Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Поняття соціальних змін, їхні види


Суспільство – динамічне за своєю природою. Воно постійно змінюється, розвивається. При цьому слід розглядати розвиток й як певні соціальні зміни.

Соціальні зміни – це перехід соціальних систем, спільнот, інститутів і організацій з одного стану в інше. Соціальні зміни передбачають не будь-які зміни, що відбуваються у певній сфері (економічній, політичній, духовній), а зміни соціальних систем, як характеристик соціальної стратифікації, перетворень у соціальних спільнотах, динаміці соціальних процесів, функціонуванні соціальних інститутів, соціальних організацій та їх взаємодій. Сьогодні найчастіше використовується поняття «соціальних змін», яке не має оціночного компоненту, не дає визначення їх спрямуванню. Проте такий підхід, претендуючи на певну об’єктивність, не дає змоги орієнтуватися у можливостях використання наслідків соціальних змін, їх впливу на життя пересічних членів суспільства.

Саме тому поняття «соціальні зміни» має конкретизуватися поняттям «розвитку». Поняття «соціальний розвиток» означає певний вид соціальних змін, що мають спрямованість убік поліпшення, ускладнення, вдосконалення.

Соціальні зміни можуть відбуватися на таких рівнях:

1. На рівні особистості й міжособистісних відносин (зміни модального типу особистості, лібералізація статевої моралі).

2. На рівні організацій і інститутів (зміна функцій і типів сім’ї, цілей освіти).

3. На рівні малих і великих соціальних груп (поява фермерів, підприємців).

4. На глобальному рівні (економічний розвиток одних країн, застій і криза в інших).

Соціальні зміни відрізняються за видами, які виділяються:

а) за сутнісними характеристиками соціальних зв’язків;

б) за спрямованістю.

Так, види соціальних змін залежно від за сутнісних характеристик соціальних зв’язків, їх типу виокремлюються:

1. Структурні соціальні зміни – такі, що стосуються структур різних соціальних утворень (зміни в структурі сім’ї, суспільства).

2. Процесуальні зміни, що зачіпають характеристики соціальних процесів (зміни в міграційних процесах, у стратифікації суспільства).

3. Функціональні зміни, що стосуються характеристик функціонування різних соціальних систем, інститутів, організацій (зміни у функціях сім’ї, освіти, законодавчої й виконавчої влади).

4. Мотиваційні зміни в сфері мотивацій індивідуальної й колективної діяльності(зміни у мотивації навчальної діяльності студентів, зміни у поведінці безробітних, зміни соціальних орієнтирів у політичних партій або громадських об’єднань).

Всі ці зміни тісно пов’язані між собою: зміни одного виду з необхідністю спричиняють зміни інших видів.

Також за соціальною спрямованістю виділяють такі типи соціальних змін, як:

1. Еволюційні (поступові, повільні, плавні, кількісні перетворення об’єктів) і революційні (відносно швидкі, корінні, якісні) зміни;

2. Прогресивні (рух уперед) і регресивні (повернення назад);

3. Імітаційні (копіювання існуючих форм соціального життя) і інноваційні (створення нових форм соціального життя).

Якщо реальність фактів перетворень та змін у соціальних системах визнається всіма соціологами, то із приводу чинників соціальних змін висловлюються різні думки.

1. На питання, звідки надходить імпульс для соціальних змін, що виступає стимулами або мотивами для них є дві відповіді:

а) представники екзогенних теорій вважають, що соціальні зміни

породжуються зовнішніми чинниками: кліматом, ландшафтом, глобальними кризовими явищами в економіці тощо;

б) більшість соціологів є прихильниками ендогенних теорій щодо чинників розвитку, вважають соціальні протиріччя й конфлікти, які такі, що є властивими для будь-якого соціального устрою. Так, наприклад марксистська соціологія головною рушійною силою розвитку суспільства бачить єдність і боротьбу протилежностей, що відбувається у всіх сферах. В економічній – протиріччя між продуктивними силами й виробничими відносинами, у соціально-політичній – боротьба класів, у духовній – боротьба ідеологій;

в) останнім часом у соціологічній науці з’явилися концепції, засновані на розгляді такого чинника соціального розвитку як управління, головним чином соціального управління, що розуміється як упорядкування суспільного життя у всіх його сферах.

Соціальне управління може розглядатися як імпульс соціального розвитку, як систематичний вплив управлінської підсистеми (суб’єкт процесу управління) на соціальний об’єкт (підсистему, що управляється). У такому контексті об’єктом виступає суспільство у цілому та його окремі сфери (економічна, соціальна, політична тощо) з метою забезпечення їх нормального функціонування й розвитку. Разом з тим зустрічається й таке розуміння соціального управління як соціальний менеджмент. Частіше таке поняття використовується як синонім соціального управління з акцентуванням уваги та управління в соціальних організаціях. А коли мова йдеться про рівень суспільства, доцільніше використання поняття соціального управління.

Існують точки зору, що базуються на розгляді державного управління в інтересах соціального розвитку на етапі розбудови громадянського суспільства. Заслуговує на увагу й концепція соціально-адекватного управління, яка вимагає наявності характеристик соціальної адекватності у будь-яких управлінських структурах та результатах їх управлінської діяльності незалежно від того, в якому форматі (управління або менеджмент) вона здійснюється. За таких умов соціально-адекватне управління – високоефективна модель управління, зорієнтована у майбутнє соціуму, адаптована до функціонування у конкретній соціальній системі з максимальним використанням її соціально-економічного і психокультурного потенціалів, яка спрямовує управлінські впливи у площину самоорганізаційних процесів, на всіх рівнях управління співвідноситься з найважливішими ментальними характеристиками соціуму та його регіональними складовими, слугує інструментом узгодження й уточнення управлінських зусиль.

2. Щодо ролі об’єктивних і суб’єктивних факторів у соціальних змінах, висловлюються дві точки зору:

1) прихильники суб’єктивізму як основної причини соціальних змін розглядають свідому діяльність індивіда або групи людей, на перший план висувається індивідуальна свідомість;

2) прихильники об’єктивізму думають, що в суспільстві діють об’єктивні закони, незалежні від волі й свідомості людей.

3. На питання, чи носять соціальні зміни причино обумовлений або випадковий характер, також пропонується дві відповіді:

1) марксистський детермінізм підкреслює причинну обумовленість всіх соціальних явищ; це означає, що кожна з підсистем, що входять у суспільство, існує не сама по собі, а перебуває в причинно-наслідковій залежності від інших сфер, всі підсистеми залежні від економічної підсистеми;

2) соціальний дарвінізм вважає, що соціальні зміни відбуваються завдяки випадковим варіаціям і природному відбору.

4. На питання про те, які причини породжують соціальні зміни, пропонуються такі відповіді:

1. Соціокультурні теорії першопричиною соціальних змін вважають зміни, що відбуваються в соціокультурній сфері – світосприйнятті, релігії, свідомості соціальних груп, суспільства в цілому. Такі зміни визначають вигляд усього суспільства.

2. Соціально-економічні теорії головну причину бачать в економіці, виробничих відносинах.

3. Індустріально-технологічні теорії думають, що соціальні зміни залежать насамперед від технологічних змін. Виділяють три способи, за допомогою яких технологія детермінує соціальні зміни:

1) зміни в технології створюють проблеми соціального порядку, які вимагають певних дій з боку людей (виникнення біотехнологій, що дозволяють жінкам виношувати нерідних дітей, породило сурогатне материнство, яке потребує нових соціальних норм і нових соціальних ролей);

2) нові технології, нова техніка створюють нові можливості для індивіда й груп у їхній діяльності, спілкуванні (нові можливості соціальної комунікації створені завдяки телефонізації, розвитку телебачення, комп’ютерної техніки та ін.);

3) нові технології нерідко створюють нові форми взаємодії між індивідами й різним родом спільнотами (розвиток Інтернету індивідуалізує працю багатьох висококваліфікованих працівників).


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.