Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ОБ’ЄКТІВ, ЯКІ РЕФОРМУВАЛИ
ВЛАСНІСТЬ, ЗА СПОСОБАМИ ПРИВАТИЗАЦІЇ У 2001 РОЦІ

(одиниць)

  Кількість роздер-жавлених об¢єктів у тому числі:
викупу товари-ством покуп-ців викупу за альтерна-тивним планом приватизації викупу майна зданого в оренду з викупом
         
Всього - -
         
Центральний апарат Фонду державного майна України - -
         
Регіональне відділення Фонду державного майна України по м.Києву - -
         
Із загальної кількості        
об’єктів А - -
об’єктів Д - -
об’єктів В,Г - - -
об’єктів Ж - -
         
Районні представництва Фонду державного майна - -

 

Продовження
  у тому числі:
прода-жу на аукці-оні продажу за некомер-ційним конкур-сом продажу за комер-ційним конкур-сом продажу акцій акціонер-них това-риств
         
Всього
         
Центральний апарат Фонду державного майна України -
         
Регіональне відділення Фонду державного майна України по м.Києву -
         
Із загальної кількості        
об’єктів А
об’єктів Д - -
об’єктів В,Г - - -
об’єктів Ж - - - -
         
Районні представництва Фонду державного майна        

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ОБ”ЄКТІВ, ЯКІ РЕФОРМУВАЛИ

ВЛАСНІСТЬ, ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ТА СПОСОБАМИ ПРИВАТИЗАЦІЇ У 2001 РОЦІ

(одиниць)

  Кіль- кість об’-єктів, всього у тому числі шляхом:
вику- пу об’єк- тів при-вати- зації вику- пу майна, здано-го в оренду з вику- пом про- да- жу на аук- ціоні про-дажу за неко- мер- цій- ним кон-кур- сом прода- жу за комер- ціним кон-кур- сом прода- жу акцій відкри- тих акціо- нерних това- риств
               
Всього -
Сільське господарство, мисливство та лісове господарство - - - -
Промисловість - - -
обробна промисловість       -     -   -   -
виробництво та роз- поділення електро- енергії, газу та води - - - -
Будівництво - - -
Оптова й роздрібна торгівля (включаючи торгівлю транспортни-ми засобами та пос-луги з їх ремонту -
Готелі та ресторани - - - -
Транспорт та зв’язок - - -
Фінансова діяльність - - -
Операції з нерухомістю здавання під найм та послуги користувачам - - -
Державне управління - - - - -
Освіта - - - - -
Охорона здоров’я та соціальна допомога - - - - -
Колективні, громадсь-кі та особисті послуги - - - -
Окремі об’єкти незавершеного будівництва - - -

Вартісні показники щодо ходу реформуванняВласності об’єктів за видами економічної


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал