Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Методичне забезпечення
· Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Історія української літератури 70-90-х років ХІХ ст.».

 

14. Рекомендована література Базова 1. Баран Є.М. Українська історична проза другої половини ХІХ - початку ХХ ст. і Орест Левицький. – Львів: Логос, 1998. – 144 с. 2. Бунчук Б.І. Віршування М.Старицького: навч. посібник / Б.І.Бунчук. – Чернівці: Рута, 2004. – 48 с. 3. Жулинський М. Слово і доля: [Українські письменники ХІХ-ХХ ст..]: навч. посібник. – К., 2002. 4. Історія української літератури ХІХ ст. (70-90-ті роки): підручник для студ. ВНЗ: у 2 кн. Кн. 1 / за ред. О.Д.Гнідан. – К.: Вища школа, 2002. – 575 с. 5. Історія української літератури ХІХ ст. (70-90-ті роки): підручник для студ. ВНЗ: у 2 кн. Кн. 2 / за ред. О.Д.Гнідан. – К.: Вища школа, 2003. – 440 с. 6. Історія української літератури ХІХ століття: підручник для студ. ВНЗ: у 2 кн. Кн. 1 / за ред. М.Г.Жулинського. – К.: Либідь, 2005. – 655 с. 7. Історія української літератури ХІХ століття: підручник для студ. ВНЗ: у 2 кн. Кн. 2 / за ред. М.Г.Жулинського. – К.: Либідь, 2006. – 712 с. 8. Історія української літератури та літературно-критичної думки першої половини ХІХ століття: підручник для студ. ВНЗ / за ред. Галича О.А. – К.: Центр навч. літератури, 2006. – 392 с. 9. Козлов, А.В. Українська дожовтнева драматургія: Еволюція жанрів: навч. посібник для пед. ін-тів / А.В.Козлов. – К.: Вища школа, 1991. – 197 с. 10. Література рідного краю. Посібник-хрестоматія (Письменники Миколаївщини). – Миколаїв, 1994. 11. Письменники України: біобібліогр. довідник / упоряд. В.П.Павловська, Л.Ф.Бубнова, Л.М.Сіренко. – К.: Укр. письменник, 2006. – 514 с. 12. Приходько І.Ф. Українські класики без фальсифікації: Степан Руданський, Панас Мирний, Павло Грабовський, Гнат Хоткевич: посібник з укр. л-ри / І.Ф.Приходько. – Харків: Світ дитинства, 1997. – 110 с. 13. Соя Б.Г. Вивчення творчості Павла Грабовського в школі: посібник для вчителя / Б.Г.Соя. – Тернопіль: Підручники та посібники, 2000. – 63 с. 14. Українська література ХІХ століття: хрест.: навч. посібник для студ. філол. спец. ВНЗ. – К.: Либідь, 2006. – 1327 с. 15. Українська література у портретах та довідках. Давня література – література ХІХ ст.: [довідник] / ред. кол.: С.П.Денисюк та ін. – К.: Либідь, 2000. – 358 с. 16. Універсальний літературний словник-довідник / С.М.Оліфіренко – Донецьк: БАО, 2007. – 431 с. 17. Береза І.Ю. Давньоукраїнська література, як джерело нового українського письменство. – Миколаїв, 2002. 18. Бернадська Н.І. Український роман: теоретичні проблеми і жанрова еволюція: монографія. – К.: Академвидав, 2004. – 368 с. 19. Бондар М.П. Поезія пошевченківської епохи. Система жанрів. – К., 1986. 20. Вертій О. Народні джерела національної самобутності української літератури 70-90-х років ХІХ століття / О.Вертій. – Суми: Собор, 2005. – 448 с. 21. Геник-Березовська З. Грані культур. Бароко. Романтизм. Модернізм: українська модерна література / З.Геник-Березовська; пер. з чеської. – К.: Геликом, 2000. – 368 с. 22. Голомб Л. Із спостережень над українською поезією ХІХ-ХХ ст..: зб. ст. – Ужгород, 2005. 23. Грабович Г. До історії української літератури. Дослідження, есеї, полеміка. – К., 2003. 24. Гром’як Р.Т. Історія літературної критики (від початку до кінця ХІХ ст.) – Тернопіль, 1999. 25. Гуляк А.Б. Становлення українського історичного роману. – К.: Міжнар. фін. агенція, 1997. – 293 с. 26. Гундорова Т. Інтелігенція і народ в повістях Івана Франка 80-х років. – К., 1985. 27. Гурдуз А.І. Чи є підступність і кохання національними явищами („Доки сонце зійде, роса очі виїсть” М.Кропивницького і „Підступність і кохання” Ф.Шиллера)? // Новітня філологія. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. П.Могили, 2010. – № 15. – С. 173-182. Або: Гурдуз А. Під знаком Ф.Шиллера: доля однієї української драми [Електронний ресурс]. – Режими доступу: https://www.ukrainistik-konferenz.slavistik.lmu.de/wp-content/uploads/Andrij-Gurduz.pdf. 28. Гурдуз А. Міфопоетична парадигма в українській та західноєвропейській “прозі про землю” кінця ХІХ - першої третини ХХ ст.: моногр. – Миколаїв: вид-во МДГУ ім. П.Могили, 2008. – 216 с. 29. Єфремов С. Історія українського письменства. – К., 1995. 30. Зарва В. Дискурс просвітництва в російській та українській прозі 60-80-х рр. ХІХ ст. / В.Зарва. – К., 2005. – 304 с. 31. Зеров М. Українське письменство / М.Зеров. – К.: Основи, 2002. – 1301 с. 32. Івашків В.М. Українська романтична драма 30-80-х років ХІХ ст. / В.М.Івашків. – К.: Наукова думка, 1990. – 143 с. 33. Корифеї українського театру: Матеріали про діяльність театру корифеїв. – К.: Мистецтво, 1982. 34. Новиков А. Образ української жінки-страдниці в п’єсах драматургів театру „корифеїв” / А.Новиков // Дивослово. – 2004. - № 7. – С.55-58. 35. Новиков А. Тема духовного здоров’я українського народу в п’єсах драматургів театру „корифеїв” / А.Новиков // Українська література в загальноосвітній школі. – 2008. – № 1. – С.2-5. 36. Погрібний А.Г. Класики. Не зовсім за підручником / А.Г.Погрібний. – К.: Школяр, 2000. – 136 с. 37. Проблеми історії та теорії реалізму української літератури ХІХ - поч. ХХ ст. – К., 1991. 38. Сиваченко М.Є. Сторінки історії української літератури і фольклористики / М.Є.Сиваченко. – К.: Наукова думка, 1990. – 300 с.   39. Чижевський Д. Історія української літератури: Від початків до доби реалізму. Реалізм. – К., 2003. Допоміжна 1. Іванченко Р.Г. Іван Нечуй-Левицький: нарис життя і творчості / Р.Г.Іванченко. – К., 1980. 2. Панченко В. „Великий артист зору”: [І.Нечуй-Левицький] / В.Панченко // Бібліотечка „Дивослова”. – 2005. – № 1. – С.2-19. 3. Погребенник В. Іван Нечуй-Левицький. 1838-1918 / В.Погребенник // Українська мова та література. – 2004. – № 21-24. – С.17-29. 4. Пода О. Історичний роман І.С.Нечуя-Левицького „Князь Єремія Вишневецький”: роздуми над рукописом / О.Пода // Слово і Час. – 2004. – № 10. – С.44-57. 5. Приходько І. Українська ідея в творчості І.Нечуя-Левицького / І.Приходько. – Львів, 1998. 6. Бузулан Г. Компаративний аналіз двох романів: „Хіба ревуть воли, як ясла повні? ” Панаса Мирного та І.Білика і „Злочин і кара” Ф.Достоєвського / Г.Бузулан // Дивослово. – 2004. – № 9. – С.19-22. 7. Грицай М.С. Панас Мирний: нарис життя і творчості / М.С.Грицай. – К.: Дніпро, 1986. – 101 с. 8. Ротач П. З етюдів до біографії Панаса Мирного / П.Ротач // Слово і Час. – 2003. – № 2. – С.76-79. 9. Турчин М. Пропаща доля внука: ще одне прочитання образу Чіпки / М.Турчин // Дивослово. – 2004. – № 9. – С.23-25. 10. Федоренко Т. Згублене життя: (до компаративного вивчення роману „Повія” Панаса Мирного) / Т.Федоренко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2003. – № 4. – С.34-37. 11. Черкаський В.М. Художній світ Панаса Мирного / В.М.Черкаський. – К.: Дніпро, 1989. – 351 с. 12. Голобородько Я. Духовні імперативи Бориса Грінченка: життєтворчість крізь призматику „херсонського періоду” / Я.Голобородько // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2007. – № 17-18. – С.74-79. 13. Голобородько Я. Інтелектуал, письменник, науковець: життя й аспекти творчої діяльності Бориса Грінченка / Я.Голобородько // Українська література в загальноосвітній школі. – 2005. – № 10. – С.4-7. 14. Єременко О. Трансформація художніх засобів інформаційної компресії в малій прозі прозі Б.Грінченка / О.Єременко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2008. – № 3. – С.16-18. 15. Козар Л. „Лицарі духа”. Фольклористична діяльність Бориса Грінченка в оцінці Івана Франка / Л.Козар // Слово і Час. – 2006. – № 9. – С.10-13. 16. Погрібний А.Г. Борис Грінченко. Нарис життя і творчості / А.Погрібний. – К., 1988. 17. Погрібний А.Г. Борис Грінченко в літературному процесі кінця ХІХ - початку ХХ ст. / А.Погрібний. – К., 1990. 18. Поліщук Я. Культурницька місія Бориса Грінченка / Я.Поліщук // Дивослово. – 2007. – №7. – С.45-47.   19. Рильський М.Т. Дві повісті Бориса Грінченка // Рильський М. Статті про літературу. – К., 1980. 20. Аврахов Г. Олена Пчілка – „людина, що мала виняткове відчуття потреб нації” / Г.Аврахов // Дивослово. – 1999. – № 12. – С.54-55. 21. Гуляк А.В. Олена Пчілка: нарис життя і творчості / А.В.Гуляк. – К., 1996. 22. Гуць М. Маловідомі сторінки з життєпису Олени Пчілки: (Деякі архівні матеріали, пов’язані з відкриттям пам’ятника Іванові Котляревському в Полтаві 1903 року) / М.Гуць // Слово і Час. – 2005. – № 10. – С.58-66. 23. Дрофань, Л.А. Берегиня: [про Олену Пчілку] / Л.А.Дрофань. – К.: Молодь, 2004. – 206 с. 24. Дрофань Л. „І правду, й боротьбу благословити”: (До 150-річчя Олени Пчілки) / Л.Дрофань // Дивослово. – 1999. – № 6. – С.50-54. 25. Тарнавська М. Ювілей Олени Пчілки та її англомовний дебют / М.Тарнавська // Сучасність. – 2000. – № 2. – С.100-109. 26. Бухало С. Пионерка украинского феминизма: 150 лет назад родилась Наталья Кобринская/ С.Бухало // День. – 2005. – № 103. – С.8. 27. Кузнецов Ю. Відтворення „історії душі”: (Сповідальна проза Н.Кобринської) / Ю.Кузнецов // Слово і Час. – 1995. – № 5/6. – С.28-30. 28. Погребенник Ф. Три портрети Наталі Кобринської / Ф.Погребенник // Слово і Час. – 1995. – № 5/6. – С.31-32. 29. Александрова Г. Знаковість і значущість присутності: До 170-річчя Олександра Кониського / Г.Александрова // Дивослово. – 2006. – № 10. – С.58-61. 30. Гориславець В. Біля витоків народницької історії літератури: про критичну діяльність О.Кониського / В.Гориславець // Слово і Час. – 1996. – № 10. – С.51-55. 31. Хропко П. Проза Олександра Кониського / П.Хропко // Дивослово. – 1996. – №1. – С.10. 32. Ковалець Л. «Власним трудом і силою волі…»: штрихи до портрету Євгенії Ярошинської (із першопублікацією мемуарних свідчень) / Лідія Ковалець // Слово і Час. – 2012. – № 2. – С. 63-72. 33. Ковалець Л. Уроки Євгенії Ярошинської / Л.Ковалець // Дивослово. – 2005. – № 11. – С.59-60. 34. Євгенія Ярошинська: до 90-річчя від дня смерті // Дивослово. – 1999. – № 10-11. – С.54-55. 35. Левчик Н. Михайло Старицький: багатогранність таланту / Н.Левчик // Дивослово. – 2005. – №12. – С.20-26. 36. Новиков А. Творчість Михайла Старицького в контексті літературно-мистецького процесу доби / А.Новиков // Українська мова і література в школі. – 2008. – № 4. – С.49-54. 37. Поліщук В.Т. Художня проза Михайла Старицького: Проблематика і особливості поетики романів і повістей письменника: моногр. / В.Поліщук. – Черкаси: Брама, 2003. – 376 с. 38. Фіголь О.О. Вальтерскоттівська концепція історизму в інтерпретації Михайла Старицького // Література. Фольклор. Проблеми поетики: зб. наук. пр. – К.: Акцент, 2007. – Вип.26. – С.201-211. 39. Цибаньова-Стеценко О.С. Лаври і терни... Життєвий і творчий шлях Михайла Старицького. – К.: Укр. держ. центр культ. ініціатив, 1996. – 188 с. 40. Киричок П.М. Марко Кропивницький: нарис життя і творчості / П.М.Киричок. – К.: Дніпро, 1985. – 150 с. 41. Новиков А.О. Апостол українського театру: літературний портрет М.Кропивницького / А.О.Новиков // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2005. – № 6. – С.12-15. 42. Новиков А. Марко Кропивницький і українське театральне мистецтво / А.Новиков // Дивослово. – 2004. – № 2. – С.14-17. 43. Новиков А. Нариси з історії українського театру та драматургії: [М.Кропивницький] / А.Новиков // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2006. – № 3. – С.36-39. 44. Спогади про Марка Кропивницького: зб. / упоряд. П.П.Перепелиця, В.П.Ярош. – К.: Мистецтво, 1990. – 215 с. 45. Дем’янівська Л.С. Іван Карпенко-Карий: життя і творчість / Л.С.Дем’янівська. – К., 1995. 46. Козлов А.В. Українська дожовтнева драматургія. Еволюція жанрів. – К., 1991. 47. Коломієць Р. Театр Саксаганського і Карпенка-Карого. – К., 1984. 48. Малютина Н. Явище жанрової інтерактивності у драматургії І.Карпенка-Карого / Н.Малютина // Слово і Час. – 2008. – № 1. – С.53-60. 49. Погребенник В. Іван Карпенко-Карий (Іван Тобілевич). 1845-1907 / В.Погребенник // Українська мова та література. – 2004. – № 21-24. – С.50-61. 50. Сюндюков І. Зрада і кара: суть історичного конфлікту в трагедії Івана Карпенка-Карого / І.Сюндюков // Урок української. – 2008. – № 1/2. – С.56-57. 51. Чорний С. Карпенко-Карий і театр / Степан Чорній. – Мюнхен; Нью-Йорк, 1978. 52. Бернштейн, М.Д. Іван Манжура: життя і діяльність / М.Д.Бернштейн. – К., 1977. 53. Бондар М. Живопис мелодійного слова: (До 150-річчя Івана Манжури / М.Бондар // Слово і Час. – 2001. – № 12. – С.16-25. 54. Вертій О. „Українська ідея” як феномен літератури: народні джерела творчості Павла Грабовського / О.Вертій // Дивослово. – 2003. – № 3. – С.15-20. 55. Гаєвська Н.М. Павло Грабовський: Нарис життя і творчості. – К., 1997. 56. Гомон П. „...В мені завжди жив перш над усе українець”: (спроба сучасного осмислення життєпису П.А.Грабовського) / П.Гомон // Українська література в загальноосвітній школі. – 2000. – № 1. – С.37-43. 57. Зеров М. „Непривітаний співець”: (Я.Щоголев) / М.Зеров // Зеров М. Твори: у 2 т. – К., 1990. – Т.2. 58. Легіт А. Видатний поет пошевченківської доби: до 100-річчя від дня смерті Якова Щоголіва / А.Легіт // Визвольний шлях. – 1998. – № 6. 59. Погрібний, А.Г. Яків Щоголев. Нарис життя і творчості / А.Г.Погрібний. – К., 1986. 60. Бондар М. Творчість Володимира Самійленка / М.Бондар // Самійленко, В. Твори. Поезія. Драматичні твори. Проза. – К.: Дніпро, 1990. – С.5-46. 61. Зеров М. В.Самійленко і український гумор. // Твори в 2-х т. - К., 1990. – Т.2. 62. Соловей Е. Українська філософська лірика. –К., 1999. 63. Хропко П. Художній світ поезії Володимира Самійленка / П.Хропко // Дивослово. – 1996. – №4. – С.34-38. 64. Горак Р. Тричі мені являлася любов, – К., 1993. 65. Гундорова Т.І. Невідомий Іван Франко: грані ізмарагду / Т.І.Гундорова. – К.: Либідь, 2006. – 359 с. 66. Гундорова Т.І. Франко – не Каменяр / Т.І.Гундорова. – Мельборн, 1998. 67. Дронь К.І. Міфологізм у прозі Івана Франка: (імагологічний аспект) / К. І. Дронь. – К.: Наукова думка, 2013. – 241 с. 68. Забужко О.С. Філософія української ідеї та Європейський контекст: Франківський період. – К., 1992. 69. Камінчук О. Структурно-типологічні параметри поезії Івана Франка: неокласицизм, просвітництво, романтизм / О.Камінчук // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2006. – № 7/8. – С.82-100. 70. Клочек Г. Трактат Івана Франка „Із секретів поетичної творчості” як предтеча української рецептивної поетики / Г.Клочек // Слово і Час. – 2007. – № 4. – С.39-45. 71. Матвіїшин В.Г. Світова література у перекладацькій та творчій діяльності Івана Франка / В.Г.Матвіїшин // Зарубіжна література в школах України. – 2006. – № 5. – С.2-9. 72. Панченко В. Любов і боротьба адвоката Рафаловича. Шкільна версія аналізу повісті І.Франка “Перехресні стежки” // Франко І. Перехресні стежки. – Кіровоград, 2000. – С.215-239. 73. Панько Т.І. Мова і нація в естетичній концепції І.Франка / Т.І.Панько. – Львів: Світ, 1992. – 188 с. 74. Пустова Ф.Д. Іван Франко – історик української літератури / Ф.Д.Пустова. – К.: Вища школа, 1989. – 147 с. 75. Тетеріна О. Переклад у концепції національної літератури Івана Франка / О.Тетеріна // Слово і Час. – 2007. – № 12. – С.15-23. 76. Тихолоз Б.С. Психодрама Івана Франка в дзеркалі рефлексійної поезії: студії / Б.С.Тихолоз. – Львів, 2005. – 180 с. 77. Тихолоз Н.Б. Казкотворчість Івана Франка: (генологічні аспекти) / Н.Б.Тихолоз. – Львів, 2005. – 316 с. 78. Тодчук Н.Є. Роман Івана Франка „Для домашнього огнища”: простір і час / Н.С.Тодчук. – Львів, 2002. – 204 с. 79. Франкознавчі студії: зб. наук. пр. / ред. Я.Ярема. – Львів, 2007. – 288 с. 80. Швець А.І. Злочин і катарсис: Кримінальний сюжет і проблеми художнього психоаналізу в прозі Івана Франка / А.І.Швець. – Львів, 2003. – 236 с. 81. Штонь Г. Т.Г.Шевченко і І.Я.Франко. Поетичні візії України. Онтологічна спільність та відмінність / Г.Штонь // Слово і Час. – 2008. – № 3. – С.12-17. 82. Якубовська М. Пошуки свого шляху: На прикладі роману Івана Франка „Перехресні стежки” / М.Якубовська // Дивослово. – 2006. – № 11. – С.58-61. 15. Інформаційні ресурси 1. Посилання на сайт викладача: https://mehmat.mnu.mk.ua/sp/uml10. gurduz.tvs-games.com. 2. Підручники: 2.1. Історія української літератури ХІХ ст. (70-90-ті роки): підручник для студ. ВНЗ: у 2 кн. Кн. 1 / за ред. О.Д.Гнідан. – К.: Вища школа, 2002. – 575 с. (10 прим. у бібл.). 2.2. Історія української літератури ХІХ ст. (70-90-ті роки): підручник для студ. ВНЗ: у 2 кн. Кн. 2 / за ред. О.Д.Гнідан. – К.: Вища школа, 2003. – 440 с. (10 прим. у бібл.). 2.3. Історія української літератури ХІХ століття: підручник для студ. ВНЗ: у 2 кн. Кн. 1 / за ред. М.Г.Жулинського. – К.: Либідь, 2005. – 655 с. (13 прим. у бібл.). 2.4. Історія української літератури ХІХ століття: підручник для студ. ВНЗ: у 2 кн. Кн. 2 / за ред. М.Г.Жулинського. – К.: Либідь, 2006. – 712 с. (12 прим. у бібл.).   3. Електронні підручники, статті: · Гурдуз А. Під знаком Ф.Шиллера: доля однієї української драми [Електронний ресурс] // Матеріали Третьої міжнар. наук.-практ. Iнтернет-конфер. “Діалог мов – діалог культур. Україна і світ” (Iнститут слов’янської філології Університету Людвіга-Максиміліана, Мюнхен – Ludwig-Maximilians-Universitä t, Fakultä t fü r Sprach- und Literaturwissenschaften Department II Slavische Philologie, Mü nchen, 1-4 листопада 2012 р.). – Режим доступу: https://www.ukrainistik-konferenz.slavistik.lmu.de/wp-content/uploads/Andrij-Gurduz.pdf. · Гурдуз А.І. Типологія міфопоетичних технік в українській та західноєвропейській “прозі про землю” кінця ХІХ - І третини ХХ ст.: аспект рецепції біблійного матеріалу // Наукові праці / Миколаїв. держ. гуманіт. ун-т ім. П.Могили. – Т. 59. Вип. 46. Філологія. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П.Могили, 2006. – С. 126-129 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Npchdu/FL/2006_46/46-25.pdf.  

Плани практичних занять


Данная страница нарушает авторские права?

© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.