Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Зоогеографияның ғылым жүйесіндегі орны, негізгі бағыттары.


Зоогеография» пә нінен тест сұ рақ тары

Модуль № 1

Зоогеографияның ғ ылым жү йесіндегі орны, негізгі бағ ыттары.

1. Жер шарындағ ы жануарлар дү ниесінің таралуы мен орналасу заң дылық тарын зерттейтін ғ ылым..... болып табылады.

1. зоогеография +

2. физика

3. химия

4. геоморфология

5. топонимика

2. Зоогеография ғ ылымының негізі..... – ғ асырда қ аланды.

1. а 15

2. а 17

3. а 18 +

4. а 19

5. а 20

3. Қ ұ рлық тағ ы организмдерді зоогеографиялық тұ рғ ыда жіктеуді..... экологиялық жә не тарихи тұ рғ ыдан қ арастырғ ан.

1. И.А. Долгушин мен А.Л. Афанасьев

2. Ф. Склетер мен А. Р. Уоллестер

3. Л.Стюарт пен А.Л. Афанасьев

4. Н.А.Северцов пен М.А.Мензбир +

5. В.Гептнер мен И.А. Долгушин

4. Қ ұ рлық тағ ы зоогеографиялық аудандастыруда В.Гептнердің жү йесі негізге алынды. Оның..... нұ сқ асы бар.

1. а 7

2. а 5

3. а 2 +

4. а 1

5. а 3

5. Қ азақ стан фаунасын зоогеографиялық аудандастыруда қ ұ рлық жануарлары..... облысқ а бө лінеді:

1. а 2

2. а 3

3. а 4

4. а 6

5. а 8 +

6. Қ азақ станды зоогеографиялық аудандарғ а жіктегенде И.А. Долгушин республика жерін мұ ндағ ы..... таралуына қ арай бө лді.

1. қ ұ стардың +

2. рептелийлердің

3. сү тқ оректілердің

4. балық тардың

5. жә ндіктердің

7. Қ азақ станды зоогеографиялық аудандарғ а жіктегенде А.Л. Афанасьев...... орналасуына қ арай бө лді.

1. рептелийлердің

2. сү тқ оректілердің +

3. балық тардың

4. жыландардың

5. қ ұ стардың

8. «Зоологиялық карта жасау» ең бегінің авторы

1. Н.В. Тупиков +

2. К. Шмидт

3. С. Экман

4. В.Г. Гептнер

5. И.А. Долгушин

9. Қ азақ станда зоогеографиялық ғ ылыми - зерттеу жұ мыстарымен..... институты айналысады.

1. Микробиология

2. Зоология +

3. география

4. Физика

5. Этнография

10. Жануарлар тү рлерінің, туыстарының жә не басқ а таксондарының таралу атыраптарын..... зерттейді.

1. Аймақ тық зоогеография

2. Зооценологиялық зоогеография

3. Экологиялық зоогеография

4. Тарихи-фауналық зоогеография

5. Ареалогиялық зоогеография +

11. Ө ткен геологиялык дә уірлермен байланысты фауна мен оның тарихын..... зерттейді.

1. Зооценологиялық зоогеография

2. Аймақ тық зоогеография

3. Ареалогиялық зоогеография

4. Тарихи-фауналық зоогеография +

5. Экологиялық зоогеография

12. Жер шарын ә р тү рлі типтегі фауналық аймақ қ а (патшалық, тараптық, тарапшалық) аудандаумен..... шұ ғ ылданады.

1. Ареалогиялық зоогеография

2. Экологиялық зоогеография

3. Тарихи-фауналық зоогеография

4. Зооценологиялық зоогеография

5. Аймақ тық зоогеография +

13.Жануарлардың тіршілік жағ дайларына (абиотикалық, биотикалық, антропогендік) байланысты таралуын..... қ арастырады.

1. Экологиялық зоогеография +

2. Ареалогиялық зоогеография

3. Аймақ тық зоогеография

4. Тарихи-фауналық зоогеография

5. Зооценологиялық зоогеография

14. Зооценоздарды, олардың қ ұ рылымын, қ ұ рамына енетін жануарлардың сандық жә не сапалық ө зара қ атынастарын..... зерттейді.

1. Зооценологиялық зоогеография +

2. Тарихи-фауналық зоогеография

3. Ареалогиялық зоогеография

4. Аймақ тық зоогеография

5. Экологиялық зоогеография

15. Жануарлар географиясы, зоология мен физикалық географияның негізгі бө лімдеріне..... жатады.

1. экология

2. Зоогеография +

3. этнография

4. физика

5. археология

16. Зоогеография...... – ғ асырда дами бастады.

1. а 19 +

2. а 18

3. а 17

4. а 16

5. а 15

17. Атақ ты зоогеограф, биолог..... зоогеографияның дамуының тө рт кезең ін анық тады.

1. М.А.Мензбир +

2. Л.Стюарт

3. Ф. Склетер

4. А. Р. Уоллестер

5. Э.А. Эверсман

18. Американ биогеографы..... зоогеографияның даму тарихында 3 кезең ді кө рсетті.

1. Ю.И. Семашко

2. Э.А. Эверсман

3. Н.А. Северцов

4. Э. Форбс

5. Л.Стюарт +

19. Ағ ылшын ғ алымдары Ф. Склетер мен А. Р. Уоллестер зоогеографияның негізін қ алады. Негізгі -..... фаунистикалық аймақ ты бө лді.

1. а 9

2. а 8

3. а 6 +

4. а 4

5. а 3

20. К.Бэр, Э.А. Эверсман, Ю.И. Семашко, Н.А. Северцов, А.П. Семенов Тянь-Шанский зоогеографияның дамуына..... ү лкен ү лестерін қ осты.

1. а 15 - ғ асырда

2. а 16 - ғ асырда

3. а 17 - ғ асырда

4. а 19 – ғ асырда +

5. а 18 - ғ асырда

21. Зоогеографиялық тұ рғ ыдан..... ағ ылшын ғ алымы Э. Форбс, неміс ғ алымы – А. Ортман, СССР- Бэргтер зерттеген.

1. бауырымен жорғ алаушыларды

2. рептелийлерді

3. су фаунасын +

4. сү тқ оректілерді

5. жә ндіктерді

22. Американ биогеографы Л.Стюарт зоогеографияның даму тарихында..... кезең ді кө рсетті.

1. а 3 +

2. а 5

3. а 7

4. а 8

5. а 9

23. Американ зоогеографы Дарлингтон..... деген кітабында омыртқ алы жануарлардың су мен қ ұ рлық та таралуын зерттеп толық сипаттама жасады.

1. «Зоологиялық география тә жірибесі»

2. «Зоогеография» +

3. «Жануарлардың географиялық таралуы»

4. «Тү рлердің шығ уы»

5. «Жаратылыс тарихы»

24. Зоогеорафиялық зерттеу ә дістерін ….. ашты.

1. М.А.Мензбир +

2. Л.Стюарт

3. Ф. Склетер

4. А. Р. Уоллестер

5. Э.А. Эверсман

25. Зоогеографияның негізгі ә дістерінің бірі -......

1. химиялау

2. сараптау

3. картографиялау +

4. тарихи

5. экологиялық

26. Аристотель (б.д.д. 384-322жж) ең бектерінде жануарлардың..... тү ріне сипаттама берген.

1. 500-ге жуық +

2. 1000-ғ а жуық

3. 2000-ғ а жуық

4. 3000-ғ а жуық

5. 300-ге жуық

27. Азия табиғ аты мен оны мекен еткен жануарлар туралы сенімді мағ лұ маттар жазғ ан ғ алым......

1. В. Власьев

2. С. Есипов

3. Марко Поло +

4. В. Атласов

5. Г. Стеллер

28. Сібір фаунасы мен флорасын зерттеген ғ алым......

1. Г. Стеллер +

2. Ю. Крижанич

3. В. Власов

4. С.П. Крашенинников

5. С. Есипов

29. Камчатка табиғ атына жә не оның жануарлар ә леміне сипаттама берген ғ алым......

1. В. Власов

2. С.П. Крашенинников+

3. Г. Стеллер

4. Ю. Крижанич

5. И. Гмелин

30. Байкалдың шығ ысы мен Лена ө зенінің бассейндерін зерттеген ғ алым......

1. Г. Стеллер +

2. И. Гмелин

3. В.Власов

4. Ю. Крижанич

5. Ж. Бюффон

31. «Зоологиялық география тә жірибесі» атты кітаптың авторы......

1. Циммерман+

2. Ж. Бюффон

3. П. Паллас

4. К. Линней

5. А. Вагнер

32. «Жануарлардың географиялық таралуы» (1853) атты ең бектің авторы......

1. Л. Шмарда +

2. А. Вагнер

3. И. Миндинг

4. П. Паллас

5. Ж. Бюффон

33. Атақ ты зоогеограф, биолог М.А.Мензбир зоогеографияның дамуының..... кезең ін анық тады.

1. а 8

2. а 6

3. а 4 +

4. а 2

5. а 1

34. «Жануарлардың географиялық таралуы» ең бегі..... жылы жарық қ а шық ты.

1. а 1969

2. а 1777

3. а 1853 +

4. а 1887

5. а 1627

35. «Зоологиялық карта жасау» ең бегі..... жылы жарық қ а шық ты.

1. а 1969 +

2. а 1777

3. а 1853

4. а 1887

5. а 1627

36. «Зоологиялық география тә жірибесі» ең бегі..... жылы жарық қ а шық ты.

1. а 1969

2. а 1777 +

3. а 1853

4. а 1887

5. а 1627

37. Экологиялық зоогеография дамуына ү лес қ осқ ан ресей ғ ылымдарының академигі..... ө зіндік ү лес қ осты.

1. Л. Шмарда

2. А. Вагнер

3. И. Миндинг

4. П. Паллас +

5. Ж. Бюффон

38. Экологиялық зоогеографияның негізін қ алаушы..... болды.

1. Н.А. Северцев +

2. С.П. Крашенинников

3. М.А.Мензбир

4. П. Паллас

5. В.Власов

39. а 1951 жылы шық қ ан «Жануарлардың экологиялық географиясы» атты ең бектің авторы.....

1. В. Элли мен К. Шмидт

2. Л.С.Берг

3. Б.К.Штегман

4. К.М. Бэр +

5. К. Шмидт

40. а 1935 жылы жарық кө рген «Тең із зоогеографиясы» ең бегінің авторы......

1. В.Элли

2. К. Шмидт

3. С.Экман +

4. К.М. Бэр

5. Б.К.Штегман

41. Зоогеограф мамандарды дайындауда аса маң ызды орын алатын «Жалпы зоогеография» ең бегінің авторы......

1. В.Элли

2. К.Шмидт

3. С.Экман

4. В.Г. Гептнер +

5. К.М. Бэр

42. А. П.Семенов Тянь-Шаньский..... жылы Еуразия аймағ ының шығ ысында тағ ы бір Палеарктикалық ішкі облысты айқ ындағ ан.

1. а 1937

2. а 1938

3. а 1940

4. а 1936+

5. а 1941.

43. а 1877 жылы аудандастырудың басқ а принципін, яғ ни климаттық аймақ тар бойынша бө лшектеуді ұ сынғ ан ғ алым.......

1. Ф. Склетер мен А. Р. Уоллес

2. В. Гептнер

3. Семенов Тянь - Шаньский

4. М. Мензбир

5. Н. Северцов +

44. Палеарктикалық ішкі облысты Сібірлік Еуропалық, Жерорта тең іздік, Орта Азиялық деп бө лген..... болды.

1. А.Семенов Тянь Шанский

2. Н. Северцев

3. М. Мензбир+

4. Ю. Чернов

5. М.Попов

45. Жануарлар мен ө сімдіктердің ғ ылыми жү йесінің негізін қ алаушы

1. К. Линней +

2. Ч. Дарвин

3. М.А. Мензбир

4. Л. Стюарт

5. С.П. Крашенинников

46. «Тең із зоогеографиясы» ең бегі..... жылы жарық қ а шық ты.

1. а 1937

2. а 1938

3. а 1940

4. а 1936

5. а 1935 +

47.Сү тқ оректілердің тіршілік формасының классификациясын жасағ ан ғ алымдар....

1) А.Н.Формозов, Д.Н.Кашкаров+

2) П.Паллас, Л.Шмардан

3) М.Ломоносов, Ж.Бюффон

4) Е.Циммер, И.Гмелин

5) Г.Стллер, Р.Симпсон

48. Д.Н.Кашкаров бойынша негізгі формалардың тү рлері....

1) Жү зуші, жартылай суда мекен етуші+

2) Ағ ашта ө мір сү ретін

3) Жү гіретіндер

4) Секіретіндер

5) Жорғ алағ ыштар

49. «Зоологиялық карта жасау» ең бегінің авторы......

1. В.Элли

2. К. Шмидт

3. С.Экман

4. К.М. Бэр

5. Н.В. Тупиков +

50. Британ аралдарының фаунасы мен флорасының тарала ү йлестірілуін жә не геологиялық ө згерістерін алғ аш зерттеген ғ алым?

1.Ч. Лайел

2. А. Вагнер

3. Л. Шмарда

4. Э. Форбс +

5. С.Экман

51. Байкал ө ң ірінің фаунасын алғ аш жазғ ан ғ алым

1. В. Власьев +

2. С. Есипов

3. В. Атласов

4. Ю. Селиверстов

5. Ч. Лайел

52. Сібір жануарларының толық тізімін жазғ ан ғ алым

1. С. Есипов +

2. В. Власов

3. Марко Поло

4. В. Атласов

5. Л. Шмарда

53. Анадырь ө зеніндегі қ ызыл балық тың миграциясын сипаттағ ан ғ алым

1. В. Власов

2. В. Атласов

3. С. Есипов

4. Ю. Селиверстов +

5. А. Вагнер

54. а 1882 ж. шық қ ан «Жер бетінде ө мір қ алай дамыды?» атты ең бектің авторы?

1. К.М. Бэр +

2. А. Вагнер

3. Л. Шмарда

4. П. Паллас

5. В. Атласов

55. а 1809 ж.шық қ ан «Табиғ ат философиясы» кітабының авторы

1. Ж.Б.Ламарк +

2. К.Линней

3.Э.Форбс

4. К.М. Бэр

5. А. Вагнер

56. а 1867 ж.шық қ ан (Жануарлар ә лемінің шығ у тегі туралы» ең бектің авторы

1. Ч.Дарвин

2. К. Рютимейр +

3. А.Уоллес

4. К. М. Бэр

5. Ж.Б.Ламарк

57. а1875 ж.статистикалық ә діс арқ ылы жердегі табиғ и зоогеографиялық облыстарды анық тағ ан ғ алым

A) Ч.Дарвин

B) К. Рютимейр

C) А. Уоллес

D) П. Склэтер +

Б.К.Штегман

58. а 1873 ж.шық қ ан «Тү ркістан жануарларының вертикальді жә не горизонтальді таралуы» атты ең бектің авторы кім?

A) П.Склэтер

B) А.Уоллес

C) Н.А.Северцев +

D) П.П.Сушкин

Л.С. Берг

59. а 1938 ж.шық қ ан «палеарктикалық облысының орнитологиялық бө ліну негіздері» атты жұ мыстың авторы

A) Б.К.Штегман +

B) Н.А.Северцов

C) П.П.Сушкин

D) К.М. Бэр

5. П.Склэтер

 

60. а 1920 ж.шық қ ан «Организмдердің биполярлық таралуы жә не мұ з дә уірі» атты ең бектің авторы

A) Б.К.Штегман

B) Л.С. Берг +

C) П.П.Сушкин

D) К.М. Бэр

5. П.Склэтер

 

61. 1951 ж.шық қ ан «Жануарлардың экологиялық географиясы» атты ең бектің авторы

A) В. Элли мен К. Шмидт

B) Л.С.Берг

C) Б.К.Штегман

D) К.М. Бэр +

5. П.Склэтер

 

62. Британия аралдары мен еуропалық континент фаунасына талдаулар жасағ ан ғ алым

A) Ю. Крижанич

B) В. Власов

C) С. Есипов

D) Вирстен +

5. П.Склэтер

63. Жер шарының даму тарихы туралы идеяны алғ аш айтқ ан ғ алым

A) К. Линней

B) Ч. Дарвин

C) М.В. Ломоносов +

D) Е. Циммерман

5. П.Склэтер

64. Биогеографиялық жә не палеогеографиялық территория..... деп аталады, бұ л аймақ Азияның солтү стік - шығ ысын жә не Солтү стік Американың солтү стік – батысын біріктіреді.

1. экология

2. Берингия +

3. этнография

4. физика

5. археология


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.