Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Обчислення χ2при дигібридному схрещуванні гороху
Класи розщеплення Очікуване розщеплення Одержаний результат (О) Теоретично очікуваний результат (Е) О-Е (О-Е)2
1.Жовті гладенькі 2.Жовті зморшкуваті 3.Зелені гладенькі 4.3елені зморшкуваті                
Сума       - χ2=

 

4. Обчислити χ2 при дигібридному схрещуванні та оцінити ступінь відповідності фактично одержаних у досліді даних теоретично очікуваним, аналогічно тому, як це виконувалося для моногібридного схрещування.

5. Зробити висновок щодо характеру успадкування двох пар альтернативних ознак у дослідах з горохом посівним.

 

Робота 2.Розв'язування задач на дигібридне схрещування

При розв'язуванні задач на дигібридне схрещування необхідно пам'ятати, що алельні пари генів розміщуються в різних парах гомологічних хромосом, наприклад . Унаслідок редукції числа хромосом під час гаметогенезу, у гамету від кожної пари гомологічних хромосом потрапляє лише одна. При цьому можуть виникати різні типи гамет (з різними комбінаціями хромосом), оскільки розходження хромосом кожної гомологічної пари в анафазі І мейозу незалежне. Доцільно користуватися також фенотиповим радикалом.

Приклад 1. При схрещуванні двох порід тутового шовкопряда, що відрізняються такими ознаками: одна з них дає одноколірних гусениць, що плетуть жовті кокони, а інша смугастих гусениць, що плетуть білі кокони, у першому поколінні всі гусениці були смугастими і плели жовті кокони. В другому поколінні утворилося таке розщеплення:

6385 смугастих гусениць, що плетуть жовті кокони;

2147 смугастих із білими коконами;

2099 одноколірних із жовтими коконами;

691 одноколірних із білими коконами.

Визначити генотипи вихідних форм і нащадків першого і другого покоління.

Розв'язок

Дано:

Р: ♀ одноколірні із жовт. кок. × ♂ смугасті із біл. кок.

F1: смугасті із жовт. кок.

F2: 6385 смугастих гусениць, що плетуть жовті кокони;

2147 смугастих із білими коконами;

2099 одноколірних із жовтими коконами;

691 одноколірних із білими коконами.

Генотипи Р, F1 і F2 ?

Проаналізуємо успадкування кожної ознаки окремо. Так, по забарвленню гусениць у першому поколінні ми спостерігаємо одноманітність смугастих гусениць, що свідчить про домінування цієї ознаки над їхньою одноколірністю. Позначимо домінантну алель, відповідальну за смугасте забарвлення гусениць, як А, рецесивну, що контролює одноколірне забарвлення гусениць, як а. В другому поколінні спостерігається розщеплення 3:1 - (6385+2147) : (2099+691) або 8532 смугастих до 2790 одноколірних, що підтверджує моногенний характер успадкування даної ознаки.По ознаці забарвлення кокона домінантним є, як очевидно по першому поколінню гібридів, жовте забарвлення. Позначимо ген, що контролює його, символом В, а алель, відповідальну за біле забарвлення кокона - рецесивну алель - b. В другому поколінні, також як і у випадку ознаки забарвлення гусениць, спостерігається співвідношення фенотипів 3:1, тобто (6385+2099) : (2147+691) або 8484 гусениць із жовтим коконом до 2838 із білим коконом.

В другому поколінні ми спостерігаємо появу 4 фенотипових класів, співвідношення яких складає 9:3:3:1, що свідчить про незалежний характер успадкування цих ознак.

Таким чином, схема схрещування матиме такий вигляд:

Р ♀ ааВВ × ♂ ААbb

F1: АаВb- смугасті із жовт. кок.

Схрещування на F2: ♀АаВb × ♂АаВb

Гамети: ♀АВ, Аb, аВ, аb АВ, Аb, аВ, аb

За допомогою фенотипового радикала записуємо генотипи гібридів другого покоління:

F2: 9А-В- - смугасті гусениці, що плетуть жовті кокони;

3А-bb - смугасті з білими коконами;

3 ааВ- - одноколірні з жовтими коконами;

1ааbb - одноколірні з білими коконами.

Відповідь. Генотипи вихідних форм: ♀ ааВВ, ♂ ААbb; нащадків першого покоління: АаВb; нащадків другого покоління: 9А-В-, 3А-bb, 3 ааВ-, 1ааbb.

Приклад 2. Визначте ймовірність народження карооких п'ятипалих дітей в сім'ї, де батьки — кароокі шестипалі дигетерозиготи за умови, що карий колір очей і шестипалість – ознаки домінантні.

Розв'язокДано:

А – карі очі

а – блакитні очі

В – шестипалість

b – п’ятипалість

Р – АаВb

Ймовірність народження А-bb ?

Ймовірність появи різних генотипів і фенотипів при полігібридному схрещуванні можна визначити, знаючи ймовірність появи їх при моногібридному схрещуванні. Ознаки при полігібридному схрещуванні успадковуються незалежно одна від одної. Математичний закон поєднання двох незалежних явищ говорить: ймовірність того, що два незалежні явища або події відбудуться одночасно, дорівнює добуткові ймовірностей кожного з них.

Отже, щоб визначити ймовірність народження карооких і п'ятипалих дітей, треба помножити ймовірність появи карооких дітей на ймовірність появи п'ятипалих.

Якщо батьки кароокі гетерозиготи (Аа), то ймовірність народження у них кароокої дитини відповідно другому закону Менделя складає 3/4. Ймовірність народження п'ятипалої дитини (генотип bb) у шестипалих гетерозигот (Вb) — 1/4. Звідси ймовірність народження кароокої п'ятипалої дитини (генотип AAbb або Aabb) =3/4 × 1/4 = 3/16. Розв'язати задачу можна також, записавши за допомогою літерних позначень схему схрещування і склавши решітку Пеннета.

Відповідь. Ймовірність народження карооких п'ятипалих дітей у цій родині 3/16 або 18,75%.

Приклад 3. При схрещуванні двох дигетерозигот гороху з жовтим гладеньким насінням, в поколінні F2 отримали:

401 особину з жовтим гладеньким насінням;

121 — з зеленим гладким;

108 — із зморшкуватим жовтим;

32 — із зеленим зморшкуватим.

Чи є таке розщеплення закономірним, тобто чи відповідає формулі 9:3:3:1?

Розв'язок

Для зручності проведення підрахунків результати розщеплення в F2 заносимо в таблицю і виконуємо необхідні дії.

 

Класи розщеплення Очікуване розщеплення Одержаний результат (О) Теоретично очікуваний результат (Е) О-Е (О-Е)2
1.Жовті гладенькі 2.Жовті зморшкуваті 3.Зелені гладенькі 4.3елені зморшкуваті                     -16   -3   -9       2,1   2,06   0,07   1,98
Сума - χ2=6,2

 

Одержавши значення χ2, потрібно звернутися до таблиці 4. Спочатку вирахуємо число ступенів свободи df, яке дорівнюватиме 3 (4-1). З табл. 4 випливає, що значення χ2, рівне 6,2, не перевищує показника χ2=7,81 для ймовірності 0,05, тобто знаходиться лівіше графи цієї ймовірності. Це означає, що фактично отримане розщеплення цілком відповідає теоретично очікуваному відношенню 9:3:3:1.

Запитання для самоконтролю

1. Що таке дигібридне, тригібридне і полігібридне схрещування?

2. В чому полягає закон незалежного успадкування ознак?

3. За виконання яких умов відбудеться розщеплення у співвідношенні 9:3:3:1 в F2 дигібридного схрещування?

4. За якою формулою можна розрахувати число типів гамет, які утворюються в любого полігібрида F1?

5. Скільки типів гамет та які утворює особина, що має генотип АаВвССЕе?

6. Скільки фенотипових класів (при неповному домінуванні за всіма генами) можна виявити в F2 у тригетерозиготи?

7. Що таке синтетична селекція?

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал