Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Список літератури. 1. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій
 

 

1. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій. Затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.199 р. №291.

2. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затверджений наказом Головного управління державного казначейства України, Мінфіну України від 10.11.99р. №114.

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності”. Затверджене наказом МФУ 31.03.99р. № 87.

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 „Баланс”. Затверджене наказом МФУ від 31.03.99 р. № 87.

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 „Звіт про фінансові результати”. Затверджене наказом МФУ від 31.03.99р. № 87.

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 „Звіт про рух грошових коштів». Затверджене наказом МФУ від 31.03.99 р. № 87.

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал”. Затверджене наказом МФУ від 31.03.99р. № 87.

8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 „Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах”. Затверджене наказом МФУ від 31.03.99 р. № 87.

9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 „Нематеріальні активи”. Затверджене наказом МФУ від 20.10.99р. № 246.

10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 „Запаси”. Затверджене наказом МФУвід 20.10.99 р. № 246.

11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 „Дебіторська заборгованість”. Затверджене наказом МФУвід 08.10.99р. № 237.

12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 „Зобов'язання”. Затверджене наказом МФУ від 31.01.2000 р. № 20.

13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 „Будівельні контракти”. Затверджене наказом МФУ від 28.04.2001 р. № 205.

14. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні. Затверджене постановою НБУ від 15 грудня 2004 р. № 637.

15. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку. Затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995р. №88.

16. Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарств, організацій, які володіють та/або користуються об'єктами державної в комунальної власності. //Затверджено МФУ від 19. 12. 2006 р. № 1213.

17. Порядок забезпечення підприємств, установ, організацій, інших суб'єктів підприємницької діяльності України бланками форм облікової та звітної документації й інструкціями щодо їх заповнення. Лист Міністерства статистики України, Міністерства фінансів України, Національного банку України від 10 вересня 1993 року.18. Порядок подання звітності. Затверджений Кабінетом Міністрів України від 28 лютого 2000 р. №419.

19. Про суттєвість у бухгалтерському обліку і звітності: Лист МФУ від 29.07.03р. № 04203-04108//Бухгалтерський облік і аудит. 2003. №8. - С. 59-60.

20. Пушкар М. С, Пушкар Р. М. Контролінг — інформаційна система стратегічного менеджменту: Монографія. — Тернопіль: Карт-Бланш, 2004.-370 с.

22. Пушкар М. С. Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні. — Тернопіль: Економічна думка, 1999.- 422 с.

23. Пушкар М. С. Фінансовий облік. — Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 628 с.

24. Соколов В. Я. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней. М.: Аудит. ЮНИТИ, 1996. —638с.

25. Соколов Я. В. Очерки по истории бухгалтерского учета. —М: Аудит. ЮНИТИ, 1991.—400с.

26. Сопко В. В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. —3-тє вид. перероб. і доп. — К.: КНЕУ. 2000. — 578с.

27. Спрощений план рахунків бухгалтерського обліку. Затверджений наказом Мінфіну України від 19.04.2001 р. № 186.

28. Структура і модернізація системи бухгалтерського обліку у державному секторі на 2007-2015 роки. //Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2007р.

29. Ткач В. Й., Ткач М. В. Международная система учета и отчетности. — М.: Финансы и статистика, 1992. — 160с.

30. Хомин П. Я. Податковий облік: як основа звітності про фіскальні платежі: рго і сопtга //Бухгалтерський облік і аудит, 2003. — №2. — С. 10-19.

31. Хомин П. Я. Реформування бухгалтерського обліку: методологічний аспект //Агроінком. — 2003. —№11-12.—с. 23-26.

32. Хомин П. Я, Журавель Г. П. Парадигма й контроверзи бухгалтерського обліку та звітності. — Тернопіль, Економічна думка, 2007. — 300 с.

33. Хомин П. Я. Формування звітності в підсистемах фінансового, управлінського й податкового обліку. — Тернопіль: Економічна думка, 2004. — 288 с.

34. Чижевська Л. В. Бухгалтерський баланс: проблеми теорії і практики. — Житомир: Економічна думка, 1998. — 408 с.

35. Дроздова Т.І. Облікова політика підприємств: структура, формування, зміна. //Все про бухгалтерський облік, 2004. - №11(922).- С.41- 43.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал