Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


І квартал 2015 року
№ з/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків Сума грн.
Дт Кт
Облік виробничих запасів
Нарахування передоплати за ма­теріали 12 000
Купівля запасів за грошові кошти 20, 22, 28 10 000
Продовження таблиці 2.3
Відображення суми податкового кредиту 2 000
Відображення запасів, одержа­них безоплатно; оприбутковано державні активи 20, 22, 28 14 000
Відображення заліку заборгова­ності 12 000
Оплата транспортних послуг
Облік грошових коштів
Оприбуткування готівкової виручки 36 000
Отримання готівки з банківсько­го рахунка 72 000
Самостійне здавання готівкової виручки до банку 85 000
Здавання готівкової виручки до банку через інкасатора 96 000
Надходження виручки, зданої до банку через інкасатора, на банківський рахунок 96 000
Погашення заборгованості по­стачальників
Виплата заробітної плати 15 412
Надходження виручки від по­купців і замовників 112 400
Надходження коштів від заснов­ників 52 000
Оплата рахунків постачальни­ків і підрядників 62 400
Здійснення платежів до бюджету
Здійснення платежів до органів соціального страхування
Видано кошти під звіт на від­рядження з каси З0
Оприбуткування придбаних під­звітною особою виробничих за­пасів, товарів 20,26
Відображено суми податкового кредиту щодо ПДВ по матері­альних цінностях, придбаних підзвітною особою
Відображення відряджувальних і господарських витрат у розрізі економічних елементів
Списання відряджувальних і господарських витрат на витра­ти, якщо вони відносяться до прямих витрат
Облік власного капіталу
Формування статутного капіталу (в момент реєстрації)
Отримання внесків засновників (учасників) до статутного капіталу: - грошима - сировиною, матеріалами - основним засобами     20,22,28       11 300 75 122
Збільшено статутний капітал за рахунок розподілу резервно­го капіталу 35 000
Використано кошти резервного капіталу на виплату дивідендів 1 000
Покриття збитків звітного періоду
Облік розрахунків по оплаті праці
Відображено витрати на оплату праці
Здійснено утримання із заробітної плати - єдиного соціального внеску (за ставкою 3,6%) - податку з доходів фізичних осіб (15%) 657/ЄСВ 641/ ПДФО 51,00   345,6
Продовження таблиці 2.3
Нараховані внески Єдиний соціальний внесок до пенсійного фонду 38,7%; 657/ЄСВ   796,8
Облік поточних зобов’язань підприємства
Видано короткостроковий вексель постачальнику 68.1 68.2
Перераховані грошові кошти в погашення короткострокового векселя 68.2
Відображено витрати на сплату процентів за векселем
           

 Основою для складання звіту про фінансові результати (ф.2-м) є обороти по рахунка 7-8 класу спрощеного Плану рахунків. Для узагальнення інформації про фінансові результати від звичайної діяльності і надзвичайних подій на ТОВ «Ядерне паливо» використовують рахунок 79 «Фінансові результати» (див. табл. 2.4).

Таблиця 2.4

Облік витрат, доходів та фінансових результатів на ТОВ «Ядерне паливо»

№ з/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків Сума грн.
Дт Кт
Облік витрат підприємства
Відображено витрати пов’язанні з операційною діяльністю підприємства:
- на вартість запасів, використаних для виробництва продукції, для обслуговування виробництва продукції, на збут продукції, для здійснення іншої операційної діяльності   56 000   72 111
- на оплату праці працівників, зайнятих виробництвом продукції, працівників апарату управління, працівників відділу збуту 12 400
- нарахування податків, обов’язкових платежів у тому числі внесків на соціальні заходи на фонд оплати праці
- нарахування амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів і нематеріальних активів
- на суму витрат на відрядження і господарські витрати тощо
- на суму створених забезпечень виплат відпусток і виконання гарантійних зобов’язнь, забезпечення інших витрат і платежів.    
Відображено суму податкового кредиту з ПДВ у складі вартості робіт, послуг, виконаних сторонніми організаціями (за наявності податкової накладної)
Продовження таблиці 2.4
Відображено інші витрати, пов’язанні з інвестиційною, фінансовою та надзвичайною діяльності СМП
- на вартість запасів, утрачених унаслідок надзвичайних подій, використаних для забезпечення і запобігання ліквідації наслідків таки подій - списано залишкову вартість необоротних активів, які вибули          
- нарахування амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів і нематеріальних активів, що використовуються в інвестиційній, фінансовій та надзвичайній діяльності
Облік доходів та фінансових результатів
Відображено дохід від реалізації товарів, робіт, послуг 240 000
Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ 40 000
Відображено фінаносовий результат від реалізації товарів, робіт, послуг 200 000
Списано на фінансовий результат:      
- собівартість реалізованої готової продукції 150 000
Закрито сальдо за рахунком 79 «Фінансові результати» (прибуток) 50 000

 Таким чином для узагальнення інформації про витра­ти ТОВ «Ядерне паливо» застосовує тільки рахунки класу 8 «Витрати за елементами», субрахунки рахунка 79 дебетують у кореспонденції з кредитом ра­хунків 23, 26 та інших рахунків класу 2, а також з кредитом рахунків класу І «Необоротні активи» та класу 3 «Кошти, розрахунки та інші активи» (Дебет 79 — Кредит 23, 26, 10, 31, 30, 37).


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал