Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ЛЕКЦІЯ 4. РАХУНКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
І ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС

(6 годин)

План лекції 4.1.

1. Сутність, призначення та форма рахунків бухгалтерського обліку.

2.Типи рахунків бухгалтерського обліку.

План лекції 4.2.

3. Подвійний запис, його сутність та значення.

4. Синтетичні та аналітичні рахунки, їх взаємозв’язок.

План лекції 4.3.

5. Взаємозв’язок між балансом і рахунками.

6. Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку.

Ключові поняття:бухгалтерський рахунок; форма рахунку; дебет та кредит рахунку; активні та пасивні бухгалтерські рахунки; сальдо; обороти; подвійний запис; кореспонденція рахунків; контировка; синтетичні рахунки та синтетичний облік; аналітичні рахунки та аналітичний облік, оборотна відомість.

Лекція 4.1.

Питання 1. Сутність, призначення та форма рахунків

Бухгалтерського обліку

Для накопичення інформації щодо змін майна та його джерел протягом поточного періоду використовується система бухгалтерських рахунків.

Бухгалтерський рахунок – це спосіб економічного групування й поточного відображення активів (майна) і пасивів (власного капіталу та зобов’язань) підприємства з метою визначення змін (збільшення або зменшення), які відбулися з ними, і контролю за здійсненими господарськими операціями.

Рахунки відкривають кожній групі активів, пасивів та господарських процесів. Так, для обліку грошових коштів в касі відкривають рахунок «Каса», для обліку зобов’язань за податками – «Розрахунки за податками й платежами», процесу виробництва – «Виробництво», процесу реалізації – «Доходи від реалізації» тощо.

Рахунок має форму двосторонньої таблиці, ліва сторона якої називається дебет(Д-т), а права – кредит (К-т), які є умовними позначеннями сторін рахунку:

Дебет Назва рахунку Кредит
   

Термін «дебет» (від лат. debet) означає «винен», а термін «кредит» - (від лат. credit) «вірить».

Назва рахунку – це найменування елементу обліку: «Основні засоби», «Нематеріальні активи», «Рахунки в банках», «Статутний капітал», «Резервний капітал» тощо. На рахунках облік ведеться у грошовому вимірнику.

Питання 2. Типи рахунків бухгалтерського обліку

Відповідно до балансу рахунку поділяють на активні й пасивні. Активні рахунки призначені для обліку наявності та змін господарських засобів підприємства, тобто того, що є в активі балансу. Пасивні рахунки призначені для обліку наявності та змін джерел господарських засобів, тобто того, що є в пасиві балансу.

Окрема категорія рахунків - активно-пасивні, які поєднують у собі ознаки активних та пасивних рахунків: «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)», «Розрахунки з підзвітними особами» тощо.У бухгалтерському обліку залишки на рахунках називаються сальдо:

- на початок місяця (періоду) – вступне, або початкове сальдо;

- на кінець місяця (періоду) – вихідне, або кінцеве сальдо.

При відкритті рахунків записують їх назву, проставляють код, відображають початкові залишки (сальдо) зі статей балансу. В активних рахунках початкові залишки записують у дебет, а в пасивних - у кредит.

За дебетом і кредитом бухгалтерських рахунків протягом звітного періоду (місяця) відображають господарські операції. Сума записів на рахунку за певний період, не включаючи залишків, називається оборотом. Підсумок дебетових записів на рахунку – дебетовий оборот, або оборот за дебетом; підсумок кредитових записів на рахунку – кредитовий оборот, або оборот за кредитом.

На активних рахунках за дебетом відображають початковий залишок засобів і їх збільшення, а за кредитом – зменшення засобів.

На пасивних рахунках навпаки: за кредитом відображають початковий залишок джерел і їх збільшення, а за дебетом – зменшення джерел.

Для визначення сальдо на кінець періоду в активному рахунку потрібно: до суми початкового сальдо за дебетом додати суму обороту за дебетом і відняти суму обороту за кредитом (рис.1).

Дебет Активний рахунок «Каса» Кредит
Сальдо на початок місяця - 2 000,0  
Господарські операції з надходження коштів протягом місяця (операції зі збільшення): - з банківського рахунку 4 000,0 - від підзвітних осіб – 300,0 - в оплату путівок - 2 000,0 Господарські операції з використання коштів протягом місяця (операції зі зменшення): - заробітна плата – 3 100,0 - підзвітним особам на господарські потреби - 700,0 - передача на банківський рахунок - 3 000,0
Оборот за дебетом – сума господарських операцій – 6 300,0 Оборот за кредитом – сума господарських операцій – 6 800,0
Сальдо на кінець місяця – 1 500,0  

Рис. 1. Будова активного рахункуЗалишок в активному рахунку буде за дебетом або його не буде, якщо початкове сальдо за дебетом плюс оборот за дебетом дорівнює обороту за кредитом.

Для визначення сальдо на кінець періоду в пасивному рахунку потрібно: до суми початкового сальдо за кредитом додати суму обороту за кредитом і відняти суму обороту за дебетом (рис.2).

 

Дебет Пасивний рахунок «Короткостроковий кредит» Кредит
  Сальдо на початок місяця - 9 000,0
Господарські операції з погашення кредиту протягом місяця (операції зі зменшення): - 2 000,0 - 1 000,0   Господарські операції з отримання кредиту протягом місяця (операції зі збільшення): - зарахований на поточний рахунок короткостроковий кредит – 10 000,0 - оплачена заборгованість постачальникам за рахунок банківського кредиту – 7 000,0
Оборот за дебетом – сума господарських операцій – 3 000,0 Оборот за кредитом – сума господарських операцій – 17 000,0
  Сальдо на кінець місяця – 23 000,0

 

Рис. 2. Будова пасивного рахунку

Залишок в пасивному рахунку буде за кредитом або його не буде, якщо початкове сальдо за кредитом плюс оборот за кредитом дорівнює обороту за дебетом.

Якщо залишку за рахунком немає, він вважається закритим.

На підприємстві кожний рахунок має своє місце у книзі, журналі або комп’ютерній програмі.

Питання для самоконтролю за лекцією 4.1.

1. Назвіть носії для накопичення інформації про господарську діяльність протягом періоду.

2. Дайте визначення рахунку.

3. На які групи об’єктів обліку відкриваються рахунки?

4. Охарактеризуйте форму рахунку, назвіть його ознаки.

5. В якому вимірнику ведеться облік на рахунках?

6. Як поділяються рахунки відносно до балансу?

7. Яке призначення активних рахунків?

8. Яке призначення пасивних рахунків?

9. Поясніть особливості активно-пасивних рахунків. Наведіть приклади активно-пасивних рахунків.

10. Що означає сальдо рахунку?

11. Що означає дія: «Відкрити рахунок»?

12. В якій стороні записується початкове сальдо в активному рахунку? Чому?

13. В якій стороні записується початкове сальдо в пасивному рахунку? Чому?

14. Який порядок відображення господарських операцій на активних і пасивних рахунках?

15. Дайте визначення терміну «Оборот рахунку». Які обороти визначають на бухгалтерських рахунках?

16. Який порядок визначення сальдо на кінець періоду на активному рахунку?

17. Який порядок визначення сальдо на кінець періоду на пасивному рахунку?

18. В яких випадках на активних рахунках не буде сальдо на кінець періоду?

19. В яких випадках на пасивних рахунках не буде сальдо на кінець періоду?

20. Що означає вислів «Закритий рахунок»?

21. В яких джерелах розміщуються рахунки на підприємствах?

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.01 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал