Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Радіоелектронна боротьба.
Розвідка(Бойовий статут стор.113.п.151)

Розвідка організовується і ведеться за будь-яких умов обстановки з метою добування відомостей про противника і місцевість в районі майбутніх дій.

Основними вимогами, які ставляться до розвідки, є цілеспрямованість, безперервність, активність, оператив­ність, потайність, достовірність і точність визначення координат об'єктів (цілей), які розвідуються. Добуті ві­домості передаються усіма можливими способами коман­диру, який поставив завдання на ведення розвідки. Особливо важливі відомості доповідаються негайно.

 

Механізований (танковий) взвод може бути призначеним у розвідувальний і бойовий розвідувальний дозор, для улаштування засади, а механізований взвод, крім того, і для проведення пошуку. Розвідувальний взвод призначається у розвідувальний дозор, а також для влаштування засади і для проведення пошуку.

 

Охорона (Бойовий статут стор.125.п.177)

У взводі (відділенні, екіпажі танка) організо­вується безпосередня охорона, яка здійснюється з ме­тою виключення раптового нападу наземного противника і забезпечення часу та вигідних умов для розгортан­ня і вступу у бій. Вона організовується командиром взводу (відділення, танка) на основі одержаного зав­дання, умов обстановки і наказу командира роти (взво­ду), а під час дій у відриві від. головних сил - самостій­но.

Охорона здійснюється спеціально призначеним спо­стерігачем, в обороні, крім того, -черговим вогневим засобом, а при розташуванні взводу на місці окремо від роти - парними, патрулями для обходу району розташу­вання взводу. Взвод (відділення, танк) може виконува­ти завдання охорони за розпорядженням старших командирів.

Під час організації охорони командир взводу(відділення, танка) указує порядок ведення спостере­ження за місцевістю, повітрям і сигналом командира роти (взводу), призначає спостерігача, указує його місце
і завдання, а також порядок дій особового складу взводу(відділення, танка) під час раптового нападу противни­ка. В обороні, крім того, командир взводу визначає необ­хідну кількість чергових вогневих засобів, їх місце і завдання, а при розташуванні взводу на місці окремо від роти — склад патрульних, маршрути їх руху, завдан­ня і пропуск.

 

Захист від зброї масового ураження(Бойовий статут стор.127.п.180-181)

Захист від зброї масового ураження організо­вується і здійснюється з метою максимально послабити дії ядерного, хімічного, біологічного зараження против­ника, а також результатів зруйнувань об'єктів атомної
енергетики та хімічної промисловості, зберегти боєздат­ність особового складу взводу (відділення, екіпажу тан­ка) і забезпечити успішне виконання ним поставленого
бойового завдання.Заходи щодо захисту від зброї масового ураження виконуються у повному обсязі командирами всіх ступе­нів під час підготовки і ведення бою як із застосуванням, так і без застосування зброї масового ураження і вклю­чають: фортифікаційне обладнання опорного пункту (вихідної, вогневих позицій, місця розташування) та використання захисних властивостей місцевості і техні­ки; попередження особового складу про безпосередню загрозу і початок застосування противником зброї ма­сового ураження, а також оповіщення про радіоактив­не, хімічне і біологічне зараження; здійснення проти­епідемічних, санітарно-гігієнічних і спеціальних профі­лактичних медичних заходів; ліквідацію наслідків застосування противником зброї масового ураження; забезпечення безпеки і захисту особового складу підчас дій в зонах зараження, районах зруйнувань, пожеж і затоплень.

Під час організації захисту від зброї масового ураження командир взводу указує: послідовність форти­фікаційного обладнання опорного пункту (вихідної, вог­невих позицій, місця розташування) і порядок викори­стання захисних властивостей місцевості і техніки;
порядок попередження про безпосередню загрозу і по­чаток застосування противником зброї масового ура­ження, а також сигнали оповіщення про радіоактивне, хімічне і біологічне зараження і порядок дій за ними;
терміни проведення медичних заходів; заходи безпеки під час дій в зонах зараження, районах зруйнувань, по­жеж і затоплень.

Одночасно з організацією захисту від зброї масового ураження командир взводу організовує і захист від ви­сокоточної зброї, для чого передбачає: збільшення від­стані між бойовими машинами піхоти (бронетранспор­терами), танками під час дій на відкритій, не обладна­ній в інженерному відношенні місцевості; попередження відділень (екіпажів танків) про безпосередню загрозу і початок застосування противником розвідувально-ударних комплексів, з одержанням якого відділення (танки), продовжуючи виконувати поставлене завдання, вживають заходів щодо підвищення їх захисту від висо­коточної зброї, а також виконують заходи щодо маску­вання, інженерного забезпечення та забезпечення радіаційного, хімічного, біологічного захисту.Фортифікаційне обладнання опорного пункту(вихідної, вогневих позицій, місця розташування) здій­снюється відповідно до вказівок командира роти (взво­ду) з інженерного забезпечення. Залежно від завдання, яке виконують, та захисних властивостей місцевості
обладнуються окопи, траншея, хід сполучення, відкриті та перекриті щілини, бліндажі для особового складу, окопи і укриття для техніки. Фортифікаційне обладнан­ня повинно починатися негайно з прибуттям взводу(відділення, танка) в призначений район.

Використання захисних властивостей місцевості по­слаблює вплив уражаючих факторів зброї масового ура­ження противника на особовий склад, озброєння, тех­ніку та матеріальні засоби.

Взвод в бою, на марші і при розташуванні на місці повинен уміло використовувати лісні масиви та яри, лощини, балки, зворотні схили висот, підземні виробки, печери та інші природні укриття.

Бойові машини піхоти (бронетранспортери), танки та фортифікаційні спорудження значно послаблюють вплив ударної хвилі, проникаючої радіації та радіоак­тивного опромінення, надійно захищають особовий склад від ураження світловим опроміненням та кра­пельно-рідкими отруйними речовинами, а обладнані засобами колективного захисту, крім того, від ураження радіоактивними речовинами, парами та аерозолями отруйних речовин та біологічними засобами.

 

Тактичне маскування (Бойовий статут стор.130.п.187-188)

Тактичне маскування організовується команди­ром взводу (відділення, танка) відповідно до одержа­ного бойового завдання, вказівок щодо маскування ро­ти (взводу) та обстановки, що склалася, з метою досягнення раптовості дій своїх підрозділів і збережен­ня боєздатності. Воно здійснюється постійно і, як пра­вило, своїми силами.

Організовуючи тактичне маскування, командир взво­ду (відділення, танка) вказує: які табельні засоби і місцеві матеріали використовувати для маскування і тер­міни його здійснення; порядок додержання заходів мас­кування; порядок здійснення і підтримання маскування в ході бою.

Тактичне маскування досягається: використан­ням маскуючих властивостей місцевості, місцевих пред­метів, темного часу доби та інших умов обмеженої ви­димості; застосуванням табельних засобів маскування, місцевих матеріалів і аерозолів (димів); фарбуванням озброєння і техніки під фон оточуючої місцевості; до­держанням правил радіо дисципліни та радіообміну, збереженням попереднього режиму діяльності при змі­ні підрозділів і їх підготовці до виконання нового бойового завдання; найсуворішим дотриманням вимог маскувальної дисципліни; своєчасним виявленням і усу­ненням демаскуючих ознак.

З метою захисту від високоточної зброї противника використовуються маскуючи властивості лісу, а також яри, зворотні схили висот, поля радіолокаційної неви­димості та інші. Приховування бойових машин піхоти (бронетранспортерів) і танків від керованих (коректо­ваних) і самонавідних боєприпасів противника досяга­ється шляхом зниження радіолокаційної, теплової та оптичної контрастності техніки по відношенню до ото­чуючого фону, для чого застосовуються деформуюче фарбування техніки, маскуючи покриття, над теплови-промінюючими поверхнями машин установлюються теплорозсіюючі екрани (козирки). Крім того, можуть за­стосовуватися теплові імітатори (пастки), радіолокацій­ні та лазерні відбивачі.

Введення противника в оману здійснюється де­монстративними діями (умисним показом дій взводу, відділення, танка у хибному напрямку, позиції) та імі­тацією (створенням фальшивих позицій, окопів, шляхом відтворення відповідних демаскуючих ознак, їх наяв­ність і функціонування). Ці способи маскування, як правило, проводяться за дозволом командира роти (взводу).

 

 

Інженерне забезпечення (Бойовий статут стор.131.п.190-192)

Інженерне забезпечення організовується і здій­снюється з метою створення взводу (відділенню, танку)необхідних умов для успішного виконання бойового зав­дання, а також для підвищення захисту особового скла­ду, озброєння і техніки від усіх засобів ураження.

 

Завданнями інженерного забезпечення взводу(відділення, танка) є:

-фортифікаційне обладнання і маскування опорного пункту взводу (позиції відділення ,вогневої позиції танка), місця розташування; улашту­вання мінно-вибухових загороджень на позиціях, які вони займають; пророблення проходів у загородженнях і зруйнуваннях;

-проведення розвідки загороджень про­тивника, водних перешкод і стану доріг.

Інженерне забезпечення організовується коман­диром взводу (відділення, танка) на основі одержаного завдання і вказівок командира роти (взводу).

 

Командир взводу, організовуючи інженерне забезпе­чення, вказує:

в обороні -місця позицій відділень, основних і за­пасних вогневих позицій бойових машин піхоти (броне­транспортерів), танків, черговість і терміни їх фортифі­каційного обладнання, де мати перекриті щілини (блін­дажі), хто і до якого терміну. їх обладнує; місце роз­ташування командно-спостережного пункту взводу; хто виділяється для його обладнання і час готовності; які табельні засоби і місцеві матеріали використати під час фортифікаційного обладнання і маскування, місце влаш­тування мінного поля та невибухових загороджень, за допомогою яких матеріалів, де і як їх улаштовувати, порядок вогневого прикриття; обсяг роботи щодо дообладнання траншей 1 ходів сполучення після відри­вання їх землерийною машиною;

і у наступі -способи подолання інженерних загород­жень і перешкод, місце і номер проходу, його позначен­ня, порядок висування до нього підрозділів і подолання загороджень; способи пророблення проходів в загород­женнях противника; під час форсування водної перешко­ди - маршрут виходу до ріки для кожної бойової машини піхоти (бронетранспортера), танка; командир танкового взводу, крім того, вказує місце вантаження на пором і номер порома.

 

Взвод (відділення, танк) своїми силами прово­дить фортифікаційне обладнання опорного пункту (по­зиції відділення, основної і запасної вогневих позицій танка) і його маскування, в тому числі маскування тех­ніки від високоточної зброї противника, влаштовує ін­женерні загородження, проробляє проходи в загород­женнях і зруйнуваннях. Дистанційно встановлені мінні поля взвод (відділення, танк) обходить, а при немож­ливості обходу проробляє прохід або виходи до ротного проходу.

У випадку призначення взводу (відділення, танка) дія посилення групи розгородження батальйону (дій як групи розмінування роти) його командир до початку виконання поставленого завдання зобов'язаний уточни­ти місце загородження і ступінь його прикриття від вогню противника, порядок виконання робіт, поставити завдання відділенням (групам), уточнити порядок взає­модії з підрозділом інженерних військ і організувати підготовку необхідного обладнання та інструменту.

Для виконання завдання інженерного забезпечення взвод (відділення, танк) використовує навісне (вбудо­ване) обладнання, мінні трали, інженерні боєприпаси, табельні засоби маскування, возимі комплекти розміну­вання, шанцевий інструмент, інше інженерне майно і місцеві матеріали.

 

Забезпечення радіаційного,хімічного,біологічного захисту (Бойовий статут стор.132.п.194-195)


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал