Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Ареал – түрдің Жер шарына таралуын сипаттайтын ең маңызды биологиялық қасиеті.


1. Жер шарындағ ы жануарлардың немесе басқ а таксонның белгілі бір тү рлерінің тұ рақ ты популяциясы кездесетін аумақ..... деп аталады.

1. территория

2. аймақ

3. ареал +

4. таксон

5. тү р

2. Зоогеографияның негізгі зерттеу объектісі..... болып табылады,

1. жасанды ареал

2. субаймақ ты жә не аймақ ты

3. трансаймақ ты

4. тү рлердің ареалы +

5. дизъюнктивті

3.Жергілікті ареалдар бірте-бірте кең ейіп,..... ареалдарғ а айналады.

1. дизъюнктивті

2. трансаймақ ты

3. тү рлердің ареалы

4. жасанды ареал

5. субаймақ ты жә не аймақ ты +

4. Егер тү р аймақ тың барлық аудандарына кө п таралса, онда оның ареалы..... деп аталады.

1. тү рлердің ареалы

2. дизъюнктивті

3. субаймақ ты жә не аймақ ты

4. жасанды ареал

5. трансаймақ ты +

5. Тү рлер кейде жергілікті ауданды, табиғ и географиялық (немесе фауналық) таралуы шектеулі облысты қ амтиды. Осындай тү рлер сол облысқ а арналғ ан..... деп аталады.

1. эндемикті тү рлер немесе эндемиктер +

2. реликтер

3. флоралар

4. биоценоздар

5. биогеоценоздар

6. Ареалдардың ішінде бө ліктерге бө лінгендері, яғ ни ү зілісті немесе..... ареалдар кездеседі.

1. трансаймақ ты

2. дизъюнктивті +

3. жасанды ареал

4. субаймақ ты жә не аймақ ты

5. тү рлердің ареалы

7. Дизъюнктивтік ареалдар..... тү рлерге бө лінеді.

1. дизъюнктивті

2. трансаймақ ты

3. арктоальпілік жә не бореомонтанды +

4. жасанды ареал

5. субаймақ ты жә не аймақ ты

8. Фаунаның ө те маң ызды ерекшеліктеріне..... жатады.

1. паразитизм

2. популяция

3. экологиялық валенттілік

4. экожү йе

5. эндемизм +

9.Жануарлар тү рлерінің жерсіндіру жә не қ оныстану нә тижесінде жаң адан мекен еткен ареалы..... болып табылады.

1. трансаймақ ты

2. субаймақ ты жә не аймақ ты

3. дизъюнктивті

4. жасанды ареал – +

5. тү рлердің ареалы

10. Нақ ты облыста басқ асында кездеспейтін тү рлерді, туыстарды жә не басқ а таксономиялық бірліктерді..... айтады.

1. экологиялық валенттілік

2. акклиматизация

3. реакклиматизация

4. космополитті

5. Эндемиктік жү йелі бірліктер +

11. Қ алталы сү тқ оректілердің (кенгуру) дизъюнктивті аймағ ы......

1. Аустралия, Оң тү стік Америка+

2. Еуразия, Аустралия

3. Солтү стік Америка, Азия

4. Азия, Африка

5. Африка, Еуразия

12. «Ареал» латын тілінен аударғ анда..... деген сө з.

1. алаң, кең істік+

2. территория

3. жер

4. қ ұ рлық

5. мұ хит тү бі.

13. Циркумполярлы ареал дегеніміз:

1. арктикалық шө л, орманды тундра, арктикалық тең іздер алып жатқ ан аймақ +

2. климаттық жағ дайлардың негізгі кө рсеткіші

3. диапозон аралығ ының ұ зақ мерзімі

4. ылғ ыл сү йгіш жануарлар тізбегі

5. тіршілік етіп жатқ ан организмдердің аймағ ы.

14.Жоғ арғ ы рангті зоохронғ а..... жатады.

1. Патшалық облыс, ішкі облыстық аумақ тар+

2. Аудандар

3. Облыстар

4. Аймақ тар

5. Аудан бө лігі

15. Тө менгі рангтер......

1. Шет аудан, аудан бө лігі+

2. Аудандар

3. Облыстар

4. Аймақ тар

5. Аудан бө лігі

16. Зоохрондық территорияларды шектеу ү шін қ олданылатын ә діс.....

1. Синперат +

2. Аудандастыру

3. Аймақ тық

4. Фауналық

5. Ландшафтық

17. Фаунада таяу арада пайда болғ ан жә не сол территорияда ғ ана болатын, одан шығ ып, тарала қ оймағ ан тү рлер немесе олардың туыстары..... деп аталады.

1. неоэндемик +

2. палеоэндемик

3. реликт

4. Ландшафтық

5. Аймақ тық

18. Эндемизмнің ең жоғ ары дең гейі..... тә н.

1. дала жә не орман эко жү йесіне

2. тундра жә не орманды тундра эко жү йесіне

3. бореальды ормандар эко жү йесіне

4. аралдық жә не тау эко жү йесіне +

5. сулы -батпақ ты эко жү йесіне

19. Казуарлар тұ қ ымдасы эндемик тү рлері..... зоогеографиялық облыс тармағ ында тіршілік етеді.

1. Полинезия

2. Малай жә не Ү нді

3. Австралия

4. Папуас жә не Австралия; +

5. Ү нді

20. Тапирлер туысы..... ареал типіне жатады:

1. циркумэкваториалды

2. жалпы

3. дизъюнктивті +

4. эндемикті

5. космополитті

21.Қ айсыбір себептермен жоқ болып кеткен тү рлердің ертерек мекендеген аумақ тарына жасанды тү рде қ айтаруды..... айтады.

1. космополитті

2. акклиматизация

3. реакклиматизация+

4. реликті

5. эндемикті

22. «Автохтондар»жә не «мигранттар» деген терминдерді енгізген ғ алым......

1. И. Миндинг +

2. Н.П. Вагнер

3. Е. Циммерман

4. П. Паллас

5. Ж. Бюффон

23. Қ азақ станның оң тү стігінде де ө сетін ө сімдіктердің.....-тей тү рі Эндемиктер болып саналады.

1. а165 – 170+

2. а175 – 180

3. а160 – 170

4. а150 – 300

5. а150 - 165

24. Сапсан сұ ң қ ары..... типті ареалғ а жатады.

1. жалпы

2. дизъюнктивті

3. космополитті +

4. реликті

5. эндемикті

25. Кө гілдір сауысқ ан..... типті ареалғ а жатады.

1. жалпы

2. дизъюнктивті +

3. космополитті

4. реликті

5. эндемикті

26. Полигоналды тундра басқ аша..... деп аталады.

1. арктикалық +

2. голарктикалық

3. нотогей

4. арктогей

5. неогей

27. Экожү йенің сыртқ ы факторлар ә сер еткен кездегі қ ұ рылымын жә не атқ арылатын қ ызмет ерекшелігін сақ тап қ алуғ а бейімділігі......

A) экологиялық пирамида

B) экожү йе тұ рақ тылығ ы +

C) экологиялық сукцессия

D) экологиялық оптимум

Е) облыстық

28. Жер шарының бө лінуінің фаунағ а жә не оларғ а тә н бірлігі не болып саналады?

A) биогеографиялық облыстар

B) биогеографиялық патшалық тар

C) патшалық шалар +

D) провинциялар

5. облыстық

 

29. Жануарлар бірлестігі қ алай аталады?

A) фитоценоз

B) зооценоз +

C) микроценоз

D) микробиоценоз

5. облыстық

 

30. Биосфералық топқ а жатқ ызылатын қ орық тар мен ауқ ымды экологиялық мониторингті жү зеге асыратын биосфералық ұ йымдар резерваттардың қ андай жү йесіне кіреді?

A) облыстық -аймақ тық -провинциялық

B) ұ лттық

C) республикалық

D)халық аралық +

5. облыстық

 

31. Экожү йедегі органикалық заттардың синтезі мен ыдырауына сү йенген биогенді элементтердің айналымын заттардың қ андай айналымы деп атайды?

A) геоэкологиялық айналым

B) атмосфералық айналым

C) кө міртегі айналымы

D) биоталық айналым +

Е) биотикалық айналым

 

32. Бореальды аймақ неше облысқ а бө лінеді?

A) а1

B) а2

C) а3+

D) а4

5. а 6

 

33. Биогеоценоздағ ы продуценттер, консументтер, редуценттер арасындағ ы арақ атынас

A) экологиялық пирамида

B) экологиялық тепе-тең дік +

C) экологиялық сукцессия

D) экологиялық оптимум

5. Антибореальді

 

34. Эпипелагиальді аймақ фауна ө згешелігімен қ андай аймақ тарғ а бө лінеді?

A) Тропикалық

B) Бореальді

C) Антибореальді

D) Тропикалық, Бореальді, Антибореальді +

Е) Бореальді

35. Тү рлердің жиынтығ ы мен олардың ө зара қ арым-қ атынасынан тұ ратын кү рделі табиғ и кешен-

A) биогеоценоз +

B) биоценоз

C) фация

D) биом

Е) ұ лттық

36. Биогеоценоз қ андай ерекшеліктерге байланысты қ алыптасады?

A) климаттық факторлар

B) эдафикалық факторлар +

C) жергілікті жер факторлары

D) абиотикалық факторлары

5. Прогресшілер эндемиктер

 

37. Биогеоценоздың басқ а биогеоценозбен ауысып отыруы-

A) биом

B) экологиялық сукцессия +

C) фация

D) олиготрофты ө сімдіктер

5. Прогресшілер эндемиктер

 

38. Тундра, батпақ ты аймақ тар, дала мен шө лдердің сортаң дарында кең таралғ ан процесс қ алай аталады?

A) батпақ ты-сорлы

B) физикалық қ ұ рғ ақ шылық +

C) қ ұ рғ ақ шылық

D) тұ зды-сор

5. батпақ ты

 

39. Палеоэндемиктер бұ рынғ ы ареалдары қ азіргі иеленген тар аймақ қ а қ арағ анда анағ ұ рлым ү лкен болғ ан жануарлар..... жатады.

1. Субэндемиктер

2. Реликті эндемиктерге +

3. Прогресшілер эндемиктер

4. фация

5. биом

40. Прогресшілер эндемиктер жиі туыс тү рлердің топтарын қ ұ растырады.

1. Субэндемиктер

2. Реликті эндемиктерге +

3. Прогресшілер эндемиктер

4. биом

5. фация

41. Реликті эндемиктер оларды кейде консерваторлық деп атайды

1. Субэндемиктер

2. Реликті эндемиктерге +

3. Прогресшілер эндемиктер

4. биом

5. фация

42. Ө зінің кең істігінде бірдей литологиясы, біркелкі жер бедері бар, бірдей мө лшерде жылылық пен ылғ алдық алатын кешен

A) биоценоз+

B) биогеоценоз

C) биом

D) фация

Е) Прогресшілер эндемиктер

 

43. Биом дегеніміз-

A) табиғ и климаттық зона шегіндегі біріккен жү йелер +

B) нақ ты географиялық аймақ ты мекендейтін тірі ағ залардың жиынтығ ы

C) ө сімдіктің бір негізгі типімен немесе ландшафттық басқ а ерекшелігімен сипатталатын ірі аумақ тық экожү йе

D) биогеоценоздың басқ а биогеогценоздармен ауысып отыруы

Е) Прогресшілер эндемиктер

 

 

44. Адамзатқ а пайдалы қ ауымдастық ты байыту мақ саттарында жануарлар тү рлерін мекендеудің жаң а орындарына орналастыруғ а байланысты ө тетін кешенді шараларды..... деп айтады.

1. реакклиматизация

2. акклиматизация +

3. биогеоценоз

4. биом

5. фация

 

45. Нақ ты бір таксонның (тү рдің, туыстың, тұ қ ымдастың) толық тіршілік циклі ө тетін жә не белгілі бір шекарада ғ ана таралатын жер бетінің бө лігі..... болып табылады.

1. трансаймақ ты

2. субаймақ ты жә не аймақ ты

3. дизъюнктивті

4. ареал (таралу облысы) +

5. тү рлердің ареалы

 


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.