Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Електробезпека .Основи пожежної профілактики на виробничих об’єктах .
Електробезпека— система організаційних і технічних заходів і засобів, що забезпечують захист людей від шкідливої і небезпечної дії електричного струму, електричної дуги, електричного поля і статичної електрики (ГОСТ 12.1.009176.ССБТ. Электробезопасность. Термины и определения).Наведене визначення включає 4 фактори. Два з них (електричний струм і ел трична дуга) відносяться до безпосередньо небезпечних і є предметом розгляду даного розділу.- Електротравма — травма, спричинена дією на організм людиниелектричного струму і (або) електричної дуги .- Електротравматизм — явище, що характеризується сукупністю електротравм. -Електроустановки — машини, апарати, лінії електропередач ідопоміжне обладнання (разом із спорудами і приміщеннями, в якихвони розташовані), призначені для виробництва, перетворення, трансформації, передачі, розподілу електричної енергії та перетворення їїв інші види енергії - Електроприміщення— приміщення або відгорожені, наприклад, сітками частини приміщень, доступні тільки для кваліфікованого обслуговуючого персоналу, в яких розміщені електроустановки .Схема надання першої допомоги при ураженні електрострумом:- знеструмити постраждалого (не забувайте про власну безпеку!);- при раптовій зупинці серці – нанесіть прекардіальний удар по грудині и приступіть до реанімації;- при кровотечі – накладіть кровоспинний джгут, стисну пов’язку;- при електричних опіках і ранах – накладіть стерильні пов’язки;- при переломах кісток кінцівок – шини (можна використати будь-які підручні засоби)- викличте швидку допомогу.

Неприпустимо:- торкатися до потерпілого без попереднього знеструмлення;- втрачати час на пошуки вимикача електроструму якщо можна перерубати або скинути електродріт предметом, що не проводить електрострум;- припиняти реанімацію до появлення ознак біологічної смерті (трупних плям);- наближатися до електродроту, що лежить на землі бігом або великими кроками;- закопувати ураженого блискавкою в землю.Відповідно до ПУЭ, приміщення за небезпекою електротравм поділяються на три категорії:- без підвищеної небезпеки;-з підвищеною небезпекою- особливо небезпечні;До чинників підвищеної небезпеки відносяться:♦температура в приміщенні, що впродовж доби перевищує 35оС;♦відносна вологість більше 75%, але менше насичення;♦струмопровідна підлога — металева, бетонна, цегляна, земляна тощо;♦струмопровідний пил;♦можливість одночасного доторкання людини до неструмовіднихчастин електроустановки і до металоконструкцій, що мають контакт землею.

Оскільки в умовах виробництва завжди є горючі речовини, a у пові-трі — достатня кількість кисню, то для виникнення горіння бракує лише джерела займання.До джерела запалювання належать відкрите полум’я, розжарені пред-мети, іскри від ударів та тертя, сонячна радіація та ін.

Горюча речовина з окислювачем утворює так зване горюче середови-ще, яке здатне горіти при наявності джерела запалювання. Тому заходи системи попередження пожежі спрямовані на дотримання безпечної по-ведінки з джерелом запалювання та запобігання утворенню горючого се-редовища.

Запобігання появі у горючому середовищі джерела запалювання можна досягти дотриманням Правил пожежної безпеки, використанням електроустаткування, що відповідає за вимогам класу пожежовибухоне-безпечних приміщень та зон, ліквідацією умов для самоспалахування ре-човин (матеріалів) тощо.

Запобігання утворенню горючого середовища досягається дотриман-ням наступних вимог: заміна, по можливості, у технологічних процесах горючих речовин (матеріалів) на негорючі; ізоляція горючого та вибухо-небезпечного середовища; використанням інгібіторнихта флегматизацій-них добавок; застосуванням в установках з горючими речовинами при-строїв захисту від пошкоджень та аварій; жорстким контролем за станом повітря в приміщеннях та якістю вентиляції тощо.

Система попередження пожеж також передбачає зниження пального навантаження в приміщеннях, проведення пожежотехнічних обстежень, використання знаків безпеки, своєчасне виявлення початкової стадії по-жежі, передачу інформації про місце і час її виникнення й, у разі необхід-ності, включення автоматичних засобів пожежегасіння. Засобами проти-пожежної автоматики забезпечуються виробничі приміщення категорій А, Б і В.Установки автоматичної електричної пожежної сигналізації мон-тують на складах, базах та інших пожежовибухонебезпечних об’єктах. Основними складовими частинами цих установок є: датчики (сповісни-ки), що монтуються в будівлях або на території об’єктів і призначені для подання сигналу про пожежу; приймальні апарати (станції), що забезпе-чують приймання сигналів від датчиків, а також автоматичні системи по-жежегасіння.

Датчики можуть бути тепловими, димовими, світловими. Принципи роботи їх будуються на дії тепла, продуктів згорання й ультрафіолетових променів.

 

44.Організація електробезпеки.ДНАОП 0.00-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів
1.1. Галузь застосування1.1.1. Вимоги цих Правил поширюються на працівників, що обслуговують діючі електроустановки споживачів напругою до 220 кВ
включно і є обов'язковими для всіх споживачів та виробників
електроенергії, незалежно від їх відомчої належності і форм
власності на засоби виробництва.1.1.2. Вимоги цих Правил повинні виконуватись під час експлуатації діючих електроустановок, електричних станцій, електричної частини ТАВ, ЗДТУ, районних котелень, що
обслуговуються споживачами, під час виконання в них монтажних,
налагоджувальних, випробувальних, ремонтних і будівельних робіт. 1.1.3. В цих Правилах викладені основні вимоги щодо убезпечення працівників під час експлуатації електроустановок. Заходи додаткового підвищення безпеки, які передбачаються безпосередньо на місці проведення робіт, не повинні суперечити цим Правилам або послаблювати їхню дію.1.1.4. Засоби захисту, що застосовуються відповідно до цих
Правил, повинні бути справні, випробувані і задовольняти вимоги
"Правил применения и испытания средств защиты, используемых в
электроустановках /Москва, Энергоатомиздат, 1987", затверджених
Міненерго СРСР 12.02.811.1.5. Первинні засоби пожежогасіння, які застосовуються в електроустановках, мають відповідати Правилам пожежної безпеки в
Україні, затвердженим Управлінням Державної пожежної охорони МВС
України 22.06.95 N 400 ( z0219-95 ) та зареєстрованим в Мін'юсті
України 14.07.95 за N 219/755.1.1.6. Машини, механізми, пристосування і інструмент, що застосовуються в електроустановках, повинні бути справні і
випробувані відповідно до чинних нормативних документів і строків.1.1.7. Електрообладнання, конструкції, комплектувальні
деталі, вузли вітчизняного та іноземного виробництва повинні
відповідати вимогам чинних в Україні нормативних документів.Електрообладнання, яке підлягає в Україні обов'язковій
сертифікації, повинно супроводжуватись сертифікатом відповідності
або свідоцтвом про визнання іноземного сертифіката згідно з
Державною системою сертифікації УкрСЕПРО. У разі постачання електрообладнання з-за кордону
організація-замовник повинна отримати сертифікат відповідності до
укладення контракту на його поставку.Паспорт, інструкція та інша експлуатаційна документація, що
поставляється з обладнанням чи виробами, повинна мати переклад
українською (або також і російською) мовою.Можливі відхилення від нормативної документації повинні бути
узгоджені з Держнаглядохоронпраці, Держстандартом та
організацією-замовником до укладання контракту на їх постачання.
Копії погоджень і сертифікати долучаються до паспорта обладнання
або виробу.1.1.8. Під час виконання будівельно-монтажних робіт в
електроустановках обов'язкове дотримання також вимог
СНиП-III-4-80* "Техника безопасности в строительстве".1.1.9. Під час експлуатації електроустановок необхідно
дотримуватись вимог пожежної безпеки, встановлених Правилами
пожежної безпеки в Україні ( z0219-95 ). 1.1.10. Вимоги чинних норм галузевих правил безпеки під час
експлуатації електроустановок споживачів міністерств і відомств не
повинні суперечити цим Правилам та послаблювати їхню дію.

45. Організація пожежної безпеки .Закон України «Про пожежну безпеку»

Стаття 2. Забезпечення пожежної безпеки

Забезпечення пожежної безпеки є складовою частиною виробничої
та іншої діяльності посадових осіб, працівників підприємств,
установ, організацій та підприємців. Це повинно бути відображено у
трудових договорах (контрактах) та статутах підприємств, установ
та організацій. Забезпечення пожежної безпеки підприємств, установ та
організацій покладається на їх керівників і уповноважених ними
осіб, якщо інше не передбачено відповідним договором. Забезпечення пожежної безпеки при проектуванні та забудові
населених пунктів, будівництві, розширенні, реконструкції та
технічному переоснащенні підприємств, будівель і споруд
покладається на органи архітектури, замовників, забудовників,
проектні та будівельні організації. Забезпечення пожежної безпеки в жилих приміщеннях державного,
громадського житлового фонду, фонду житлово-будівельних
кооперативів покладається на квартиронаймачів і власників, а в
жилих будинках приватного житлового фонду та інших спорудах, на
дачах і садових ділянках - на їх власників або наймачів, якщо це
обумовлено договором найму.

Стаття 3. Розмежування компетенції в галузі пожежної безпеки

До компетенції центральних органів виконавчої влади в галузі
пожежної безпеки належить: проведення єдиної політики в галузі пожежної безпеки; визначення основних напрямів розвитку науки і техніки,
координація державних, міжрегіональних заходів і наукових
досліджень у галузі пожежної безпеки, керівництво відповідними
науково-дослідними установами; розробка та затвердження державних стандартів, норм і правил
пожежної безпеки; встановлення єдиної системи обліку пожеж; організація навчання спеціалістів у галузі пожежної безпеки,
керівництво пожежно-технічними навчальними закладами; оперативне управління силами і технічними засобами, які
залучаються до ліквідації великих пожеж; координація роботи щодо створення і випуску пожежної техніки
та засобів протипожежного захисту, встановлення державного
замовлення на їх випуск і постачання; співробітництво з органами пожежної безпеки інших держав. Вирішення всіх інших питань у галузі пожежної безпеки, не
віднесених цим Законом до компетенції центральних органів
виконавчої влади, належить до компетенції Ради Міністрів
Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого та регіонального самоврядування.

Стаття 4. Обов'язки державних органів щодо забезпечення
пожежної безпеки

Центральні органи виконавчої влади, Рада Міністрів Республіки
Крим, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевогота регіонального самоврядування в межах своєї компетенції
організують розроблення та впровадження у відповідних галузях і
регіонах організаційних і науково-технічних заходів щодо
запобігання пожежам та їх гасіння, забезпечення пожежної безпеки
населених пунктів і об'єктів. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи: забезпечує здійснення державного пожежного нагляду, пожежної
охорони населених пунктів і об'єктів, координує діяльність
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади з питань
удосконалення пожежної охорони; одержує безкоштовно від міністерств, інших органів виконавчої
влади, органів місцевого та регіонального самоврядування,
підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для
виконання покладених на нього завдань; залучає до розроблення актуальних проблем пожежної безпеки,
проведення консультацій та експертиз вищі навчальні заклади та
інші установи, а також окремих учених, висококваліфікованих
фахівців. Рішення Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи з питань пожежної безпеки, що належать до його
компетенції, є обов'язковими для органів виконавчої влади, а також
підприємств, установ, організацій та громадян. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади: проводять єдину науково-технічну політику з питань пожежної
безпеки; розробляють і реалізують комплексні заходи, спрямовані на
поліпшення пожежної безпеки об'єктів; здійснюють методичне керівництво та контроль за діяльністю
підвідомчих об'єктів у галузі пожежної безпеки. Для координації і вдосконалення роботи, пов'язаної із
забезпеченням пожежної безпеки та контролем за її проведенням, в
апаратах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади
створюються служби пожежної безпеки. Органи виконавчої влади, що здійснюють матеріально-технічне
забезпечення виробництва найважливіших видів продукції, повинні
передбачати задоволення потреб пожежної охорони та об'єктів
народного господарства в пожежній техніці, обладнанні, засобах
протипожежного захисту. Випуск цієї техніки, обладнання та засобів
включається до державного замовлення.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.01 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал