Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Поняття «фонових» явищ та їх зв'язок зі злочинністю
Характеристика й розуміння суті злочинності, обставин, що її детермінують, будуть неповними без вивчення і; розгляду негатив­них соціальних явищ та їх впливу на якісні і кількісні показники

злочинності. .

Як серйозна соціальна проблема, фонові явища дуже небез­печні, оскільки тісно .взаємопов'язані зі злочинністю. Цей взає­мозв'язок настільки тісний, різноманітний і всебічний, що можна з упевненістю стверджувати, що існує органічний, взаємозвя-зок між цими явищами та злочинністю. Причому негативні со­ціальні явища, передусім, сприяють розвиткові злочинності и злочинність зумовлює їх існування. Отже, одне нерозривно існує і взаємодіє з іншим. Соціально негативні явища зумовлюють злочинність, що існує на їх фоні, тому ці явища и звуться фо-новими.


До фонових явищ злочинності необхідно, на наш погляд, віднести:

1) ведення паразитичного способу життя, так звана марпна-льність (умисне ухилення від соціально корисної діяльності, бро­дяжництво, жебрацтво, азартні ігри як засіб існування);

2) немедичне вживання наркотиків, що призводить до хворо­би- наркоманії;

3) зловживання спиртними напоями, що призводить до хворо­би- алкоголізму;

4) немедичне вживання медпрепаратів, психотропних речовин,прекурсорів, що тягне за собою хворобу - токсикоманію;

5) соціальні хвороби (венеричні, ВІЛ-інфекція та СНІД), зумов­лені названими вище видами поведінки;

6) проституцію (жіночу, чоловічу, дитячу);

7) міграцію (легальну, нелегальну).

Вищеназвані негативні соціальні явища можуть існувати не лише на грунті аморальної спрямованості особи, а й через неспри­ятливий збіг життєвих обставин, наприклад: бродяжництво й_ жеб­рацтво як безвихідна ситуація; наркоманія як наслідок ін'єкцій під час тяжкої хвороби; зараження на венеричну хворобу через до­норську кров тощо, алкоголізм як наслідок тривалих конфліктів у сім'ї або невирішення життєвих проблем; проституція та міграція як спосіб отримання належного заробітку для подальшого існу­вання (легальний та нелегальний). Але ці окремі випадки не змі­нюють загальної характеристики і криміногенної суті «фонових»

явищ.

Про взаємозв'язок зазначених «фонових» явищ і злочинності яскраво свідчать дані кримінальної статистики. Так, стан алкого­льного або наркотичного сп'яніння не відіграє ролі стримуючих факторів, а навпаки, послаблює волю особи від утримання вчини­ти суспільно небезпечні дії, зокрема, злочини.

За статистичними даними, під дією алкогольного сп'яніння вчи­нюється близько 60% усіх зареєстрованих в Україні злочинів, а у стані наркотичної ейфорії- 3,5-4% злочинів. І цей відсоток є віднос­но стабільним, що не може не викликати відповідного занепокоєння як з боку правоохоронних органів, так і пересічних громадян.Здійснюють певний вплив на злочинність й інші негативні соці-альні явища, до яких належать жебрацтво та бродяжництво. Особи, які цим займаються, вчинюють крадіжки, грабежі, розбої з метою отримати кошти на своє паразитичне існування.Подібне можна сказати про мігрантів (у тому числі нелегаль­них), осіб, які «гастролюють» країною і шукають так званий «лег­кий» заробіток. Для отримання «швидких» грошей зазначені особи вдаються до вчинення різних видів злочинів - від відносно легких

до тяжких.

Запобігання негативним соціальним явищам та їх викорінення є справою не тільки правоохоронних, а й інших органів держави, пересічних її громадян та суспільства загалом.

У кримінології під «фоновими» явищами розуміють негативні соціальні явища, які безпосередньо пов'язані зі злочинністю та впливають на її кількісні та якісні показники.

Розглянемо віктимологію вищезазначених «фонових» явищ.


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал