Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Фауна – жер шарының белгілі бір аймағын мекендейтін жануарлар түрлерінің тарихи қалыптасқан жиынтығы.


1. Осы облыста мекендеуші жә не оның барлық биогеоценозына енетін жануарлар тү рлерінің тарихи тұ рғ ыдан пайда болатын жиынтығ ы..... деп аталады.

1. фация

2. фауна +

3. флора

4. биом

5. биогеноценоз

2. Пайда болғ ан уақ ыттан бастап, сол жерде мекендеуші тү рлер немесе басқ а таксондар......

1. биомдар

2. аллохтондар

3. флора

4. автохтондар +

5. биотоп

3. Белгілі бір аумақ та таралғ ан жануарлар дү ниесінің тү р қ ұ рамына, олардың тарихи қ алыптасуына, ондағ ы эндемик тү рлердің сақ талып қ алуына жә не тү рлердің таралу заң дылық тарына байланысты..... жү ргізіледі.

1. картографиялық талдау

2. сараптамалық талдау

3. салыстырмалы талдау

4. фауналық аудандастыру +

5. географиялық талдау

4. Жергілікті фаунағ а саналы тү рде адам арқ ылы ә келінген..... тү рлерді жатқ ызуғ а болмайды.

1. зоопарктердегі, аквариумдағ ы +

2. фаунадағ ы

3. тропиктағ ы

4. биогеоценоздағ ы

5. белгілі бір аудандағ ы.

5. Фауна..... тілінен аударғ анда «жануарлар қ амқ оршысы» деген мағ ынаны береді.

1. парсы

2. грек

3. ағ ылшын

4. испан

5. латын+

6. Фауна ү шін маң ызды белгілердің бірі......

1. ондағ ы эндемик тү рлердің бар болуы +

2. коректенуі

3. нақ ты қ ұ рылымның болуы

4. географиялық талдау арқ ылы жү зеге асуы

5. салыстырмалы талдау жү ргізілуі.

7. Фаунадағ ы тү рлер тізімін қ ұ растырғ ан кезде..... назар аударылады.

1. ауданғ а

2. территорияғ а

3. таксондарғ а +

4. талдау нә тежелеріне

5. ареалдарғ а.

8. Фаунаны зерттеумен зоогеографияның..... саласы айналысады.

1. зоогеография

2. фаунистика +

3. ботаника

4. экология

5. фитогеография

9. А. Уоллестің аралдар фаунасына арнап шығ арғ ан кітабы......

1. «Биосфера»

2. «Аралдағ ы тіршілік» +

3. «Жануарлардың таралу аймағ ы»

4. «Жер бетіндегі тіршілік қ алай дамиды»

5. «Зоогеография».

10. Жер бетіндегі ең ерекше фауна..... аралында кездеседі.

1. Британ

2. Антиль

3. Сулавеси

4. Ява

5. Жаң а Зеланадия +

11. Арал фаунасы материктік фаунамен салыстырғ анда..... болады.

1. бай

2. кедейлеу +

3. бірдей

4. аралас келеді

5. анық талмағ ан.

12. Аралдар фаунасы..... ғ ылымының бір саласы болып табылады.

1. мұ хиттану

2. гидрология

3. литосфера

4. зоогеография +

5. биосфера.

13. Аралдық фауналардың нақ ты..... негізгі белгісі бар.

1. алты

2. бес

3.тө рт +

4. ү ш

5. екі

14. Қ ұ рлық та фаунаның..... % таралғ ан.

1. а 36+

2. а 54

3. а 81

4. а 25

5. а 17

15. Жаң а Каледониядағ ы қ ұ стар фаунасы эндемиктік тү рлердің..... % қ ұ райды.

1. а 50

2. а 80

3. а 15

4. а 20+

5. а 25

16. Ашық эндемизм.... фаунаның негізгі белгісі.

1. Мұ хиттық

2. Аралдық +

3. Тең іздік

4. Қ ұ рлық тық

5. далалық

17. Неотропикалық облысқ а жататын аралдардың бірі......

1. Ява

2. Тасмания

3. Фолкленд +

4. Жаң а Гвинея

5. Суматра

18. Неотропикалық облысқ а жататын сү тқ оректілердің... эндемик тү рі бар.

1. а 5

2. а 1

3. а 3+

4. а 8

5. а 7

19. Неотропикалық облысқ а жататын......... 3 эндемик тү рі бар.

1. тұ яқ тылардың

2. кеміргіштердің

3. сү тқ оректілердің +

4. қ алталылардың

5. қ олқ анаттылардың

20. Неотропикалық облысқ а жататын кеміргіштердің... отряды таралғ ан.

1. а 10+

2. а 15

3. а 8

4. а 11

5. а 8

21. Неотропикалық облысқ а жататын тұ яқ тылардың... тү рі кездеседі.

1. а 4

2. а 8

3. а 3+

4. а 5

5. а 9

22. Неотропикалық облысқ а жататын қ олқ анаттылардың... қ ауымдастығ ы бар.

1. а 9+

2. а 5

3. а 6

4. а 10

5. а 15

23. Неотропикалық облысқ а жататын.... 10 отряды таралғ ан.

1. тұ яқ тылардың

2. кеміргіштердің +

3. сү тқ оректілердің

4. қ алталылардың

5. қ олқ анаттылардың

24. Неотропикалық облыста.... 3 тү рі кездеседі.

1. тұ яқ тылардың +

2. кеміргіштердің

3. сү тқ оректілердің

4. қ алталылардың

5. қ олқ анаттылардың

25. Аустралия фаунасына кейіннен қ оныстанушы......

1. Динго иті+

2. Кенгуру

3. Вомбат

4. Намбат

5. Коала

26. Қ ұ стар.... тұ қ ымдастық тү рге бө лінеді.

1. а 80

2. а 20

3. а 50+

4. а 60

5. а 25

 

 


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.