Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Діяльності у 2001 рОЦІ
 

  Кіль-кість об’єк-тів, Вартість майна цілісних майнових комплексів згідно з актами оцінки, млн.грн Вартість майна, що підлягає прива-тизації, млн.грн. Залиш-кова вартість основ-них засобів, млн.грн. Очікува-не над-ходжен-ня кош-тів від продажу об’єктів, млн.грн
           
Всього 4896,2 5039,7 4202,9 145,7
Сільське господарство, мисливство та лісове господарство 9,1 5,0 10,3 0,1
Промисловість 732,1 193,8 575,3 7,4
обробна промисловість 6,8 6,8 - 7,2
виробництво та розпо- ділення електроенергії, газу та води 725,3 187,0 575,3 0,2
Будівництво 9,4 9,4 0,2 8,1
Оптова й роздрібна тор-гівля (включаючи тор-гівлю транспортними засобами та послуги з їх ремнту 73,9 74,0 1,0 76,4
Готелі та ресторани 10,8 10,8 - 10,8
Транспорт та зв’язок 4016,4 4683,5 3582,9 3,0
Фінансова діяльність 18,8 40,2 31,8 17,9
Операції з нерухомістю здавання під найм та послуги користувачам 17,4 14,7 1,4 12,4
Державне управління 0,01 0,01 - 0,01
Освіта 0,3 0,3 - 0,3
Охорона здоров’я та соціальна допомога 0,6 0,6 - 0,6
Колективні, громадські та особисті послуги 5,6 5,6 0,01 5,9
Окремі об’єкти незавер-шеного будівництва 1,8 1,8 - 2,8
             

 

Продовження
  У тому числі за гро-шові кошти, тис.грн Статут-ні фонди акціо-нерних това-риств, тис.грн Вартість держав-ної част-ки майна, яка підлягає привати- зації, тис.грн. Вартість акцій, що пла- нуються до про-дажу, тис.грн У тому числі за раху- нок грошо- вих коштів, тис.грн
           
Всього 145,7 4902,2 2556,5 2442,1 2438,5
Сільське господарство, мисливство та лісове господарство 0,1 4,8 2,6 1,2 1,2
Промисловість 7,4 186,8 186,8 91,5 91,5
обробна промисловість 7,2 - - - -
виробництво та роз- поділення електро- енергії, газу та води 0,2 186,8 186,8 91,5 91,5
Будівництво 8,1 1,4 1,4 1,4 1,4
Оптова й роздрібна торгівля (включаючи торгівлю транспорт-ними засобами та послуги з їх ремонту 76,4 0,3 0,3 0,2 0,2
Готелі та ресторани 10,8 - - - -
Транспорт та зв’язок 3,0 4681,5 2340,8 2340,8 2340,8
Фінансова діяльність 17,9 22,3 22,3 4,7 1,1
Операції з нерухоміс-тю здавання під найм та послуги користувачам 12,4 5,1 2,3 2,3 2,3
Державне управління 0,01 - - - -
Освіта 0,3 - - - -
Охорона здоров’я та соціальна допомога 0,6 - - - -
Колективні, громадсь-кі та особисті послуги 5,9 - - - -
Окремі об’єкти незавершеного будівництва 2,8 - - - -
             

ВАРТІСНІ ПОКАЗНИКИ ХОДУ РЕФОРМУВАННЯВЛАСНОСТІ ОБ’ЄКТІВ ЗА КЛАСИФІКАЦІЙНИМИ

ГРУПАМИ У 2001 РОЦІ

 

 

  Всього у тому числі по об’єктах груп
А Б,В,Г Д Ж
Кількість об’єктів
           
Облікова чисельність працівників, осіб   - -
           
Вартість майна цілісних майнових комплексів згідно з актами їх оцінки, млн.грн. 4896,2 137,9 4755,9 1,8 0,6
           
Вартість державного майна, що підлягає приватизації,млн.грн 5039,7 138,1 4899,2 1,8 0,6
           
Залишкова вартість основних засобів, млн.грн. 4202,9 1,1 4201,8 - -
           
Очікуване надходження коштів від продажу об’єктів, всього,млн.грн. 145,7 142,9 - 2,8 -
           
у тому числі: за грошові кошти, млн.грн 145,7 142,9 - 2,8 -
           
Статутні фонди акціонер-них товариств, млн.грн 4902,2 0,3 4901,9 - -
           
Вартість частки майна, яка підлягає привати-зації, млн.грн 2556,5 0,3 2556,2 - -
           
Вартість акцій, що плануються до продажу - всього, млн.грн 2442,1 0,2 2441,9 - -
           
у тому числі: за рахунок грошових коштів, млн.грн 2438,5 0,2 2438,3 - -

Кількість акціонерних товариств за відсоткамиПриватизованого майна ТА за видами


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.014 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал