Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Оформлення реферату
Титульний лист реферату має оформляється згідно зі встановленим зразком. Після титульного листа оформляється зміст роботи, який включає в себе вступ, основну частину (розділи і підрозділи), висновки, додатки (якщо вони є), список використаних джерел .

Назви структурних частин реферату („Зміст”, „Вступ”, „Розділ”, „Висновки”, „Список використаних джерел”) друкуються великими літерами симетрично до тексту. Кожну структурну частину роботи слід починати з нової сторінки.

Нумерацію сторінок, глав, підрозділів, пунктів проставляють арабськими цифрами без знаку „№.” Першою сторінкою реферату є титульний лист, на якому нумерація сторінки не ставиться, але враховується при нумерації наступної сторінки. Нумерація сторінок проставляється у верхньому правому куті без крапки в кінці. Розділи діляться на підрозділи, а останні можуть ділитися на пункти.

Вступ є обов'язковою частиною реферату, який за обсягом не повинен перевищувати 1-2 друкованих сторінок. Кожен розділ починається з нової сторінки.

В основній частиніповинна бути розкрита тема реферату шляхом висвітлення основних питань, які становлять сутність зазначеного напряму (форми) діяльності.

У висновку необхідно сформулювати теоретичні і практичні підсумки проведеного аналізу за проблематикою реферату, навести практичні рекомендації щодо вдосконалення розглянутого напряму діяльності.

Список використаних джерел також є обов'язковою частиною реферату. Він має оформлятися на новій сторінці і джерела розміщуються або в алфавітному порядку, або в порядку посилання на джерела в тексті роботи.

При оформленні списку літератури, його можна розділити на дві частини: нормативні акти і спеціальну літературу (нумерація при цьому залишається наскрізною). Нормативні акти розміщуються за їх юридичною силою (Конституція України, закони, підзаконні нормативні акти (укази Президента, постанови Кабінету Міністрів України та інше). Нормативні акти однакової юридичної сили розміщуються у хронологічному порядку.

Реферат подають у вигляді спеціально підготовленого рукопису, підшитого у папку для курсових робіт або у твердій палітурці. Реферат має бути підписаний слухачем (студентом) в кінці „Висновків” перед „Списком використаних джерел”.

Обсяг реферату повинен складати до 10 друкованих сторінок шрифтом Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,5, включаючи титульний лист, додатки, схеми, зміст роботи.

Список використаних джерел не включається у обсяг реферату.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.018 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал