Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Доходи місцевого бюджету
Доходи місцевого бюджету складаються із доходів, необхідних для виконання власних повноважень, і доходів, необхідних для забез­печення виконання делегованих законом повноважень органів виконав­чої влади. Місцевий бюджет поділяється на поточний бюджет і бюджет розвитку.Е. А. Зінь

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА


Доходи поточного бюджету формуються на основі податків (по­датки на прибутки підприємств і організацій, податок на добавлену вартість, акцизний збір, державне мито, прибутковий податок з грома­дян, плата за землю та ін.). Питома вага податків на прибуток і податку на додану вартість у структурі доходів бюджету складає 60-65 %. По­датки з громадян становлять 5-7 % у загальних доходах. Доходи бюдже­ту розвитку формуються за рахунок частини податкових надходжень, а також коштів, залучених від розміщення місцевих позик, інвестицій­них субсидій з інших бюджетів.

При складанні (формуванні) доходів місцевого бюджету визнача­ють суму доходів, які враховуються та не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів — коштів, які безоплатно і беззво-ротно передаються з одного бюджету до іншого.

До доходів місцевих бюджетів, що не враховуються при визна­ченні обсягу міжбюджетних трансфертів, належать: місцеві податки і збори, що зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування; 100% плати за землю — для бюджетів міст Києва та Севастополя; 75% плати за землю — для бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та міст обласного значення; 60 % плати за землю — для бюджетів сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань; по­даток з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів; надходження сум відсотків за користування тимчасово вільними бюджетними коштами; податок на промисел, що зарахо­вується до бюджетів місцевого самоврядування; надходження дивіден­дів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у власності відповідної територіальної громади; плата за забруднення навколишнього природного середовища; кошти від відчуження майна, яке знаходиться у комунальній власності, в тому числі від продажу зе­мельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебуває у комунальній власності; фіксований сільськогосподарський податок, плата за оренду майнових комплексів, що знаходяться у комунальній власності; інші надходження, передбачені законом.

До доходів, що закріплюються за бюджетами місцевого самовря­дування та враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних гранс-Розділ 10 ФІНАНСОВА ОСНОВА РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ


фертів, належать такі податки і збори: прибутковий податок з громадян; державне мито в частині, що належить відповідним бюджетам; плата за ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності та сертифікати, що видаються виконавчими органами відповідних рад; плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності; плата за торговий патент на здійснення деяких видів підприємницької діяльності (за винятком плати за придбання торгових патентів пункта­ми продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами); надходження адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими органами відповідних рад; єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва.Бюджетним кодексом України встановлені такі нормативи відра­хувань від прибуткового податку з громадян:

• до доходів бюджетів міст районного значення, сіл, селищ чи їх об'єднань зараховується 25% загального обсягу прибуткового по­датку з громадян, що справляється на цій території;

• доходів бюджетів міст республіканського (в Автономній Респуб­ліці Крим) та обласного значення зараховується 75 % загального обсягу прибуткового податку з громадян, що справляється на те­риторії цих міст;

• доходів бюджетів міст Києва і Севастополя зараховується 100% загального обсягу прибуткового податку з громадян, що справ­ляється на території цих міст.

Для забезпечення реалізації спільних соціально-економічних про­грам територіальних громад доходи бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, які враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, формуються за рахунок: 25% прибуткового податку з громадян, що справляється на відповідній території: 25 % плати за землю, що справляється на території Автономної Республіки Крим та відповідної області; плати за ліцензії на провадження певних видів гос­подарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою міністрів Ав­тономної Республіки Крим та обласними державними адміністраціями.Для забезпечення реалізації спільних соціально-економіч­них програм територіальних громад доходи районних бюджетів, якіЕ. А. Зінь

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА


враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, фор­муються за рахунок: 50% прибуткового податку з громадян, що справ­ляється на території сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань: 15% плати за землю, що сплачується на території сіл, селищ, місі районного значення та їх об'єднань; плати за ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності та сертифікати, що видаються районними державними адміністраціями; плати за державну реєстра­цію суб'єктів підприємницької діяльності, що справляється районними державними адміністраціями; надходжень адміністративних штрафів, що накладаються районними державними адміністраціями.


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал