Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Завершення аудиторської перевірки
 

Сутність звіту аудитора полягає в підтвердженні думки про достовірність фінансової звітності особи, що перевіряється, відповідності порядку ведення звітності діючому законодавству.

Звіт незалежного аудитора

за результатами проведеного аудиту власного капіталу на

ТОВ «Стіл ЛТД»

Ми провели аудиторську перевірку Розділу І Пасиву Балансу «Власний капітал» ТОВ «Стіл ЛТД» станом на 31.12.14 р. Відповідальність за підготовку даних по власному капіталу лежить на керівництві товариства. Наш обов’язок полягає у встановленні думки відносно статей Розділу І Пасиву Балансу «Власний капітал».

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення статті статей «Зареєстрований (пайовий) капітал», «Неоплачений капітал», «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» Балансу у відповідності до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення статей «Зареєстрований (пайовий) капітал», «Неоплачений капітал», «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» Балансу, які не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо статей Балансу на основі результатів нашої аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що статі «Зареєстрований (пайовий) капітал», «Неоплачений капітал», «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» Балансу не містять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить оцінка ризиків суттєвих викривлень статей «Зареєстрований (пайовий) капітал», «Неоплачений капітал», «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» Балансу внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також і оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок зроблених управлінським персоналом, та представлення статей «Зареєстрований (пайовий) капітал», «Неоплачений капітал», «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» Балансу.Ми вважаємо, що отримали достатні аудиторські докази дій висловлення нашої думки.

На нашу думку, Розділ І Пасиву Балансу «Власний капітал» являється достовірним і об’єктивним станом на 31.12.14р. у відповідності до Положень (положень) бухгалтерського обліку.

 

Складено 12 травня 2015 року м. Івано-Франківськ

Лист керівництву

 

12.05.2015р. №12/01 м. Івано-Франківськ

1. Нами була проведена перевірка обліку власного капіталу за період 01.01.14р. по 31.12.14 р.

2. Відповідальними особами від підприємства був генеральний директор ТОВ «Стіл ЛТД» – Льода О.Б.;

3. ТОВ «Стіл ЛТД» зареєстроване Виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради, 21.10.1992. Засновниками товариства є фізичні особи – громадяни України.

4. Майно товариства складається з основних фондів та оборотних засобів. Джерелами формування майна є внески засновників, які вносили свої частки у грошовій та матеріальній формі.

5. Товариство знаходиться на загальній основі оподаткування і є платником податку на додану вартість. Має самостійний баланс, власний розрахунковий рахунок в банку та інше.

6. Місце знаходження підприємства: м. Івано-Франківськ, вул.. Набережна ім.. В.Стефаника, 11а.

7. ТОВ «Стіл ЛТД» діє на підставі Статуту, інших нормативних актів України, ведення обліку здійснюється відповідно до положень викладених у Наказі про облікову політику.

8. Організаційна структура товариства не є складною. Ведення бухгалтерського обліку покладено на генерального директора.

9. У ході перевірки було використано наступні документи: Статут, Наказ про облікову політику, Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва за 2014 рік.

10. Під час перевірки перевірялася кожна стаття власного капіталу, яка існує на підприємстві, а саме «Зареєстрований (пайовий) капітал», «Неоплачений капітал» та «Нерозподілений прибуток».

11. В ході аудиторської перевірки не було виявлено порушення в обліку власного капіталу.

12 Травня 2015 року. Забойська М.mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал