Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Документування операцій з власним капіталом
 

Облік власного капіталу, як і облік взагалі,починається з первинного документування фактів господарського життя. Організація первинної облікової документації починається з виявлення складу господарських операцій і об’єктів, що повинні знайти відображення в системі обліку на підприємстві. Для облікового відображення операцій з власним капіталом служать дві групи документів, виділених нами залежно від їх впливу на складові частини активів та пасивів підприємства (рис. 3.2).

ДОКУМЕНТУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ
Операції, які призводять до змін
У складі власного капіталу та активів підприємства
У складі власного капіталу та зобов’язань
Акти приймання-передачі майна, накладні, рахунки, чеки, акти приймання матеріалів, прибуткові касові ордери, виписки банку, довідки бухгалтерії
Протоколи рішень зборів акціонерів, розпорядження та накази, засновницький опис майна, довідки бухгалтерії

Рисунок 3.2 – Документальне забезпечення операцій з власним капіталом

 

Кожне робоче місце бухгалтерії забезпечено нормативно-довідковими джерелами, зразками підписів осіб, що мають право підписувати документи, зразками діючих форм звітності та документів, встановлених Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку.

При цьому більшість операцій з обліку власного капіталу не мають розроблених та затверджених форм первинних документів. Ведення обліку таких операцій обмежується використанням довідок бухгалтерії, що складаються в довільній формі (табл. 2.11).

Під час складання первинних документів для надання їм юридичної сили і доказовості потрібно стежити за їх правильним оформленням, тобто наявністю всіх реквізитів: назва підприємства, установи, від імені яких складений документ, назва документа (форми), код форми, дата і місце складання, зміст господарської операції та її вимірники (у натуральному і вартісному виразі), посади, прізвища і підписи осіб, відповідальних за дозвіл та здійснення господарської операції і складання первинного документа.

 

 

Таблиця 2.11 – Первинні документи з обліку операцій з власним капіталом

Господарська операція Документ Вплив операції на складову власного капіталу
Зміна облікової політики Довідка бухгалтерії Збільшує або зменшує нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Виправлення помилок Довідка бухгалтерії Збільшує або зменшує нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Переоцінка основних засобів, незавершеного будівництва та нематеріальних активів Довідка бухгалтерії Збільшує або зменшує інший додатковий капітал
Вибуття раніше дооцінених об’єктів необігових активів Акт приймання-передачі основних засобів, довідка бухгалтерії Зменшення додаткового капіталу та збільшення нерозподіленого прибутку
Збільшення статутного капіталу за рахунок індексації основних засобів Протокол рішення зборів акціонерів, нова редакція статуту Збільшує статутний капітал та зменшує інший додатковий капітал
Визначення фінансового результату за звітний період Довідка бухгалтерії Отримання прибутку або збитку
Розподіл прибутку; - виплати власникам (дивіденди); - відрахування до резервного капіталу;   - спрямування прибутку до статутного капіталу Протокол рішення зборів акціонерів, нова редакція статуту - зменшення нерозподіленого прибутку; - зменшення нерозподіленого прибутку та збільшення резервного капіталу; - зменшення нерозподіленого прибутку та збільшення статутного капіталу
Формування фондів і резервів Статут, кошториси, планові калькуляції, розрахунок бухгалтерії Зменшення статутного капіталу, резервного або прибутків
Реєстрація статутного капіталу Статут Збільшення статутного капіталу та неоплаченого капіталу
Погашення заборгованості з капіталу; – грошовими коштами; – основними засобами;   – нематеріальними активами;   – виробничими запасами Виписка банку Акт приймання-передачі основних засобів Акт введення в господарський обіг об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів Акт приймання матеріалів, накладна Зменшення неоплаченого капіталу
Перевищення фактичного внеску учасниками до статутного капіталу над його заборгованістю   Довідка бухгалтерії Збільшення емісійного доходу або іншого вкладеного капіталу
Розрахунок з учасником у товаристві у разі його виходу Протокол рішення зборів, довідка бухгалтерії Збільшення вилученого капіталу, зменшення прибутку, зменшення резервного капіталу (за певних умов)  
Списання невідшкодованих збитків за рахунок; – пайового капіталу; – іншого вкладеного капіталу; – резервного капіталу   Рішення засновників Зменшення збитків та зменшення пайового капіталу, іншого вкладеного капіталу, резервного капіталу
Продовження таблиці 2.11
1

Безоплатно отримані активи Акт приймання-передачі основних засобів Збільшення іншого додаткового капіталу
Визнання доходу від безоплатно одержаного необігового активу Розрахунок амортизації, бухгалтерська довідка Зменшення іншого додаткового капіталу

 

З метою упорядкування руху та своєчасного отримання для записів у бухгалтерському обліку первинних документів наказом керівництва товариства встановлюється графік документообороту. Головне завдання такого графіку документообороту полягає у сприянні поліпшенню облікової роботи, посиленню контрольних функцій бухгалтерського обліку, підвищенню рівня його механізації та автоматизації. Дані з первинних документів і графіків документообороту мають служити основним джерелом для оцінки ефективності використання капіталу та його складових (фондів підприємства, прибутку, залучених коштів), розкритих ще в одній складовій технологічного блоку облікової політики – в системі внутрішньої управлінської звітності.

Невикористання наявної облікової інформації у цих напрямках негативно впливає на рівень управлінських рішень щодо розміщення та використання статутного капіталу, визначення його вартості в умовах ринку та пошук альтернативних джерел фінансових ресурсів з метою розширення сфери його господарської діяльності.

Для розкриття інформації про події та операції, які вплинули на кінцеві залишки складових власного капіталу призначений Звіт про власний капітал (форма 4).

Звіт про власний капітал ТОВ «Стіл ЛТД» не подає.

Зміст і форма Звіту про власний капітал, а також загальні вимоги до розкриття його статей визначаються Методичними рекомендаціями щодо заповнення форм фінансової звітності.

Для кожної складової власного капіталу у Звіті виділено окремі графи, в яких відображаються:

– залишки у розрізі усіх складових власного капіталу на початок і кінець звітного року;

– статті, які вплинули на зміни складових власного капіталу.

Дана форма фінансової звітності складається за даними Балансу, Звіту про фінансові результати, журналу 7 «Облік власного капітал та забезпечення зобов’язань» та відомостей аналітичних даних 7.1,7.2 до рахунків 42 «Додатковий капітал» й 544 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) відповідно. Дані про залишки за окремими складовими власного капіталу на початок року переносяться із відповідних рядків першого розділу пасиву Балансу «Власний капітал». Подальше заповнення Звіту здійснюється за шаховим принципом, у відповідності до якого на перетині відповідних граф та статей відображаються зміни складових власного капіталу. Дотримання такого принципу забезпечує відповідність інформації щодо складових власного капіталу на кінець року, наведеної у Звіті, даним першого розділу пасиву Балансу «Власний капітал».

Складання Звіту про власний капітал здійснюється за сімома етапами.

На першому етапі здійснюється перенесення залишків складових власного капіталу на початок року до рядка 4000 Звіту. Для заповнення такого рядка використовується або залишки рахунків та субрахунків четвертого класу Плану рахунків бухгалтерського обліку «Власний капітал та забезпечення зобов’язань», або показники першого розділу пасиву Балансу «Власний капітал».

На другому етапі здійснюється коригування значення залишку власного капіталу на початок року у такій послідовності:

1) проводиться коригування залишку власного капіталу на початок року (рядки 4005,4010,4090) внаслідок зміни облікової політики, виправлення помилок тощо. Порядок виправлення помилок, внесення та розкриття інших змін у фінансовій звітності регламентовано П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах», за яким виправленню підлягають лише суттєві помилки, тобто такі, що викривляють показники фінансової звітності і можуть призвести до неправильного прийняття рішень її користувачами. Виявлені помилки, допущені при складанні фінансових звітів за попередні роки за умови їх впливу на величину власного капіталу (прибуток чи збиток), виправляються шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного року;

2) визначається скоригований залишок власного капіталу на початок року (рядок 4095), як алгебраїчна сума рядків 4000, 4005, 4010, 4090 Звіту.

На третьому етапі наводиться інформація про зімну іншого сукупного доходу за звітний період, відображеного у статтях другого розділу Звіту про фінансові результати «Сукупний дохід». Такі зміни виникають унаслідок: 1) дооцінки вартості об’єктів основних засобів та нематеріальних активів, зменшеної на суму уцінки таких об’єктів протягом звітного періоду в межах сум раніше проведених дооцінок; 2) зміни балансової вартості об’єктів хеджування; 3) визнаних курсових різниць, віднесених до складу власного капіталу тощо. У додаткових статтях Звіту про власний капітал може наводитися інформація про складові іншого сукупного доходу, якщо вона відповідає критеріям суттєвості.

На четвертому етапі інформація про чистий прибуток (збиток) та його розподіл розкривається у такій послідовності:

1) із рядка 2350 (2355) Звіту про фінансові результати сума чистого прибутку (збитку) за звітний період переноситься до рядка 41000 Звіту про власний капітал;

2) відображаються дані про розподіл прибутку (рядки 4200,4205,4210), направленого на збільшення розміру зареєстрованого (статутного, резервного капіталу), а також на виплату дивідендів учасникам.

На п’ятому етапі наводяться дані про внески учасників у господарську діяльність підприємства (рядки 4240, 4245). При цьому, з одного боку, відображається інформація про збільшення розміру зареєстрованого статутного,пайового та додаткового капіталу, а з іншого – про зміни неоплаченого капіталу у результаті виникнення та погашення заборгованості учасників перед товариством.

На шостому етапі наводиться інформація про вилучений капітал (рядки 4260, 4265, 4270, 4275) та зменшення власного капіталу у результаті виходу засновника із товариства тощо.

На сьомому етапі підсумок змін та залишок складових власного капіталу на кінець року визначається у наступній послідовності:

1) розкривається інформація про інші зміни у складі власного капіталу товариства (рядок 4290), що не була включена до вищезгаданих статей, зокрема: сума списання невідшкодованих збитків, вартість безоплатного отриманих необоротних активів тощо;

2) визначається підсумок змін за звітний період складових власного капіталу (рядок 4295);

3) визначається залишок складових власного капіталу на кінець року (рядок 4300) як алгебраїчна сума скоригованого залишку власного капіталу на початок року та всіх змін у складі власного капіталу протягом звітного періоду.

Таким чином, в даному розділі дипломної роботи були розглянуті основі складові власного капіталу ТОВ «Стіл ЛТД», облік яких ведеться на підприємстві, а саме: облік зареєстрованого капіталу, облік неоплаченого капіталу та обліку нерозподіленого прибутку (непокритого збитку). Важливим питанням є документування операцій з власним капіталом та узагальнення інформації у фінансовій звітності..

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал