ ұ нды.

Мү сірепов Ғ. Қ азақ ә йелі: Роман жә не ә ң гімелер. - Алматы: Жалын, 1982.- 416б.

Ә йел–ана тағ дыры академик–жазушы Ғ абит Мү сіреповтің сү йікті тақ ырыбы. Алып та, батыр да анадан туады ғ ой. Ана – тіршілік басы ғ ана емес, адамгершіліктің де ө лшемі, қ аһ армандық тың да ү лгісі. Қ азақ халқ ының тарихын терең зерттеген жазушы ө з шығ армаларында ә йел–ананың ә леуметтік рө лін, қ оғ амдық мә нін, патриоттық биік қ асиеттерін зор шабытпен бейнелеген. Бұ л кітапқ а жазушының «Ұ лпан» романы мен «Ананың анасы», «Ашынғ ан ана», «Ақ лима» жә не басқ а белгілі ә ң гімелері тұ ң ғ ыш рет топтастырылып беріліп отыр.

Мү сірепов Ғ. Ө мір жорығ ы: Ә ң гімелер. - Алматы: Жазушы, 1964.- 100б.

Қ азақ совет ә дебиетінің кө рнекті жазушысы Ғ абит Мү сірепов қ ысқ а ә ң гіме жазуда да шебер жазушы. Бұ л жинағ ына Ана туралы ә ң гімелер циклы енді. Ананың мейірімділігі, тапқ ырлығ ы, ақ пейілділігі суреттеледі.

Назарбаев Н. Туғ ан елім – тірегім /Қ ұ раст. М.Қ асымбеков, Қ.Ә лімқ ұ лов.- Алматы: Рауан, 2001.- 128б.

Бұ л кітапқ а Қ азақ стан Республикасының Президенті Нұ рсұ лтан Ә бішұ лы Назарбаевтың кітаптарындағ ы, алқ алы жиындар мен кездесулерде, ел аумағ ының ә р жерлерінде сө йлеген сө здеріндегі ө мірдің сан саласын қ амтитын қ анатты сө здері топтастырылғ ан.

Нұ ржекеев Б. Кү тумен кешкен ғ ұ мыр: Роман жә не повестер.- Алматы: Жазушы, 1982.- 408б.

Адамгершілік қ асиет, туғ ан жерге деген сү йіспеншілік, адамдар арасындағ ы қ атынас –жинақ тағ ы шығ армаларғ а ортақ ө зек болып тартылғ ан негізгі желілер.

Оң ғ арсынова Ф. Мен сағ ан ғ ашық емес ем. - Алматы: Білім, 1997.- 168б.

Ө теуова Ж. Семьяда оқ ушыларғ а эстетикалық тә рбие берудің кейбір мә селелері. – Алматы: Мектеп, 1966. – 32б.

Сейдімбек А. Ақ қ ыз: Повестер мен ә ң гімелер. - Алматы: Атамұ ра, 2002.- 288б.

Жинақ қ а жазушының оқ ырман қ ауым ық ыласына бө ленген «Кү зеуде», «Ақ қ ыз»сияқ ты повестері мен ә ң гімелері енді.

Бұ л шығ армаларда халқ ымыздың рухани биік парасаты, тө лтума қ асиеттері, мә дени бітімі шыншылдық пен кө рініс тауып, ата – бабаның арман–аң сары, адам ө мірінің мә ні мен сә ні сө з болады. Жазушының қ ұ нарлы тілі, халық тың тарихы мен ө мір салтына жү йріктігі айрық ша ден қ ойғ ызады.

Соқ пақ баев Б. Менің атым – Қ ожа: Повесть.- Астана: Елорда, 1999. – 468б.

Соқ пақ баев Б. Балалық шақ қ а саяхат: Повесть, роман (Жоғ арғ ы сынып оқ ушылары ү шін). – Алматы: Балауса, 1992. – 528б.

Кө рнекті балалар жазушысы Б.Соқ пақ баевтың бұ л жинағ ына «Балалық шақ қ а саяхат» повесі мен «Ө лгендер қ айтып келмейді» романы енді. Қ алың оқ ырман қ ауымғ а белгілі шығ армаларында қ аламгер жас кейіпкерлерінің жан сезімін, бастан кешкен қ иыншылық тарын шынайылық пен баяндап береді.

Тал бесіктен жер бесікке дейін: Қ азақ тың отбасылық ғ ұ рып-жырлары / Қ ұ раст. К.Іслә мжанұ лы. – Алматы: Ана тілі, 1995. – 272б.

Шә кә рім Қ ұ дайбердиев. Шығ армалары: Ө лең дер, дастандар, қ ара сө здер /Қ ұ раст. М.Жармұ хамедов; С.Дә уітов.- Алматы: Жазушы, 1988.- 560б.

Х1Х ғ асырдың аяғ ы мен ХХ ғ асырдың басындағ ы қ азақ ә дебиеті тарихында Абайдан кейінгі ірі тұ лғ алардың бірі – Шә кә рім. Ол ұ лы Абайдың реалистік дә стү рін жалғ астырғ ан, эпикалық жанрдың дамуына ү лкен ү лес қ осқ ан ірі ақ ын жә не ойшыл болды.

Шә кә рім шығ армашылығ ы ө зінің диапазоны кең дігімен ерекшеленеді. Аталмыш жинақ қ а ақ ынның нақ ты ө мір суреттерін, махаббат мә ң гілігін, табиғ ат ә семдігін ө зек еткен, сондай – ақ ақ ылгө йлік, ағ артушылық, ә леуметтік-ә шкерелеушілік сипаттағ ы ө лең дерімен қ оса «Лә йлі – Мә жнү н», «Қ алқ аман – Мамыр», «Ең лік – Кебек», «Нартайлақ пен Айсұ лу» сияқ ты ауқ ымды эпикалық поэма, дастандары мен прозалық шығ армалары, қ ара сө здері іріктеліп, топтастырылып беріліп отыр.

* * *

 

Акбарова Ж. Жанұ ядағ ы тә рбиенің ерекшеліктері //Бастауыш мектеп. – 2005. - №4. – Б.44-46

Атайбекова Ғ. Иманды жан - ә депті //Отбасы жә не балабақ ша. – 2005. - №5. – Б.14-16

Ахметов С. Ата-ана не ү шін ө мір сү реді //Тә рбие қ ұ ралы. – 2005. -№3. – Б.76-77

Ә ділбекова Ш. Қ оғ ам – отбасы берекесі //Қ азақ стан географиясы жә не экология мектепте жә не ЖОО-да оқ ыту. – 2005. - №1. – Б. 22 -23

Ә убакірова А. Отбасындағ ы сыйластық //Бастауыш мектеп. – 2005. -№4. – Б.22-23

Бейсенбиева К. Бала – кө ң іл қ уанышы // Отбасы жә не балабақ ша.-2000.- №3-4.- Б.3-4

Бейсенбіқ ызы К. Ұ рпақ қ амы – ел қ амы //Отбасы жә не балабақ ша. – 1998. - №1-2. – Б.3-4

Бердібайқ ызы Қ. Ө неге ә уелі - отбасынан //Қ азақ батырлары. – 2005. - №4. – Б.22

Ермұ ханова З. Қ азақ стан – біздің ү лкен отбасымыз //Қ азақ тілі мен ә дебиеті орыс мектептерінде. – 2005. - №3. – Б.107-109

Жә нібекова С. Абай отбасылық ө мірі туралы //Қ азақ стан мектебі. – 2000. - №7. – Б.60-62

Қ абылова Қ. Халық тық педагогиканың бала тә рбиесіндегі рө лі //Бала тә рбиесі. – 2005. - №4. – Б.33-34

Қ ожахметова К. Этнос субъектісін қ алыптастыруда отбасының рө лі //Бастауыш мектеп. – 2005. - №2. – Б.24-26

Қ осақ ова Г. Баланың бас ұ стазы – ата-анасы //Бала тә рбиесі. – 2005. - №5. – Б.21-23

Миркенова Г. Отбасы тә рбиесінің маң ызы //Бастауыш мектеп. – 2005. - №7. – Б.56-57

Мұ қ ашева Ғ. Тә рбиенің бастауы - отбасынан //Бала тә рбиесі. – 2005. - №2. – Б.9-11

Неке жә не отбасы туралы: Қ азақ стан Республикасының Заң ы //Заң газеті. – 1999. – 13 қ аң т.

Нұ ғ ыспанова Ш. Отбасындағ а бала тә рбиесі //Бастауыш мектеп. – 2005. - №1. –57б.

Оразбекұ лы Қ. Отбасы тә рбиесі қ анша кезең ге бө лінеді: (Этнопедагогика) //Бастауыш мектеп. – 2005. - №3. – Б.16-17

Отбасы жә не неке //Ақ иқ ат. – 2001. - №12 – Б.91-96

Сә денов Ж. Балаларды отаншылдық қ а тә рбиелеу отбасынан

басталады // Бала тә рбиесі.- 2004.- №5.- Б.18-19

Тастанова Р. Ата- аналардың ә дептілігі // Тә рбие қ ұ ралы.- 2005.- №4.- Б.75-76

Тү йетаев Б. Бұ л - ұ лттық проблема: (Бү гінгі қ азақ отбасындағ ы бала тә рбиесі) // Тү ркістан.- 2005.- 1 қ ырқ.(№35).- Б.6

 


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.