Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Порядок виконання роботи. 1. Ознайомитися з установкою, перевірити наявність води в кюветі сушильної камери та впевнитись, що марлеві перегородки зволожені.
 

1. Ознайомитися з установкою, перевірити наявність води в кюветі сушильної камери та впевнитись, що марлеві перегородки зволожені.

2. Увімкнути вентилятор і встановити за вольтметром режим нагрі-вання повітря у калорифері (вказує викладач або навчальний майстер).

3. Встановити постійний режим нагрівання повітря в калорифері та сталий режим насичення вологого повітря в сушильній камері. При цьому по­казання термометра 11 і термометрів Ассмана 12 не повинні змінюватися з часом.

4. У сталому режимі зняти такі покази:

– термометрами психрометра Августа 7 ( – сухого; – мокрого) – температуру повітря;

– газовим лічильником – об’єм повітря V, що протікає через ус-тановку за певний час τ;

– вольтметром 9 – напругу U;

– амперметром 10 – силу струму I;

– термометром 11 – температуру підігрітого повітря, яке надходить у сушильну камеру tn;

– термометрами психрометра Ассмана 12 ( ) – температуру вологого повітря;

– барометром – атмосферний тиск.

Значення величин, що виміряються, записати в таблицю 3.1.

 

Таблиця 3.1 – Експериментальні дані

№ з/п Термометри психрометра Августа V, τ, с U, В I, А , °С Термометри психрометра Ассмана Pатм, мм рт. ст.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     

 

5. Нанести на -діаграми (які виконують завчасно при підготовці до роботи) характерні стани вологого повітря проведеного екс-перименту:

– на вході в установку (т. 1) – за показами термометрів психрометра Августа 7;

– на вході в сушильну камеру (т. 2) – за показами термометра 4 ( );

– на виході з сушильної камери (т. 3) – за показами термометрів психрометра Ассмана 12.

6. Показати на -діаграмі процес нагріву повітря в калорифері (т. 1 т. 2) і процес насичення повітря вологою в сушильній камері (т. 2 т. 3).

7. Показати на -діаграмі ізобарний (при ) процес нагрі-вання водяної пари, яка знаходиться у вологому повітрі для ступеня сухості , до температури з наступним адіабатичним сушінням до тем-ператури .

3.5. Методика роботи з h–d-діаграмою

 

1. Нанести за показами термометрів психрометра стан вологого по-вітря на -діаграму. На цій діаграмі стан вологого повітря показують як точку перетину ізотерм сухого та мокрого термометрів. Ізотерма сухого термо-метра відома з діаграми, а ізотерму мокрого, визначають наступним чином.

Відповідно до показу мокрого термометра проводять ізотерму сухого термометра до перетину з лінією відносної вологості j = 100 %, а з цієї точки проводять лінію, що паралельна лініям h = const, і яка й буде ізотермою вологого повітря.2. Ентальпія стану вологого повітря визначається за лінією h = const, яка проходить через точку цього стану на -діаграмі.

3. Відносна вологість j вологого повітря визначається на лінії j = const, що проходить через точку стану.

4. Вологовміст вологого повітря визначається на лінії d = const, яка проходить через точку стану.

5. Парціальний тиск водяної пари у вологому повітрі визна-чається послідовним проектуванням точки стану спочатку по лінії d = const на лінію парціального тиску, а потім по горизонталі – на шкалу парціального тиску водяної пари.

6. Температура точки роси стану вологого повітря визначається проектуванням точки стану по лінії d = const до перетину з лінією j = 100 %. Ізотерма сухого термометра, яка підходить до точки перетину, і дає нам температуру точки роси.

7. Процес нагрівання повітря в калорифері (т.1 т.2) і процес наси-чення повітря вологою в сушильній камері (т.2 т.3) виділяється за допо-могою з’єднання прямими лініями точок станів відповідно т. 1 і т. 2 та т. 2 і т. 3.


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.011 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал