Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Поняття спілкування. Основні форми, функції та види ділового спілкування
Методичні рекомендації для студентів щодо підготовки до практичного заняття № 3

Тема: Етика ділового спілкування, її предмет і завдання. Структура і техніка ділового спілкування

Актуальність теми: Потреба людей у спілкуванні - одна із базових, вона визначає їх сумісну діяльність і викликається об'єктивною необхідністю співіснування. Успіх тієї чи іншої справи більш ніж на 80% залежить від уміння спілкуватись. У спілкуванні розкривається суб'єктивний світ однієї людини для іншої. Крім того спілкування для медичного працівника – невід’ємна частина його професійної діяльності, а питання професійної етики – невід’ємна частина компетентності. Знання з теми дадуть змогу досягати найбільш ефективного спілкування й виконання професійних обов’язків.

Знати: поняття спілкування, основні правила ділового спілкування, сутність і зміст етики ділового спілкування, етичні норми і нормативи, поняття професійної етики

Вміти: використовувати набуті знання у процесі ділового спілкування: говорити, слухати, формулювати запитання, сприймати партнера, здійснювати комунікативний акт

Рекомендована література:

Основна:

1. Медвідь А.М. Практикум з ділової української мови: Навч.посібн.-К., 2002, с. 53

2. Кейс СПРС

3. Матеріали для самопідготовки (Додаток №1)

Додаткова:

  1. Зубков М.Г. Сучасна ділова мова за професійним спрямуванням: Підр. – Х., 2006, с. 178-180, 189-197
  2. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Навч.посібн. – К., 2002, с.21-22,49, 61,68

 

Увага!Опрацюйте рекомендовану літературу. Підготуйтеся до висвітлення на практичному занятті контрольних питань. За потребою зробіть нотатки (тезовий конспект)

 

Перелік контрольних питань

  1. Поняття спілкування.Основні форми, функції та види ділового спілкування
  2. Специфіка та основні правила ділового спілкування
  3. Бар’єри в спілкуванні, його рівні
  4. Сучасні теорії між особових стосунків
  5. Мовленнєвий етикет у діловому спілкування
  6. Правила спілкування фахівця при проведенні зустрічей, переговорів, прийомів та по телефону (СПРС) (див. Кейс СПРС)
  7. Сутність і зміст етики ділового спілкування. Етичні норми і нормативи. Вчинок як першоелемент моральної діяльності
  8. Професійна етика

 

Додаток №1

Матеріали для самопідготовки до практичного заняття за темою:

Етика ділового спілкування, її предмет і завдання. Структура і техніка ділового спілкування

Поняття спілкування. Основні форми, функції та види ділового спілкування

Перш за все спілкування - самостійна і специфічна форма активності особистості з метою встановлення відносин з іншими людьми, отримання інформації і досягнення певного взаєморозуміння, вирішення ділових проблем. Спілкування - це взаємний обмін повідомленнями з внутрішнім психічним змістом, тобто це завжди двосторонній процес, який можливий лише між живими істотами.Спілкування – це складний багатоплановий процес встановлення і розвитку контактів між людьми і групами людей, в якому здійснюється обмін інформацією; обмін діями; сприйняття і розуміння партнера.

У ході спілкування можуть скластися взаємини різного характеру: взаєморозуміння, взаємовплив, непорозуміння, конкурентність, конфліктність, конфронтація тощо.

Здійснюються ділові взаємини у двох формах: контакту та взаємодії.

Контакт - це одиничний акт, в якому відсутня система узгодження дій партнерів стосовно один одного.

Взаємодія (інтеракція) - аспект спілкування, що проявляється в організації людьми взаємних дій, спрямованих на реалізацію спільної діяльності, досягнення певної мети.

Функції спілкування:

а) інформативно-комунікативна - передача-прийом інформації та відповідна реакція на неї.

б) регулятивно-комунікативна - процес коригування поведінки, коли людина може вплинути на мотиви, мету спілкування, програму дій, прийняття рішень.

в) афективно-комунікативна - взаєморегуляція та взаємокорекція поведінки, своєрідний контроль над усією сферою діяльності партнера; можуть реалізуватися навіювання, наслідування, переконання.

Види спілкування за критерієм знакових систем: вербальне, невербальне

Види спілкування за ступенем включення суб'єкта в сферу предметної діяльності:

неформальне зосереджене здебільшого навколо духовних і психологічних потреб внутрішнього характеру людей, їх інтересів (визначення свого місця в оточуючому світі, свого ставлення до тієї чи іншої людини, вирішення конфлікту, пошук сенсу життя та інше).
формальне   формально-рольове спілкування - це такий вид спілкування, при якому його зміст, засоби регламентовані соціальними ролями партнерів по спілкуванню: вчитель і учень, співробітник міліції і порушник, стюардеса і пасажири літака тощо.
"контакт масок" - спілкування, за якого відсутнє прагнення зрозуміти один одного. Використовуючи узвичаєні маски ввічливості, суворості, байдужості тощо, завдяки набору жестів, міміки, стандартних фраз приховується ставлення до іншої людини.
світське спілкування - спілкування, яке визначається формальною ввічливістю, за якого люди виконують певний ритуал залежно від обставин.
ділове спілкування - спілкування, метою якого є організація і оптимізація виробничої, наукової, комерційної чи іншої діяльності, де на першому місці стоять інтереси справи, а не конкретних співрозмовників. види: товариське, приятельське, робоче, випадкове, професійне, формально-поверхнє. види: публічний виступ, ділова бесіда, службова нарада, переговори.

Залежно від способу сприймання інформації, кількості учасників, розрізняють такі форми спілкування:
- контактне (безпосереднє)

- дистанційне (опосередковане (телефонне, селекторне тощо)

- діалогічне (зі співрозмовником)

- монологічне (доповідь, промова)

- полілогічне (диспут)

- усне (розмова, бесіда)

- письмове (листи, телеграми тощо)

- між персональне (нарада, колоквіум)

- масове (збори, мітинг)

- офіційне, функціональне (пов’язане зі службовою діяльністю)

- приватне, інтимно-родинне (у невимушеній, неформальній обстановці)

- анонімне (незнайомців – вулиця, транспорт)


Спілкування двох індивідів, які є його активними суб'єктами, передбачає налагодження спільної мовленнєвої діяльності, переважно діалогічного типу, активний обмін інформацією, взаємовплив. Його ефективність вимірюється тим, наскільки вдалося здійснити цей вплив.


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал