Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Особливості будови, фізичних явищ, розрахунок співвідношень, заступних схем ССТ:низьковольтних, високочастотних, багатообмоткових.


Мікротрансформатори низької напруги до 500 В і частоти f = 200Гц з номінальною потужністю Рн = 10...200 Вт завдяки незначній товщині ізоляції їх провідників та малими ізоляційними проміжками відзначаються малими потоками розсіяння первинних та вторинних обмоток. Тому індуктивними опорами розсіяння X1, X2 порівняно з їх активними опорами R1, R2 зазвичай нехтують [1].

Маса сталі Мст у мікротрансформаторів за абсолютною величиною є невеликою, активна складова струму неробочого режиму І порівняно зі струмом намагнічування Іт також незначна, а відносне значення струму неробочого режиму І0 дорівнюватиме
(1)

де - уявна номінальна потужність, яка для заданого спаду напруги трансформатора є пропорційною електромагнітній потужності ; а - базовий лінійний розмір трансформатора, пропорційним якому вважаємо всі інші розміри; Qμ -повна і qμ - питома намагнічувальні потужності трансформатора; Мст - маса сталі. Отже, значення струму намагнічування мікротрансформаторів, згідно з (1) із збільшенням потужності збільшу­ється обернено пропорційно їх лінійним розмірам.

Переважно масу мікротрансформаторів обмежують, в т.ч. і масу сталі, внаслідок чого зростає питома потужність намагнічування qμ . Це зумовлює додаткове зростання струму намагнічування до 20...40% від номінального. Його зростанню сприяє і значна довжина повітряних стиків між листами магнітопроводу порівняно з відносно короткою довжиною сталевого магнітопроводу.

Із зменшенням потужності мікротрансформатора Рн ≡ а4 об'єм його \/т ≡ а3 зменшується повільніше, і ще повільніше зменшуєть­ся його площа охолодження F ≡ а2. Тому для повного використан­ня теплових можливостей ізоляції обмотки мікротрансформатора, щоб мінімізувати його масогабаритні показники, слід дещо збільшити його електромагнітні навантаження: індукцію в осерді та гус­тину струму в обмотках. Тоді, правда, збільшиться опір короткого замикання трансформатора Rк =R1+ R2 й активна складова напруги короткого замикання DUT. Очевидно, що при збільшенні електромагнітних навантажень в трансформаторі зростуть втрати і зменшиться коефіцієнт віддачі η.

Отже, проектуючи мікротрансформатор, доцільно зменшити його масогабаритні показники за рахунок збільшення їх електромагнітних навантажень. Але це збільшить спад напруги на трансформаторі і зменшить коефіцієнт віддачі, які можуть лімітувати значення електромагнітних навантажень.

Компромісу можна досягти, чітко визначивши залежність між геометричними розмірами трансформатора, його електромагнітними навантаженнями і спадом напруги в трансформаторі Т або допустимою температурою нагріву обмоток трансформатора θ т.

Для мікротрансформатора броневої конструкції (рис. 1.1) залежність потужності Р2 від його геометричних розмірів можна пред­ставити так:

(2)

Рис. 1.1 Геометричні розміри мікротрансформатора броневої конструкції.

Вважається, що задані: макси­мальна індукція в стрижні ВТ, частота fT, коефіцієнти заповнення площі: магнітопроводу - сталлю kст, вікна обмотки - міддю kм.

Щоб формалізувати задачу ви­значення оптимальних геометричних розмірів трансформатора та їх співвідношень при заданій потужності Р2 і спаді напруги Т за критерієм мінімального об'єму VT, мінімальної маси МT або вартості WT - вводять функції мети відповідно: Р2 / VT Р2 / МT або Р2 / WT. При формуванні цих функцій зі співвідношенням (2) доцільно виразити їх через відносні геометричні розміри, прийнявши за базовий розмір, наприклад ширину стрижня магнітопроводу а (рис):

(3)

Тоді аргументами всіх вже згаданих функцій мети з врахуванням обмежень: заданих значень спаду напруги, частоти, коефіцієнтів заповнення сталі магнітопроводу та вікна обмотки з умовою забезпечення, наприклад мінімального об'єму, — будуть відносні розміри х, у, z та індукція ВT.

(4)

де

(4а)

Функція записується тоді в повному вигляді:

(5)

 

де , – питома маса відповідно сталі магнітопровода та міді котушки з ізоляцією:

Тоді оптимальні співвідношення розмірів xov, yov, zov визначають з умов існування часткових максимумів функції мети, наприклад за мінімумом об'єму

(6)

Розв'язки системи рівнянь (6) є значеннями координат гло­бального оптимуму. Вони можуть коригуватися заданими граничними значеннями Δ UT, η υ m та умовами дискретності конструкційних і технологічних параметрів (шириною стрічки, ти­порозмірами серійних магнітопроводів тощо).Виходячи із заданої потужності Р2, визначають з (4а) базовий розмір аv.

Аналогічно оптимізують відносні розміри трансформатора xov, yov, zov, а потім і базовий розмір ам за критерієм маси трансформатора М

(7)

(8)

а також його вартості W врахуванням зазначених обмежень.

Компромісний оптимум розмірів трансформатора за мінімумом маси і одночасно вартості трансформатора визначають за­гальноприйнятим методом: вводячи вагові коефіцієнти kM та kW і для цих критеріїв сумісно розв'язують систему рівнянь

(9)

Автором складено програму оптимізаційних розрахунків бро-невого мікротрансформатора за функціями мети (6) з обмежен­ням спаду напруги на трансформаторі Δ UT% . Ці розрахунки для мікротрансформатора потужністю 50 Вт при Δ UT% = 10% для стан­дартної ширини стрічки магнітопроводу а = 25мм дали такі опти­мальні співвідношення розмірів трансформатора: xov =1, 1; yov =2, 1; zov =2, 5.

TTS

Трансформатори серії TTS призначені для живлення кіл керування, місцевого освітлення, сигналізації і автоматики, з встановленням на шині TS35.

Таблиця 2.1

ОСВР1М

Трансформатори серії ОСВР1М (однофазні, сухі, модернізовані, встановлювані в оболонки вибухозахищеного і гірського обладнання) призначені для живлення кіл керування гірського обладнання. Кліматичне виконання У категорія 3 по ГОСТ 15150.

Трансформатори мають підвищену ізоляцію обмоток і підвищену стійкість до перенапруг мережі.

Таблиця 2.2

ТПН

Однофазні уніфіковані трансформатори серії ТПН на напругу мережі 220V 50Hz передбачені для роботи в джерелах живлення РЭА і колах керування електричних мереж. Виконуються трансформатори на броньових магнітопроводах типу ШЛ, ШЛМ, ПЛ, ПЛМ як в каркасному так і в бескаркасному варіанті. Можлива герметизація трансформаторів.

Таблиця 2.3


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.