Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ФІНАНСОВА ОСНОВА РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛ110.1. Сутність місцевих бюджетів

Місцеві бюджети являють собою елемент бюджетної системи України. До складу місцевих бюджетів входять бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети, бюджети районні у міс­тах та бюджети місцевого самоврядування. Місцевий бюджет містить в собі надходження і витрати на виконання повноважень місцевих де­ржавних адміністрацій та органів місцевого самоврядування. Надход­ження і витрати складають єдиний баланс відповідного бюджету.

Бюджет місцевого самоврядування (місцевий бюджет) являє со­бою план утворення і використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення функцій та повноважень місцевого самоврядування. Районний бюджет — план утворення і використання фінансових ре­сурсів, необхідних для забезпечення спільних інтересів територіальних громад сіл, селищ, міст районного значення, виконання місцевих прог­рам, здійснення бюджетного вирівнювання. Обласний бюджет — план утворення і використання фінансових ресурсів, необхідних для забез­печення спільних інтересів територіальних громад, виконання місце­вих програм, здійснення бюджетного вирівнювання.

Місцевий бюджет поділяється на поточний бюджет і бюджет роз­витку. До поточного бюджету відносять частину доходів і видатків місцевого бюджету, яка утворюється використовується для покриття поточних потреб. Інша частина доходів і видатків місцевого бюджету, яка утворюється і використовується для реалізації програм соціально-


&Ж^ Розділ 10

ЇИІ ФІНАНСОВА ОСНОВА РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

економічного розвитку, зміцнення матеріально-фінансової бази, являє собою бюджет розвитку.

Розробка бюджету регіону спрямована на створення надійного фі­нансового забезпечення діяльності органів управління. Фінансова база регіону формується із доходів від надходжень з підприємств усіх форм власності, що розташовані на території регіону а також від надходжень від громадян.

Порядок розробки і виконання бюджету регіону визначається за­конодавством України.

Формування доходів і видатків регіонального бюджету будується на принципі чіткого відокремлення сфери доходів і видатків, встанов­лення і використання довгострокових нормативів бюджетних відраху­вань підприємств та організацій, за якими забезпечується оптималь­ний рівень їх діяльності. Значну частину в структурі доходів місцевого бюджету займають прямі податки на доходи підприємств, організацій, громадян, а також різноманітні платежі.

Місцеві органи влади мають право створювати позабюджетні цільові фінансові фонди за рахунок коштів, що надходять від проведення серед населення, підприємств, організацій позик і лотерей, за рахунок доб­ровільних внесків підприємств, організацій, кооперативів, окремих гро­мадян. До складу позабюджетних доходів входять штрафи, що стягуються з підприємств за порушення, які виявлені в процесі перевірок відділом цін та податковою інспекцією; штрафи за забруднення навколишнього сере­довища; відрахування від валютних надходжень підприємств та ін.Місцеві бюджети (бюджети міст, сіл, селищ, бюджет району та області) розробляються і затверджуються місцевими радами. Місцеві органи влади несуть відповідальність за раціональне використання бюджетів, здійснюють видатки в межах надходжень доходів.

При формуванні бюджетів використовують поняття «зведений бюд­жет». Зведений бюджет — це сукупність показників бюджетів, що ви­користовуються для прогнозування та аналізу економічного та соціаль­ного розвитку держави. Зведений бюджет України включає показники Державного бюджету України, зведеного бюджету Автономної Респуб­ліки Крим та зведених бюджетів областей та міст Києва і Севастополя.Е. А. Зінь

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА


Зведений бюджет області включає показники обласного бюджету, зведе­них бюджетів районів і бюджетів міст обласного значення цієї області. Зведений бюджет району включає показники районних бюджетів, бюд­жетів міст районного значення, селищних та сільських бюджетів цього району. Зведений бюджет міста з районним поділом включає показники міського бюджету та бюджетів районів, що входять до його складу.

Формування бюджету безперечно являє собою підсумковий, одно­часно складний процес. До його остаточної розробки мають бути чітко визначені параметри перспективного розвитку матеріального вироб­ництва усіх галузей народного господарства і підприємств усіх форм власності, що розташовані та території регіону. Крім того, необхідно знати вимоги, потреби і можливості для забезпечення фінансовими ресурсами діяльності організацій соціальної сфери, діяльності органів регіонального управління.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.018 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал