Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Оцінка ризику і страхування




Оцінка рівня ризику є найбільш складним і відповідальним моментом, оскільки саме від її результатів залежать подальші дії підприємства. В першу чергу необхідно встановити перелік ризиків, які є найбільш реальними. Зміст даної процедури поділяють на два основних етапи.

По-перше, необхідно визначити перелік тих ризиків, зниження яких залежить безпосередньо від підприємства (наприклад, ризик втрати урожаю сої через недотримання умов зберігання і умов виробництва). Такі ризики називають внутрішніми і завдяки вдало організованій управлінській системі можуть бути максимально зменшені, або ж взагалі усунені. Для зменшення імовірності виникнення таких ризиків необхідно чітко дотримуватись правил протипожежної безпеки та виробничої технології.

По-друге, необхідно визначити ризики зовнішні, рівень яких не залежить від особливостей функціонування підприємства (наприклад, ризик змін втрати врожаю сої від несприятливих погодо-кліматичних умов, зміни законодавства). Такі ризики називають зовнішніми і вони не можуть бути усунені, проте вони піддаються мінімізації. Мінімізувати зовнішні ризики можливо за допомогою страхування посівів сої як незавершеного виробництва, встановлення у виробничих приміщеннях протипожежної сигналізації, постійного моніторингу змін чинного законодавства тощо.

Найбільш вагомими ймовірними ризиками вирощування, збирання та зберігання сої на ПП «Граніт-Агро» є наступні:

1) неврожай сої, пов’язаний з природними факторами;

2) виробничі ризики, які включають ймовірність зниження ефективності виробництва сої через неякісний посівний матеріал, поломку машин тощо;

3) прорахунки у підборі кадрів та ін.

Після встановлення переліку ризиків, необхідно визначити міру їх імовірності. Так, вищеозначені групи основних ризиків для досліджуваного підприємства можна подати у вигляді двох ситуацій С1 та С2, які характеризують зовнішній та внутрішній ризики відповідно. У першому випадку виникає зовнішній ризик втрати врожаю сої у зв’язку із погодно-кліматичними негараздами, а у другому – внутрішній ризик – ймовірність поломки сільськогосподарської техніки. Для кожної ситуації визначаємо максимальну та мінімальну ймовірність виникнення у ході господарської діяльності ПП «Граніт-Агро» (таблиця 9.1).

 

Таблиця 9.1. Ймовірність виникнення ризиків у ході життєвого циклу сої як товару на ПП «Граніт-Агро» Семенівського району

Ситуація Максимальна ймовірність, % (max) Мінімальна ймовірність, % (min) Ваговий коефіцієнт (α)
С1 0,7
С2 0,3

 

Не дивлячись на високий рівень невизначеності, кожний вид фінансового ризику може отримати відповідну кількісну оцінку. У розрахунках використовуються різні критерії прийняття ризикованих рішень, найбільш поширеними серед яких є Вальда, Лапласа, Севіджа та Гурвиця. Дані критерії дозволяють приймати рішення в умовах невизначеності на основі аналізу матриці можливих результатів.



Кількісно ризик оцінюється як добуток ймовірності появи події на величину втрат, які прогнозуються на підставі розрахунків, експертних оцінок, попереднього досвіду чи інтуїції:

 

Р = У×Вт, (9.1)

 

де Р – кількісна міра ризику в грошових чи натуральних одиницях;

У – ймовірність появи негативної події;

Вт – величина втрат від негативної події у натуральних, відносних чи вартісних одиницях.

З’ясувавши, що внутрішні та зовнішні ризики є досить ймовірними, ми пропонуємо наступні заходи їх профілактики та максимального усунення:

- ввести до штатного розпису посаду завідувача ремонтної майстерні, що передбачалося при розробці організаційного плану. Це знизить ймовірність виникнення внутрішнього ризику поломки техніки за рахунок підвищення контролю за відповідною господарською ланкою ПП «Граніт-Агро»;

- провести поточні та капітальні ремонти техніки, у т.ч. удосконалення лущильника ЛДВ-4, що передбачено попередньо у частині розробки виробничого плану;

- з метою максимального зниження негативного впливу дії неконтрольованого зовнішнього ризику втрати врожаю сої у зв’язку із погодно-кліматичними негараздами запропоновано проведення фінансових заходів, які включають програму страхування від ризиків з описом типів страхових полюсів, затрат на їх придбання та суми відшкодування. Для цього ми пропонуємо звернутися керівництву до компетентного страхового агента.



 

10. Фінансовий план

Фінансовий план – найважливіший елемент бізнес-плану, який складається як для обґрунтування конкретних інвестиційних проектів, так і для управління поточною та стратегічною фінансовою діяльністю. Цей розділ бізнес-плану включає такі складові: прогноз обсягів реалізації; баланс грошових надходжень та витрат; таблицю доходів та витрат.

Прогноз обсягів реалізації. Складається на основі даних про:

· заплановану площу посіву під сою;

· прогнозну урожайність сої;

· прогнозну ціну реалізації сої.

На початку нового звітного року, необхідно проводити аналіз ринків та каналів збуту за попередній рік, що дає можливість попередньо спрогнозувати обсяги майбутнього попиту на сою ПП «Граніт-Агро». Наступним кроком є здійснення перспективного планування цін по кожному можливому каналу реалізації та виду продукції (рис. 10.1).

Враховуючи отримані дані двох попередніх документів, проводиться розрахунок грошових потоків надходжень і результатів від реалізації продукції, у якому більшу увагу приділяють аналітичному дослідженню по кожному виду продукції. Розробляється фінансовий план (табл. 10.1).

Таблиця 10.1. Фінансовий план на виробництво сої на розрахунковий період 2013 р. ПП «Граніт-Агро» Семенівського району

Показники Всього за рік Квартали звітного періоду
1кв. 2013р. 2кв. 2013р. 3кв. 2013р. 4кв. 2013р.
1. Надходження грошових коштів, грн.
1.1 Виручка від реалізації сої - -
Всього надходження:
2. Витрати грошових коштів, грн.
2.1 Витрати на ПММ
2.2 Заробітна плата
2.3 Амортизація
2.4. Витрати на ТО і ремонти 17354,2,2
2.5 Приведені витрати
2.6 Приведені витрати і оборотні засоби (загальні витрати)
2.7. Податки - -
Всього витрати:
3.Прибуток підприємства, грн. - - - -
                     

Наведені в табл. 10.1 розрахунки є орієнтовними, так як дохід впродовж усього року є змінним і враховує набуття досвіду по пропозиції, по зміні цін на зовнішніх і внутрішніх ризиках, ймовірний рівень інфляції, зміни цін на енергоносії, державну політику, рівень мінімальної заробітної плати.

Зробивши аналіз таблиці 10.1 можна стверджувати, що виробництво та реалізація сої дасть високий стабільний прибуток і в майбутньому, можливо, підвищити ефективність соєвого напрямку за рахунок відновлення родючості ґрунту ПП «Граніт-Агро» та підвищення планової урожайності бобів сої. Це свідчить про економічну обґрунтованість вирощування сої досліджуваним підприємством. Знаходимо рентабельність виробництва сої:

, (10.1)

де П – плановий прибуток з урахуванням податків, грн.;

В – загальні виробничі витрати, грн.

Таким чином рентабельність вирощування сої за виробничий цикл складає:

Таким чином можна зробити висновок, що досить високий рівень рентабельності вирощування сої ПП «Граніт-Агро» стає своєрідним критерієм в оцінці роботи підприємства.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.011 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал