Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 2.4. Шляхи оптимізації форм співпраці ДНЗ з родиною
Виховання дітей – інтегрований процес взаємодії і впливу всіх соціально-економічних, духовних і біогенетичних факторів, що є основними умовами розвитку особистості. Основні чинники впливу сім’ї на дитину: емоційний характер сімейного виховання; широта діапазону впливу сім’ї; тривалість цього впливу. Залучення родини до освітньо-виховного процесу. Форми залучення батьків до співпраці: індивідуальні, групові, колективні, наочно-інформаційні.

Орієнтовна програма вивчення сім’ї дитини вихователем. Основні методи: спостереження, бесіда, анкетування. Врахування спільного і відмінного у підходах до дитини педагогів і батьків. Педагогічна культура батьків - складовою частиною загальної культури людини. Формування у батьків психолого-педагогічних, фізіолого-гігієнічних, правових знань, вмінь і навичок у вихованні дітей. Способи поведінки батьків у виховній діяльності.

Ключові поняття: оптимізація, співпраця, сімейне виховання, педагогічна культура батьків, виховна діяльність.

Література:

основна: 5, 8, 10.

додаткова: 3, 6. 13.

 

 

Рекомендована література

Базова:

1. . Виховання дошкільника в праці: [навч. посіб.] / З. Н. Борисова, Г. В. Бєлєнька, М. А. Машовець та ін.; зазаг.ред. З. Н .Борисової. – [2-е вид.]. – К.: ВІПОЛ, 2002. – 112 с.

2. Калуська Л. Планування навчально-виховного процесу в різновікових групах/ Л. Калуська // Дитячий садок. – 2002. ‑ №35 ‑ С. 24-25.

3. Кузьменко В. За віком і за інтересами. Комплектування різновікових груп /Віра Кузьменко // Дошкільне виховання. ‑ 2000. ‑ №7. ‑ С.19.

4. Михайлова А. І. Організація роботи з дітьми різновікових груп: [метод. посіб. для вихователів дошкільних закладів] / А. І. Михайлова, Е. М. Кушнаренко, Н. В. Губанова. ‑ Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2008. ‑ 64 с.

5. Особливості організації навчально-виховного процесу в різновікових групах дошкільних навчальних закладів: [навч.-метод. посібник] / авт. та укл. Н. І Нечипорук., О. П. Томе, Т. М Корж. ‑ Біла Церква: КОІПОПК, 2005.‑ 180 с.

6. Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка: [навч.посібник для студентів вищих навч.закладів] / Т. І. Поніманська. ‑ К.: Академвидав, 2004. – 456.

7. Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка. Практикум / [навч.посібник для студентів вищих навч.закладів] / Т. І. Поніманська, І. М. Дичківська. ‑ К.:Видав. Дім «Слово», 2004 ‑ 352 с.

8. Прокопенко Л. Головні складові розвивального середовища / Прокопенко Л. // Палітра педагога.‑ 2004.‑ №4.‑ С.24‑25.

9. Русан Л. Різновікова група в дитячому садку / Л. Русан.‑ К., Шкільний світ, 2007.‑ 128 с.10. Смольникова Г. В. Методика вивчення спілкування дітей в умовах різновікової групи дошкільного навчального закладу / Г. В. Смольникова: зб. наук. пр. Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / [за ред. С. Д Максименка]. ‑ К.: 2003.

Т.5. ‑ ч.1.‑ С.233‑242.

11. Смольникова Г. В. Створення умов для гармонійного спілкування дітей у різновікових групах / Г. Смольникова // Дошкільне виховання.‑ 2000.‑ №11.‑ С.10‑11.

12. Шавровська В. Модернізація навчання і виховання дітей у різновікових групах / В. Шавровська // Палітра педагога.‑ 2004.‑ №4.‑ С. 19‑23.

13. Шарапова Н, Шевченко Т. Сімейна група в дитячому садку. Створення та організація навчально-виховного процесу в родинній різновіковій групі / Н. Шарапова, Т. Шевченко //Дитячий садок. ‑ 2005.‑ №6, лютий.‑ С.2‑3.

Додаткова:

1. Выготский Л. С. Гра и ее роль в психологическом развитии ребенка / Выготский Л. С. // Вопросы психологии.‑ 1966.‑ №6. – С.5‑16.

2. Гончаренко А. М. Розвиток мовленнєвої компетентності старших дошкільників : [навч.-метод. посіб. до Базової прогр. розв. дитини дошкільного віку “Я у Світі”] / А . М. Гончаренко. – К. : Світич, 2009. – 160 с.

3. Переверзєва О. Великі та маленькі. Інтегроване заняття для різновікової групи/ Олена Переверзєва // Дошкільне виховання /.­ 2004.‑ № 11.‑ С. 23-24.

4. Прокопенко Л. В родинній групі цікаво й затишно / Лариса Прокопенко // Дошкільне виховання.‑ 2004.‑№ 11.‑С. 20‑22.5. Рейпольська О. Д. Педагогічні умови мовленнєвого розвитку дітей у різновіковій групі дитячого садка: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук. 13.00.08 „Дошкільна педагогіка” / О. Д. Рейпольська. – К., 2004. – 20 с.

6. Шавровська В. Метод «занурення». Сучасна модель навчання і виховання в різновікових групах / В. Шавровська // Дошкільне виховання.‑ 2008. ‑ №3.

7. Шарапова Н, Шевченко Т. Сімейна група в дитячому садку. Створення та організація навчально-виховного процесу в родинній різновіковій групі / Шарапова Н, Шевченко Т. //Дитячий садок.‑ 2005.‑ №6, лютий.‑ С.2‑3.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.051 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал