Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Соціальна структура суспільства


Structura (лат.) – будова, розміщення, порядок. Під структурою розуміється сукупність функціонально пов’язаних між собою елементів, зв’язків і залежностей, які складають внутрішній устрій об’єкта. Структуру об’єкта характеризують:

· кількість компонентів;

· порядок їх розташування;

· характер залежності між ними.

Таке розуміння цієї категорії достатньо виправдано і при вивченні соціальної структури.

У теоретичній соціології набули розвитку дві основні моделі соціальної структури:

1. Ціннісно-нормативна модель найбільш яскраво показана школою структурного функціоналізму. Суспільне життя функціоналісти розглядають як велику кількість взаємодій між людьми та групами, і переплетіння цих взаємодій. Для того щоб проаналізувати їх, необхідно знайти у цій неймовірно рухливій соціальній системі якісь сталі елементи. Сукупність цих сталих елементів і утворює структуру.

У ціннісно-нормативній моделі соціальна структура вважається надіндивідуальним утворенням, яке забезпечує порядок у суспільстві і окреслює рамки для особистого життя людей. Як елементи структури суспільства розглядають не індивідів, а соціальні позиції – соціальні статуси, пов’язані з ними соціальні ролі, соціальні норми і цінності, згідно з якими відбувається програвання соціальних ролей.

2. Категоріальні моделі як основні компоненти соціальної структури відокремлюють великі групи людей, що мають схожі риси. Це п’ять основних видів великих соціальних груп, які формують підструктури суспільства:

· Соціально-професійна структура суспільства – це сукупність соціальних груп, що виділяються за характером та змістом праці і супутніми ознаками.

Перш за все, мова йде про професійні і посадові групи. Професійна група – велика соціальна група, яка об’єднує людей за спільним родом діяльності, який пов’язаний з суспільним поділом праці. Професійні групи утворюють, наприклад, юристи, лікарі, інженери, водії, продавці тощо.

Посади формуються у межах однієї професійної групи (наприклад, серед медичних працівників існує розподіл на санітарок, медсестер, лікарів, завідуючих відділенням, головних лікарів тощо) і відрізняються за обсягом владних повноважень, наявністю управлінських функцій, рівнем знань і кваліфікації.

Набір, кількість і чисельність соціально-професійних груп змінюються з часом. Напрямок змін визначається індустріально-технічним і соціально-економічним рівнем розвитку суспільства.

· Соціально-демографічна структура – сукупність соціальних груп, які відрізняються за віком, статтю, сімейним станом, наявністю дітей і міграційним статусом. Все населення України становить 42953889 осіб станом на 1 грудня 2014 року (за даними Держкомстату) і займає 30 місце у світі за чисельністю населення.

За віком виділяються:

- діти і підлітки;

- молодь;

- зріле населення;

- люди похилого віку;

- старі люди.

За статтю виділяються:

- жінки (54 % населення України у 2014 році за даними Держкомстату);

- чоловіки(46 %).

За сімейним станом виділяються:

- ніколи не були одружені;

- одружені;

- розлучені;

- вдівці.

За наявністю дітей виділяються:

- бездітні;

- однодітні;

- малодітні;

- багатодітні.

За міграційним статусом виділяють:

- емігрантів – людей, що виїхали до іншої країни, та іммігрантів – людей, що в’їхали в країну;

- сільських і міських мігрантів; важливе значення має міграція населення «село-місто», але з розвитком урбанізації підвищується роль міграції «місто-місто»;

- трудових, навчальних мігрантів та ін. –залежно від мети виїзду.

· Соціально-територіальна структура – сукупність соціальних груп, що відрізняються типом поселення, в якому мешкають, і типом регіону.

За типом поселення виділяють:

- міське населення (69 % від усього населення України у 2014 році згідно з даними Держкомстату);

- сільське населення (31 %).

У 2014 р. в Україні нараховувалося 460 міст, з них 5 – з населенням більше 1 млн. осіб, 46 великих, з населенням більше 100 тис. осіб, 885 селищ міського типу, 28397 сіл.

За типом регіону в Україні виділяють жителів східного, західного, південного, північного і центрального регіонів.

· Соціально-етнічна структура – сукупність етнічних груп, що населяють країну.

На даний момент на території України проживають представники більше ніж 130 етнічних груп. За національним складом Україна відноситься до мононаціональних держав. Українці становлять абсолютну більшість населення України. Більшість українців проживає на своїх етнічних землях, де сформувався український народ. На цих землях українці завжди мали чисельну перевагу над іншими національними та етнічними групами.

· Соціально-класова структура – сукупність соціальних груп, що відрізняються рангом у соціальній ієрархії. Соціально-класова структура складається з класів і соціальних прошарків, що існують у межах класів.

Зазначені види структур не є вичерпними, до них можна приєднати й інші: освітню, релігійну, політичну тощо. У реальному суспільстві всі ці структури існують взаємозалежно. Кожен індивід належить до якоїсь професійної групи, має стать, вік, етнічну і класову приналежність, мешкає в якомусь регіоні і типі поселення, тобто всі види соціальних структур накладаються і створюють структуру суспільства.

Таким чином, у категоріальній моделі соціальна структура розглядається як сукупність взаємопов’язаних і взаємодіючих соціальних груп та відносин між ними.

Об’єднуючи висновки двох моделей, ми можемо визначити соціальну структуру як сукупність елементів суспільства: статусів, ролей, груп, організацій, соціальних інститутів, та зв’язки і взаємовідношення між ними.


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.