Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Статистична обробка експериментальних даних
 

1. Вибіркова середня об’ємна подача компресора:

 

,

 

де – об’ємна подача компресора в експерименті; n – кількість експериментів.

2. Вибіркова дисперсія об’ємної подачі компресора:

 

 

3. Середнє квадратичне відхилення та вибірковий коефіцієнт варіації:

 

 

4. Аналогічно статистично обробити результати масової подачі і по-тужності приводу компресора.

5. Зробити висновки.

 

4.7. Контрольні питання

1. Що називається круговим процесом або циклом?

2. Що називається термічним ККД?

3. За яких умов термічний ККД циклу може дорівнювати одиниці?

4. Опишіть прямий цикл Карно.

5. Від яких параметрів залежить термічний ККД прямого циклу Карно?

6. Чому термічний ККД циклу Карно не може дорівнювати одиниці?

7. Чи можна одержати термічний ККД довільного циклу теплового двигуна більшим ніж термічний ККД циклу Карно? Відповідь обґрунтуйте.

8. Укажіть на -діаграмі роботу розширення теплового двигуна, який працює за прямим циклом Карно.

9. Укажіть на -діаграмі теплоту стискування теплового дви-гуна, який працює за прямим циклом Карно.

10. Проаналізуйте формулу для розрахунку термічного ККД тепло-вого двигуна, який працює за прямим циклом Карно, і вкажить інженерні шляхи його збільшення.

11. Яка машина називається компресором?

12. Які Ви знаєте основні характеристики компресора?

13. З яких процесів складається теоретична індикаторна діаграма одноступінчастого компресора?

14. Що розуміють під шкідливим простором у компресорі?

15. Чому не можна одержати газ високого тиску в одноступінчастому компресорі?

16. Яким термодинамічним процесом є процес стискування реаль-ного компресора?

17. Як зміниться об’єм газу в компресорі, що всмоктується, при збільшенні об’єму шкідливого простору?

18. При якому положенні поршня в циліндрі компресора під порш-нем виявиться шкідливий простір?

19. Яке максимальне значення ступеня підвищення тиску можна за-безпечити в одноступінчастому компресорі?

20. Що таке робочий об’єм компресора?

21. При якому процесі стискування кисню потужність компресора, яка витрачається на привід компресора, буде максимальною, якщо ?

22. Чим пояснюється відхилення ліній нагнітання та всмоктування від правильних ізобар на індикаторній діаграмі?

23. Яким рівнянням визначається робота для приводу компресора при політропному стискуванні робочого тіла?

24. Що показує об’ємний ККД компресора?

25. Як змінюється -діаграма теоретичного компресора та інди-каторна діаграма реального компресора при підвищенні тиску нагнітання адіабатного стиску?

26. Як на і -діаграмах зобразити процеси адіабатичного і політропного стискування в триступінчастому компресорі з охолодженням газу на кожному ступені до однієї й тієї ж самої температури?27. Поясніть, як зміняться і -діаграми триступінчастого адіабатичного стиску газу в компресорі, якщо від охолодження газу після кож-ного ступеня до однієї й тієї самої температури перейти до охо-лодження газу після кожного ступеня до меншої температури .

28. Як на і -діаграмах зобразити теоретичний цикл одно-ступінчастого компресора?

29. Поясніть, як зміняться і -діаграми теоретичного комп-ресора при підвищенні тиску нагнітання політропного процесу стиску, якщо показник політропи більший ніж показник адіабати .

30. Робоче тіло (1 кг повітря) здійснює цикл Карно в межах темпе-ратур t1 = 250 °C i t2 = 30 °C. Тиски: найвищий P3 = 1 МПа, найнижчий P1 = 0,1 МПа. Знайдіть параметри стану повітря в характерних точках, кількість підведеної і відведеної теплоти, роботу та термічний ККД циклу.

 

Лабораторна Визначення теплопровідності

робота5 матеріалу експрес методом

 

5.1. Програма теоретичної підготовки

 

Види перенесення теплоти: теплопровідність, конвекція і випроміню-вання. Складний теплообмін. Масообмін.

Температурне поле, тепловий потік, градієнт температури, поверхнева густина теплового потоку. Основні положення вчення про теплопровідність.

Закон Фур’є. Теплопровідність: одиниця і фізична суть.

Механізм передачі теплоти в металах, діелектриках, напівпровід-никах, рідинах і газах. Значення теплопровідності для (твердих суцільних і пористих) тіл, рідин і газів.Диференціальне рівняння теплопровідності для однорідних ізотопних тіл, умови однозначності. Коефіцієнт температуропровідності: одиниця, фі-зична суть.

Теплопровідність при стаціонарному режимі. Теплопровідність одно- і багатошарової плоских стінок при граничних умовах І роду.

Теплопровідність при стаціонарному режимі і граничних умовах ІІІ роду (теплопередача).

Рівняння Ньютона–Ріхмана, коефіцієнт тепловіддачі: одиниця і фізична суть. Теплопередача через одно- і багатошарові плоскі стінки.

Література: [1, с. 87–94, с. 120–121; 2, с. 79–80, с. 80–84; 3, с. 313–314, с. 315–323, с. 325-329, с. 337–340; 4, с. 134–144; 7, с. 5; 6, с. 7–24, с. 24–32].

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал