Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Донецьк 2015
КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА АУДИТУ

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

З ДИСЦИПЛІНИ «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК»

для студентів ОКР «молодший спеціаліст»

Денної форми навчання

галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»

спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит»

 

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Протокол № 1 від 29.09.2014 р. Завідувач кафедри ___________ О.Ю.Омельченко, к.е.н. Укладач:Л.І.Чистякова, викладач вищої категорії, викладач-методист кафедри бухгалтерського обліку та аудиту    

 

Донецьк 2015

 

 

Лекції з нормативної навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік» складені відповідно до освітньо-професійної програми підготовки молодших спеціалістів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит»

Предметом дисципліни «Бухгалтерський облік» є методологія і методика ведення бухгалтерського обліку на підприємстві.

Міждисциплінарні зв’язки: вивчення дисципліни ґрунтується на знаннях гуманітарних, фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін, зокрема основ наукових досліджень, філософії, політичної економії, мікроекономіки, макроекономіки, статистики, економіки підприємства, грошей та кредиту, фінансів підприємства. Знання загальної теорії бухгалтерського обліку є необхідним для сприйняття подальших навчальних дисциплін: економічного аналізу, аудиту, фінансового аналізу, банківських операцій, бухгалтерського обліку ІІ, обліку у бюджетних організаціях, обліку у фінансово-кредитних установах.

Мета вивчення курсуполягає у формуванні системи знань з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку, отриманні глибоких теоретичних знань та необхідних навичок з ефективної роботи в ринкових умовах на підприємствах та організаціях різних форм власності для раціонального й економічного використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів, вивченні основних принципів, методик та організації обліку господарських процесів, керівництва обліком і звітністю в Україні.

Завданнямикурсу «Бухгалтерський облік» є: вивчення методів раціональної організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємствах на підставі використання прогресивних форм і національних стандартів; набуття навичок опрацювання і використання облікової інформації в управлінні.

Згідно з вимогами освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра з фінансів і кредиту студенти повинні

знати:

- методологію та організацію бухгалтерського обліку;

- напрями побудови бухгалтерського обліку;

- порядок використання облікової інформації для складання звітності, економічного аналізу, аудиту і контролю, прийняття управлінських рішень.вміти

- визначати об’єкти обліку в управлінні підприємством, змістовний характер фактів господарського життя, взаємозв’язок об’єктів обліку на підставі теорії двоїстості, характер об’єкта з економіко-правовими характеристиками;

- складати первинні документи, розрахунки, дотримуватись законодавчих актів;

- складати кореспонденції рахунків;

- усвідомлювати процеси формування бухгалтерської інформації для потреб внутрішніх та зовнішніх користувачів.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.004 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал