Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Анамызға мың алғыс!


Бала: Ата

Айтады ертек жан атам,

Ақ сақ алын салалап.

Қ ұ марымды тарқ атам,

Жер мен кө кті аралап.

Ертегілер еліне,

Бір шегетін сапары,

Ардақ таймын ө мірде,

Асқ ар таудай атамды.

 

Бала: Біздің атай

Кү лімдейді келіп бар бала,

Қ оршайды оны айнала!

Алаң да, бақ та, сайда да,

Солармен бірге қ айда да.

 

Мойнына бірін мінгізіп,

Біріне бетін сү йгізіп.

Кө кірегінде кү н жү зіп,

Кө реді кү нде мың қ ызық.

 

Ойнатып бә рін келеді,

Ойыншық ә кеп береді.

Кө ң ілі қ андай таза еді,

Жү регі қ андай кең еді!

 

Жұ мбақ: Бұ л кім?

Бала, бала, бала деп,

Тү нде шошып оянғ ан;

Тү н ұ йқ ысын тө рт бө ліп,

Тү нде бесік таянғ ан;

Аялы қ олда талпынтқ ан;

Айналасына ас қ ойып,

Ө зенді кө лдей шалқ ытқ ан;

Қ олын қ атты тигізбей,

Кірлі кө йлек кигізбей,

Иісін жұ пар аң қ ытқ ан.

Қ аймақ ты сү ттей қ алқ ытқ ан;

Суық болса жө ргегін,

Қ орғ асындай балқ ытқ ан;

Бұ л кім? (Ана)

Ыбырай Алтынсарин

Ә лпештеп ө зің дей ө сірген,

Нағ ашы ә жең нің баласы.

Тө рінде жалпиып кө сілген,

Бұ л кү нде жиеннің анасы

Ол кім?

(Анаң)

Жү ргізуші: Балалар, аналарың сендерді қ алай еркелетеді? (Балапаным, аппағ ым, қ озым, ботам, қ ұ лыншағ ым, қ арғ ам...). Ал енді аналарымызғ а арнап ә н шашуын шашайық!

 

Бала: Ана туралы жыр

(Ә ні бар)

 

Ә лемнің жарығ ын

Сыйладың сен мағ ан.

Даланың ә р гү лін

Жинадың сен мағ ан.

Сен бердің қ ұ стардың

Қ анатын самғ ағ ан.

Балалық қ ұ штарым

Ө зің е арналғ ан.

 

Ә лдилеп аялап,

Ө сірген жемісін.

Самал жел, сая бақ

Қ ұ шағ ың мен ү шін.

Есейіп кетсем де,

Мен сағ ан сә бимін.

Кө ң лің ді кө ктемдей

Кө зің нен танимын.

 

Ө теуге борышым,

Анашым, жан сырым,

Іздедім сен ү шін,

Ә лемнің асылын.

Ә лемнің байлығ ын,

Сыйлар ем, кеш мені,

Сыйлар ем ай, кү нін,

Қ олыма тү спеді.

 

Ете гө р қ анағ ат,

Ә зірге берерім –

Балалық махаббат,

Балалық жү регім.

Бол риза, анашым,

Қ олдағ ы осы бар

Ө зің е арнағ ан

Ә німді қ осып ал.

Ғ афу Қ айырбеков

 

Абзал ана

Ө лең ін жазғ ан – Ж. Молдағ алиев

Ә нін жазғ ан – Б. Дә лденбаев

 

Солғ анша гү лім кү нде тоң ып,

«Ана!», «Ана!» деп ә н салам

Кетейін мейлі жү зге толып,

Бө бекпін мен сағ ан.

Қ айырмасы:

Ана, ана, ана,

Мә ң гі дос сен ғ ана.

Абзал ана, ана,

Кө ң ілің кең дала.

Данасың сен,

Дарасың сен.

Анажан аң сағ ан,

Арналды ә н сағ ан.

 

Қ арызбын ә жім, ақ шашың а,

Кө зің нің жасына.

Ө зің сің бақ ыт бақ шасы да,

Ө мірдің басы да.

 

Жү ргізушы: Біз ү шін ең қ ымбатты, ең ардақ ты адам кім? (АНА)

Сондық тан анамызғ а арнап алғ ысымызды айтайық.

 

Бала: Анамызғ а мың алғ ыс

 

Аялағ ан, баптағ ан,

Асырағ ан сақ тағ ан.

Сақ тандырып кү нде еппен,

Айтып бә рін ү йреткен

Анамызғ а мың алғ ыс!

Ерлік еткен біз ү шін,

Ең бек еткен біз ү шін,

Еркелеткен біздерді,

Еркіндеткен біздерді.

Анамызғ а мың алғ ыс!

 

«Адал бол, - деп, - балдырғ ан»,

Ә ділдікке баулығ ан.

Жү регінде – махаббат,

Тілегінде – марқ абат

Анамызғ а мың алғ ыс!

Жаппар Ө мірбеков.

 

4 - ші жұ мбақ:

- Ө зі салмақ ты, байсалды, бос уақ ытын балалармен ө ткізгенді жақ сы кө реді, циркке, т.б. жерлерге апарады, отбасын қ орғ аушы, асыраушы, сақ таушы. Ол кім? (Ә КЕ).

5 – ші жұ мбақ:

Атаң ның баласы

Кей кезде таласып,

Қ аласың ә жеге

Білгенің асады кә деге?

Ол кім?

(Ә кең)

 

1 -Бала: Ә ке

 

Атам айтса «Ұ лым» деп,

Ә жем айтар «Кү нім» деп,

Екеуінен қ аймығ ып,

Айтады ә кем «Інім» деп.

 

Ық ыласы бір менде,

Бір шытпайды қ абағ ын.

Ү йде, тү зде жү ргенде,

Соғ ан ұ қ сап бағ амын.

 


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.