Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Звіту про фінансові результати (ф.2-м) ТОВ «Ядерне паливо» за 2014 рік


(тис. грн.)

Стаття звіту про фінансові результати За даними звіту про фінансові результати ф.2-м За даними аудиторської перевірки За даними головної книги Відхилення
Чистий дохід від реалізації ТРП 960,3 980,1 980,1 19,8
Інші операційні доходи 17,5 17,5 17,5 -
Інші звичайні доходи 1,7 1,8 1,8 0,1
Разом чисті доходи 979,5 999,4 999,4 19,9
Матеріальні затрати 117,7 222,4 222,4 104,7
Витрати на оплату праці 92,1 52,2 52,2 39,9
Відрахування на соціальні заходи 30,3 17,33 17,33 12,97
Амортизація 213,8 212,4 212,4 1,4
Інші операційні витрати 580,8 1012,1 1012,1 431,3
Разом витрати 1034,7 1516,43 1516,43 481,73
Чистий прибуток -55,2 -517,03 -517,03 461,83

 

Спеціалісти, які досліджують проблеми зі складання та подання фінансової звітності відзначають, що деякі з помилок, які допускаються при формуванні показників звітності, можна виявити лише шляхом складання оборотної відомості в розрізі субрахунків. Її доцільно використовувати для вивчення правильності відображення у звітності підприємства дебіторської та кредиторської заборгованостей. Таким чином можна виявити необґрунтоване “згортання” розгорнутого сальдо за рахунками з обліку розрахунків із дебіторами та кредиторами підприємства.

Надаючи висновок про достовірність звітності й реальність відображених у ній показників, аудитор повинен впевнитися у правильності ведення обліку й точному, повному та своєчасному відображенні в бухгалтерському обліку господарських операцій підприємства. Для цього при порівнянні показників звітності з даними облікових регістрів підприємства аудитор повинен звертати увагу:

– на правильність використання рахунків бухгалтерського обліку для обліку майна та джерел утворення господарських засобів юридичної особи. Невідповідності та порушення вимог законодавства часто допускаються при веденні обліку діяльності підприємств України. При виявленні зазначеного виду невідповідностей аудитору слід встановити їх причину, а за необхідності – провести повну перевірку господарських операцій, відображених на неправильних рахунках бухгалтерського обліку, звернути на них увагу бухгалтера та надати пропозиції (а в подальшому перевірити також їх врахування і виконання) щодо виправлення цих недоліків;

– на правильність складання кореспонденції рахунків для відображення господарських операцій в обліку підприємства. При здійсненні цієї перевірки аудитор повинен враховувати принцип концептуальної реконструкції.Наступним етапом аудиту фінансової звітності суб’єктів малого підприємництва після порівняння її показників фінансової звітності та даних бухгалтерського обліку є перевірка ув’язки показників різних форм фінансової звітності за один і той же звітний період (див. Додаток П).

При проведенні аудиту фінансової звітності спочатку необхідно здійснювати перевірку достовірності відповідних показників звітності на підставі їх порівняння з даними синтетичних (а в окремих випадках і аналітичних) регістрів бухгалтерського обліку, а вже потім – ув’язку показників окремих форм фінансової звітності між собою. Оскільки у формах звітності, за якими буде перевірятися ув’язка показників, можуть бути відображені недостовірні дані й з’ясувати істину на підставі відображених у них показників буде неможливо.

Як правило, для цієї перевірки використовуються таблиці, складені спеціалістами аудиторських фірм. При розробці таких таблиць слід брати до уваги специфіку ведення бухгалтерського обліку в деяких галузях промисловості та сферах діяльності, а також особливості господарських операцій ряду підприємств.

Таким чином, процес аудиту фінансової звітності ТОВ «Ядерне паливо» D:\My Documents\В БИБЛИОТЕКУ\enbv.narod.ru\enbv.narod.ru\text\Econom\audit\str\03.html - 123#123складається з трьох основних етапів: планування, збору і аналізу інформації та написання звіту (висновку).

 

 mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.019 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал