Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ФІНАНСОВА ОСНОВА РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛ1

10.1. Сутність місцевих бюджетів

Місцеві бюджети являють собою елемент бюджетної системи України. До складу місцевих бюджетів входять бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети, бюджети районні у міс­тах та бюджети місцевого самоврядування. Місцевий бюджет містить в собі надходження і витрати на виконання повноважень місцевих де­ржавних адміністрацій та органів місцевого самоврядування. Надход­ження і витрати складають єдиний баланс відповідного бюджету.

Бюджет місцевого самоврядування (місцевий бюджет) являє со­бою план утворення і використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення функцій та повноважень місцевого самоврядування. Районний бюджет — план утворення і використання фінансових ре­сурсів, необхідних для забезпечення спільних інтересів територіальних громад сіл, селищ, міст районного значення, виконання місцевих прог­рам, здійснення бюджетного вирівнювання. Обласний бюджет — план утворення і використання фінансових ресурсів, необхідних для забез­печення спільних інтересів територіальних громад, виконання місце­вих програм, здійснення бюджетного вирівнювання.

Місцевий бюджет поділяється на поточний бюджет і бюджет роз­витку. До поточного бюджету відносять частину доходів і видатків місцевого бюджету, яка утворюється використовується для покриття поточних потреб. Інша частина доходів і видатків місцевого бюджету, яка утворюється і використовується для реалізації програм соціально-


&Ж^ Розділ 10

ЇИІ ФІНАНСОВА ОСНОВА РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

економічного розвитку, зміцнення матеріально-фінансової бази, являє собою бюджет розвитку.

Розробка бюджету регіону спрямована на створення надійного фі­нансового забезпечення діяльності органів управління. Фінансова база регіону формується із доходів від надходжень з підприємств усіх форм власності, що розташовані на території регіону а також від надходжень від громадян.

Порядок розробки і виконання бюджету регіону визначається за­конодавством України.

Формування доходів і видатків регіонального бюджету будується на принципі чіткого відокремлення сфери доходів і видатків, встанов­лення і використання довгострокових нормативів бюджетних відраху­вань підприємств та організацій, за якими забезпечується оптималь­ний рівень їх діяльності. Значну частину в структурі доходів місцевого бюджету займають прямі податки на доходи підприємств, організацій, громадян, а також різноманітні платежі.

Місцеві органи влади мають право створювати позабюджетні цільові фінансові фонди за рахунок коштів, що надходять від проведення серед населення, підприємств, організацій позик і лотерей, за рахунок доб­ровільних внесків підприємств, організацій, кооперативів, окремих гро­мадян. До складу позабюджетних доходів входять штрафи, що стягуються з підприємств за порушення, які виявлені в процесі перевірок відділом цін та податковою інспекцією; штрафи за забруднення навколишнього сере­довища; відрахування від валютних надходжень підприємств та ін.Місцеві бюджети (бюджети міст, сіл, селищ, бюджет району та області) розробляються і затверджуються місцевими радами. Місцеві органи влади несуть відповідальність за раціональне використання бюджетів, здійснюють видатки в межах надходжень доходів.

При формуванні бюджетів використовують поняття «зведений бюд­жет». Зведений бюджет — це сукупність показників бюджетів, що ви­користовуються для прогнозування та аналізу економічного та соціаль­ного розвитку держави. Зведений бюджет України включає показники Державного бюджету України, зведеного бюджету Автономної Респуб­ліки Крим та зведених бюджетів областей та міст Києва і Севастополя.Е. А. Зінь

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА


Зведений бюджет області включає показники обласного бюджету, зведе­них бюджетів районів і бюджетів міст обласного значення цієї області. Зведений бюджет району включає показники районних бюджетів, бюд­жетів міст районного значення, селищних та сільських бюджетів цього району. Зведений бюджет міста з районним поділом включає показники міського бюджету та бюджетів районів, що входять до його складу.

Формування бюджету безперечно являє собою підсумковий, одно­часно складний процес. До його остаточної розробки мають бути чітко визначені параметри перспективного розвитку матеріального вироб­ництва усіх галузей народного господарства і підприємств усіх форм власності, що розташовані та території регіону. Крім того, необхідно знати вимоги, потреби і можливості для забезпечення фінансовими ресурсами діяльності організацій соціальної сфери, діяльності органів регіонального управління.
mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал