Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Обов'язки головних спеціалістів.
Головні спеціалісти підприємств в своїй роботі з охорони праці керують­ся актами, наказами, розпорядженнями керівників господарств, несуть відпові­дальність за стан охорони праці в керованій ними галузі та повинні:

1. Забезпечувати здорові і безпечні умови праці на робочих місцях в галузі та дотримання правил і норм з охорони праці.

2. Направляти працю спеціалістів галузі на попередження нещасних випадків та профзахворювань; розробляти та здійснювати необхідні заходи по поліпшенню умов і безпеки праці.

3. Забезпечувати проведення паспортизації санітарно-технічного стану цехів, ділянок, бригад, а також розробку та виконання комплексних планів поліпшен­ня умов праці.

4. Впроваджувати прогресивні технології, механізацію та автоматизацію проце­сів; забезпечувати безпеку праці, приймати міри по впровадженню стандартів, досягнень науки, техніки та передового досвіду з охорони праці.

5. Забороняти роботу на ділянках в разі виникнення загрози життя та здоров'я людей; не допускати до експлуатації несправні машини та обладнання.

6. Організовувати спільно з керівниками підрозділів своєчасне випробування, технічне посвідчення і реєстрацію обладнання, яке підлягає періодичному ви­пробуванню і огляду.

7. Забезпечувати санітарно-побутове обслуговування працюючих в галузі в від­повідності з діючими нормами і правилами.

8. Вести пропаганду охорони праці і забезпечувати галузь літературою, інстру­кціями, правилами, стандартами, учбово-наочними посібниками; оснащати кут­ки з охорони праці.

9. Проводити вступний інструктаж з охорони праці з усіма прибувшими на ро­боту, якщо це їх зобов'язує наказ по підприємству.

 

10. Контролювати своєчасність та якість проведення первинного, повторного, позапланового, цільового інструктажів на робочих місцях та правильність їх оформлення і реєстрації.

11. Організовувати та приймати участь в навчанні спеціалістів середньої ланки, робітників та службовців з охорони праці з послі дуючою перевіркою їх знань.

12. Забезпечувати безпечне перевезення людей на автобусах та спеціально об­ладнаних автомобілях.

13. Складати та затверджувати маршрути пересування техніки з однієї ділянки виробництва на іншу; контролювати використання машин та механізмів, виді­лених в їх розпорядження для проведення робіт на підприємництві; приймати міри для проведення медичних оглядів водіїв транспортних засобів.

14. Розробляти інструкції з охорони праці в керованій галузі.

15. Сприяти організації санітарних-постів та проведенні періодичних медогля­дів працюючих.

16. Своєчасно забезпечувати видачу засобів індивідуального захисту та лікува­льно-профілактичного харчування.


17. Вести облік та аналіз виробничого травматизму і профзахворювань та при­ймати участь в розслідуванні нещасних випадків на виробництві в керованій галузі.


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал