Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Особливості епохи Постмодерну


 

У праці “Криза європейської культури” Р. Панвіц писав про “постмодерністську людину” як гібрид декадента і варвара, що виплив із виру великого декадансу, радикальної революції, європейського нігілізму. Впродовж наступних 20 років цей термін охоплює всі сфери культури та суспільного життя. Це була реакція на монотонність універсалістського бачення світу в модерні. Отже, Постмодерн – це 1) період європейської історії ХХ ст.; 2) особливий настрій, поширений в усіх сферах людської діяльності. Відчувається осмислення ситуації європоцентризму, андроцентризму, тоталітаризму, засилля індустріалізації (технолатрія), криза раціональності (розуму), екологічна катастрофа, голокост і голодомор-геноцид, здичавіння людини. Виникають зневіра у прогресі людства, СНІД та інші хвороби, котрі загрожують людству в глобальному масштабі, породжуючи іронію та сарказм у ставленні до всіх реформ і пропонованих змін.

Від 70-х років ХХ ст. у таку постмодерну стадію вступили західні країни. Східні знаходять сили модернізуватись на власній, національній основі, що передбачає врахування національних та цивілізаційних особливостей, пошанування традицій, культурної своєрідності. Постмодерн як синтез модерну і традиції не відкидає минуле, “несучасне”, а вбирає його органічно.

Постмодерне суспільство охоплює:

‒ орієнтацію на нове з урахуванням традиції;

‒ використання традиції як передумови модернізації;

‒ світську організацію соціального життя, але зі збереженням значення релігії та міфології у духовній сфері;

‒значення виокремленої персональності й одночасно схвалення та використання наявних форм колективності;

‒ ефективну продуктивність, але з обмеженим зростанням;

‒ поєднання психологічних характеристик людини традиційного та сучасного суспільства.

Постмодерн не ворожий до традиційного суспільства, у цьому полягає його суперечність з Модерном. Він уникає “екстремізму Просвітництва”, заперечення релігії, Середньовіччя, традиційних культур, авторитетів, сільського способу життя. Для Модерну характерна тиранія більшості, для Постмодерну – турбота про дотримання прав меншин, – політичних, національних, релігійних, сексуальних та ін. Уникає Постмодерн і оцінок: “правильне – неправильне”, “передове – відстале”, “вище – нижче” тощо, визнаючи просто “Інше”. Можна розглядати “стан радикальної плюральності”, коли різнорідне стало близьким, різночасове – одночасовим (ситуація симультанності). Для Постмодерну притаманне заперечення логоцентризму, авторитету як підкорення і визнання його як більшої гідності, компетентності, розуму.

Постмодерн у культурі нагадує демократію: руйнується єдиний стиль культури, виникає культурний плюралізм, що стирає грані між сакральним і профанним, наростають процеси осереднення людей, вивищення масової культури. Зменшується можливість появи геніїв і героїв. Постмодерн сприймає це як норму і відшуковує художніх та інтелектуальних засобів їхнього вираження. Письменники пишуть твори, де немає ні героїв, ні особистостей, усе спрямоване на руйнування ієрархії цінностей, зрівняння “святого” та “сатанинського”, забуття імен і дат, змішування стилів, епох, іронічне сприйняття традиції, історії, авторитетів.Демократизація зробила панівною масову культуру, мистецтво задовольняє вподобання масового споживача. Постмодерне мистецтво відреагувало на цей соціальний запит ідеєю “подвійного кодування”, тобто суміщення еліти і юрби. Ці спроби невдалі, тематична багатошаровість твору затруднює процес сприйняття його елітою. (Рис.1).

Рис. 1. А.Савадов «Футбол»

Стиль епохи Постмодерну – постмодернізм. Це спосіб життя і думки, особливий духовний настрій, характерний для тих суспільств, котрі завершили стадію модернізації. Це технологія мистецтва, сформована у 70 – 80-х роках ХХ ст. під впливом кризи авангардизму. Для постмодернізму характерна відмова від меж стильової та жанрової визначеності, синтез високого та вульгарного, поєднання різних матеріалів, визнання рівноправності напрямів. Світ – хаос, усе дозволено для відображення безумного світу та здичавілої людини.

Постмодернізм – це багатогранний соціокультурний феномен, якому загалом притаманні такі характеристики:

‒ абсолютизація явища гри;‒ інституалізація парадигми, ґрунтованої на утвердженні підходу рівноцінності та синхронності різних культурницьких систем (принцип «і–і» на противагу «або–або»);

‒ амбівалентність;

‒ відсутність цілісності текстуальних утворень;

‒ гра смислами, навмисне уникання однозначності у висловлюваннях та визначеннях;

‒ принцип “подвійного кодування”;

‒ зневажливе ставлення до авторитетів; сумнів щодо адекватності зв’язків людини та зовнішнього світу;

‒ заперечення однозначного взаємозв’язку причини і наслідку, а в підсумку‒ взагалі будь-яких статичних зв’язків;

‒ утрата “чистоти” стилю, еклектичність стилів і напрямів;

‒ деканонізація традиційних цінностей;

‒ використання цитування як методу художньої творчості, фрагментарності й принципів монтажу, форм пастішу (попурі, колаж);

‒ принципи іронії, пародійності, “карнавалізації” життя, буфонади і театралізації;

‒ форми палімпсесту та бріколажу;

‒ гедонізм, естетизація потворного, змішування «високих» і «низьких» жанрів, узірців елітарної та масової культур;

‒ тиражування, орієнтація на споживацьку естетику, запозичення принципів інформаційних технологій та ін.

Постмодернізму притаманні “відкритість, фрагментарність, визволення, плюралізм, руйнування зцентрованої структури, саморефлексійність, кітч… З постмодернізмом також асоціюються невизначеність, відсутність канонів, перформанс, взаємодія”.

Особливості та перспективи розвитку сучасного театрального мистецтва пов’язані передусім із тенденціями сучасної постмодерністської культури. З-поміж них доцільно виокремити:

1.Феномен втрати авторитету автора, якого змінює культ режисера.

2.Інтенцію до рефлексивності, медитативності, іронічності й само іронічності.

3.Принципи маргінальності.

4.Критичну переоцінку національних традицій.

5.Синтез у межах однієї театральної постановки східної інтровертивності та західної дієвості.

6.Мозаїчне поєднання елементів різних національних та історичних типів культур.

7.Калейдоскопічність “піднесеного” і “ницого” стилів.

8.Синтез фахового мистецтва з молодіжними субкультурами тощо.

Ці тенденції простежуються у творчій діяльності багатьох українських режисерів, зокрема Р. Віктюка, А. Жолдака, М. Карасьова, В.Козьменка-Делінде, В. Кучинського, Б.Озерова, С.Мойсеєва, В.Шулакова та ін.

Що стосується образотворчого мистецтва, то постмодерністські експерименти зумовлюють нівелювання граней між традиційними видами й жанрами мистецтва, постулюючи розвиток тенденції синестезії. Удосконалення і доступність технічних засобів відтворення, розвиток комп’ютерної техніки й інформатики, а також сучасних комунікативних технологій спричиняють перехід до новітніх художніх практик. Подекуди це зумовлює “дизайнізацію” сучасного мистецтва, конструювання артефактів методом аплікації і под. Так, українське “Contemporary аrt”, чи “теперішнє мистецтво” (дефініція Ю. Андруховича) та його перспективні напрями розвитку характерні поєднанням трансавангарду, концептуального мистецтва, постмодерністського необароко, медіамистецтва (відеоарт, віджеїнг, саунд-арт, медіаландшафт, нет-арт, веб-арт та ін.). Приголомшує також розмаїття форм вираження – колаж, асамбляж, інсталяція, перформанс, хепенінг, ready-made тощо.

 mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.015 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал