Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


До ЗМ 4
1. Контрольні запитання

Для чого необхідно складати маркетинг-план?

В якій послідовності здійснюється розробка маркетинг-плану?

3. Як впливає стадія життєвого циклу продукту фірми на визначення орієнтирів маркетингової діяльності фірми?

4. Які типи маркетингових підходів можуть бути використані для розробки стратегії маркетингу? У чому полягає їхня суть?

5. За допомогою яких інструментів реалізується загальна маркетингова стратегія фірми? Як ви розумієте поняття «маркетингова суміш».

6. Які ви знаєте типи каналів збуту? Які чинники впливають на вибір каналів збуту продукції фірми?

7. В якій послідовності здійснюється розробка політики ціноутворення фірми? Коротко охарактеризуйте сутність кожного етапу.

8. Які фактори враховуються для визначення ціни продукції фірми?

9. Які ви знаєте моделі та стратегії ціноутворення? У чому полягає їхня суть?

10. Які питання щодо ціноутворення на продукцію фірми потрібно розглянути в бізнес-плані?

11. Яку інформацію про організацію рекламної кампанії необхідно навести в маркетинг-плані?

12. Як складається бюджет рекламної діяльності фірми і про що він свідчить?

13. Що таке політика підтримки продукту бізнесу і як її треба висвітлити в бізнес-плані?

14. Для чого в бізнес-плані характеризується майбутня стратегія маркетингу фірми?

15. За якими напрямками може здійснюватися прогнозування обсягів продажу фірми?

16. Які варіанти прогнозів обсягів продажу рекомендується опрацювати в бізнес-плані?

17. Назвіть основні критерії відбору цільових ринків, вибір спеціалізації.

18. Розкрийте суть особливостей функціонування споживчого ринку.

19. Розкрийте сутність маркетингової товарної політики.

20. Охарактеризуйте види цінового стимулювання збуту продукції.

Тести

1 Маркетинг-план розробляють для того, щоб:

а) охарактеризувати ринок діяльності фірми;

б) переконати читача в правильності вибору ринку діяльності фірми;

в) пояснити читачеві стратегію виходу фірми на свій цільовий ринок та завоювання його;

г) вибрати цільовий ринок для фірми.

2. Розробка політики підтримки продукції фірми передбачає:

а) розробку політики цінових знижок;

б) пошук засобів зменшення собівартості одиниці продукції;

в) вибір способів організації рекламної кампанії;

г) розв'язання проблеми сервісного обслуговування продукції фірми.

3. Масовий маркетинг як один із можливих підходів до розробки стратегії маркетингу в бізнес-плані є орієнтованим на:

а) кілька груп споживачів;

б) широкий споживчий ринок;

в) одну групу споживачів.

4. Цінова стратегія проникнення на ринок використовується:а) для вже відомого виду продукції;

б) для нового виду продукції;

в) для продукції, яка відрізняється від наявної на ринку за рівнем окремих параметрів;

г) для продукції, яка в даний момент у даному конкретному місці є дефіцитною.

5. Наслідком знижок із сукупного обороту є:

а) рекламне сприяння проникненню товару на ринок;

б) збільшення кількості постійних клієнтів;

в) прискорення платежів;

г) зниження витрат на зберігання продукту;

д) прискорення реалізації останньої партії товару.

6. В Україні діють такі ціни на споживчі товари:

а) фіксовані;

б) регульовані;

в) вільні;

г) фіксовані та регульовані;

д) фіксовані та вільні;

е) регульовані та вільні.

7. Умови постачання товарів відбивають такі ціни:

а) закупівельні;

б) франко;

в) роздрібні;

г) базисні.

8. Якщо ціна складається лише з покриття витрат та середньої норми прибутку, пропонується така стратегія ціноутворення:

а) престижної ціни;

б) лідера на ринку;

в) просування на ринок

г) відшкодування витрат.

9. При закупівлі великих партій товарів (наприклад, при заготівлі овочів) використовується така стратегія ціноутворення:

а) єдиної ціни;

б) масових закупівель;

в) гнучкої ціни;

г) сегмента ринку.

10. Відпускна ціна підприємства — це:

а) витрати підприємства;

б) витрати підприємства та прибуток;

в) витрати підприємства та торговельна надбавка;

г) витрати підприємства та податок на додану вартість;

д) прибуток і податок на додану вартість.

11. На підприємствах, що виробляють модні вироби високої якості, застосовується така стратегія:а) психологічного впливу;

б) лідера на ринку;

в) престижної ціни;

г) просування на ринок.

12. Для товару, виробництво якого скорочується або взагалі припиняється, застосовується така стратегія:

а) гнучкої ціни;

б) сегмента ринку;

в) довгострокової ціни;

г) ціноутворення на товари, зняті з виробництва.

13. Торговельна надбавка — це:

а) частина податку на додану вартість;

б) частина собівартості продукції виробника;

в) витрати торговельного підприємства;

г) витрати торговельного підприємства та податок на додану вартість;

д) витрати та прибуток торговельного підприємства.

14. На зниження ціни впливають такі чинники:

а) ажіотажний попит;

б) при відносно стабільних доходах споживачів пропозиція перевищує попит;

в) заробітна плата збільшується швидшими темпами, ніж продуктивність праці та виробництво товарів і послуг;

г) низька ефективність використання основного капіталу, устаткування, робочої сили.

15. Цінова знижка — це частина:

а) собівартості торговельного підприємства;

б) торговельної надбавки;

в) відпускної ціни виробника, що передається торговельному підприємству;

г) податку на додану вартість.

16. Класифікація ціни за каналами руху товарів:

а)виробнича;

б)відпускна;

в)оптово-посередницька;

г)роздрібна.

17. Інфляція впливає на ціни так:

а) ціни підвищуються;

б) ціни знижуються;

в) ціни не змінюються.

18. До прихованих цінових знижок зараховують такі:

а) для постійних партнерів;

б) на страхування;

в) для іноземних партнерів;

г) за продаж несезонного товару .

19. Якщо підприємство з метою отримання найбільшого прибутку тимчасово встановлює найбільшу ціну, застосовується така стратегія:

а) "збирання вершків";

б) психологічного впливу;

в) просування на ринок;

г) лідера на ринку.

20. Нині в Україні при утворенні роздрібних цін діють такі обмеження:

а) на рівень прибутковості;

б) загалом на ціну;

в) на торговельну надбавку.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Цивільний кодекс України/Інфодиск “Експерт юрист”, 2007. – Версія 11.2 - №435 – ІУ від 16.01. 2003.

2. Методичні рекомендації з розроблення бізнес-плану підприємств. (Наказ Мін. економіки України від 06. 09. 06. №290). – С.9-12.

3. Агафонова Л. Г., Рога О. В. Підготовка бізнес-плану: Практикум. — К.: Знання, 1999. — С. 31—45.

4. Бизнес-план: Зарубежный и отечественный опыт. Новая практика разработки и документация: В 2-х ч. — Ч. 1/Под общ. ред. В. М. Попова. — М.: Финансы и статистика, 1995. — С. 43—61.

5. Мірошниченко А. В. Діловий успіх: бізнес-планування та маркетинг. - К.: А.Л.Д., 1997. — С. 16—32.

6. Пелих А. С. Бизнес-план. — М.: Ось-89, 1996. — С. 36—59.

7. Покропивний С. Ф., Соболь С. М, Швиданенко Г. О. Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1999. - С. 68—83.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал